Portal danych.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 listopada 2022 r.
w sprawie portalu danych

Na podstawie art. 34 ust. 7 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 1641 oraz z 2022 r. poz. 1700) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
sposób weryfikacji informacji sektora publicznego, zwanych dalej "ISP", oraz metadanych, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy, pod względem spełnienia wymogów, o których mowa w art. 32 ust. 4 ustawy, oraz wymogów określonych w przepisach niniejszego rozporządzenia;
2)
sposób udostępniania ISP lub metadanych, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy, w portalu danych, zwanym dalej "portalem", mając na względzie posiadaną przez podmioty zobowiązane infrastrukturę teleinformatyczną umożliwiającą gromadzenie w niej ISP oraz ich udostępnianie, a także możliwości techniczne przechowywania tych informacji w portalu;
3)
sposób przetwarzania ISP i metadanych, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy, udostępnianych w portalu;
4)
standardy techniczne prowadzenia portalu, dane niezbędne do założenia konta użytkownika portalu, zasady tworzenia profilu dostawcy oraz zestaw elementów metadanych, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy.
§  2. 
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
administrator portalu - ministra właściwego do spraw informatyzacji, o którym mowa w art. 34 ust. 1 ustawy;
2)
dostawcy - podmioty, o których mowa w art. 32 ust. 2 ustawy, które udostępniają ISP lub metadane, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy, w portalu;
3)
konto użytkownika portalu - informacje opisujące zarejestrowanego użytkownika portalu wraz z przypisanymi do tego użytkownika uprawnieniami w portalu;
4)
plik - postać elektroniczną ISP o określonym formacie danych, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 1 ustawy;
5)
profil dostawcy - informacje opisujące dostawcę;
6)
ustawa - ustawę z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego;
7)
użytkownik portalu - każdą osobę korzystającą z portalu.

Rozdział  2

Sposób przetwarzania i udostępniania informacji sektora publicznego i metadanych

§  3. 
ISP lub metadane w portalu są przetwarzane w sposób polegający na ich przechowywaniu, weryfikowaniu, aktualizowaniu, przekształcaniu ich struktury, udostępnianiu, pobieraniu, przeszukiwaniu, wykorzystywaniu, rozpowszechnianiu, usuwaniu lub innego rodzaju działaniach na ISP służących ich udostępnianiu.
§  4. 
1. 
W portalu dostawca udostępnia ISP, w postaci:
1)
pliku dodawanego z systemu teleinformatycznego dostawcy, który będzie przechowywany w portalu, lub
2)
adresu URL, w ramach którego udostępniono ISP, lub
3)
pliku lub adresu URL, lub metadanych na podstawie art. 32 ust. 3 pkt 2 ustawy, z zastosowaniem automatyzacji procesów.
2. 
Jeżeli możliwości techniczne przechowywania ISP w portalu nie pozwalają na udostępnienie ISP w sposób wybrany przez dostawcę, wskazuje on inny sposób udostępniania tych informacji spośród określonych w ust. 1.

Rozdział  3

Tworzenie profilu dostawcy i założenie konta użytkownika portalu

§  5. 
1. 
Przy zakładaniu konta użytkownika portalu:
1)
podaje się adres poczty elektronicznej, który staje się oznaczeniem konta użytkownika portalu;
2)
określa się hasło.
2. 
Konto użytkownika portalu, któremu nadano uprawnienia, o których mowa w ust. 4, zawiera:
1)
nazwę dostawcy;
2)
imię i nazwisko użytkownika portalu;
3)
służbowy numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej użytkownika portalu.
3. 
Administrator portalu tworzy profil dostawcy na podstawie wskazanego przez dostawcę konta użytkownika portalu oraz informacji, o których mowa w § 9 pkt 6, przekazanych przez dostawcę z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
4. 
Administrator portalu, tworząc profil dostawcy, nadaje wskazanemu przez dostawcę użytkownikowi portalu uprawnienia do udostępniania, aktualizowania i usuwania ISP oraz metadanych w imieniu dostawcy.
5. 
Do profilu dostawcy może być dodane więcej niż jedno konto użytkownika portalu.
6. 
Na wniosek dostawcy przekazany z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej administrator portalu dokonuje zmiany użytkownika portalu, o którym mowa w ust. 4.

