Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 18 maja 2022 r.
w sprawie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej

Na podstawie art. 151 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
sposób powoływania do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej;
2)
czas trwania dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz czas trwania szkolenia podstawowego i szkolenia specjalistycznego;
3)
wymiar czasu, o który może zostać skrócony czas trwania dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej dla osób będących absolwentami szkół ponadpodstawowych i ubiegających się o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej;
4)
sposób odbywania dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej;
5)
sposób i tryb postępowania organów wojskowych w zakresie przyjmowania osób powołanych do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, wyznaczania na stanowiska służbowe, zmiany stanowisk służbowych i zwalniania żołnierzy ze stanowisk służbowych, przenoszenia do innych jednostek wojskowych, delegowania i podróży służbowych.
§  2. 
1. 
Szef wojskowego centrum rekrutacji, do którego został złożony wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w ramach postępowania rekrutacyjnego, kieruje osoby ubiegające się o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej:
1)
w stosunku do których nie orzeczono zdolności do służby wojskowej - do właściwej komisji lekarskiej w celu wydania przez nią orzeczenia o tej zdolności;
2)
na badania psychologiczne w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej na stanowisku, na którym są wymagane szczególne predyspozycje psychofizyczne.
2. 
Przewodniczący wojskowej komisji lekarskiej przekazuje orzeczenie ochotnikowi oraz organowi kierującemu na komisję.
§  3. 
Powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej następuje w formie decyzji administracyjnej wydanej przez szefa wojskowego centrum rekrutacji. W decyzji są określone również termin i miejsce stawiennictwa do służby.
§  4. 
O powołaniu do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i terminie stawiennictwa do jej pełnienia szef wojskowego centrum rekrutacji zawiadamia:
1)
dowódcę (komendanta) jednostki wojskowej, w której osoba powołana będzie pełnić dobrowolną zasadniczą służbę wojskową;
2)
pracodawcę zatrudniającego osobę powołaną do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.
§  5. 
1. 
Czas pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej obejmuje okres szkolenia przewidziany dla danego korpusu osobowego, grupy osobowej i specjalności wojskowej.
2. 
Żołnierz dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, zwany dalej "żołnierzem", odbywa szkolenie podstawowe oraz szkolenie specjalistyczne - w wymiarze określonym programem szkolenia przewidzianym dla tej służby i specjalności wojskowej.
3. 
Szkolenie podstawowe dla absolwentów szkół ponadpodstawowych wymienionych w art. 144 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny może zostać skrócone o 16 dni, stosownie do programu szkolenia. Szkolenie kończy się złożeniem przysięgi wojskowej oraz wydaniem książeczki wojskowej.
4. 
Szkolenie specjalistyczne żołnierza odbywa się w specjalności wojskowej odpowiadającej stanowisku służbowemu, na które został on wyznaczony, oraz funkcji, która została mu powierzona.
§  6. 
Żołnierze spełniający warunki określone w art. 799 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, którzy złożyli wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, nie odbywają szkolenia podstawowego i są kierowani przez szefa wojskowego centrum rekrutacji bezpośrednio na stanowiska w jednostkach wojskowych do odbycia szkolenia specjalistycznego.
§  7. 
Dowódca (komendant) jednostki wojskowej, w której żołnierz będzie pełnił dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, zawiadamia szefa wojskowego centrum rekrutacji o stawiennictwie osoby powołanej do pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.
§  8. 
1. 
W celu przyjęcia do jednostki wojskowej osób powołanych do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierze będą pełnić dobrowolną zasadniczą służbę wojskową:
1)
powołuje komisję do spraw przyjęcia osób powołanych do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, zwaną dalej "komisją", w składzie:
a)
przewodniczący - zastępca dowódcy jednostki wojskowej lub szef sztabu jednostki wojskowej,
b)
członkowie:
oficer albo podoficer grupy osobowej kadrowej,
oficer albo podoficer korpusu osobowego logistyki,
lekarz albo pielęgniarka lub ratownik medyczny,
oficer wychowawczy,
psycholog - konsultant dowódcy jednostki wojskowej do spraw profilaktyki psychologicznej, jeżeli jest zatrudniony lub pełni służbę w jednostce wojskowej;
2)
określa szczegółowe obowiązki osób wchodzących w skład komisji;
3)
organizuje punkt przyjęcia osób powołanych do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.
2. 
W skład komisji mogą zostać włączone jako jej członkowie inne osoby, w zależności od potrzeb i ustaleń dowódcy jednostki wojskowej.
