Dane umieszczane w Systemie oraz tryb postępowania w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych przy użyciu Systemu.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 27 stycznia 2022 r.
w sprawie danych umieszczanych w Systemie oraz trybu postępowania w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych przy użyciu Systemu

Na podstawie art. 43 ust. 3 oraz art. 46 w ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143) zarządza się, co następuje:
§  1.  [Przedmiot regulacji]
Rozporządzenie określa:
1)
które dane pozostawione do decyzji państw członkowskich Unii Europejskiej umieszcza się obowiązkowo w e-AD lub w dokumencie zastępującym e-AD;
2)
szczegółowy zakres informacji, które zgodnie z art. 46 w ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej "ustawą", powinny być dostarczone do Systemu, oraz przypadki, w których takie informacje powinny być dostarczone;
3)
szczegółowy zakres danych, o których mowa w art. 46 w ust. 1 pkt 2 ustawy, które powinny być zawarte w:
a)
e-DD,
b)
raporcie odbioru,
c)
potwierdzeniu odbioru na wydruku e-DD,
d)
elektronicznym potwierdzeniu odbioru, o którym mowa w art. 46j ust. 3 pkt 2 ustawy,
e)
unieważnieniu e-DD,
f)
zmianie miejsca przeznaczenia;
4)
szczegółowy tryb postępowania w przypadku przesłania do Systemu e-DD, raportu odbioru, unieważnienia e-DD oraz zmiany miejsca przeznaczenia;
5)
sposób komunikowania się użytkowników z Systemem, w szczególności rodzaje podpisów elektronicznych, jakimi należy opatrywać dokumenty przesyłane do Systemu pocztą elektroniczną, oraz sposób dostępu do Systemu przez użytkowników Systemu;
6)
strukturę lokalnego numeru referencyjnego nadawanego e-AD oraz e-DD w Systemie;
7)
szczegółowe przypadki i sposób dostarczenia danych przez podmioty właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego celem wprowadzenia ich do Systemu;
8)
warunki dokonywania zmiany środka transportu wyrobów akcyzowych przemieszczanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem Systemu w innych przypadkach niż określone w art. 46na ust. 1-7 ustawy, zwanej dalej "zmianą środka transportu".
§  2.  [Dane umieszczane obowiązkowo w e-AD lub dokumencie zastępującym e-AD]
W przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy do Systemu poza danymi, których podanie jest wymagane na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 684/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (Dz. Urz. UE L 197 z 29.07.2009, str. 24, z późn. zm.), w e-AD lub dokumencie zastępującym e-AD umieszcza się obowiązkowo:
1)
datę faktury;
2)
czas wysyłki;
3)
numer VAT przedsiębiorcy będącego gwarantem, a także jego numer akcyzowy, w przypadku gdy podmiot ten jest zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego;
4)
nazwę przedsiębiorcy będącego pierwszym przewoźnikiem, adres jego siedziby oraz numer VAT;
5)
numer VAT organizatora transportu.
§  3.  [Informacje dostarczane do Systemu]
Do Systemu dostarcza się informacje dotyczące:
1)
zakończenia przemieszczenia wyrobów akcyzowych - w przypadku braku technicznej możliwości obsługi tego przemieszczenia w Systemie;
2)
obowiązku zapłaty podatku akcyzowego z tytułu stwierdzonych ubytków wyrobów akcyzowych - w przypadku stwierdzenia ubytków wyrobów akcyzowych przemieszczanych na terytorium kraju;
3)
braku możliwości dalszego przemieszczania wyrobów akcyzowych - w przypadku całkowitego zniszczenia lub utraty tych wyrobów lub braku możliwości dalszego ich przemieszczania z innych powodów;
4)
przeładunku wyrobów akcyzowych przemieszczanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy poza składem podatkowym, obejmujące w szczególności datę i miejsce zdarzenia, dane kolejnego podmiotu organizującego transport lub kolejnego przewoźnika, w tym imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego zamieszkania lub siedziby oraz numer VAT, oznaczenie środka transportu, numery identyfikacyjne zamknięć urzędowych lub pieczęci handlowych;
5)
nieprzesłania raportu odbioru - w przypadku gdy raport odbioru nie został przesłany w terminie przez podmiot odbierający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. a ustawy;
6)
