Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków eksploatacji lotnisk.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 28 października 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków eksploatacji lotnisk

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970 oraz z 2021 r. poz. 784, 847 i 1898) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie warunków eksploatacji lotnisk (Dz. U. z 2016 r. poz. 91) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) użytku publicznego:

a) podlegających obowiązkowi certyfikacji zgodnie z art. 59a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, zwanej dalej "ustawą", w zakresie udzielania niezbędnej pomocy medycznej na lotnisku,

b) podlegających obowiązkowi certyfikacji zgodnie z art. 59a ust. 1 pkt 2 ustawy,

c) dla których została wydana decyzja o ograniczonej certyfikacji, o której mowa w art. 59a ust. 2 ustawy;";

2)
w § 2:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) koordynatorze ruchu naziemnego - należy przez to rozumieć pracownika lotniska wykonującego zadania, o których mowa w rozdziale 3 pkt 3.4.3 Załącznika 2 "Przepisy ruchu lotniczego" do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. poz. 212 i 214, z późn. zm.) ogłoszonego w załączniku do obwieszczenia nr 20 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 2 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC poz. 78);",

b)
uchyla się pkt 2 i 3;
3)
tytuł rozdziału 2 otrzymuje brzmienie:

"Warunki eksploatacji lotnisk, o których mowa w art. 59a ust. 1 pkt 2 ustawy";

4)
§ 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. System zarządzania bezpieczeństwem na lotniskach, o którym mowa w art. 68 ust. 3 pkt 3 ustawy, spełnia wymagania określone w pkt 4.1.1 i 4.1.8 w rozdziale 4 oraz w dodatku 2 do Załącznika 19 "Zarządzanie bezpieczeństwem" do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r., ogłoszonego w załączniku do obwieszczenia nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 19 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC poz. 2).";

5)
w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W celu zapobiegania zakłóceniom pracy systemu lądowania według wskazań przyrządów (ILS) powodowanym przez pojazdy, obiekty lub tymczasowe konstrukcje znajdujące się w pobliżu tego systemu albo przez promieniowanie elektromagnetyczne innych urządzeń zarządzający lotniskiem, w porozumieniu z właścicielem ILS, wyznacza, zabezpiecza oraz opracowuje procedury ograniczające dostęp do stref krytycznych i stref wrażliwych, o których mowa w pkt 2.1.9.2 w dodatku C do tomu I Załącznika 10 "Łączność lotnicza" do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r., ogłoszonego w załączniku do obwieszczenia nr 10 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 10, tomu I do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC poz. 41).";

6)
w § 19 w ust. 3 w pkt 4 wyrazy "art. 82 pkt 6" zastępuje się wyrazami "art. 82 ust. 1 pkt 6";
7)
w rozdziale 2 po § 21 dodaje się § 21a w brzmieniu:

"§ 21a. 1. Zarządzający lotniskiem zapewnia w terminach i godzinach otwarcia lotniska, którego średnioroczna krocząca liczba obsłużonych pasażerów obejmująca każde kolejne 365 dni wynosi:

1) do 1 mln pasażerów - pierwszą pomoc na miejscu zdarzenia oraz możliwość wezwania zespołu ratownictwa medycznego, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2053 i 2459), zwanej dalej "ustawą o PRM";

2) powyżej 1 mln do 3 mln pasażerów:

a) możliwość wezwania zespołu ratownictwa medycznego, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o PRM,

b) zespół wyjazdowy podstawowy, spełniający wymogi właściwe dla zespołu ratownictwa medycznego, o którym mowa w art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy o PRM;

3) powyżej 3 mln do 5 mln pasażerów:

a) możliwość wezwania zespołu ratownictwa medycznego, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o PRM,

b) ambulatorium,

c) zespół wyjazdowy podstawowy, spełniający wymogi właściwe dla zespołu ratownictwa medycznego, o którym mowa w art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy o PRM;

4) powyżej 5 mln do 10 mln pasażerów:

a) możliwość wezwania zespołu ratownictwa medycznego, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o PRM,

b) ambulatorium,

c) zespół wyjazdowy specjalistyczny, spełniający wymogi właściwe dla zespołu ratownictwa medycznego, o którym mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o PRM;

5) powyżej 10 mln pasażerów:

a) możliwość wezwania zespołu ratownictwa medycznego, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o PRM,

b) ambulatorium,

c) zespół wyjazdowy podstawowy, spełniający wymogi właściwe dla zespołu ratownictwa medycznego, o którym mowa w art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy o PRM,

d) zespół wyjazdowy specjalistyczny, spełniający wymogi właściwe dla zespołu ratownictwa medycznego, o którym mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o PRM.

