Zmiana ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

USTAWA
z dnia 13 stycznia 2022 r.
o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

Art.  1. 

W ustawie z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2114) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 1 w pkt 1 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie "tytoniu" dodaje się wyrazy "i uzupełniającej płatności podstawowej, zwanych dalej "przejściowym wsparciem krajowym" ";
2)
użyte w art. 1 pkt 2, art. 3 ust. 4 i 5, art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 1, art. 6, art. 21 ust. 1, 1a i 3, art. 22 ust. 1, ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz ust. 3, 5, 6, ust. 7 we wprowadzeniu do wyliczenia i ust. 10, art. 23, art. 24 ust. 1, ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia i ust. 4-8, art. 25 we wprowadzeniu do wyliczenia, art. 29 ust. 1 i 2, art. 30 ust. 1, 2, ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia i w części wspólnej, ust. 7, ust. 9 w części wspólnej oraz ust. 11 i 12, art. 31 ust. 2, art. 33 ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i ust. 2 w części wspólnej, art. 34 ust. 1, art. 35 ust. 1, 2, ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia i ust. 6, art. 41, art. 47, art. 48, art. 49 ust. 1 oraz art. 50 we wprowadzeniu do wyliczenia, w różnym przypadku, wyrazy "płatność niezwiązana do tytoniu" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "przejściowe wsparcie krajowe";
3)
w art. 2 po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu:

"15a) uzupełniająca płatność podstawowa - płatność w ramach przejściowego wsparcia krajowego, o którym mowa w art. 37 rozporządzenia nr 1307/2013;";

4)
w art. 6, art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 2 pkt 1 po wyrazach "tych płatności" dodaje się wyrazy "i tego wsparcia";
5)
w art. 8 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Jednolita płatność obszarowa, płatność za zazielenienie, płatność dla młodych rolników, płatność dodatkowa, płatności związane do powierzchni upraw i uzupełniająca płatność podstawowa, zwane dalej "płatnościami obszarowymi", są przyznawane do powierzchni działki rolnej:";

6)
po art. 17 dodaje się art. 17a w brzmieniu:

"Art. 17a. Uzupełniająca płatność podstawowa przysługuje rolnikowi do powierzchni:

1) upraw niektórych rodzajów roślin,

2) gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin

- do których została przyznana jednolita płatność obszarowa.";

7)
w art. 18:
a)
w ust. 1 i w ust. 2 w zdaniu pierwszym w części wspólnej po wyrazie "bezpośrednie" dodaje się wyrazy "i uzupełniająca płatność podstawowa",
b)
w ust. 3 po wyrazie "bezpośrednich" dodaje się wyrazy "i uzupełniającej płatności podstawowej",
c)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Płatność bezpośrednia i uzupełniająca płatność podstawowa do działki rolnej będącej własnością Skarbu Państwa, państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowej osoby prawnej przysługują rolnikowi, który, na dzień 31 maja danego roku, ma do tej działki tytuł prawny.";

8)
w art. 20:
a)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawkę uzupełniającej płatności podstawowej, mając na względzie limity procentowe określone w art. 37 ust. 4 rozporządzenia nr 1307/2013 oraz powierzchnię, która może być objęta tą płatnością.",

b)
w ust. 3 wyrazy "ust. 1 i 2" zastępuje się wyrazami "ust. 1-2a",
c)
w ust. 4 wyrazy "ust. 1 lub 2" zastępuje się wyrazami "ust. 1, 2 lub 2a";
9)
w art. 26:
a)
w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie "bezpośrednie" dodaje się wyrazy "i uzupełniająca płatność podstawowa",
b)
w ust. 5 i 6 po wyrazie "bezpośrednich" dodaje się wyrazy "i uzupełniającej płatności podstawowej";
10)
w art. 27:
a)
w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich lub uzupełniającej płatności podstawowej do dnia doręczenia decyzji w sprawie o przyznanie tych płatności, płatności bezpośrednie i uzupełniająca płatność podstawowa przysługują jego spadkobiercy, jeżeli:",

b)
w ust. 6:
we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie "bezpośrednich" dodaje się wyrazy "i uzupełniającej płatności podstawowej",
w części wspólnej po wyrazie "bezpośrednich" dodaje się wyrazy "lub uzupełniającej płatności podstawowej";
11)
w art. 28 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika albo wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 27 ust. 1, w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich i uzupełniającej płatności podstawowej do dnia doręczenia decyzji w sprawie o przyznanie tych płatności, płatności bezpośrednie i uzupełniająca płatność podstawowa przysługują następcy prawnemu, jeżeli:";

12)
w art. 29 w ust. 3 i 4 po wyrazie "bezpośrednich" dodaje się wyrazy "lub uzupełniającej płatności podstawowej";
13)
w art. 34:
a)
w ust. 2 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) rodzaje roślin, do upraw których przysługuje uzupełniająca płatność podstawowa, a także szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać uprawy poszczególnych roślin lub grunty orne, na których nie jest prowadzona uprawa roślin, do których przysługuje uzupełniająca płatność podstawowa, mając na względzie ramy prawne do przyznawania przejściowego wsparcia krajowego określone w art. 37 rozporządzenia nr 1307/2013 oraz zabezpieczenie przed nieuzasadnionym przyznawaniem płatności obszarowych.",

b)
w ust. 3 po wyrazie "bezpośrednich" dodaje się wyrazy "i uzupełniającej płatności podstawowej";
14)
w art. 41a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W przypadku gdy w wyniku ustaleń dokonanych w ramach kontroli administracyjnej lub kontroli na miejscu zostanie stwierdzone, że:

1) płatność bezpośrednia lub przejściowe wsparcie krajowe zostały przyznane w niewłaściwej wysokości i istnieje konieczność zmiany ich wysokości lub

2) istnieje konieczność dokonania zmniejszenia danej płatności lub danego wsparcia lub wykluczenia z płatności lub wsparcia, w tym wynikająca ze stwierdzonych nieprawidłowości lub niezgodności, lub nałożenia pozostałych kar administracyjnych, lub zastosowania art. 8 ust. 1, 3 i 4 rozporządzenia nr 1307/2013 lub art. 11 ust. 1 tego rozporządzenia

- organ, który wydał decyzję w sprawie o przyznanie tej płatności lub tego wsparcia, zmienia ją bez zgody strony, jeżeli ta płatność lub to wsparcie nie zostały jeszcze wypłacone i nie upłynął termin ich wypłaty określony w art. 75 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1306/2013.".

Art.  2. 

W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 203) w art. 3 w pkt 9 wyrazy "płatność niezwiązaną do tytoniu w rozumieniu przepisów" zastępuje się wyrazami "przejściowe wsparcie krajowe, o którym mowa w przepisach".

Art.  3. 

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 22 ust. 10 i art. 34 ust. 1-3 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie odpowiednio art. 22 ust. 10 i art. 34 ust. 1-3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy i mogą być zmieniane na podstawie odpowiednio art. 22 ust. 10 i art. 34 ust. 1-3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art.  4. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 marca 2022 r.

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.219

Rodzaj: Ustawa
Tytuł: Zmiana ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
Data aktu: 13/01/2022
Data ogłoszenia: 31/01/2022
Data wejścia w życie: 15/03/2022