zamiaru odmowy przyjęcia wyrobów akcyzowych lub odmowy przyjęcia wyrobów akcyzowych - w przypadku gdy podmiot odbierający zamierza odmówić lub odmawia przyjęcia wyrobów akcyzowych, w szczególności w związku z niezgodnością wyrobów akcyzowych wskazanych w e-AD z zamówieniem;
7)
nieotrzymania raportu odbioru - w przypadku nieotrzymania w terminie przez podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. a ustawy, raportu odbioru.
§  4.  [Podmioty dostarczające informacje do Systemu]
Informacje do Systemu dostarcza:
1)
właściwy naczelnik urzędu skarbowego - w przypadku informacji, o których mowa w § 3 pkt 1-3;
2)
naczelnik urzędu celno-skarbowego właściwy ze względu na miejsce dokonywania przeładunku - w przypadku informacji, o których mowa w § 3 pkt 4;
3)
podmiot odbierający będący użytkownikiem Systemu - w przypadku informacji, o których mowa w § 3 pkt 5 i 6;
4)
podmiot wysyłający - w przypadku informacji, o których mowa w § 3 pkt 5-7.
§  5.  [Dane umieszczane w e-DD, raporcie odbioru, unieważnieniu e-DD, zmianie miejsca przeznaczenia]
1. 
W przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych na podstawie e-DD poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem Systemu w:
1)
e-DD powinny być zawarte:
a)
data i czas wysyłki,
b)
typ, numer identyfikacyjny, nazwa oraz adres podmiotu odbierającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b-e ustawy, oraz podmiotu wysyłającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b-f ustawy,
c)
rodzaj środka transportu,
d)
kod CN, numer pozycji towarowej, masa brutto i netto oraz ilości przemieszczanego wyrobu akcyzowego, a w przypadkach, o których mowa w art. 46d ust. 6 ustawy - szacunkowe ilości przemieszczanych wyrobów akcyzowych,
e)
kod rodzaju opakowań;
2)
raporcie odbioru powinny być zawarte:
a)
data i czas zatwierdzenia raportu odbioru,
b)
data przybycia wyrobów akcyzowych,
c)
typ, numer identyfikacyjny, nazwa oraz adres podmiotu odbierającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b, d i e ustawy,
d)
grupa wyrobu akcyzowego, numer pozycji towarowej oraz ilość, która nie została przyjęta z podaniem rodzaju zastrzeżenia, jeżeli ten wyrób akcyzowy jest wyrobem innym niż określony w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 ustawy lub innym niż wyrób akcyzowy wymieniony w załączniku nr 2 do ustawy objęty zerową stawką podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie,
e)
ilość stwierdzonej nadwyżki albo stwierdzonego ubytku wyrobu akcyzowego, jeżeli odebrany wyrób akcyzowy jest wyrobem innym niż określony w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 ustawy lub innym niż wyrób akcyzowy wymieniony w załączniku nr 2 do ustawy objęty zerową stawką podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie,
f)
grupa wyrobu akcyzowego, kod CN oraz przeznaczenie uprawniające do zwolnienia od podatku akcyzowego, jeżeli wyrób ten jest wyrobem zwolnionym od podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie, a w przypadku wyrobów akcyzowych określonych w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 ustawy - ilość odebranych wyrobów akcyzowych,
g)
ilość wyrobów akcyzowych określona w potwierdzeniu wydania, o którym mowa w art. 46d ust. 7 ustawy;
3)
unieważnieniu e-DD powinny być zawarte:
a)
przyczyna unieważnienia,
b)
data i czas unieważnienia;
4)
zmianie miejsca przeznaczenia powinny być zawarte:
a)
rodzaj środka transportu,
b)
typ, numer identyfikacyjny, nazwa oraz adres nowego podmiotu odbierającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b, d i e ustawy.
2. 
W przypadku monitorowania sprzedaży wyrobów węglowych na podstawie e-DD poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem Systemu w e-DD powinny być zawarte:
1)
data i czas sprzedaży;
2)
typ, numer identyfikacyjny, nazwa oraz adres podmiotu odbierającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. c ustawy, oraz podmiotu wysyłającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. d ustawy;
3)
kod CN, numer pozycji towarowej oraz masa brutto wyrobu akcyzowego.
§  6.  [Dane umieszczane w potwierdzeniu odbioru wyrobów akcyzowych]
Potwierdzenie odbioru na wydruku e-DD, elektroniczne potwierdzenie odbioru, o którym mowa w art. 46j ust. 3 pkt 2 ustawy, oraz inny dokument, o którym mowa w art. 46j ust. 3 pkt 3 ustawy, zawierają:
