Komisja do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 2 grudnia 2022 r.
w sprawie komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych

Na podstawie art. 57d ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółową organizację i tryb działania komisji, o której mowa w art. 57a ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, zwanej dalej "komisją";
2)
szczegółowy sposób, tryb i terminy przeprowadzania weryfikacji pytań egzaminacyjnych przez komisję oraz wzory dokumentów z tym związane;
3)
wysokość wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład komisji.
2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ministrze - rozumie się przez to ministra właściwego do spraw transportu;
2)
ustawie o transporcie drogowym - rozumie się przez to ustawę z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201);
3)
ustawie o kierujących pojazdami - rozumie się przez to ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
4)
komórce merytorycznej - rozumie się przez to komórkę właściwą do spraw transportu drogowego urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw transportu.
§  2. 
W skład komisji wchodzą:
1)
przewodniczący komisji, o którym mowa w art. 57a ust. 2 pkt 1 ustawy o kierujących pojazdami;
2)
sekretarz komisji, o którym mowa w art. 57a ust. 2 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami;
3)
31 członków komisji, będących specjalistami co najmniej w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa ruchu drogowego lub transportu drogowego, posiadający doświadczenie w kierowaniu pojazdem, w tym:
a)
6 osób posiadających uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C i D albo A, B i C, oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w przeprowadzaniu egzaminów państwowych, o których mowa w art. 51 ustawy o kierujących pojazdami, lub co najmniej trzyletnie doświadczenie w przeprowadzaniu testów kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 39b ust. 3 ustawy o transporcie drogowym,
b)
6 osób posiadających uprawnienia instruktora, o którym mowa w art. 33 ustawy o kierujących pojazdami, w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C i D albo A, B i C, oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w szkoleniu osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
c)
3 osoby posiadające uprawnienia instruktora techniki jazdy, o którym mowa w art. 117 ustawy o kierujących pojazdami, w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C i D od co najmniej trzech lat,
d)
2 osoby posiadające uprawnienia w zakresie medycyny ratunkowej,
e)
2 osoby, które ukończyły studia na kierunku związanym z kształceniem w zakresie psychologii,
f)
2 osoby, które ukończyły studia na kierunku, którego program studiów określa efekty uczenia się w zakresie dydaktyki i metodyki nauczania,
g)
1 osoba posiadająca znajomość języka angielskiego udokumentowaną certyfikatem na poziomie co najmniej C1,
h)
1 osoba posiadająca znajomość języka ukraińskiego lub rosyjskiego udokumentowaną certyfikatem na poziomie co najmniej C1,
i)
1 osoba posiadająca znajomość języka niemieckiego udokumentowaną certyfikatem na poziomie co najmniej C1,
j)
2 osoby posiadające znajomość polskiego języka migowego udokumentowaną certyfikatem tłumacza polskiego języka migowego,
k)
5 osób, których wykształcenie lub doświadczenie zawodowe obejmuje tematykę ruchu drogowego, bezpieczeństwa ruchu drogowego lub transportu drogowego.
§  3. 
1. 
Przewodniczący komisji realizuje zadania w zakresie opracowywania, weryfikacji lub tłumaczenia nowego pytania egzaminacyjnego oraz weryfikacji lub tłumaczenia istniejącego pytania egzaminacyjnego, za pośrednictwem sekretarza komisji, współpracując z ministrem i komórką merytoryczną, oraz przekazując odpowiednie dyspozycje członkom komisji w zakresie realizowanych zadań.
2. 
W celu zapewnienia zgodności pytań egzaminacyjnych z obowiązującym stanem prawnym i ich właściwego poziomu merytorycznego przewodniczący komisji, odpowiednio do potrzeb, wyznacza grupy robocze spośród członków komisji oraz wyznacza lidera dla każdej grupy, której zadaniem jest ocena wpływu obowiązujących przepisów lub ogłoszonych zmian przepisów na potrzebę opracowania nowego pytania egzaminacyjnego albo weryfikację istniejącego pytania egzaminacyjnego.
3. 
Przewodniczący komisji, na podstawie wniosku lidera grupy albo indywidualnego wniosku członka komisji, wniosku sekretarza komisji lub na podstawie własnej oceny albo oceny otrzymanej od ministra, przekazuje za pośrednictwem sekretarza komisji do kierującego komórką merytoryczną informację o potrzebie:
1)
opracowania, weryfikacji lub tłumaczenia nowego pytania egzaminacyjnego lub nowych pytań egzaminacyjnych,
2)
weryfikacji lub tłumaczenia istniejącego pytania egzaminacyjnego lub istniejących pytań egzaminacyjnych w katalogu pytań

- wraz z uzasadnieniem i propozycją terminu ich opracowania, weryfikacji lub tłumaczenia.

