Użyczanie funkcjonariuszowi Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej rzeczy lub dokumentów.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 28 listopada 2022 r.
w sprawie użyczania funkcjonariuszowi Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej rzeczy lub dokumentów

Na podstawie art. 23l ust. 7 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2470) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
zakres informacji, jakie zawiera:
a)
protokół zwrotu rzeczy lub dokumentu użyczonych funkcjonariuszowi Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej, zwanemu dalej "funkcjonariuszem", na żądanie udzielenia pomocy lub na prośbę o jej udzielenie,
b)
pokwitowanie na użyczone w ramach pomocy rzeczy lub dokumenty;
2)
zakres informacji przekazywanych posiadaczowi lub właścicielowi w przypadkach uzasadnionych koniecznością niezwłocznego działania, o których mowa w art. 23l ust. 5 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, zwanej dalej "ustawą";
3)
sposób ustalania wysokości szkody, o której mowa w art. 23l ust. 3 ustawy.
§  2. 
Protokół zwrotu rzeczy lub dokumentu zawiera:
1)
stopień, imię i nazwisko funkcjonariusza dokonującego zwrotu oraz określenie komórki organizacyjnej Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej, w której funkcjonariusz pełni służbę;
2)
miejsce, datę i godzinę zwrotu użyczonej rzeczy lub użyczonego dokumentu;
3)
imię i nazwisko lub nazwę oraz adres miejsca pobytu albo adres siedziby posiadacza lub właściciela użyczonej rzeczy lub użyczonego dokumentu albo imię i nazwisko lub nazwę oraz adres miejsca pobytu albo adres siedziby osoby upoważnionej do odbioru użyczonej rzeczy lub użyczonego dokumentu;
4)
opis stanu użyczonej rzeczy lub użyczonego dokumentu po ich użyciu przez funkcjonariusza ze wskazaniem ewentualnych uszkodzeń powstałych w trakcie używania tej rzeczy lub tego dokumentu, jak również ewentualnego zużycia wykraczającego poza następstwa prawidłowego użytkowania, a w odniesieniu do pojazdu - z podaniem marki, typu, modelu, numeru rejestracyjnego, szacunkowej ilości paliwa oraz przebiegu według wskazań liczników zainstalowanych w pojeździe;
5)
oświadczenie osoby, o której mowa w pkt 3, o stanie odbieranej rzeczy lub odbieranego dokumentu;
6)
podpis funkcjonariusza dokonującego zwrotu użyczonej rzeczy lub użyczonego dokumentu oraz podpis osoby, o której mowa w pkt 3.
§  3. 
Pokwitowanie na użyczone w ramach pomocy rzeczy lub dokumenty zawiera:
1)
stopień, imię i nazwisko funkcjonariusza, a także określenie komórki organizacyjnej Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej, w której funkcjonariusz pełni służbę;
2)
miejsce, datę i godzinę przejęcia użyczonej rzeczy lub użyczonego dokumentu;
3)
imię i nazwisko lub nazwę oraz adres miejsca pobytu albo adres siedziby posiadacza lub właściciela użyczonej rzeczy lub użyczonego dokumentu;
4)
opis użyczonej rzeczy lub użyczonego dokumentu z uwzględnieniem ewentualnych uszkodzeń, a w odniesieniu do pojazdu - z podaniem marki, typu, modelu, numeru rejestracyjnego, szacunkowej ilości paliwa w zbiorniku oraz przebiegu według wskazań liczników zainstalowanych w pojeździe;
5)
pouczenie o prawie do odszkodowania z tytułu uszkodzenia, zniszczenia albo utraty użyczonej rzeczy lub użyczonego dokumentu;
6)
określenie miejsca i w miarę możliwości terminu zwrotu użyczonej rzeczy lub użyczonego dokumentu;
7)
podpis funkcjonariusza dokonującego czynności oraz podpis posiadacza lub właściciela użyczonej rzeczy lub użyczonego dokumentu albo podpis innej osoby upoważnionej do dysponowania tą rzeczą lub tym dokumentem.
§  4. 
W przypadkach, o których mowa w art. 23l ust. 5 ustawy, funkcjonariusz ustnie przekazuje posiadaczowi lub właścicielowi użyczonej rzeczy lub użyczonego dokumentu informacje określone w § 3 pkt 1, 5 i 6.
§  5. 
1. 
W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub zużycia rzeczy lub dokumentu komórka organizacyjna Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej, której funkcjonariuszowi użyczono tej rzeczy lub tego dokumentu, dokonuje ustalenia wysokości szkody powstałej z tego tytułu przez porównanie wartości rzeczy lub dokumentu przed użyczeniem z wartością rzeczy lub dokumentu po użyczeniu, uwzględniając wartość rzeczy lub dokumentów danego rodzaju.
2. 
Przy dokonywaniu ustalenia, o którym mowa w ust. 1, nie uwzględnia się zużycia rzeczy lub dokumentu, które jest następstwem prawidłowego używania i które nastąpiło w związku z używaniem użyczonej rzeczy lub użyczonego dokumentu, przy czym gdy przedmiotem użyczenia był pojazd, uwzględnia się wartość zużytego paliwa.
3. 
Jeżeli osoba, o której mowa w § 2 pkt 3, zgłosi zastrzeżenia do ustalonej wysokości szkody, wysokość szkody określa się na podstawie opinii rzeczoznawcy powołanego przez Inspektorat Wewnętrzny Służby Więziennej.
§  6. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 14 grudnia 2022 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.2520

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Użyczanie funkcjonariuszowi Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej rzeczy lub dokumentów.
Data aktu: 28/11/2022
Data ogłoszenia: 07/12/2022
Data wejścia w życie: 14/12/2022