Rozdział  4

Zestaw elementów metadanych

§  6. 
1. 
Zestaw elementów metadanych, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy, wprowadzany przez dostawcę, dla zbioru danych składa się z:
1)
tytułu - nazwy zbioru ISP, która umożliwia jego identyfikację;
2)
słowa kluczowego - minimum jednego słowa lub wyrażenia zwięźle opisującego zbiór ISP;
3)
opisu - streszczenia lub krótkiego określenia zawartości zbioru ISP;
4)
częstotliwości aktualizacji - informacji o częstotliwości aktualizacji zbioru ISP lub metadanych, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy;
5)
kategorii - określenia tematu zbioru ISP;
6)
warunków - warunków ponownego wykorzystywania ISP, o których mowa w art. 14 i art. 15 ustawy;
7)
źródła - adresu URL, w ramach którego udostępniono ISP;
8)
logotypu - oznaczenia wizualnego zbioru ISP;
9)
oznaczenia danych badawczych - przypisania ISP cech określonych w art. 2 pkt 2 ustawy;
10)
oznaczenia danych dynamicznych - przypisania ISP cech określonych w art. 2 pkt 3 ustawy;
11)
oznaczenia danych o wysokiej wartości - przypisania ISP cech określonych w art. 2 pkt 4 ustawy.
2. 
Dostawca wprowadza elementy metadanych, o których mowa w ust. 1 pkt 6-11, o ile dotyczą danego zbioru ISP.
3. 
Oprogramowanie portalu automatycznie dodaje zestaw elementów metadanych, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy, dla zbioru ISP, na który składa się:
1)
identyfikator - utworzony według uniwersalnego wzoru ciąg znaków, który jest unikalny dla każdego zbioru ISP;
2)
informacja o dostawcy - informacja o podmiocie, który udostępnił w portalu ISP lub metadane;
3)
data udostępnienia - data opublikowania zbioru ISP w portalu;
4)
data aktualizacji - data i godzina dodania przez dostawcę nowych ISP w zbiorze ISP.
§  7. 
1. 
Zestaw elementów metadanych, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy, wprowadzany przez dostawcę, opisujący ISP, składa się z:
1)
tytułu - nazwy ISP, która umożliwia ich identyfikację;
2)
opisu - streszczenia lub krótkiego określenia zawartości ISP;
3)
danych na dzień - informacji o dacie stanu obowiązywania ISP;
4)
znaków umownych - symboli, które posiadają swoje określone znaczenie i są stosowane najczęściej do opisu danych statystycznych;
5)
lokalizacji danych - informacji o obszarze, którego ISP dotyczą na podstawie podziału terytorialnego kraju;
6)
języka danych - informacji o wersji językowej ISP.
2. 
Dostawca wprowadza elementy metadanych, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, o ile dotyczą ISP.
3. 
Oprogramowanie portalu automatycznie dodaje dla ISP zestaw elementów metadanych, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy, na który składa się:
1)
identyfikator - utworzony według uniwersalnego wzoru ciąg znaków, który jest unikalny dla ISP;
2)
format - format pliku, w którym udostępniono ISP w portalu;
3)
data udostępnienia - data opublikowania ISP w portalu;
4)
typ - klasyfikacja ISP ze względu na ich postać (plik, strona internetowa, interfejs programistyczny aplikacji);
5)
źródło - adres URL, w ramach którego udostępniono ISP;
6)
poziom otwartości danych - klasyfikacja ISP na podstawie 5-stopniowej skali, która określa jakość danych.
4. 
Oprogramowanie portalu dodaje element metadanych, o którym mowa w ust. 3 pkt 5, o ile ISP udostępniane są w sposób, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lub 3.
§  8. 
1. 
W przypadku gdy ISP są udostępnianie w innym powszechnie dostępnym systemie teleinformatycznym, oprogramowanie portalu automatycznie dodaje zestaw elementów metadanych, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy, dla zbioru ISP lub ISP składający się z:
1)
częstotliwości importu - określenia częstotliwości pobierania metadanych, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 2 ustawy, z innego powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego;
2)
źródła - adresu URL, w ramach którego udostępniono ISP.
2. 
Oprogramowanie portalu dodaje inne niż określone w ust. 1 dostępne elementy metadanych, o których mowa odpowiednio w § 6 lub § 7, z innego powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego.