1)
imię i nazwisko lub nazwę, miejsce zamieszkania lub siedziby i odpowiednio numer PESEL lub NIP albo inny numer identyfikacyjny używany w państwie zamieszkania lub siedziby podmiotu odbierającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b ustawy;
2)
ilość odebranych wyrobów akcyzowych z danej pozycji towarowej e-DD;
3)
ilość stwierdzonego niedoboru wyrobów akcyzowych, ilość stwierdzonej nadwyżki wyrobów akcyzowych lub ilość nieprzyjętych wyrobów akcyzowych z danej pozycji towarowej e-DD, jeżeli odebrane wyroby akcyzowe są wyrobami innymi niż określone w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 ustawy;
4)
datę przybycia do miejsca odbioru wyrobów akcyzowych;
5)
wskazanie przeznaczenia uprawniającego do zwolnienia od podatku akcyzowego odebranych wyrobów akcyzowych - w przypadku odbioru wyrobów akcyzowych zwolnionych od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie.
§  7.  [Generowanie komunikatów przez System]
System generuje komunikat:
1)
e-DD - po wprowadzeniu do Systemu danych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2, przez:
a)
podmiot wysyłający, o którym mowa odpowiednio w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b-f ustawy, lub
b)
podmiot odbierający, o którym mowa odpowiednio w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b ustawy, będący użytkownikiem Systemu - w przypadku zwrotu wyrobów akcyzowych zwolnionych od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie;
2)
raportu odbioru - po wprowadzeniu do Systemu danych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, przez podmiot odbierający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b, d i e ustawy, albo podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b ustawy;
3)
o unieważnieniu e-DD - po wprowadzeniu do Systemu danych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3, przez podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b-c oraz e i f ustawy, lub podmiot odbierający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b ustawy;
4)
o zmianie miejsca przeznaczenia - po wprowadzeniu do Systemu danych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 4, przez podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b-c, e i f ustawy, lub podmiot odbierający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b ustawy.
§  8.  [Sposoby komunikowania się z Systemem]
1. 
Podmiot wysyłający i podmiot odbierający, które są użytkownikami Systemu, komunikują się z Systemem przez niewizualny interfejs (usługę internetową - web service), pocztę elektroniczną lub Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).
2. 
Organ podatkowy komunikuje się z Systemem przez interfejs użytkownika administracji.
3. 
W celu uzyskania dostępu do Systemu zarejestrowany wysyłający, podmiot prowadzący skład podatkowy, zarejestrowany odbiorca i podmiot pośredniczący będący podmiotami odbierającymi składają do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed rozpoczęciem korzystania z Systemu, wniosek o rejestrację danych na potrzeby komunikowania się z Systemem, który zawiera co najmniej dane dotyczące:
1)
miejsca złożenia wniosku;
2)
numeru akcyzowego składającego wniosek: podmiotu prowadzącego skład podatkowy, zarejestrowanego wysyłającego albo zarejestrowanego odbiorcy;
3)
numeru podmiotu pośredniczącego składającego wniosek, określonego w zezwoleniu wydanym podmiotowi pośredniczącemu;
4)
numeru akcyzowego składu podatkowego - w przypadku gdy składającym wniosek jest podmiot prowadzący skład podatkowy;
5)
rodzaju zabezpieczeń akcyzowych, którymi zostaną objęte zobowiązania podatkowe albo zobowiązania podatkowe oraz opłata paliwowa dotyczące wyrobów akcyzowych przemieszczanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy albo przemieszczanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych zwolnionych od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie z wykorzystaniem Systemu;
6)
sposobu komunikowania się z Systemem.
4. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, załącza się informację o osobach uprawnionych do:
1)
komunikowania się z Systemem oraz
2)
przekazywania dokumentów