4. 
Przewodniczący komisji, przekazując kierującemu komórką merytoryczną informację, o której mowa w ust. 3, uwzględnia, że:
1)
pytania egzaminacyjne oraz wchodzące w ich skład scenariusze, wizualizacje i opisy stosowane na egzaminach, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 7, art. 58 ust. 1 pkt 7 i art. 117 ust. 2 pkt 7 ustawy o kierujących pojazdami, oraz na testach kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 39b ust. 3 ustawy o transporcie drogowym, powinny zapewniać właściwy poziom merytoryczny pytań egzaminacyjnych;
2)
powstaje konieczność dostosowania pytań egzaminacyjnych do zmieniających się w określonym terminie przepisów;
3)
katalogi pytań nie mogą zawierać więcej pytań niż jest to określone odpowiednio w art. 39 ust. 7a, w art. 51 ust. 2c i w art. 64 ust. 7c ustawy o kierujących pojazdami oraz w art. 39b1 ust. 7 ustawy o transporcie drogowym.
§  4. 
1. 
Przewodniczący komisji spośród członków komisji, o których mowa w § 2 pkt 3, powołuje trzyosobowe zespoły weryfikujące pytania egzaminacyjne, zwane dalej "zespołami weryfikującymi".
2. 
Skład zespołu weryfikującego powołuje się odpowiednio do zakresu merytorycznego weryfikowanych pytań egzaminacyjnych.
3. 
W skład zespołu weryfikującego nie może zostać powołany członek komisji, który opracował weryfikowane pytanie.
§  5. 
1. 
Minister na podstawie informacji, o której mowa w § 3 ust. 3, zleca:
1)
opracowanie, weryfikację lub tłumaczenie nowego pytania egzaminacyjnego lub nowych pytań egzaminacyjnych na język obcy lub migowy;
2)
weryfikację lub tłumaczenie istniejącego pytania egzaminacyjnego lub istniejących pytań egzaminacyjnych w katalogu pytań.
2. 
W dokumencie zlecenia określa się termin przewidziany na realizację zlecenia, z uwzględnieniem nakładu pracy związanego z realizacją tego zlecenia oraz konieczności dostosowania w określonym terminie pytań egzaminacyjnych do zmienionych przepisów.
3. 
Termin przewidziany na realizację zlecenia, o którym mowa w ust. 1, nie może być dłuższy niż trzy miesiące od dnia przekazania tego zlecenia lub ogłoszenia zmian przepisów.
4. 
Wzór dokumentu zlecenia opracowania, weryfikacji lub tłumaczenia nowego pytania egzaminacyjnego lub nowych pytań egzaminacyjnych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
5. 
Wzór dokumentu zlecenia weryfikacji lub tłumaczenia istniejącego pytania egzaminacyjnego lub istniejących pytań egzaminacyjnych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  6. 
Na podstawie otrzymanego dokumentu zlecenia przewodniczący komisji, za pośrednictwem sekretarza komisji, przekazuje odpowiednim członkom komisji dyspozycję:
1)
opracowania, weryfikacji lub tłumaczenia nowego pytania egzaminacyjnego lub nowych pytań egzaminacyjnych na język obcy lub migowy, jeżeli takie tłumaczenie jest wymagane;
2)
weryfikacji istniejącego pytania egzaminacyjnego lub istniejących pytań egzaminacyjnych;
3)
tłumaczenia pytania egzaminacyjnego lub pytań egzaminacyjnych na język obcy lub migowy.
§  7. 
1. 
Przewodniczący komisji przekazuje, za pośrednictwem sekretarza komisji, dyspozycję opracowania pytania lub pytań, o których mowa w § 6 pkt 1, członkowi komisji posiadającemu odpowiednią specjalizację z tematyki, w zakresie której ma być opracowane pytanie lub pytania egzaminacyjne, uwzględniając jego udział w zadaniu, o którym mowa w § 3 ust. 2 i 3.
2. 
Przewodniczący komisji, za pośrednictwem sekretarza komisji, przekazuje dyspozycję weryfikacji opracowanego pytania egzaminacyjnego lub pytań egzaminacyjnych członkom odpowiednich zespołów weryfikujących.
3. 
W przypadku negatywnej weryfikacji opracowanego pytania egzaminacyjnego lub pytań egzaminacyjnych przewodniczący komisji, za pośrednictwem sekretarza komisji, przekazuje członkowi komisji, który opracował pytanie lub pytania egzaminacyjne, dyspozycję dokonania ich odpowiedniej korekty.
4. 
Przewodniczący komisji, za pośrednictwem sekretarza komisji, ponownie przekazuje dyspozycję weryfikacji pytania egzaminacyjnego lub pytań egzaminacyjnych, o których mowa w ust. 3, członkom zespołu weryfikującego lub zespołów weryfikujących, o których mowa w ust. 2.
5. 
W przypadku ponownej negatywnej weryfikacji pytania egzaminacyjnego lub pytań egzaminacyjnych przewodniczący komisji uznaje pytanie lub pytania egzaminacyjne za błędne i niepodlegające rekomendacji do zatwierdzenia ministra oraz przekazuje o tym informację, za pośrednictwem sekretarza komisji, do członka komisji, który opracował pytanie lub pytania egzaminacyjne. W takim przypadku członkowi komisji, który opracował pytanie lub pytania egzaminacyjne, nie przysługuje wynagrodzenie za opracowanie błędnego pytania lub pytań.
6. 
Po opracowaniu i ostatecznej weryfikacji pytania egzaminacyjnego lub pytań egzaminacyjnych przewodniczący komisji przekazuje, za pośrednictwem sekretarza komisji, dyspozycję tłumaczenia tego pytania lub pytań.
