Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 30 kwietnia 2008 r.
w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia

Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 r. poz. 1162) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Przepisy rozporządzenia stosuje się do pracowników zatrudnionych w:
1)
państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia utworzonych przez ministra właściwego do spraw zdrowia;
2)
wojewódzkich centrach zdrowia publicznego.
2. 
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do dyrektora, zastępcy dyrektora i głównego księgowego jednostek, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem § 10 i 11 oraz kwalifikacji zawodowych, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  2. 
1. 
Ustala się:
1)
tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2)
tabele stawek dodatku funkcyjnego, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3)
tabele stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji zawodowych pracowników, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
2. 
Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
§  3. 
1. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o najniższym wynagrodzeniu zasadniczym, rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania, ustalone w tabelach miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.
2. 
Godzinową stawkę:
1)
wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną, oraz
2)
wynikającą z najniższego wynagrodzenia zasadniczego

- ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

§  4. 
1. 
Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem oraz radcy prawnemu przysługuje dodatek funkcyjny.
2. 
Dodatek funkcyjny przysługuje również pracownikowi innemu niż wymieniony w ust. 1, koordynującemu wykonywanie określonych zadań, zatrudnionemu na stanowisku, dla którego w tabelach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, przewiduje się dodatek funkcyjny, z tym że maksymalną stawkę tego dodatku obniża się o dwie stawki.
§  5. 
1. 
Z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy pracodawca może przyznać pracownikowi dodatek specjalny.
2. 
Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, a w uzasadnionych przypadkach na czas nieokreślony.
3. 
Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.
§  6. 
1. 
Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, nie niższy jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 1518 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
2. 
Pracownikowi zatrudnionemu stale w systemie pracy zmianowej przysługuje dodatek w wysokości 10% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy wykonywanej na II zmianie.
§  7. 
1. 
Pracownikowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy następny rok pracy, do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 i więcej latach pracy.
2. 
Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
2a. 
W razie równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat wlicza się jeden z tych okresów.
3. 
(uchylony).
4. 
Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
5. 
Dodatek za wysługę lat jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:
1)
począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;
2)
za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.
§  8. 
1. 
W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz premiowy.
2. 
Wysokość funduszu premiowego oraz warunki przyznawania i wypłacania premii określa zakładowy regulamin premiowania.
§  9. 
W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, pozostający w dyspozycji pracodawcy.
§  10. 
1. 
Pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:
1)
75% miesięcznego wynagrodzenia - po 20 latach pracy;
2)
100% miesięcznego wynagrodzenia - po 25 latach pracy;
3)
150% miesięcznego wynagrodzenia - po 30 latach pracy;
4)
200% miesięcznego wynagrodzenia - po 35 latach pracy;
5)
300% miesięcznego wynagrodzenia - po 40 latach pracy.
2. 
Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
3. 
W razie równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów.
4. 
Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody.
5. 
Wypłata nagrody jubileuszowej następuje niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.
6. 
Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudniony w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej. Nagrodę jubileuszową oblicza się zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
7. 
W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.
8. 
Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu upływa okres uprawniający pracownika do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę - najwyższą.
9. 
Pracownikowi, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 8, ma okres dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej - różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.
10. 
Przepisy ust. 8 i 9 mają odpowiednio zastosowanie, jeżeli w dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody jubileuszowej, był uprawniony do nagrody jubileuszowej wyższego stopnia oraz gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.
11. 
Przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej przysługującej pracownikowi, który był zatrudniony w jednostce, o której mowa w § 1 ust. 1, w dniu 23 lipca 1999 r., a przed tym dniem nabył prawo do nagrody jubileuszowej z uwzględnieniem okresów podlegających wliczeniu do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej na podstawie przepisów obowiązujących przed tym dniem, okresy te podlegają wliczeniu na dotychczasowych warunkach.
12. 
Pracownik, który podjął zatrudnienie w jednostce, o której mowa w § 1 ust. 1, po dniu 23 lipca 1999 r., nabywa prawo do nagrody jubileuszowej na zasadach określonych w ust. 2-10, niezależnie od wcześniejszego nabycia prawa do nagrody za dany okres.
§  11. 
1. 
Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:
1)
jednomiesięcznego wynagrodzenia - jeżeli był zatrudniony krócej niż 15 lat;
2)
dwumiesięcznego wynagrodzenia - po przepracowaniu co najmniej 15 lat;
3)
trzymiesięcznego wynagrodzenia - po przepracowaniu co najmniej 20 lat.
2. 
Przy ustalaniu okresów uprawniających do jednorazowej odprawy pieniężnej stosuje się przepisy obowiązujące przy ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.
3. 
Jednorazową odprawę pieniężną oblicza się zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
4. 
Pracownik, który otrzymał jednorazową odprawę pieniężną, nie może ponownie nabyć do niej prawa.
§  12. 
Pracodawca może, w uzasadnionych przypadkach, skrócić pracownikowi okres pracy zawodowej wymagany na danym stanowisku, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany okres pracy zawodowej określają odrębne przepisy.
§  13. 
Pracownik, który nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie rozporządzenia, może być nadal zatrudniany na tym stanowisku.
§  14. 
Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w jednostce, o której mowa w § 1 ust. 1, w dniu 1 czerwca 2008 r., ustalone na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia, nie może być niższe od wynagrodzenia przysługującego przed tym dniem.
§  15. 
Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2008 r.
§  16. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 486, z późn. zm.), z wyjątkiem § 6, 7, 8 i 11, które tracą moc z dniem 31 maja 2008 r.
§  17. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 2  , z wyjątkiem § 5, który wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2008 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  3

TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Tabela 1. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach, o których mowa w § 1 ust. 1, z wyłączeniem Centrum e-Zdrowia
Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
1 2
I 3010-3130
II 3030-3190
III 3050-3250
IV 3070-3300
V 3090-3360
VI 3110-3420
VII 3130-3480
VIII 3150-3550
IX 3170-3620
X 3190-3700
XI 3210-3840
XII 3230-4020
XIII 3250-4570
XIV 3270-5190
XV 3290-5900
XVI 3410-6600
XVII 3550-7310
XVIII 3700-8020

Tabela 2. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Centrum e-Zdrowia

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
1 2
I 3010-3130
II 3040-3210
III 3070-3320
IV 3100-3550
V 3130-3780
VI 3160-5060
VII 3190-6530
VIII 3220-7290
IX 3250-8040
X 3280-8800
XI 3310-10680
XII 3370-12 570
XIII 3590-13 190
XIV 3810-13 820
XV 4130-14 440

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

TABELE STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Tabela 1. Tabela stawek dodatku funkcyjnego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach, o których mowa w § 1 ust. 1, z wyłączeniem Centrum e-Zdrowia

Stawka dodatku funkcyjnego Procent najniższego wynagrodzenia zasadniczego do
1 2
1 50
2 70
3 95
4 120
5 150

Tabela 2. Tabela stawek dodatku funkcyjnego dla pracowników zatrudnionych w Centrum e-Zdrowia

Stawka dodatku funkcyjnego Procent najniższego wynagrodzenia zasadniczego do
1 2
1 50
2 80
3 110
4 140
5 170
6 200

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

TABELE STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW

Tabela 1. Tabela stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji zawodowych pracowników zatrudnionych w jednostkach, o których mowa w § 1 ust. 1, z wyłączeniem Centrum e-Zdrowia

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku funkcyjnego do Wymagane kwalifikacje*)
wykształcenie liczba lat pracy
1 2 3 4 5 6
1 Dyrektor - - wyższe 6
2 Zastępca dyrektora - - wyższe 5
Główny księgowy według odrębnych przepisów
3 Kierownik Zespołu w Zakładzie Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia XV-XVIII 4 wyższe 8
Pełnomocnik dyrektora do spraw zarządzania jakością w Zakładzie Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, audytor wewnętrzny w Zakładzie Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia 3 wyższe 8
Audytor systemu jakości w Zakładzie Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia 2 wyższe 2
Audytor wewnętrzny 3 według odrębnych przepisów
4 Kierownik: zakładu, ośrodka XIV-XVII 5 wyższe 7
5 Zastępca głównego księgowego XIII-XVII 4 wyższe 4
średnie 8
Główny specjalista 3 wyższe 5
Radca prawny 3 według odrębnych przepisów
6 Kierownik: działu, pracowni XII-XVI 3 wyższe 5
7 Kierownik komórki organizacyjnej niewymienionej w lp. 6 XIII-XV 2 wyższe 3
średnie 5
8 Starszy: specjalista, informatyk, asystent XI-XV - wyższe 5
9 Specjalista, informatyk, projektant, asystent X-XIV - wyższe 2
średnie 5
10 Starszy koordynator pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów XI-XIII - wyższe medyczne i przeszkolenie specjalistyczne 2
średnie medyczne i przeszkolenie specjalistyczne 5
11 Kierownik magazynu X-XII 1 średnie 4
Koordynator pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów - wyższe medyczne i przeszkolenie specjalistyczne 1
średnie medyczne i przeszkolenie specjalistyczne 2
12 Młodszy: informatyk, specjalista, asystent IX-XII - wyższe -
13 Kierownik sekcji IX-XI 1 średnie 3
14 Starszy technik VIII-X - średnie 5
15 Starszy: inspektor, księgowy, magazynier, referent, kasjer VI-X - średnie 3
16 Inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy VII-IX - według odrębnych przepisów
17 Starszy bibliotekarz VI-IX - według odrębnych przepisów
18 Inspektor, księgowy, kasjer IV-IX - średnie -
19 Starsza maszynistka VI-VIII - średnie -
20 Kierownik sekretariatu V-VIII 1 średnie 3
21 Referent, technik IV-VIII - średnie -
Kierowca samochodu osobowego, bibliotekarz według odrębnych przepisów
22 Młodszy inspektor IV-VII - średnie -
23 Sekretarka, kontysta V-VII - średnie -
24 Magazynier, robotnik gospodarczy III-VI - podstawowe -
25 Telefonistka, maszynistka II-VI - podstawowe -
26 Portier, dozorca II-IV - podstawowe -
27 Sprzątaczka I-IV - podstawowe -
28 Kierownik zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego XVI-XVIII 3 według odrębnych przepisów
29 Kierownik innego zespołu w służbach inwestorskich XV-XVII 2 według odrębnych przepisów
30 Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego XIV-XVI 2 według odrębnych przepisów
31 Inspektor nadzoru inwestorskiego XIII-XV 2 według odrębnych przepisów
32 Inspektor techniczny XI-XIII - według odrębnych przepisów

