Zmiana ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw.

USTAWA
z dnia 13 stycznia 2022 r.
o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw

Art.  1. 

W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 1:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przepisy ustawy stosuje się w szczególności do:

1) bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

2) uzależnionych od alkoholu,

3) uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających,

4) osób z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,

5) długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

6) zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

7) uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

8) osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

- którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.",

b)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Osoby, o których mowa w ust. 3 pkt 6, mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez kluby integracji społecznej na zasadach określonych w art. 18 ust. 3-5a.";

2)
w art. 3:
a)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Miejsce realizacji usług, o których mowa w ust. 1, może być inne niż miejsce funkcjonowania Centrum.",

b)
w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535 i 2490)",

c)
w ust. 4 po wyrazach "organizację pozarządową" dodaje się wyrazy "lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ";
3)
w art. 4 w ust. 2:
a)
w pkt 1 po wyrazie "Centrum" dodaje się wyrazy "i adres jej siedziby",
b)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) informację o miejscu funkcjonowania Centrum oraz miejscu realizacji usług, o którym mowa w art. 3 ust. 1a, i przewidywanym terminie rozpoczęcia działalności;",

c)
po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) dane kontaktowe Centrum;",

d)
pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13) kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, w której ma funkcjonować Centrum lub w której będą realizowane usługi wymienione w art. 3 ust. 1;";

4)
w art. 5:
a)
ust. 5a otrzymuje brzmienie:

"5a. Rejestr obejmuje dane wymienione w art. 4 ust. 2 pkt 1-2a i 4 oraz datę nadania lub przedłużenia statusu Centrum.",

b)
po ust. 5a dodaje się ust. 5b w brzmieniu:

"5b. Rejestr, o którym mowa w ust. 5, jest udostępniany w postaci elektronicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego wojewodę.";

5)
po art. 5a dodaje się art. 5b w brzmieniu:

"Art. 5b. 1. Wojewoda sprawuje nadzór nad działalnością Centrum w zakresie prawidłowości realizacji reintegracji zawodowej i społecznej, zgodności działalności prowadzonej przez Centrum z wymaganiami stanowiącymi podstawę przyznania statusu Centrum wynikającymi z art. 4 oraz w zakresie wypełniania obowiązku określonego w art. 5 ust. 4 pkt 2.

2. W ramach sprawowanego nadzoru, o którym mowa w ust. 1, wojewoda ma prawo:

1) żądać od Centrum wyjaśnień; Centrum jest obowiązane do ich przedłożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania do złożenia wyjaśnień;

2) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Centrum - wezwać Centrum do ich zaniechania lub usunięcia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 30 dni od dnia otrzymania wezwania.";

6)
w art. 6:
a)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Wojewoda wydaje decyzję o utracie statusu Centrum również po bezskutecznym upływie terminów, o których mowa w art. 5b ust. 2, lub na wniosek instytucji tworzącej.",

b)
w ust. 4 w zdaniu pierwszym po wyrazach "organizacją pozarządową" dodaje się wyrazy "lub podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie";
7)
w art. 7:
a)
w ust. 1 w pkt 2:
we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "organizację pozarządową" dodaje się wyrazy "lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ",
w lit. c skreśla się wyraz "pierwsze",
b)
w ust. 2 skreśla się wyraz "pierwsze";
8)
w art. 8:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Marszałek województwa, na zasadach określonych w porozumieniu zawartym z instytucją tworzącą lub podmiotem prowadzącym klub integracji społecznej, może przyznać Centrum lub klubowi integracji społecznej dotację na wyposażenie oraz przyznać Centrum dotację na działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy z dochodów własnych samorządu województwa przeznaczonych na realizację wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.",

b)
w ust. 2:
we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyraz "pierwsze",
w pkt 1 po wyrazie "Centrum" dodaje się wyrazy "lub klubie integracji społecznej",
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) zakup surowców, materiałów i narzędzi niezbędnych do prowadzenia działalności.",

c)
w ust. 4 skreśla się wyraz "pierwsze";
9)
art. 8a otrzymuje brzmienie:

"Art. 8a. Do finansowania, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 lit. c i d i ust. 2 oraz w art. 8, dotyczącego utworzenia Centrum przez organizację pozarządową lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie stosuje się art. 221 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.";

