Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw Pozyskiwania Źródeł Finansowania dla Przedsięwzięć Służących Wzmocnieniu Bezpieczeństwa i Obronności Państwa.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 czerwca 2022 r.
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Pozyskiwania Źródeł Finansowania dla Przedsięwzięć Służących Wzmocnieniu Bezpieczeństwa i Obronności Państwa

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw Pozyskiwania Źródeł Finansowania dla Przedsięwzięć Służących Wzmocnieniu Bezpieczeństwa i Obronności Państwa, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
2. 
Zakres działania Pełnomocnika nie obejmuje mechanizmów finansowania określonych w ustawie z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974).
§  2. 
Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu albo podsekretarz stanu. Kandydata na Pełnomocnika przedstawia Wiceprezes Rady Ministrów realizujący zadania z zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa.
§  3. 
Do zadań Pełnomocnika należy inicjowanie, koordynowanie i wspieranie procesów pozyskiwania źródeł finansowania dla przedsięwzięć służących wzmocnieniu bezpieczeństwa i obronności państwa, w szczególności przez:
1)
identyfikowanie obszarów i rodzajów działalności oraz podmiotów wymagających wsparcia finansowego;
2)
udzielanie pomocy podmiotom zainteresowanym pozyskaniem wsparcia finansowego, w tym przez prowadzenie rozmów i negocjacji z krajowymi i zagranicznymi instytucjami finansowymi;
3)
udzielanie wsparcia eksperckiego w ramach posiadanych kompetencji;
4)
monitorowanie realizacji przedsięwzięć objętych wsparciem finansowym;
5)
współdziałanie w realizacji rządowych programów społeczno-gospodarczych, w szczególności związanych z rozwojem regionalnym i wzmacnianiem społeczności lokalnych.
§  4. 
Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań.
§  5. 
Pełnomocnik, w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań, może współpracować z innymi podmiotami publicznymi i niepublicznymi, w tym z organami jednostek samorządu terytorialnego, państwowymi osobami prawnymi oraz osobami prawnymi z udziałem Skarbu Państwa.
§  6. 
Pełnomocnik przedstawia:
1)
Radzie Ministrów - roczne sprawozdania ze swojej działalności, w terminie do dnia 31 stycznia danego roku, za rok poprzedni;
2)
Wiceprezesowi Rady Ministrów realizującemu zadania z zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa - bieżące informacje o stanie realizacji zadań, w szczególności w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania dla przedsięwzięć służących wzmocnieniu bezpieczeństwa i obronności państwa, w tym o wynikach rozmów i negocjacji z krajowymi i zagranicznymi instytucjami finansowymi, w terminie 5 dni od dnia zwrócenia się o ich przedstawienie.
§  7. 
1. 
Departament Analiz Systemu Bezpieczeństwa Państwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zapewnia obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika.
2. 
Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części 16, której dysponentem jest Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
§  8. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Skarbówka sprawdzi stan konta bankowego, ale tylko w przypadku podejrzenia przestępstwa

Krajowa Administracja Skarbowa nie może żądać od banków informacji bez wszczętego postępowania wobec podatnika. Żądanie wglądu do stanu rachunku musi być uzasadnione. Od 1 lipca 2022 roku uprawnienia organów KAS zostały ujednolicone. Wszczęcie postępowania przygotowawczego będzie konieczne.

Krzysztof Koślicki 01.07.2022
Już obowiązują przepisy mające chronić przed nieuczciwymi sprzedawcami

Od czwartku 30 czerwca obowiązuje nowelizacja Kodeksu cywilnego, która m.in. umożliwia poszkodowanemu żądanie unieważnienia całej, rażąco niekorzystnej dla siebie umowy i wydłużenie okresu na dochodzenie swoich roszczeń, zwłaszcza przez konsumentów. Do nowelizacji "doczepione" zostały też zmiany dotyczące m.in. ratownictwa medycznego oraz staży podyplomowych lekarzy.

Krzysztof Sobczak 30.06.2022
Lipcowe zmiany w PIT pozwolą niektórym zmienić formę opodatkowania

W piątek wejdzie w życie duża nowelizacja Polskiego Ładu. Poza obniżeniem stawki PIT z 17 do 12 procent, wprowadzona zostanie również możliwość zmiany formy opodatkowania PIT. Na podstawie przepisów przejściowych, będzie można przejść na skalę podatkową do 22 sierpnia lub po zakończeniu roku. Niektórzy podatnicy będą musieli jednak złożyć dwa roczne PIT-y.

Krzysztof Koślicki 28.06.2022
Od 1 lipca część podatników może zapłacić wyższe zaliczki na PIT

Lipcowe zmiany w Polskim Ładzie mogą spowodować, że część podatników może zapłacić wyższe zaliczki na podatek dochodowy. W rezultacie ich wynagrodzenie będzie niższe. Chodzi np. o zarabiających do 12,8 tys. zł miesięcznie brutto, którzy nie złożyli PIT-2. Potwierdza to Ministerstwo Finansów w poniedziałkowym komunikacie.

Krzysztof Koślicki 27.06.2022
Grupy VAT pół roku później i z dodatkowymi obowiązkami

Rewolucyjne zmiany w VAT, które pozwolą tworzyć grupy VAT, wejdą w życie pół roku później. Niedawna nowelizacja przepisów spowodowała, że z korzyści płynących ze wspólnych rozliczeń VAT firmy skorzystają dopiero w przyszłym roku. To dodatkowy czas na analizy i podjęcie decyzji, czy nowe rozwiązania będą opłacalne – zwłaszcza że pojawią się nowe obowiązki i ewidencje do wypełniania.

Krzysztof Kaźmierski 15.06.2022
Obniżka PIT z 17 do 12 proc. korzystna prawie dla wszystkich

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Polskiego Ładu. Jej przepisy wejdą w życie 1 lipca br. Wśród zmian jest m.in. obniżka stawki PIT z 17 do 12 proc. dla osób rozliczających podatek według zasad ogólnych o dochodach do 120 tys. rocznie. Wyższa stawka, dla zarabiających ponad tę wartość, pozostaje niezmieniona stawka w wysokości 32 proc.

Krzysztof Koślicki 14.06.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.1299

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw Pozyskiwania Źródeł Finansowania dla Przedsięwzięć Służących Wzmocnieniu Bezpieczeństwa i Obronności Państwa.
Data aktu: 22/06/2022
Data ogłoszenia: 22/06/2022
Data wejścia w życie: 22/06/2022