2. W przypadku gdy w poprzednim roku kalendarzowym na lotnisku nie obsługiwano pasażerów, zarządzający lotniskiem zapewnia w terminach i godzinach otwarcia lotniska udzielenie niezbędnej pomocy medycznej na tym lotnisku, zgodnie z wymaganiami określonymi w ust. 1, na podstawie prognozowanej na dany rok liczby pasażerów.

3. Wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia ambulatorium, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b, pkt 4 lit. b i pkt 5 lit. b, określają przepisy wydane na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711, 1773 i 2120).

4. Minimalne wyposażenie ambulatorium, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b, pkt 4 lit. b i pkt 5 lit. b, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

5. Minimalne wyposażenie medyczne na lotnisku do zabezpieczenia zdarzenia masowego, w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 i 2490), określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.";

8)
po rozdziale 2 dodaje się rozdział 2a w brzmieniu:

"Rozdział 2a

Warunki eksploatacji lotnisk, o których mowa w art. 59a ust. 1 pkt 1 ustawy, w zakresie udzielania niezbędnej pomocy medycznej na lotnisku

§ 21b. Zarządzający lotniskiem zapewnia w terminach i godzinach otwarcia lotniska udzielenie niezbędnej pomocy medycznej na lotnisku zgodnie z wymaganiami określonymi w § 21a.";

9)
tytuł rozdziału 3 otrzymuje brzmienie:

"Warunki eksploatacji lotnisk, dla których została wydana decyzja o ograniczonej certyfikacji, o której mowa w art. 59a ust. 2 ustawy";

10)
w § 31 w ust. 3 w pkt 3 wyrazy "art. 82 pkt 6" zastępuje się wyrazami "art. 82 ust. 1 pkt 6";
11)
w rozdziale 3 po § 31 dodaje się § 31a w brzmieniu:

"§ 31a. Zarządzający lotniskiem zapewnia w terminach i godzinach otwarcia lotniska udzielenie pierwszej pomocy na lotnisku oraz możliwość wezwania zespołu ratownictwa medycznego, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o PRM.";

12)
w § 34 w ust. 2 w pkt 3 wyrazy "art. 82 pkt 6" zastępuje się wyrazami "art. 82 ust. 1 pkt 6";
13)
w rozdziale 4 po § 34 dodaje się § 34a w brzmieniu:

"§ 34a. Zarządzający lotniskiem zapewnia w terminach i godzinach otwarcia lotniska udzielenie pierwszej pomocy na lotnisku oraz możliwość wezwania zespołu ratownictwa medycznego, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o PRM.";

14)
dodaje się załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
Zarządzający lotniskami dostosują lotniska do wymagań określonych w § 21a, § 21b, § 31a i § 34a rozporządzenia zmienianego w § 1 w terminie do dnia 1 lipca 2022 r.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

MINIMALNE WYPOSAŻENIE AMBULATORIUM

Lp. Wyposażenie Liczba
1 Łóżko medyczne lub wózek leżący dla pacjentów 1
2 Urządzenie monitorujące parametry (funkcje) życiowe zawierające m.in.: monitor EKG, pomiar ciśnienia tętniczego krwi oraz pomiar wysycenia tlenem krwi1) 1
3 Elektrokardiograf 12 -odprowadzeniowy1) 1
4 Defibrylator manualny z możliwością wykonania kardiowersji, elektrostymulacji, posiadający możliwość pomiaru stężenia karboksyhemoglobiny i methemoglobiny oraz wspomagający resuscytację krążeniowo-oddechową1) 1
5 Przenośny zestaw tlenowy, zawierający m.in.: torbę, butlę tlenową, reduktor tlenowy, respirator transportowy 1
6 Urządzenie odsysające 1
7 Ciśnieniomierz 1
8 Pulsoksymetr 1
9 Glukometr 1
10 Termometr 1
11 Worek samorozprężalny z kompletem masek 1
12 Stacjonarna butla tlenowa 10-litrowa + reduktor 1
13 Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń 1
14 Wózek transportowy siedzący 1
15 Zestaw do płukania oka 1
16 Zestaw do wkłuć doszpikowych 1
17 Zestaw do odbarczania odmy drogą nakłucia jamy opłucnowej 1
18 Zestaw do konikopunkcji dla dorosłych i dzieci 1
19 Zestaw do cewnikowania 1
_________________

