Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia ze środków Funduszu Szerokopasmowego.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 7 marca 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia ze środków Funduszu Szerokopasmowego

Na podstawie art. 16a ust. 9 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 777, 784 i 2333) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia ze środków Funduszu Szerokopasmowego (Dz. U. poz. 837) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wsparcie na działania, o których mowa w art. 16a ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, zwanej dalej "ustawą", polegające na:

1) budowie lub przebudowie szybkich sieci telekomunikacyjnych - może być udzielone, jeżeli na obszarze, którego ma dotyczyć działanie, nie istnieją szybkie sieci telekomunikacyjne umożliwiające świadczenie usług dostępu do Internetu o gwarantowanej przepustowości co najmniej 30 Mb/s, zwane dalej "sieciami dostępu nowej generacji", i najprawdopodobniej nie powstaną w ciągu 3 kolejnych lat od ogłoszenia konsultacji, o których mowa w ust. 2 pkt 2;

2) wykonywaniu przyłączy telekomunikacyjnych do lokalizacji użytkownika końcowego - może być udzielone, jeżeli na obszarze, którego ma dotyczyć działanie, istnieją sieci dostępu nowej generacji lub powstaną w ciągu 3 kolejnych lat od ogłoszenia konsultacji, o których mowa w ust. 2 pkt 2.",

b)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1:

1) pkt 1 - w razie stwierdzenia, że zgłoszony plan inwestycyjny nie jest realizowany lub nie powstaje szybka sieć telekomunikacyjna, na którą zostało przyznane wsparcie ze środków publicznych, obszar wskazany w tym planie lub obszar, na którym miała powstać sieć, może zostać uznany za obszar, na którym może być udzielone wsparcie;

2) pkt 2 - w razie stwierdzenia, że zgłoszony plan inwestycyjny nie jest realizowany lub nie powstaje szybka sieć telekomunikacyjna, na którą zostało przyznane wsparcie ze środków publicznych, obszar wskazany w tym planie lub obszar, na którym miała powstać sieć, nie może zostać uznany za obszar, na którym może być udzielone wsparcie.",

c)
w ust. 5 po wyrazach "listy obszarów" dodaje się przecinek i wyrazy "o których mowa w ust. 1 pkt 1,",
d)
dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Ujawnienie informacji, że zgłoszony plan inwestycyjny nie jest realizowany lub nie powstaje szybka sieć telekomunikacyjna, na którą zostało przyznane wsparcie ze środków publicznych po ustaleniu listy obszarów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zgodnie z ust. 2, stanowi przeszkodę do udzielenia wsparcia na tym obszarze.";

2)
w § 3:
a)
w ust. 4:
we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "§ 1 ust. 1" zastępuje się wyrazami "§ 1 ust. 1 pkt 1",
w pkt 1 wyrazy "rozporządzenia nr 651/2014" zastępuje się wyrazami "rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm. 2 ), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 651/2014",",
b)
po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Wsparcie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, stanowi:

1) pomoc na bony łączności i jest udzielane zgodnie z warunkami określonymi w przepisach rozdziału I i art. 52c rozporządzenia nr 651/2014;

2) pomoc de minimis i jest udzielane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu nr 1407/2013.";

3)
w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki poniesione:

1) po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia - w przypadku wsparcia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 w zakresie, w jakim spełnia warunki, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 1, wsparcia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 w zakresie, w jakim spełnia warunki, o których mowa w § 3 ust. 4a pkt 1, oraz wsparcia, o którym mowa w § 2 ust. 2 w zakresie, w jakim spełnia warunki, o których mowa w § 3 ust. 5 pkt 1,

2) od dnia określonego w ogłoszeniu, o którym mowa w § 4 ust. 3 - w przypadku pozostałego wsparcia

- do dnia określonego w umowie o udzielenie wsparcia.";

4)
§ 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Wsparcie, o którym mowa w § 3:

1) ust. 4 pkt 1, ust. 4a pkt 1 i ust. 5 pkt 1 - jest udzielane do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 58 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014;

2) ust. 4 pkt 2, ust. 4a pkt 2 i ust. 5 pkt 2 - jest udzielane do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 7 ust. 4 rozporządzenia nr 1407/2013.".

§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1716).
2 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 236 z 14.09.2017, str. 28, Dz. Urz. UE L 26 z 31.01.2018, str. 53, Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3 oraz Dz. Urz. UE L 270 z 29.07.2021, str. 39.

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.570

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia ze środków Funduszu Szerokopasmowego.
Data aktu: 07/03/2022
Data ogłoszenia: 10/03/2022
Data wejścia w życie: 11/03/2022