10)
w art. 10:
a)
w ust. 1:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Działalność Centrum jest finansowana w szczególności z:",

w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) dotacji z budżetu państwa pochodzących z resortowych programów na rzecz rozwoju Centrów i klubów integracji społecznej, o których mowa w art. 18ca.",

b)
po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

"1b. Działalność Centrum zorganizowanego w formie samorządowego zakładu budżetowego może być dofinansowana w formie dotacji podmiotowej pochodzącej od instytucji tworzącej.",

c)
w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "organizację pozarządową" dodaje się wyrazy "lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ",
d)
w ust. 4 po wyrazach "organizacja pozarządowa" dodaje się wyrazy "lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie";
11)
w art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Czas tygodniowego pobytu uczestnika w Centrum nie może być krótszy niż 30 godzin i nie dłuższy niż 40 godzin, z zastrzeżeniem odpowiedniego stosowania art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981), w zakresie wymiaru czasu pobytu uczestnika będącego jednocześnie osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.";

12)
w art. 15:
a)
w ust. 1 skreśla się zdanie drugie,
b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Po pomyślnym zakończeniu okresu próbnego kierownik Centrum kwalifikuje uczestnika do uczestnictwa w zajęciach w Centrum, o czym informuje kierownika ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych - dyrektora centrum usług społecznych.",

c)
w ust. 3 w zdaniu drugim wyrazy "do 6 miesięcy" zastępuje się wyrazami "o dodatkowy okres nieprzekraczający 12 miesięcy",
d)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W okresie próbnym oraz w okresie uczestnictwa w zajęciach w Centrum, o którym mowa w ust. 3, kierownik Centrum przyznaje, na wniosek uczestnika, świadczenie integracyjne w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych.",

e)
ust. 6a otrzymuje brzmienie:

"6a. W okresie uczestnictwa w zajęciach w Centrum, o którym mowa w ust. 3, uczestnikowi przysługuje 6 dni wolnych od zajęć, a w przypadku przedłużenia tego uczestnictwa dodatkowo 6 dni wolnych. Wymiar dodatkowych dni wolnych ustala się proporcjonalnie do okresu przedłużenia uczestnictwa.",

f)
po ust. 6a dodaje się ust. 6b w brzmieniu:

"6b. Udzielenie dni wolnych, o których mowa w ust. 6a, następuje na wniosek uczestnika i wymaga zgody kierownika Centrum. Za dni wolne przysługuje świadczenie integracyjne w pełnej wysokości.",

g)
w ust. 7a w zdaniu pierwszym wyrazy "14 dni" zastępuje się wyrazami "21 dni";
13)
w art. 15a w ust. 2 wyrazy "50%" zastępuje się wyrazami "100%";
14)
w art. 16:
a)
w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "w Centrum" dodaje się wyrazy "lub w klubie integracji społecznej",
b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Skierowanie do pracy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, odbywa się na podstawie umowy zawartej między starostą właściwym dla miejsca siedziby Centrum lub gminy, organizacji pozarządowej lub podmiotu, o których mowa w art. 18 ust. 1, a pracodawcą, w której pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia skierowanego absolwenta lub uczestnika Centrum lub uczestniczącego w klubie integracji społecznej przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, a starosta do refundowania pracodawcy części wypłaconego tej osobie wynagrodzenia przez okres pierwszych 6 miesięcy w wysokości nieprzekraczającej 100% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne.",

c)
uchyla się ust. 3;
15)
w art. 18 w ust. 6:
a)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) z dotacji pochodzących z dochodów własnych gminy, w tym przeznaczonych na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;",

b)
w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) z dotacji z budżetu państwa pochodzących z resortowych programów na rzecz rozwoju Centrów i klubów integracji społecznej, o których mowa w art. 18ca.";

16)
w art. 18a:
a)
ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Klub integracji społecznej przedstawia wojewodzie corocznie, nie później niż do dnia 31 marca, sprawozdanie zawierające informacje dotyczące:

1) zatrudnionych pracowników, w tym:

a) ich liczby,

b) wymiaru czasu pracy i podstawy zatrudnienia;

2) osób uczestniczących w klubie integracji społecznej, z uwzględnieniem podziału na grupy osób, o których mowa w art. 1 ust. 2, w tym:

a) ich liczby,

b) liczby osób, które osiągnęły efekty reintegracji społecznej i zawodowej, w tym uzyskały zatrudnienie po ukończeniu uczestnictwa w klubie integracji społecznej;

3) zrealizowanych działań z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej wraz z ich efektami;

4) rozliczenia przyznanych dotacji za rok poprzedni.",

b)
dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może określić, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 6, kierując się potrzebą ujednolicenia przedstawianych sprawozdań.";

17)
w art. 18c wyraz "dwuletnich" zastępuje się wyrazem "trzyletnich";
18)
po art. 18c dodaje się art. 18ca w brzmieniu:

"Art. 18ca. 1. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może opracować resortowe programy na rzecz rozwoju Centrów i klubów integracji społecznej oraz finansowo wspierać te programy.