Wyposażenie wymienione w lp. 2-4 może zapewniać jedno urządzenie.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MINIMALNE WYPOSAŻENIE MEDYCZNE NA LOTNISKU DO ZABEZPIECZENIA ZDARZENIA MASOWEGO

Tabela 1. Minimalne wyposażenie medyczne na lotnisku, które w poprzednim roku kalendarzowym obsłużyło do 1 mln pasażerów
Lp. Wyposażenie Liczba
1 Plakietki segregacyjne w zestawach do segregacji medycznej Równa co najmniej liczbie osób mogących znajdować się na pokładzie statku powietrznego przewożącego największą liczbę osób, wykonującego połączenia regularne na dane lotnisko
2 Nosze ortopedyczne ze stabilizatorami głowy i pasami mocującymi Równa co najmniej 15% liczby osób mogących znajdować się na pokładzie statku powietrznego przewożącego największą liczbę osób, wykonującego połączenia regularne na dane lotnisko
3 Szyny unieruchamiające, konwencjonalne lub pneumatyczne Równa co najmniej 15% liczby osób mogących znajdować się na pokładzie statku powietrznego przewożącego największą liczbę osób, wykonującego połączenia regularne na dane lotnisko
4 Kołnierze ortopedyczne dla dorosłych i dzieci Równa co najmniej 15% liczby osób mogących się znajdować na pokładzie statku powietrznego przewożącego największą liczbę osób, wykonującego połączenia regularne na dane lotnisko; 10% z tej liczby powinny stanowić kołnierze ortopedyczne dla dzieci
5 Samodzielne zestawy ratownictwa medycznego1), 2) Równa co najmniej 15% liczby osób mogących się znajdować na pokładzie statku powietrznego przewożącego największą liczbę osób, wykonującego połączenia regularne na dane lotnisko
6 Urządzenia odsysające możliwe do wykorzystania przez wielu pacjentów 2
7 Worki z tworzywa lub trumny na zwłoki Równa co najmniej 25% liczby osób mogących znajdować się na pokładzie największego statku powietrznego przewożącego największą liczbę osób, wykonującego połączenia regularne na dane lotnisko
8 Folie termiczne Równa liczbie osób mogących znajdować się na pokładzie statku powietrznego przewożącego największą liczbę osób, wykonującego połączenia regularne na dane lotnisko
9 Ogrzewany i oświetlony namiot lub namioty dla poszkodowanych Minimalna liczba stanowisk do jednoczesnego przebywania w pozycji leżącej wewnątrz namiotu równa 5% liczby osób mogących znajdować się na podkładzie statku powietrznego przewożącego największą liczbę osób, wykonującego połączenia regularne na dane lotnisko

__________________

1) Minimalną zawartość wyposażenia samodzielnego zestawu ratownictwa medycznego określa tabela 3.

2) Dopuszcza się przechowywanie w pojemnikach, skrzyniach itp., pod warunkiem utrzymania odpowiedniej liczby poszczególnych wyrobów.

Tabela 2. Minimalne wyposażenie medyczne na lotnisku, które w poprzednim roku kalendarzowym obsłużyło powyżej 1 mln pasażerów