Tabela 2. Tabela stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji zawodowych pracowników zatrudnionych w Centrum e-Zdrowia

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku funkcyjnego do Wymagane kwalifikacje
wykształcenie liczba lat pracy
1 2 3 4 5 6
1 Dyrektor - - wyższe 7
2 Zastępca dyrektora - - wyższe 7
Główny księgowy według odrębnych przepisów
3 Dyrektor Departamentu, Kierownik Wydziału,

Zastępca głównego księgowego, Ekspert/Pełnomocnik, Kierownik: Projektu, Portfela Projektów, Programu

XII-XV 6 wyższe 7
Inspektor ochrony danych, Audytor wewnętrzny, Radca prawny według odrębnych przepisów
4 Zastępca Dyrektora Departamentu, Zastępca kierownika Wydziału, Zastępca kierownika: Projektu, Portfela Projektów, Programu XI-XIV 6 wyższe 5
5 Główny: architekt IT (korporacyjny, systemowy), analityk (biznesowy, systemowy, finansowy), projektant oprogramowania, projektant systemowy, tester oprogramowania, inżynier DevOps, grafik komputerowy, developer (frontend, backend, BI, baz danych), UX designer, administrator systemów IT, inżynier sieciowy, informatyk wsparcia technicznego, konsultant linii wsparcia, specjalista X-XIV 5 wyższe 5
Koordynator zespołu/sekcji
Asystent
Starszy inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy według odrębnych przepisów
6 Starszy: architekt IT (korporacyjny, systemowy), analityk (biznesowy, systemowy, finansowy), projektant oprogramowania, projektant systemowy, tester oprogramowania, inżynier DevOps, grafik komputerowy, developer (frontend, backend, BI, baz danych), UX designer, administrator systemów IT, inżynier sieciowy, informatyk wsparcia technicznego, konsultant linii wsparcia, specjalista VIII–XIII 4 wyższe 3
średnie 5
7 Architekt IT (korporacyjny, systemowy), analityk (biznesowy, systemowy, finansowy),

projektant oprogramowania, projektant systemowy,

tester oprogramowania, inżynier DevOps, grafik komputerowy, developer (frontend, backend, BI, baz danych),

UX designer,

administrator systemów IT, inżynier sieciowy, informatyk wsparcia technicznego, konsultant linii wsparcia, specjalista

VII–XII 3 wyższe 2
średnie 4
8 Młodszy: architekt IT (korporacyjny, systemowy), analityk (biznesowy, systemowy, finansowy), projektant oprogramowania, projektant systemowy, tester oprogramowania, inżynier DevOps, grafik komputerowy, developer (frontend, backend, BI, baz danych), UX designer, administrator systemów IT, inżynier sieciowy, informatyk wsparcia technicznego, konsultant linii wsparcia, specjalista VI–XI - średnie 1
9 Referent I-V - średnie -
*) Wymagania kwalifikacyjne dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy określają odrębne przepisy.
1 Obecnie działem administracji rządowej - praca kieruje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U.2019.2267).
2 Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 14 maja 2008 r.
3 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.858) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 kwietnia 2022 r., z tym że miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2022 r.

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.154 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia.
Data aktu: 30/04/2008
Data ogłoszenia: 24/01/2022
Data wejścia w życie: 01/06/2008, 01/01/2008, 14/05/2008