7. 
Przekazanie dyspozycji, o których mowa w ust. 1-6, określa termin przewidziany na ich realizację.
§  8. 
1. 
Przewodniczący komisji przekazuje, za pośrednictwem sekretarza komisji, dyspozycję weryfikacji pytania lub pytań, o których mowa w § 6 pkt 2, członkom odpowiedniego zespołu weryfikującego stosownie do zakresu merytorycznego weryfikowanego pytania egzaminacyjnego lub pytań egzaminacyjnych.
2. 
W przypadku konieczności weryfikacji pytania egzaminacyjnego lub pytań egzaminacyjnych znajdujących się w katalogu pytań, przewodniczący komisji, za pośrednictwem sekretarza komisji, wycofuje pytanie egzaminacyjne lub pytania egzaminacyjne z katalogu pytań.
3. 
Dyspozycja, o której mowa w ust. 1, określa termin przewidziany na jej realizację.
4. 
Przepisy § 7 ust. 3-5 stosuje się odpowiednio.
5. 
W przypadku korekty i pozytywnej weryfikacji pytania egzaminacyjnego wycofanego lub pytań egzaminacyjnych wycofanych z katalogu pytań, pytanie lub pytania wprowadza się ponownie do katalogu pytań.
§  9. 
1. 
Przewodniczący komisji przekazuje, za pośrednictwem sekretarza komisji, dyspozycję tłumaczenia pytania lub pytań, o których mowa w § 6 pkt 3, członkowi komisji posiadającemu znajomość odpowiednio języka angielskiego, niemieckiego, ukraińskiego lub rosyjskiego albo polskiego języka migowego.
2. 
Wybór przez przewodniczącego komisji języka lub języków, na które ma być przetłumaczone pytanie lub pytania egzaminacyjne, następuje na podstawie zlecenia, o którym mowa w § 5 ust. 1.
3. 
Dyspozycja, o której mowa w ust. 1, określa termin przewidziany na jej realizację.
§  10. 
1. 
Przekazanie dyspozycji, o których mowa w § 6, następuje w formie pisemnej w postaci:
1)
elektronicznej:
a)
za pośrednictwem systemu informatycznego lub
b)
za pośrednictwem ePUAP lub z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, lub
c)
za pośrednictwem poczty elektronicznej lub
2)
papierowej - za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście.
2. 
Przewodniczący komisji podejmuje decyzję o postaci przekazania pytania egzaminacyjnego lub pytań egzaminacyjnych do opracowania, weryfikacji lub tłumaczenia oraz związanych z tym materiałów oraz formacie plików z tymi danymi, uwzględniając możliwości techniczne komisji, niejawność pytań egzaminacyjnych oraz dobro interesu publicznego.
3. 
Przewodniczący komisji informuje, za pośrednictwem sekretarza komisji, członków komisji o postaci przekazania pytania egzaminacyjnego lub pytań egzaminacyjnych do opracowania, weryfikacji lub tłumaczenia i materiałów z tym związanych w ramach dokonywanego przekazania dyspozycji.
§  11. 
1. 
Członek komisji, któremu przekazano dyspozycję opracowania, weryfikacji lub tłumaczenia pytania egzaminacyjnego lub pytań egzaminacyjnych przygotowuje raport z wykonanej przez siebie pracy i przekazuje go przewodniczącemu komisji, za pośrednictwem sekretarza komisji, najpóźniej w terminie wskazanym w dokumencie zlecenia.
2. 
Przewodniczący komisji po otrzymaniu raportu, o którym mowa w ust. 1:
1)
podejmuje na jego podstawie decyzję o zarekomendowaniu pytania egzaminacyjnego lub pytań egzaminacyjnych do zatwierdzenia ministrowi;
2)
przekazuje, za pośrednictwem sekretarza komisji, do kierującego komórką merytoryczną:
a)
rekomendację pytania egzaminacyjnego lub pytań egzaminacyjnych do zatwierdzenia przez ministra,
b)
informację o liczbie pytań egzaminacyjnych zweryfikowanych negatywnie wraz ze zbiorczym zestawieniem tych pytań oraz uzasadnieniem negatywnej weryfikacji w odniesieniu do każdego pytania,
c)
aktualny katalog pytań, uzupełniony o nowe opracowane pytanie lub pytania egzaminacyjne, pomniejszony o pytanie lub pytania egzaminacyjne zweryfikowane negatywnie lub uzupełniony o pytanie lub pytania egzaminacyjne przetłumaczone.
3. 
Wzór rekomendacji i zatwierdzenia opracowanego, zweryfikowanego lub przetłumaczonego nowego pytania egzaminacyjnego lub nowych pytań egzaminacyjnych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
4. 
Wzór rekomendacji i zatwierdzenia zweryfikowanego lub przetłumaczonego istniejącego pytania egzaminacyjnego lub istniejących pytań egzaminacyjnych określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§  12. 
1. 
Wynagrodzenie członka komisji ustala się na podstawie raportu z wykonanej pracy, po zatwierdzeniu opracowanego, zweryfikowanego lub przetłumaczonego pytania egzaminacyjnego lub pytań egzaminacyjnych przez ministra.
2. 
Wynagrodzenie przewodniczącego komisji i sekretarza komisji ustala się na podstawie wyliczeń związanych z ustaleniem wynagrodzeń dla członków komisji.
§  13. 
1. 
Przewodniczącemu komisji i sekretarzowi komisji przysługuje wynagrodzenie za każde pytanie egzaminacyjne zawarte w przekazanej dyspozycji, o której mowa w § 6, w wysokości:
1)
dla przewodniczącego - 10 zł,
2)
dla sekretarza - 4 zł