Lp. Wyposażenie Liczba
1 Plakietki segregacyjne w zestawach do segregacji medycznej Równa co najmniej liczbie osób mogących znajdować się na pokładzie statku powietrznego przewożącego największą liczbę osób, wykonującego połączenia regularne na dane lotnisko
2 Nosze ortopedyczne ze stabilizatorami głowy i pasami mocującymi Równa co najmniej 15% liczby osób mogących znajdować się na pokładzie statku powietrznego przewożącego największą liczbę osób, wykonującego połączenia regularne na dane lotnisko
3 Szyny unieruchamiające, konwencjonalne lub pneumatyczne Równa co najmniej 15% liczby osób mogących znajdować się na pokładzie statku powietrznego przewożącego największą liczbę osób, wykonującego połączenia regularne na dane lotnisko
4 Kołnierze ortopedyczne dla dorosłych i dzieci Równa co najmniej 15% liczby osób mogących się znajdować na pokładzie statku powietrznego przewożącego największą liczbę osób, wykonującego połączenia regularne na dane lotnisko; 10% z tej liczby powinny stanowić kołnierze ortopedyczne dla dzieci
5 Samodzielne zestawy ratownictwa medycznego1), 2) Równa co najmniej 15% liczby osób mogących się znajdować na pokładzie statku powietrznego przewożącego największą liczbę osób, wykonującego połączenia regularne na dane lotnisko
6 Zestaw lub zestawy do tlenoterapii masowej, posiadające możliwość wentylowania pacjentów FiO2 powyżej 90% przez minimum 20 minut3) Minimalna liczba stanowisk do jednoczesnej tlenoterapii powinna być równa 15% liczby osób mogących znajdować się na pokładzie statku powietrznego przewożącego największą liczbę osób, wykonującego połączenia regularne na dane lotnisko
7 Zestawy infuzyjne obejmujące płyny dożylne, zestawy do podawania płynów oraz podgrzewacz do płynów infuzyjnych4) Minimalna liczba zestawów infuzyjnych równa 15% liczby osób mogących znajdować się na pokładzie statku powietrznego przewożącego największą liczbę osób, wykonującego połączenia regularne na dane lotnisko
8 Zestaw wkłuć doszpikowych5) 15 kompletów, w tym 2 dla dzieci
9 Plecakowe zestawy do resuscytacji i zaawansowanego udrażniania dróg oddechowych, umożliwiające co najmniej założenie przyrządów nagłośniowych i rurek intubacyjnych, odessanie dróg oddechowych, prowadzenie wentylacji zastępczej, wyposażenie w produkty lecznicze i wyroby medyczne5),6) Minimalna liczba zestawów równa 5% liczby osób mogących znajdować się na pokładzie statku powietrznego przewożącego największą liczbę osób, wykonującego połączenia regularne na dane lotnisko
10 Defibrylatory manualne z możliwością wykonania kardiowersji, elektrostymulacji i 12-odprowadzeniowego EKG oraz monitorowania EtCO25) 2
11 Przenośny zestaw tlenowy, zawierający m.in.: torbę, butlę tlenową, reduktor tlenowy, respirator transportowy 2
12 Urządzenia odsysające możliwe do wykorzystania przez wielu pacjentów 2
13 Worki z tworzywa lub trumny na zwłoki Równa co najmniej 25% liczby osób mogących znajdować się na pokładzie największego statku powietrznego przewożącego największą liczbę osób, wykonującego połączenia regularne na dane lotnisko
14 Folie termiczne Równa liczbie osób mogących znajdować się na pokładzie statku powietrznego przewożącego największą liczbę osób, wykonującego połączenia regularne na dane lotnisko
15 Ogrzewany i oświetlony namiot lub namioty dla poszkodowanych Minimalna liczba stanowisk do jednoczesnego przebywania w pozycji leżącej wewnątrz namiotu równa 5% liczby osób mogących znajdować się na podkładzie statku powietrznego przewożącego największą liczbę osób, wykonującego połączenia regularne na dane lotnisko
16 Tuba głośnomówiąca 1
17 Agregat prądotwórczy do zasilania 1
18 Maszt oświetleniowy / robot z najaśnicą 4 x 500 W żarnikowych lub wykonanych w innej technologii 1
19 Przenośne urządzenie wspierające segregację poszkodowanych, umożliwiające m.in.: szybki i dokładny pomiar ciśnienia tętniczego krwi, częstości tętna, temperatury i SpO2 1

__________________

1) Minimalną zawartość wyposażenia samodzielnego zestawu ratownictwa medycznego określa tabela 4.

2) Dopuszcza się przechowywanie w pojemnikach, skrzyniach itp., pod warunkiem utrzymania odpowiedniej liczby poszczególnych wyrobów.

3) Z wykorzystaniem wyposażenia pojazdów pożarniczych i ambulatorium.

4) Minimalną zawartość wyposażenia zestawu infuzyjnego, zestawu do podawania płynów oraz podgrzewacza do płynów infuzyjnych określa tabela 5.

5) Z wykorzystaniem wyposażenia wozów strażackich i ambulatorium.

6) Wyposażenie plecakowego zestawu do resuscytacji i zaawansowanego udrażniania dróg oddechowych określa tabela 6.