Rozdział  5

Standardy techniczne prowadzenia portalu oraz sposób weryfikacji informacji sektora publicznego i zestawu elementów metadanych

§  9. 
Portal zapewnia:
1)
przeszukiwanie ISP według kryterium przedmiotowego lub podmiotowego lub elementów metadanych lub według indywidualnych zestawień ISP i historii wyszukiwań;
2)
przeszukiwanie ISP według kryterium przedmiotowego lub podmiotowego lub elementów metadanych portalu za pośrednictwem interfejsu programistycznego aplikacji;
3)
pobieranie ISP lub metadanych portalu, z możliwością ich zbiorczego pobierania lub pobierania za pośrednictwem interfejsu programistycznego aplikacji;
4)
udostępnianie, aktualizowanie i usuwanie ISP lub metadanych przez dostawcę, z możliwością zastosowania automatyzacji procesów;
5)
komunikację elektroniczną z administratorem portalu lub dostawcą, w tym zgłaszanie propozycji dodania nowych ISP, uwag do udostępnionych ISP lub przykładów wykorzystywania ISP;
6)
dostęp do informacji o dostawcach, obejmującej ich nazwę, dane adresowe, numer identyfikacyjny REGON, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz adres elektronicznej skrzynki podawczej udostępnionej na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej, o ile dostawca go posiada, lub adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 569 i 1002), o ile dostawca go posiada.
§  10. 
1. 
Portal weryfikuje automatycznie:
1)
kompletność zestawu elementów metadanych, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1-5 i 9-11 oraz w § 7 ust. 1 pkt 1-3 i 6;
2)
formaty danych, o których mowa w art. 32 ust. 4 pkt 1 ustawy, w jakich dostawca udostępnia ISP.
2. 
Portal monitoruje dostępność ISP pod wskazanym adresem URL.
§  11. 
1. 
Portal jest dostępny całodobowo, z wyjątkiem przerw serwisowych wynikających z ewentualnych awarii lub potrzeby dokonywania zmian.
2. 
O przerwach serwisowych w świadczeniu usług dostępu do portalu administrator portalu informuje w portalu, a w przypadku braku takiej możliwości - na stronie internetowej www.gov.pl.

Rozdział  6

Przepis końcowy

§  12. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej (Dz. U. poz. 361, z 2017 r. poz. 492 oraz z 2020 r. poz. 646), które na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 1641 oraz z 2022 r. poz. 1700) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Zmiany w prawie

Prezydent podpisał drakoński kodeks karny

Prezydent Andrzej Duda złożył podpis pod nowelizacją kodeksu karnego z 7 lipca br., która wprowadza nową drakońską politykę karną. Kara 25 lat więzienia zastąpiona została 30 latami, możliwość zakazu warunkowego zwolnienia przy orzekaniu dożywocia, zaostrzono kary dla pijanych lub odurzonych kierowców, ale też m.in. za gwałty. Co więcej, już 14-latek za niektóre rodzaje zabójstwa ma odpowiadać jak dorosły.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 02.12.2022
Już obowiązuje nowelizacja mająca wspierać poprawę warunków mieszkaniowych

Weszły w życie przepisy ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych, które umożliwiają ubieganie się o wyższe wsparcie na poprawę efektywności energetycznej ze środków rządowego Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Wprowadzają też nowe instrumenty wspierające poprawę efektywności energetycznej istniejących budynków.

Krzysztof Sobczak 01.12.2022
Nowelizacja doprecyzowuje przepisy o dostarczaniu przez ZUS pism w postaci elektronicznej

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która m.in. doprecyzowuje przepisy dotyczące dostarczania przez ZUS pism w postaci elektronicznej. Ma ona na celu uporządkowanie i doprecyzowanie przepisów, aby proces wydawania elektronicznych decyzji, postanowień i innych pism z ZUS był szybszy i bardziej skuteczny.

Krzysztof Sobczak 24.11.2022
W przyszłym roku kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe wzrosną dwa razy

Ponad 33 miliony złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie natomiast 349 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od stycznia 2023 roku wyniesie ono 3490 złotych. Od lipca z kolei kary wzrosną jeszcze bardziej.

Krzysztof Koślicki 18.11.2022
Niektóre dochody związane z kredytami mieszkaniowymi dłużej bez podatku

Rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru PIT od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem mieszkaniowym obowiązuje tylko do końca 2022 roku. Korzystne zasady mają jednak być utrzymane dłużej. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w czwartek projekt rozporządzenia, które utrzyma zwolnienia z podatku przez kolejne dwa lata.

Krzysztof Koślicki 18.11.2022
O udziale we wspólnocie gruntowej decyduje faktyczne korzystanie

Wspólnoty gruntowe są gruntami wspólnymi dla danej wsi, w których poszczególni rolnicy mieli udziały zależne od powierzchni posiadanych gospodarstw - są reliktem stosunków własnościowych powstałych w XIX w. na terenach byłych zaborów rosyjskiego i austriackiego w wyniku likwidacji pańszczyzny. Ich status reguluje ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Monika Sewastianowicz 17.11.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.2415

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Portal danych.
Data aktu: 21/11/2022
Data ogłoszenia: 23/11/2022
Data wejścia w życie: 08/12/2022