Zmiana ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw.

USTAWA
z dnia 12 maja 2022 r.
o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw

Art.  1. 

W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. -Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
tytuł działu XI otrzymuje brzmienie:

"Stypendia i nagrody ministra, nagrody Prezesa Rady Ministrów oraz Medal "Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas" ";

2)
po art. 364 dodaje się art. 364a w brzmieniu:

"Art. 364a. 1. Za szczególne zasługi dla szkolnictwa wyższego i nauki, w tym za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej lub organizacyjnej, może zostać nadany Medal "Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas", zwany dalej "Medalem".

2. Medal może zostać nadany osobie fizycznej, w tym osobie nieposiadającej obywatelstwa polskiego, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Medal może zostać nadany osobie fizycznej również pośmiertnie.

3. Medal nadaje minister z własnej inicjatywy albo na wniosek:

1) innego ministra kierującego działem administracji rządowej;

2) kierownika urzędu centralnego;

3) wojewody;

4) organu jednostki samorządu terytorialnego;

5) osoby kierującej podmiotem, o którym mowa w art. 7;

6) przewodniczącego KPN;

7) władz statutowych instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa wyższego i nauki, organizacji społecznych, stowarzyszeń, reprezentatywnych organizacji związkowych lub reprezentatywnych organizacji pracodawców;

8) ambasadora, kierownika przedstawicielstwa dyplomatycznego, stałego przedstawicielstwa przy organizacji międzynarodowej lub urzędu konsularnego Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Wniosek o nadanie Medalu zawiera w szczególności:

1) w przypadku przedstawianej do odznaczenia:

a) osoby fizycznej - imiona i nazwisko, imię ojca, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz stopień doktora, doktora habilitowanego lub tytuł profesora, jeżeli posiada,

b) osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - nazwę, siedzibę, adres i datę utworzenia;

2) uzasadnienie;

3) oznaczenie wnioskodawcy i jego dane kontaktowe.

5. Medal posiada trzy stopnie:

1) pierwszy - Złoty Medal "Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas";

2) drugi - Srebrny Medal "Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas";

3) trzeci - Brązowy Medal "Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas".

6. Medal danego stopnia nadaje się odpowiednio do zasług podmiotu, o którym mowa w ust. 2.

7. Medal danego stopnia może być nadany temu samemu podmiotowi, o którym mowa w ust. 2, tylko raz. Nie nadaje się Medalu stopnia niższego od już nadanego danemu podmiotowi.

8. Podmiot, któremu nadano Medal, otrzymuje odznakę Medalu wraz z legitymacją potwierdzającą nadanie Medalu.

9. W przypadku zniszczenia lub utraty odznaki Medalu lub legitymacji potwierdzającej nadanie Medalu minister, na wniosek podmiotu, któremu nadano Medal, wydaje za opłatą odznakę Medalu lub duplikat legitymacji.

10. Opłata, o której mowa w ust. 9, jest ustalana w wysokości kosztów ponownego wydania odznaki Medalu lub duplikatu legitymacji potwierdzającej nadanie Medalu, z tym że jej wysokość nie może przekraczać 5% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), obowiązującego w danym roku kalendarzowym. Opłata stanowi dochód budżetu państwa.

11. Okres przechowywania danych osób fizycznych, którym nadano Medal, wynosi 80 lat.

12. Minister, z własnej inicjatywy albo na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 3, może pozbawić osobę fizyczną Medalu, jeżeli została ona skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, za które wymierzono karę pozbawienia wolności, ograniczenia wolności albo grzywny.

13. W sprawach o nadanie i pozbawienie Medalu nie stosuje się przepisów Kpa.

14. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór wniosku o nadanie Medalu i sposób jego składania,

2) sposób postępowania w sprawach o nadanie i pozbawienie Medalu,

3) wzory odznak Medalu i wzór legitymacji potwierdzającej nadanie Medalu,

4) sposób wręczania, noszenia i przechowywania odznaki Medalu,

5) sposób ponownego wydawania odznaki Medalu i duplikatu legitymacji potwierdzającej nadanie Medalu,

6) wysokość opłaty, o której mowa w ust. 9, i sposób jej wnoszenia

- uwzględniając stopnie Medalu i konieczność zapewnienia sprawności postępowania w sprawach o nadanie i pozbawienie Medalu oraz ponownego wydawania odznaki Medalu i duplikatu legitymacji potwierdzającej nadanie Medalu, a także uroczystego wręczania, godnego noszenia i przechowywania odznaki Medalu.".