Tabela 3. Minimalna zawartość wyposażenia samodzielnego zestawu ratownictwa medycznego dla lotnisk obsługujących do 1 mln pasażerów rocznie

Lp. Wyposażenie Liczba
1 0,9% NaCl w pojemniku plastikowym 10 ml 5
2 0,9% NaCl w pojemniku plastikowym 250 ml 2
3 Aparat do płukania oka z bocznym odpływem o pojemności 150 ml (+/- 50 ml) 1
4 Butla tlenowa z możliwością pracy w pozycji pionowej o pojemności sprężonego tlenu min. 400 litrów przy ciśnieniu 150 bar, ciśnienie robocze min. 200 atm 1
5 Filtr bakteryjny dla dorosłych dla HIV, hepatitis C, TBC 5
6 Folia do przykrywania zwłok 5
7 Jednorazowe rurki krtaniowe lub maski krtaniowe w różnych rozmiarach z uchwytem (komplet 3 sztuki) 1
8 Maski tlenowe - dwie duże i jedna mała, min. 95% tlenu rezerwuary tlenu z przewodami tlenowymi - przezroczyste (komplet 3 sztuki) 1
9 Jednorazowy wskaźnik dwutlenku węgla w powietrzu wydychanym 3
10 Nożyczki ratownicze atraumatyczne o długości min. 16 cm 1
11 Okulary ochronne 2
12 Opaska zaciskowa (taktyczna) 2
13 Opatrunek oczny 1
14 Opatrunek wentylowy (zastawkowy) do zabezpieczenia rany klatki piersiowej 1
15 Opatrunki konwencjonalne:
bandaż dziany szerokości 5 cm 5
bandaż dziany szerokości 10 cm 5
bandaż elastyczny o szerokości 10 cm 5
bandaż elastyczny o szerokości 12 cm 5
chusta trójkątna tekstylna 2
elastyczna siatka opatrunkowa nr 2 1
elastyczna siatka opatrunkowa nr 4 1
elastyczna siatka opatrunkowa nr 6 1
gaza opatrunkowa jałowa 1 m2 5
gaza opatrunkowa jałowa 0,5 m2 5
gaza opatrunkowa jałowa 0,25 m2 5
kompresy gazowe jałowe 10 cm x 10 cm 10
opatrunek osobisty typ "W" 2
16 Sterylne opatrunki oparzeniowe:
10 cm x 10 cm 2
20 cm x 20 cm 2
żel schładzający w opakowaniu min. 120 ml 1
17 Płyn do dezynfekcji rąk min. 250 ml 2
18 Przewód tlenowy o długości 10 m 1
19 Przylepiec bez opatrunku 25 mm x 5 m 1
20 Przylepiec z opatrunkiem 6 cm x 1 m 1
21 Reduktor łączący butlę tlenową z odbiornikami tlenu wyposażony w regulator przepływu tlenu obrotowy, wyposażony w gniazdo szybkozłącza w systemie AGA 1
22 Rękawiczki ochronne (para) 10
23 Rurki ustno-gardłowe (komplet rozmiarów 6 sztuk) 1
24 Torba transportowa / plecak transportowy 1
25 Worek plastikowy z zamknięciem na amputowane części ciała 2
26 Worek plastikowy z zamknięciem na odpady medyczne koloru czerwonego 2
27 Worek samorozprężalny dla dorosłych o konstrukcji umożliwiającej wentylację bierną i czynną 100% tlenem (z rezerwuarem tlenowym), z maską twarzową o 2 rozmiarach, przeźroczystą i obrotową 1
28 Worek samorozprężalny dla dzieci o konstrukcji umożliwiającej wentylację bierną i czynną 100% tlenem (z rezerwuarem tlenowym), z maską twarzową o 2 rozmiarach, przeźroczystą i obrotową 1

Tabela 4. Minimalna zawartość wyposażenia samodzielnego zestawu ratownictwa medycznego dla lotnisk obsługujących powyżej 1 mln pasażerów rocznie

