Wysokość, terminy i sposób uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1
z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji

Na podstawie art. 184 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Wysokość rocznych opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji, zwanych dalej "opłatami rocznymi", określa załącznik do rozporządzenia.
§  2. 
1. 
Opłaty roczne w wysokości, o której mowa w § 1, obejmują pełny rok kalendarzowy.
2. 
Jeżeli w danym roku kalendarzowym podmiot posiada prawo do wykorzystywania zasobów numeracji przez okres krótszy od roku kalendarzowego, uiszcza on opłatę roczną w wysokości odpowiadającej 1/12 opłaty rocznej określonej w załączniku do rozporządzenia za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy, w którym podmiotowi to prawo przysługiwało.
§  3. 
W przypadku cofnięcia przydziału numeracji lub zmiany jego zakresu z przyczyn określonych w art. 126 ust. 10 pkt 2-4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne podmiot uiszcza opłatę roczną w wysokości określonej w załączniku do rozporządzenia.
§  4. 
1. 
Opłatę roczną uiszcza się jednorazowo za cały rok, za który jest należna, w terminie do dnia 30 czerwca tego roku.
2. 
Opłatę roczną można uiścić w ratach półrocznych w wysokości równej 1/2 opłaty rocznej w terminie do dnia 30 czerwca i 30 listopada roku, za który jest należna.
3. 
Za uprawnienia uzyskane po dniu 30 czerwca danego roku opłatę roczną wnosi się w terminie do dnia 30 listopada roku, za który jest należna.
4. 
Za uprawnienia uzyskane po dniu 30 listopada danego roku opłatę roczną uiszcza się w terminie do dnia 31 grudnia roku, za który jest należna.
§  5. 
1. 
Opłatę roczną wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
2. 
Wraz z wniesieniem opłaty podmiot wskazuje tytuł opłaty i okres, za który jest należna.
§  6. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. 2

ZAŁĄCZNIK

WYSOKOŚĆ OPŁAT ROCZNYCH ZA PRAWO DO WYKORZYSTYWANIA ZASOBÓW NUMERACJI

Opłata za: Wysokość opłaty w PLN
1) numer abonencki w:
a) stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej 0,32
b) ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej 0,32
1a) numer dla komunikacji maszyna-maszyna w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej 0,025
2) wyróżnik AB sieci telekomunikacyjnej przyznany podmiotowi wykonującemu działalność telekomunikacyjną:
a) AB=26 6.000
b) AB=47 6.000
c) AB=64 1.800
3) wyróżnik ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej (PLMN):
a) 2-cyfrowy 1.790.000
b) 3-cyfrowy 179.000
c) 4-cyfrowy 17.900
d) 5-cyfrowy 1.790
3a) wyróżnik dla komunikacji maszyna-maszyna w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej:
a) 3-cyfrowy 95 000
b) 4-cyfrowy 9 500
c) 5-cyfrowy 950
d) 6-cyfrowy 95
4) numer dostępu do sieci (NDS):
a) 4-cyfrowy 60.000
b) 5-cyfrowy 6.000
5) numer HESC 118CDU 60.000
6) numer dostępu do sieci teleinformatycznej (NDSI) 550
7) numer strefowy abonenckich usług specjalnych (AUS) za każdą strefę numeracyjną, w której przysługuje prawo do wykorzystywania numeru - numer 5-cyfrowy 550
8) krajowy numer sieci inteligentnej (NDIN) 3
9) numer DNIC+PNIC w sieci transmisji danych z komutacją pakietów:
a) 4 cyfry 36.000
b) 5 cyfr 3.600
c) 6 cyfr 360
d) 7 cyfr 37
e) 8 cyfr 4
10) numer punktu sygnalizacyjnego:
a) międzynarodowy ISPC 12.000
b) krajowy NSPC 1.200
11) numer zamkniętej grupy użytkowników (CUG) za każde osiem numerów CUG 55
12) kod sieci ruchomej (MNC) 1.200
13) kod sieci ATM 1.200
14) numer rutingowy (NR NP):
a) do obsługi przenoszenia numerów niegeograficznych 1.000
b) do obsługi przenoszenia numerów geograficznych 100
1 Obecnie działem administracji rządowej – informatyzacja kieruje Minister Cyfryzacji, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1716).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji (Dz. U. poz. 2832 oraz z 2009 r. poz. 148), które zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1445 oraz z 2013 r. poz. 1635) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.427 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wysokość, terminy i sposób uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji.
Data aktu: 18/12/2013
Data ogłoszenia: 21/02/2022
Data wejścia w życie: 01/01/2014