3. 
Jeżeli w strukturze organizacyjnej jednostki wojskowej nie występują osoby wymienione w ust. 1 pkt 1, dowódca jednostki wojskowej powołuje w skład komisji osoby wykonujące podobne zadania.
§  9. 
Powołanie komisji oraz organizację punktu przyjęcia osób powołanych do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej dowódca jednostki wojskowej określa w rozkazie dziennym.
§  10. 
1. 
Dzień stawienia się osoby powołanej do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz będzie pełnić dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, stwierdza w rozkazie dziennym.
2. 
Przydział osoby powołanej do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej do pododdziału oraz wyznaczenie jej na stanowisko służbowe, powierzenie jej funkcji i określenie specjalności wojskowej występującej w etacie jednostki wojskowej określa dowódca jednostki wojskowej w rozkazie dziennym.
§  11. 
Żołnierz odbywa dobrowolną zasadniczą służbę wojskową na stanowisku służbowym, na które został wyznaczony, oraz pełni funkcję, która została mu powierzona.
§  12. 
1. 
Zajęcia w czasie szkolenia podstawowego oraz specjalistycznego są realizowane zgodnie z programem szkolenia przewidzianym dla tej służby i specjalności wojskowej. Program szkolenia może przewidywać obowiązek zaliczenia wybranych jego elementów.
2. 
W przypadku odbywania dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w trakcie kształcenia w uczelni wojskowej szkolenie podstawowe odbywa się przed rozpoczęciem roku akademickiego.
3. 
W przypadku odbywania dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w trakcie kształcenia na kursie oficerskim, w szkole podoficerskiej, centrum szkolenia lub w ośrodku szkolenia szkolenie podstawowe może być realizowane w ramach programu nauczania.
§  13. 
1. 
Dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę, w okresie szkolenia specjalistycznego, działając z urzędu lub na wniosek żołnierza, może zwolnić żołnierza z zajmowanego stanowiska i wyznaczyć go na inne stanowisko służbowe stosownie do posiadanych lub uzyskanych podczas służby kwalifikacji oraz stosownie do potrzeb etatowych jednostki wojskowej, jeżeli względy służbowe na to pozwalają.
2. 
Żołnierza wyznacza się z urzędu na inne stanowisko służbowe w przypadku:
1)
pogorszenia stanu zdrowia stwierdzonego orzeczeniem wojskowej komisji lekarskiej, uniemożliwiającego pełnienie służby na zajmowanym stanowisku służbowym;
2)
utraty kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku;
3)
likwidacji lub zmiany zajmowanego stanowiska;
4)
potrzeb etatowych jednostki wojskowej.
§  14. 
1. 
Dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę, może skierować go w krajową i zagraniczną podróż służbową.
2. 
Dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę, zapewnia żołnierzowi, który odbył podróż służbową w godzinach nocnych, co najmniej 6 godzin odpoczynku po zakończeniu podróży.
3. 
Podróż służbową poza granicami państwa żołnierz odbywa w obecności i pod nadzorem wyznaczonego żołnierza zawodowego.
§  15. 
1. 
Żołnierz może być przeniesiony do innej jednostki wojskowej z urzędu lub na swój wniosek, jeżeli względy służbowe na to pozwalają.
2. 
Przeniesienie żołnierza z jednostki wojskowej, w której odbywa służbę, do innej jednostki wojskowej następuje na podstawie porozumienia zainteresowanych dowódców jednostek.
§  16. 
1. 
Dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę, przesyła wniosek żołnierza o przeniesienie do innej jednostki wojskowej do dowódcy jednostki wojskowej, do której żołnierz ma być przeniesiony.
2. 
Do wniosku dołącza się opinię dowódcy dotyczącą tego wniosku, odpis wtórnika karty ewidencyjnej oraz karty ukarań i karty wyróżnień żołnierza.
§  17. 
1. 
Dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę, może czasowo delegować żołnierza na okres do 3 miesięcy do wykonywania zadań w innej jednostce wojskowej.
2. 
Dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę, może skierować żołnierza do wykonywania zadań poza jednostką wojskową.
§  18. 
1. 
Dowódca jednostki wojskowej zwalnia żołnierza z dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej z dniem uprawomocnienia się orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej określającego niezdolność do pełnienia czynnej służby wojskowej lub z dniem, w którym decyzja stanowiąca podstawę zwolnienia z dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej stała się ostateczna albo z dniem zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę zwolnienia, określając dzień zwolnienia z tej służby.
2. 
Dowódca jednostki wojskowej informuje szefa wojskowego centrum rekrutacji, który powołał żołnierza do odbycia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, o jego zwolnieniu z tej służby.
3. 
Szef wojskowego centrum rekrutacji powiadamia pracodawcę o zwolnieniu żołnierza z dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.
§  19. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Skarbówka sprawdzi stan konta bankowego, ale tylko w przypadku podejrzenia przestępstwa