Art.  2. 

W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2068) w art. 16 w ust. 1:

1)
w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) budowa, utrzymywanie i modernizacja państwowych wzorców jednostek miar i układów pomiarowych służących do przekazywania jednostek miar przechowywanych i stosowanych w Urzędzie oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w tym zakresie,";

2)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) prowadzenie działalności naukowej w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), obejmującej prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dyscyplinach naukowych dotyczących metrologii, w szczególności w zakresie technologii pomiarowych, w sposób samodzielny i ciągły;";

3)
po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) podejmowanie działalności na rzecz umiędzynarodowienia nauki w dyscyplinach naukowych dotyczących metrologii;";

4)
w pkt 3 lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) inicjowanie i prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych i innych przedsięwzięć w dyscyplinach naukowych dotyczących metrologii, również we współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi zajmującymi się taką działalnością, w tym także w zakresie prowadzonej przez nie działalności gospodarczej;".

Art.  3. 

W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2020 r. poz. 1861 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1079) w art. 37 w ust. 1 po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

"8a) Prezes Głównego Urzędu Miar;".

Art.  4. 

W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2019 r. poz. 1384 oraz z 2022 r. poz. 1079) w art. 27 w ust. 1 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

"7a) Prezes Głównego Urzędu Miar;".

Art.  5. 

W ustawie z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1331 i 2338) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 34 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. Komisja wybiera wiceprzewodniczącego Komisji spośród swoich członków.";

2)
w art. 37:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do członków lokalnej komisji stosuje się odpowiednio przepisy art. 34 ust. 2-4 i 7 oraz art. 35.",

b)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Komisja wyznacza przewodniczących lokalnych komisji spośród ich członków oraz udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki informację o powołanych członkach lokalnych komisji, podając ich imiona i nazwiska.";

3)
po art. 40 dodaje się art. 40a w brzmieniu:

"Art. 40a. Uchwały podjęte przez:

1) Komisję - podpisuje przewodniczący Komisji, a w przypadku jego nieobecności - wiceprzewodniczący Komisji;

2) lokalną komisję - podpisuje przewodniczący lokalnej komisji, a w przypadku jego nieobecności - wiceprzewodniczący lokalnej komisji.".

Art.  6. 

W ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 187:
a)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Od dnia 1 stycznia 2021 r. postępowania w sprawach, o których mowa w art. 28 ust. 3a i 3b ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2, prowadzi Rada Doskonałości Naukowej.",

b)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

"3a. Od dnia 1 stycznia 2021 r. w postępowaniach w sprawach, o których mowa w art. 29 ust. 3 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2, organem wydającym postanowienie o wznowieniu postępowania jest Rada Doskonałości Naukowej. W postanowieniu o wznowieniu postępowania Rada Doskonałości Naukowej wyznacza podmiot, przed którym prowadzi się wznowione postępowanie.

3b. W przypadku utraty przez podmiot wyznaczony zgodnie z ust. 3a uprawnienia do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie albo stopnia doktora habilitowanego w danej dyscyplinie po wszczęciu wznowionego postępowania Rada Doskonałości Naukowej wyznacza inny podmiot posiadający uprawnienia do nadawania stopnia w tej dyscyplinie, przed którym postępowanie to będzie kontynuowane.";

2)
w art. 238:
a)
ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Do jednostek, o których mowa w ust. 9, stosuje się przepisy w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w ust. 9, z wyłączeniem art. 84b ust. 2 i 4 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3.",

b)
dodaje się ust. 10a w brzmieniu:

"10a. Oceny efektów działania jednostek, o których mowa w ust. 9, dokonuje na podstawie raportu końcowego, prezentującego osiągnięte wyniki przeprowadzonych badań naukowych i ich powiązania z procesem dydaktycznym, rozwojem kadry naukowej oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym, zespół doradczy powołany przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki na podstawie art. 341 ustawy, o której mowa w art. 1.";

3)
po art. 318 dodaje się art. 318a w brzmieniu:

"Art. 318a. 1. Środki finansowe przyznane w ramach programu "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" ustanowionego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" (M.P. poz. 120) mogą być przekazywane do dnia 31 grudnia 2023 r.