- z tym że opracowanie, weryfikacja lub tłumaczenie pytania, o którym mowa w § 6 pkt 1, jest traktowane łącznie jako zlecenie na jedno pytanie.

2. 
Członkowi komisji przysługuje wynagrodzenie za zweryfikowanie jednego pytania egzaminacyjnego w wysokości 10 zł.
3. 
Członkowi komisji przysługuje wynagrodzenie za opracowanie jednego pytania egzaminacyjnego w wysokości:
1)
100 zł - za opracowanie pytania z wizualizacją w postaci filmu;
2)
50 zł - za opracowanie pytania bez wizualizacji albo z wizualizacją w postaci zdjęcia, animacji komputerowej albo rysunku.
4. 
Członkowi komisji przysługuje wynagrodzenie za tłumaczenie jednego pytania egzaminacyjnego w wysokości 10 zł.
§  14. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 5 grudnia 2022 r. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

Dokument zlecenia opracowania, weryfikacji lub tłumaczenia nowego pytania egzaminacyjnego lub nowych pytań egzaminacyjnych*)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

Dokument zlecenia weryfikacji lub tłumaczenia istniejącego pytania egzaminacyjnego lub istniejących pytań egzaminacyjnych*)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

Rekomendacja i zatwierdzenie opracowanego, zweryfikowanego lub przetłumaczonego nowego pytania egzaminacyjnego lub nowych pytań egzaminacyjnych*)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

Rekomendacja i zatwierdzenie zweryfikowanego lub przetłumaczonego istniejącego pytania egzaminacyjnego lub istniejących pytań egzaminacyjnych*)

wzór

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych (Dz. U. 1629), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1997 oraz z 2022 r. poz. 1002).

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023