Lp. Wyposażenie Liczba w samodzielnym zestawie ratownictwa medycznego
1 Opatrunki hemostatyczne 2
2 Opaski zaciskowe (stazy taktyczne) 2
3 Zestaw rurek ustno-gardłowych 1
4 Nożyczki ratownicze 1
5 Opatrunki konwencjonalne (gaziki, bandaże):
opatrunek osobisty typ "W" 2
chusta trójkątna 2
bandaż dziany szerokości 5 cm 5
bandaż dziany szerokości 10 cm 5
opaska elastyczna szerokości 10 cm 5
opaska elastyczna szerokości 12 cm 5
kompresy gazowe jałowe 10 cm x 10 cm 5
gaza opatrunkowa 1 m2 3
gaza opatrunkowa 0,5 m2 3
opatrunek absorpcyjny 1
siatka opatrunkowa nr 2 1
siatka opatrunkowa nr 4 1
siatka opatrunkowa nr 6 1
6 Płyn do przemywania ran min. 500 ml 1
7 Sterylne opatrunki oparzeniowe:
10 cm x 10 cm 2
20 cm x 20 cm 2
żel schładzający w opakowaniu min. 120 ml 1
8 Plaster bez opatrunku 25 mm x 5 m 1
9 Plaster z opatrunkiem 60 mm x 1 m 1
10 Opatrunek oczny 1
11 Płyn do dezynfekcji rąk min. 250 ml 1
12 Opatrunki wentylowe 1

Tabela 5. Minimalna zawartość wyposażenia zestawu infuzyjnego obejmującego płyny dożylne, zestawy do podawania płynów oraz podgrzewacz do płynów infuzyjnych

Lp. Wyposażenie Liczba w zestawie
1 Płyny infuzyjne 500 ml (np. 0,9% NaCl) 1
2 Aparaty do przetaczania płynów 2
3 Wkłucia dożylne w rozmiarze:
22G 1
20G 1
8G 1
17G 1
4 Igły jednorazowe w rozmiarze:
0,6 2 opakowania
0,8 2 opakowania
1,2 2 opakowania
5 Strzykawki jednorazowe o pojemności:
2 ml 4
5 ml 4
10 ml 4
20 ml 4
6 Gaziki do dezynfekcji 2
7 Gaziki jałowe 5 cm x 5 cm (opakowanie po 3 sztuki) 1
8 Staza 1
9 Przepływowy ogrzewacz płynów infuzyjnych 1
10 Plaster bez opatrunku 25 mm x 5 m 1

Tabela 6. Wyposażenie plecakowego zestawu do resuscytacji i zaawansowanego udrażniania dróg oddechowych

Lp. Wyposażenie Liczba w plecakowym zestawie do resuscytacji i zaawansowanego udrażniania dróg oddechowych
1 Laryngoskop z kompletem łyżek 1
2 Worek samorozprężalny dla dorosłych i dzieci z kompletem masek 1
3 Filtr bakteryjny 1
4 Ssak ręczny 1
5 Zestaw rurek intubacyjnych w rozmiarach 4, 5, 6, 7, 8, 9 1
6 Kleszcze Magilla 1
7 Prowadnica do rurki intubacyjnej 1
8 Zestaw masek krtaniowych w rozmiarach 2, 3, 4, 5 1
9 Jednorazowy detektor CO2 1
10 Mocowanie rurki intubacyjnej 1
11 Stetoskop 1
12 Igła do dekompresji klatki piersiowej 1
13 Mankiet do ciśnieniowego toczenia płynów 1
14 Kompres gazowy 5 cm x 5 cm 3
15 Strzykawki jednorazowe o pojemności:
2 ml 4
5 ml 4
10 ml 4
20 ml 4
16 Igły jednorazowe w rozmiarze:
0,6 4
0,8 4
1,2 4
17 Wkłucia dożylne w rozmiarze:
22G 2
20G 2
18G 2
17G 2
18 Aparat do toczenia płynów 2
19 Ampularium z lekami przeciwbólowymi oraz resuscytacyjnymi, w tym leki przeciwbólowe narkotyczne dopuszczone do stosowania przez lekarzy, personel pielęgniarski i ratowników medycznych 1
20 Gaziki do dezynfekcji 5
21 Okleina do wkłuć dożylnych 5
22 Staza 1
23 Rękawiczki jednorazowe bezpudrowe (para) 10
24 Płyny infuzyjne 500 ml (np. 0,9% NaCl) 2
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.452

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków eksploatacji lotnisk.
Data aktu: 28/10/2021
Data ogłoszenia: 24/02/2022
Data wejścia w życie: 11/03/2022