Zakres rocznej informacji dotyczącej realizacji pracowniczych programów emerytalnych, tryb jej przekazywania organowi nadzoru oraz jej wzór.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 19 września 2022 r.
w sprawie zakresu rocznej informacji dotyczącej realizacji pracowniczych programów emerytalnych, trybu jej przekazywania organowi nadzoru oraz jej wzoru

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2139 oraz z 2022 r. poz. 904) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Roczna informacja dotycząca realizacji pracowniczych programów emerytalnych, zwana dalej "informacją", zawiera następujące dane:
1)
numer wpisu programu do rejestru pracowniczych programów emerytalnych;
2)
numer REGON pracodawcy prowadzącego pracowniczy program emerytalny;
3)
nazwę pracodawcy prowadzącego pracowniczy program emerytalny;
4)
wartość aktywów zgromadzonych na rachunkach uczestników pracowniczego programu emerytalnego według stanu na dzień 30 czerwca oraz 31 grudnia danego roku kalendarzowego;
5)
liczbę uczestników pracowniczego programu emerytalnego według stanu na dzień 30 czerwca oraz 31 grudnia danego roku kalendarzowego w podziale na:
a)
liczbę uczestników ogółem,
b)
liczbę uczestników, za których na koniec II i IV kwartału były odprowadzane składki podstawowe,
c)
liczbę uczestników, za których na koniec II i IV kwartału były odprowadzane składki dodatkowe;
6)
wartość wpłat dokonanych do pracowniczego programu emerytalnego za pierwsze półrocze i rok w podziale na:
a)
wpłaty z tytułu składek podstawowych,
b)
wpłaty z tytułu składek dodatkowych;
7)
wartość wypłat transferowych oraz liczbę osób, na których rachunki przyjęto wypłaty transferowe za pierwsze półrocze i rok, w podziale na:
a)
wypłaty transferowe przyjęte z pracowniczego programu emerytalnego,
b)
wypłaty transferowe przyjęte z indywidualnego konta emerytalnego;
8)
wartość wypłat transferowych oraz liczbę osób, z których rachunków dokonano wypłat transferowych za pierwsze półrocze i rok, w podziale na:
a)
wypłaty transferowe dokonane do pracowniczego programu emerytalnego,
b)
wypłaty transferowe dokonane na indywidualne konto emerytalne;
9)
wartość wypłat oraz liczbę osób, z których rachunków dokonano wypłat za pierwsze półrocze i rok, w podziale na:
a)
wypłaty jednorazowe,
b)
wypłaty w ratach.
§  2. 
1. 
W przypadku danych, o których mowa w § 1 pkt 6-9, informacja jest sporządzana według stanu na dzień:
1)
30 czerwca danego roku kalendarzowego - za pierwsze półrocze;
2)
31 grudnia danego roku kalendarzowego - za rok.
2. 
W przypadku określonym w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych za fundusze inwestycyjne zarządzające pracowniczym programem emerytalnym tego samego pracodawcy informację przekazuje towarzystwo zarządzające tymi funduszami inwestycyjnymi, przy czym umowy różnych funduszy inwestycyjnych z tym samym pracodawcą są ujmowane w informacji jako jeden pracowniczy program emerytalny.
3. 
Za pracowniczy fundusz emerytalny informację przekazuje zarządzające nim pracownicze towarzystwo emerytalne.
§  3. 
Informacja jest przekazywana do organu nadzoru w postaci elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez organ nadzoru na jego stronie internetowej w formacie danych zgodnym z formatem danych systemu teleinformatycznego organu nadzoru.
§  4. 
Wzór informacji jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§  5. 
Roczną informację dotyczącą realizacji pracowniczych programów emerytalnych sporządza się po raz pierwszy za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
§  6. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 2

ZAŁĄCZNIK

WZÓR ROCZNEJ INFORMACJI DOTYCZĄCEJ REALIZACJI PRACOWNICZYCH PROGRAMÓW EMERYTALNYCH

1 Minister Rodziny i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 416).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie przekazywania przez pracodawcę organowi nadzoru rocznej informacji dotyczącej realizacji prowadzonego pracowniczego programu emerytalnego (Dz. U. poz. 1297), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. poz. 904).

Zmiany w prawie

Już obowiązują nowe standardy w projektowaniu i budowie dróg i chodników

Wymagania o charakterze funkcjonalno-technicznym, stanowiące zwięzły zbiór najważniejszych warunków i celów, których osiągnięcie jest niezbędne, aby droga mogła zostać oddana do użytkowania i pełnić swoje funkcje - to m.in. obowiązujące od środy zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych. Rozporządzenie określa też zasady poruszania się po różnych typach dróg.

Krzysztof Sobczak 21.09.2022
Mniejsze wymagania dla budowy kanałów technologicznych w drodze

Zmiany w zakresie budowy kanałów technologicznych wprowadza obowiązująca od 9 września nowelizacja ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy ograniczają obowiązek ich budowy, co powinno wpłynąć na przyśpieszenie inwestycji oraz ich koszty.

Robert Horbaczewski 09.09.2022
Prezydent zatwierdził zmiany w wydawaniu publicznych pieniędzy

Zmiany w Stabilizującej Regule Wydatkowej (SRW), która służy do wyliczania dopuszczalnego limitu wydatków państwa, to cel ustawy, którą podpisał właśnie prezydent Andrzej Duda. Nowelizacji przeciwny był Senat, który odrzucił ustawę, jednak w piątek, 5 sierpnia, Sejm zdecydował, że nowe przepisy jednak wejdą w życie. Według części senatorów, ta ustawa to dalsze rozmontowywanie reguły wydatkowej.

Krzysztof Sobczak 18.08.2022
Monitoring rynku medialnego coraz droższy

W Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o KRRiT. Przed podpisaniem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji prezydent wskazał, że dodatkowe zadania związane z prowadzeniem monitoringu rynku audiowizualnych usług medialnych na żądanie wymaga zwiększenia nakładów na tę instytucję. I wynosić będą niecałe 7 mln zł na wynagrodzenia pracowników.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 17.08.2022
Ustawa o funduszach dla armii z podpisem prezydenta

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o obronie ojczyzny oraz o finansach publicznych dotyczącą wpływów do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, która przewiduje dodanie nowych źródeł finansowania Funduszu Wsparcia sił Zbrojnych – poza obligacjami Banku Gospodarstwa Krajowego będą to mogły być także kredyty i pożyczki, również zagraniczne.

Krzysztof Sobczak 16.08.2022
Prezydent podpisał ustawę dla ułatwienia gromadzenia zapasów węgla

Czasowe uelastycznienie mechanizmu tworzenia i likwidacji rezerw strategicznych poza Rządowym Programem Rezerw Strategicznych (RPRS) - to cel podpisanej właśnie przez prezydenta ustawy. Zmiana ustawy o rezerwach strategicznych ma m.in. umożliwić gospodarstwom domowym zgromadzenie odpowiednich ilości zapasów węgla przed sezonem zimowym.

Krzysztof Sobczak 12.08.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.1989

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zakres rocznej informacji dotyczącej realizacji pracowniczych programów emerytalnych, tryb jej przekazywania organowi nadzoru oraz jej wzór.
Data aktu: 19/09/2022
Data ogłoszenia: 23/09/2022
Data wejścia w życie: 01/01/2023