Krajowa Administracja Skarbowa nie może żądać od banków informacji bez wszczętego postępowania wobec podatnika. Żądanie wglądu do stanu rachunku musi być uzasadnione. Od 1 lipca 2022 roku uprawnienia organów KAS zostały ujednolicone. Wszczęcie postępowania przygotowawczego będzie konieczne.

Krzysztof Koślicki 01.07.2022
Już obowiązują przepisy mające chronić przed nieuczciwymi sprzedawcami

Od czwartku 30 czerwca obowiązuje nowelizacja Kodeksu cywilnego, która m.in. umożliwia poszkodowanemu żądanie unieważnienia całej, rażąco niekorzystnej dla siebie umowy i wydłużenie okresu na dochodzenie swoich roszczeń, zwłaszcza przez konsumentów. Do nowelizacji "doczepione" zostały też zmiany dotyczące m.in. ratownictwa medycznego oraz staży podyplomowych lekarzy.

Krzysztof Sobczak 30.06.2022
Lipcowe zmiany w PIT pozwolą niektórym zmienić formę opodatkowania

W piątek wejdzie w życie duża nowelizacja Polskiego Ładu. Poza obniżeniem stawki PIT z 17 do 12 procent, wprowadzona zostanie również możliwość zmiany formy opodatkowania PIT. Na podstawie przepisów przejściowych, będzie można przejść na skalę podatkową do 22 sierpnia lub po zakończeniu roku. Niektórzy podatnicy będą musieli jednak złożyć dwa roczne PIT-y.

Krzysztof Koślicki 28.06.2022
Od 1 lipca część podatników może zapłacić wyższe zaliczki na PIT

Lipcowe zmiany w Polskim Ładzie mogą spowodować, że część podatników może zapłacić wyższe zaliczki na podatek dochodowy. W rezultacie ich wynagrodzenie będzie niższe. Chodzi np. o zarabiających do 12,8 tys. zł miesięcznie brutto, którzy nie złożyli PIT-2. Potwierdza to Ministerstwo Finansów w poniedziałkowym komunikacie.

Krzysztof Koślicki 27.06.2022
Grupy VAT pół roku później i z dodatkowymi obowiązkami

Rewolucyjne zmiany w VAT, które pozwolą tworzyć grupy VAT, wejdą w życie pół roku później. Niedawna nowelizacja przepisów spowodowała, że z korzyści płynących ze wspólnych rozliczeń VAT firmy skorzystają dopiero w przyszłym roku. To dodatkowy czas na analizy i podjęcie decyzji, czy nowe rozwiązania będą opłacalne – zwłaszcza że pojawią się nowe obowiązki i ewidencje do wypełniania.

Krzysztof Kaźmierski 15.06.2022
Obniżka PIT z 17 do 12 proc. korzystna prawie dla wszystkich

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Polskiego Ładu. Jej przepisy wejdą w życie 1 lipca br. Wśród zmian jest m.in. obniżka stawki PIT z 17 do 12 proc. dla osób rozliczających podatek według zasad ogólnych o dochodach do 120 tys. rocznie. Wyższa stawka, dla zarabiających ponad tę wartość, pozostaje niezmieniona stawka w wysokości 32 proc.

Krzysztof Koślicki 14.06.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.1078

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa.
Data aktu: 18/05/2022
Data ogłoszenia: 20/05/2022
Data wejścia w życie: 21/05/2022