2. Do wyłonienia podmiotów realizujących programy, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.";

19)
w art. 18e:
a)
w ust. 1 wyrazy "nie więcej niż" zastępuje się wyrazami "co najmniej",
b)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady Zatrudnienia Socjalnego. Za czas zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalonego według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.",

c)
po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Członkom Rady Zatrudnienia Socjalnego przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 r. poz. 1162) ze środków z budżetu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.",

d)
w ust. 6 w zdaniu drugim wyrazy "ust. 4" zastępuje się wyrazami "ust. 4a".
Art.  2. 

W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 24) w art. 41 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) wspieranie zatrudnienia socjalnego przez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej i klubów integracji społecznej.".

Art.  3. 

W ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1842 oraz z 2022 r. poz. 1) w art. 2:

1)
w ust. 2 wyrazy "kwoty 1700 zł miesięcznie" zastępuje się wyrazami "kwoty 1750 zł miesięcznie";
2)
dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. Kwota miesięczna uprawniająca do świadczenia uzupełniającego, o której mowa w ust. 2 oraz w art. 4 ust. 1 i 2, podlega podwyższeniu w terminach i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

4. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłasza, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", co najmniej na 7 dni roboczych przed najbliższym terminem waloryzacji, uwzględnianą od tego terminu kwotę miesięczną uprawniającą do świadczenia uzupełniającego, o której mowa w ust. 2 oraz w art. 4 ust. 1 i 2.".

Art.  4. 

W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 31a:
a)
po ust. 1b dodaje się ust. 1c w brzmieniu:

"1c. Zadania, o których mowa w art. 15gga ust. 1 i art. 15gga1 ust. 1, są finansowane po roku 2021 ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wydatki poniesione ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych podlegają zwrotowi ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 lub z budżetu państwa.",

b)
ust. 4a otrzymuje brzmienie:

"4a. Koszty realizacji rozwiązań przewidzianych dla podmiotów, o których mowa w art. 15g ust. 1-2, art. 15g'. art. 15ga ust. 1 i 5, art. 15gg ust. 1 i 2, art. 15gga ust. 1 oraz art. 15gga1 ust. 1, w roku 2022 i latach następnych są finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z zastrzeżeniem ust. 1c.",

c)
po ust. 4a dodaje się ust. 4aa w brzmieniu:

"4aa. Koszty obsługi realizacji rozwiązań, o których mowa w ust. 4, w roku 2022 i latach następnych są finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Środki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych podlegają zwrotowi ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 lub z budżetu państwa.",

d)
w ust. 4b wyrazy "w ust. 4 i 4a" zastępuje się wyrazami "w ust. 4 i 4aa",
e)
po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. Środki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przekazane wojewódzkim urzędom pracy na finansowanie zadań, o których mowa w art. 15gga ust. 1 i art. 15gga1 ust. 1, niewykorzystane do końca roku budżetowego pozostają na wyodrębnionych rachunkach bankowych wojewódzkich urzędów pracy z przeznaczeniem na finansowanie tych zadań w roku następnym.",

f)
ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Środki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przekazane wojewódzkim urzędom pracy w roku 2020 i latach następnych na finansowanie zadań, o których mowa w art. 15gga ust. 1 i art. 15gga1 ust. 1, niewykorzystane w okresie realizacji zadań, podlegają rozliczeniu i zwrotowi na rachunek bankowy dysponenta Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia okresu realizacji zadań.",

g)
dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

"10. Minister właściwy do spraw pracy - dysponent Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych może przeprowadzać w wojewódzkich urzędach pracy kontrole realizacji zadań, o których mowa w art. 15g ust. 1 i 1a, art. 15g1, art. 15ga ust. 1, art. 15gg ust. 1, art. 15gga ust. 1 oraz art. 15gga1 ust. 1. Do przeprowadzania kontroli stosuje się odpowiednio przepisy art. 39a-39d ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.";