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, na wniosek beneficjenta programu, o którym mowa w ust. 1, zawiera z nim aneks do umowy o realizację projektu, na podstawie której środki finansowe są przekazywane w 2023 r.".

Art.  7. 

Przewodniczący lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 5, wybrani na podstawie przepisów dotychczasowych pełnią swoje funkcje do dnia zakończenia kadencji tych komisji.

Art.  8. 

Do uchwał, o których mowa w art. 40a ustawy zmienianej w art. 5, podjętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art.  9. 

Czynności podjęte w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy zgodnie z art. 187 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 6 w brzmieniu dotychczasowym pozostają w mocy.

Art.  10. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1, który wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 r.

Zmiany w prawie

Skarbówka sprawdzi stan konta bankowego, ale tylko w przypadku podejrzenia przestępstwa

Krajowa Administracja Skarbowa nie może żądać od banków informacji bez wszczętego postępowania wobec podatnika. Żądanie wglądu do stanu rachunku musi być uzasadnione. Od 1 lipca 2022 roku uprawnienia organów KAS zostały ujednolicone. Wszczęcie postępowania przygotowawczego będzie konieczne.

Krzysztof Koślicki 01.07.2022
Już obowiązują przepisy mające chronić przed nieuczciwymi sprzedawcami

Od czwartku 30 czerwca obowiązuje nowelizacja Kodeksu cywilnego, która m.in. umożliwia poszkodowanemu żądanie unieważnienia całej, rażąco niekorzystnej dla siebie umowy i wydłużenie okresu na dochodzenie swoich roszczeń, zwłaszcza przez konsumentów. Do nowelizacji "doczepione" zostały też zmiany dotyczące m.in. ratownictwa medycznego oraz staży podyplomowych lekarzy.

Krzysztof Sobczak 30.06.2022
Lipcowe zmiany w PIT pozwolą niektórym zmienić formę opodatkowania

W piątek wejdzie w życie duża nowelizacja Polskiego Ładu. Poza obniżeniem stawki PIT z 17 do 12 procent, wprowadzona zostanie również możliwość zmiany formy opodatkowania PIT. Na podstawie przepisów przejściowych, będzie można przejść na skalę podatkową do 22 sierpnia lub po zakończeniu roku. Niektórzy podatnicy będą musieli jednak złożyć dwa roczne PIT-y.

Krzysztof Koślicki 28.06.2022
Od 1 lipca część podatników może zapłacić wyższe zaliczki na PIT

Lipcowe zmiany w Polskim Ładzie mogą spowodować, że część podatników może zapłacić wyższe zaliczki na podatek dochodowy. W rezultacie ich wynagrodzenie będzie niższe. Chodzi np. o zarabiających do 12,8 tys. zł miesięcznie brutto, którzy nie złożyli PIT-2. Potwierdza to Ministerstwo Finansów w poniedziałkowym komunikacie.

Krzysztof Koślicki 27.06.2022
Grupy VAT pół roku później i z dodatkowymi obowiązkami

Rewolucyjne zmiany w VAT, które pozwolą tworzyć grupy VAT, wejdą w życie pół roku później. Niedawna nowelizacja przepisów spowodowała, że z korzyści płynących ze wspólnych rozliczeń VAT firmy skorzystają dopiero w przyszłym roku. To dodatkowy czas na analizy i podjęcie decyzji, czy nowe rozwiązania będą opłacalne – zwłaszcza że pojawią się nowe obowiązki i ewidencje do wypełniania.

Krzysztof Kaźmierski 15.06.2022
Obniżka PIT z 17 do 12 proc. korzystna prawie dla wszystkich

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Polskiego Ładu. Jej przepisy wejdą w życie 1 lipca br. Wśród zmian jest m.in. obniżka stawki PIT z 17 do 12 proc. dla osób rozliczających podatek według zasad ogólnych o dochodach do 120 tys. rocznie. Wyższa stawka, dla zarabiających ponad tę wartość, pozostaje niezmieniona stawka w wysokości 32 proc.

Krzysztof Koślicki 14.06.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.1117

Rodzaj: Ustawa
Tytuł: Zmiana ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw.
Data aktu: 12/05/2022
Data ogłoszenia: 26/05/2022
Data wejścia w życie: 10/06/2022, 01/10/2022