- zawierającą dane umożliwiające ich identyfikację oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do elektronicznego potwierdzania pochodzenia i integralności dokumentów.

5. 
Właściwy naczelnik urzędu skarbowego po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 3, niezwłocznie wprowadza zawarte w nim dane do Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC).
6. 
W celu uzyskania dostępu do Systemu podmiot zużywający i zużywający podmiot gospodarczy będące podmiotami odbierającymi, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b ustawy, rejestrują uprawnienie do przesyłania zgłoszeń w Systemie na formularzu elektronicznym dostępnym na PUESC.
§  9.  [Podpisywanie dokumentów przesyłanych do Systemu]
Dokumenty przesyłane do Systemu przez podmiot wysyłający albo podmiot odbierający są opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego.
§  10.  [Lokalny numer referencyjny]
Lokalny numer referencyjny składa się:
1)
w przypadku e-AD z ciągu 20 znaków, w tym z:
a)
jedenastocyfrowego numeru akcyzowego składu podatkowego lub zarejestrowanego wysyłającego, bez dwuliterowego kodu języka,
b)
pięciocyfrowego numeru przemieszczenia wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, niepowtarzalnego w danym roku, nadawanego przez podmiot wysyłający,
c)
czterocyfrowego numeru oznaczającego rok, w którym rozpocznie się przemieszczenie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy;
2)
w przypadku e-DD z ciągu 22 znaków, w tym z:
a)
jedenastocyfrowego numeru akcyzowego składu podatkowego, bez dwuliterowego kodu języka, albo jedenastocyfrowego numeru podmiotu pośredniczącego, a w przypadku pozostałych podmiotów - dziesięciocyfrowego numeru identyfikacji podatkowej (NIP) poprzedzonego znakiem "N",
b)
siedmiocyfrowego numeru przemieszczenia wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, niepowtarzalnego w danym roku, nadawanego przez podmiot wysyłający,
c)
czterocyfrowego numeru oznaczającego rok, w którym rozpocznie się przemieszczenie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.
§  11.  [Dostarczanie danych przez podmioty naczelnikowi urzędu skarbowego w celu wprowadzenia ich do Systemu]
1. 
Podmiot odbierający lub podmiot wysyłający mogą dostarczyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego dane celem wprowadzenia ich do Systemu w przypadku braku technicznej możliwości dostępu do Systemu, innej niż niedostępność, o której mowa w art. 46v ust. 1 ustawy.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dane są dostarczane w formie podpisanych i opieczętowanych dokumentów, zastępujących dokumenty elektroniczne. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego niezwłocznie wprowadza do Systemu dane zawarte w dostarczonych dokumentach, a ich kopie przekazuje podmiotowi, który je dostarczył.
3. 
Podmiot wysyłający lub podmiot odbierający mogą sprawdzać zgodność danych wprowadzanych do Systemu przez naczelnika urzędu skarbowego z danymi zawartymi w dokumentach, o których mowa w ust. 2, w trakcie ich wprowadzania do Systemu.
§  12.  [Zmiana środka transportu wyrobów akcyzowych]
1. 
Zmiana środka transportu odbywa się, po uprzednim powiadomieniu naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego ze względu na miejsce dokonywania tej zmiany, w obecności przedstawiciela tego naczelnika urzędu celno-skarbowego albo bez jego obecności.
2. 
Naczelnik urzędu celno-skarbowego właściwy ze względu na miejsce dokonywania zmiany środka transportu zamieszcza w Systemie informacje dotyczące zmiany środka transportu, w szczególności:
1)
datę i miejsce zdarzenia;
2)
dane kolejnego podmiotu organizującego transport lub kolejnego przewoźnika, w tym imię i nazwisko lub nazwę, adres jego zamieszkania lub siedziby oraz numer VAT;