2)
w art. 31qa:
a)
po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Zadania, o których mowa w art. 15zze4 i art. 15zze4a, oraz koszty ich obsługi są finansowane po roku 2021 ze środków Funduszu Pracy. Wydatki poniesione ze środków Funduszu Pracy podlegają zwrotowi ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 lub z budżetu państwa.",

b)
w ust. 5 wyrazy "w ust. 1, 2 i 4" zastępuje się wyrazami "w ust. 1, 2, 4 i 4a",
c)
ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Środki Funduszu Pracy, o których mowa w ust. 4 i 4a, przekazane samorządom powiatów i niewykorzystane do końca roku budżetowego pozostają na wyodrębnionych rachunkach bankowych samorządów powiatów, z przeznaczeniem na finansowanie w roku następnym zadań oraz kosztów obsługi, o których mowa w ust. 4 i 4a.",

d)
ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Środki Funduszu Pracy, o których mowa w ust. 4, 4a i 7, przekazane samorządom powiatów w roku 2020 i latach następnych, niewykorzystane w okresie realizacji zadań, o których mowa w art. 15zze4 i art. 15zze4a, podlegają rozliczeniu i zwrotowi na rachunek bankowy dysponenta Funduszu Pracy w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia okresu realizacji zadań.",

e)
w ust. 12 wyrazy "w latach 2022-2024" zastępuje się wyrazami "w roku 2022 i latach następnych".
Art.  5. 

W ustawie z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 839 i 2368) w art. 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W terminie do dnia 31 grudnia 2022 r. ZUS przekaże POT dane zgromadzone w systemie teleinformatycznym.".

Art.  6. 

Wnioski o skierowanie do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy podlegają rozpatrzeniu na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.

Art.  7. 

Wnioski o przyznanie dotacji na pierwsze wyposażenie, o której mowa w art. 8 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy podlegają rozpatrzeniu na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.

Art.  8. 

Wnioski o przyznanie statusu centrum integracji społecznej złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy podlegają rozpatrzeniu na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.

Art.  9. 

Do wymiaru dni wolnych od zajęć osób, które rozpoczęły uczestnictwo, o którym mowa w art. 15 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, w centrum integracji społecznej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się art. 15 ust. 6a ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art.  10. 

Osobom, które rozpoczęły uczestnictwo w zajęciach w okresie, o którym mowa w art. 15 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, w centrum integracji społecznej i nie przestały w nich uczestniczyć przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przysługuje świadczenie integracyjne za okres niezdolności do uczestniczenia w zajęciach wskutek choroby potwierdzonej przez lekarza w wymiarze i na zasadach określonych w art. 15 ust. 7a ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art.  11. 

Umowy o skierowanie do pracy, o których mowa w art. 16 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy są realizowane na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.

Art.  12. 

Członkowie Rady Zatrudnienia Socjalnego powołani przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy pełnią swoje funkcje do czasu upływu kadencji, na którą zostali powołani.

Art.  13. 
1. 
Przepis art. 2 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 3 stosuje się do kwoty miesięcznej uprawniającej do świadczenia uzupełniającego, począwszy od waloryzacji emerytur i rent przeprowadzonej od dnia 1 marca 2022 r.
2. 
W 2022 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłasza kwotę, o której mowa w art. 2 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 3, niezwłocznie po ogłoszeniu niniejszej ustawy, nie wcześniej niż w terminie określonym w wymienionym przepisie.
3. 
W przypadku ogłoszenia kwoty określonej w ust. 2 po dniu 1 marca 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje z urzędu przeliczenia kwoty miesięcznej uprawniającej do świadczenia uzupełniającego, z uwzględnieniem art. 2 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 3, i wypłaca wyrównanie dla osób uprawnionych, których świadczenia zostały podwyższone w ramach waloryzacji emerytur i rent, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art.  14. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1)
art. 1 pkt 4, który wchodzi w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia;
2)
art. 1 pkt 12 lit. a, c oraz d, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2022 r.;
3)
art. 4 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
4)
art. 4 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 22 grudnia 2021 r.

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.218

Rodzaj: Ustawa
Tytuł: Zmiana ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw.
Data aktu: 13/01/2022
Data ogłoszenia: 31/01/2022
Data wejścia w życie: 01/02/2022, 22/12/2021, 15/02/2022, 01/04/2022, 01/01/2022