3)
oznaczenie środka transportu, na który dokonuje się przeładunku;
4)
numery identyfikacyjne zamknięć urzędowych, o których mowa w przepisach odrębnych, lub innych zabezpieczeń stosowanych w obrocie handlowym, naniesionych na opakowania wyrobów akcyzowych.
3. 
W przypadku gdy zmiana środka transportu odbywa się bez obecności przedstawiciela naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego ze względu na miejsce dokonywania tej zmiany, podmiot dokonujący zmiany środka transportu niezwłocznie przekazuje temu organowi informacje, o których mowa w ust. 2, w celu zamieszczenia ich w Systemie.
§  13.  [Przeładowanie wyrobów akcyzowych na więcej niż jeden środek transportu]
1. 
Jeżeli wyroby akcyzowe przemieszczane poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem Systemu na podstawie jednego e-DD są przeładowywane na więcej niż jeden środek transportu, to do każdej partii tych wyrobów przeładowanej na oddzielny środek transportu dołącza się informację o dokonanej zmianie środka transportu oraz o danej partii przemieszczanych wyrobów akcyzowych ze wskazaniem nazw, kodów CN oraz ilości i masy tych wyrobów. Informację zamieszcza się w formie adnotacji na oryginale lub kopii dokumentu zastępującego e-DD, w którym umieszczono lokalny numer referencyjny.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, odbiorca wyrobów akcyzowych potwierdza odbiór przesyłki w jednym raporcie odbioru albo jednym dokumencie zastępującym raport odbioru.
§  14.  [Wyłączenie stosowania przepisów rozporządzenia o zmianie środka transportu wyrobów akcyzowych]
Przepisów § 12 i § 13 nie stosuje się w przypadku przesyłanych w przesyłkach kurierskich wyrobów akcyzowych przemieszczanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na terytorium kraju z użyciem Systemu, objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie lub objętych zerową stawką podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie, jeżeli:
1)
dla każdej przesyłki stanowiącej odrębną, niepodzielną, zapakowaną całość wystawiany jest oddzielny e-DD;
2)
zmiana środka transportu polega wyłącznie na przeładunku przesyłki z jednego środka transportu na drugi, bez naruszenia jej zawartości;
3)
zamknięcia urzędowe lub inne zabezpieczenia stosowane w obrocie handlowym, naniesione na opakowania wyrobów akcyzowych, nie ulegają uszkodzeniu.
§  15.  [Wejście w życie]
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022 r. 2
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1947).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie danych umieszczanych w Systemie oraz trybu postępowania w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych przy użyciu Systemu (Dz. U. poz. 208), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2427).

Zmiany w prawie

Prezydent podpisał zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników

Rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. Prezydent podpisał nowelizację noweli ustawy o emeryturach rolników. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

Grażyna J. Leśniak 26.05.2022
Nowa ustawa o wyrobach medycznych już obowiązuje

Od czwartku 26 maja obowiązuje ustawa o wyrobach medycznych. Dostosowuje ona polskie przepisy do unijnego rozporządzenia, które wprost obowiązuje już od 26 maja 2021 roku, ale nie tylko. Wprowadza też surowsze wymogi dotyczące reklamy. Więcej o tym w Legal Alercie.

Jolanta Ojczyk 26.05.2022
Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.221

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Dane umieszczane w Systemie oraz tryb postępowania w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych przy użyciu Systemu.
Data aktu: 27/01/2022
Data ogłoszenia: 31/01/2022
Data wejścia w życie: 01/02/2022