Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 12 stycznia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

Na podstawie art. 101 ust. 2, art. 102 i art. 104 ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, 2333, 2447 i 2448) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1236, z późn. zm. 2 ) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 6 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) dodatek za opiekę nad przydzielonym psem służbowym lub koniem służbowym;";

2)
tytuł § 11 otrzymuje brzmienie:

"Dodatek za opiekę nad przydzielonym psem służbowym lub koniem służbowym";

3)
§ 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. 1. Policjantowi, któremu przydzielono na stałe pod opiekę psa służbowego lub któremu przydzielono psa służbowego do indywidualnego szkolenia, przysługuje z tego tytułu dodatek w wysokości 10% kwoty bazowej.

2. Policjantowi, któremu przydzielono na stałe pod opiekę konia służbowego, przysługuje z tego tytułu dodatek w wysokości 15% kwoty bazowej.

3. W przypadku przydzielenia policjantowi na stałe pod opiekę lub do indywidualnego szkolenia więcej niż jednego psa służbowego oraz w przypadku przydzielenia policjantowi na stałe pod opiekę więcej niż jednego konia służbowego, dodatek z tego tytułu stanowi odpowiednią wielokrotność stawki określonej w ust. 1 i 2.

4. W przypadku przydzielenia na stałe pod opiekę równocześnie dwóm policjantom tego samego konia służbowego, dodatek z tego tytułu określony w ust. 2 dzieli się między nich w równych częściach.";

4)
§ 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. 1. Policjantowi pełniącemu służbę w komórce organizacyjnej Lotnictwa Policji, który w ramach obowiązków na zajmowanym stanowisku służbowym, zgodnie z posiadanymi ważnymi uprawnieniami, wykonuje loty w składzie załóg policyjnych statków powietrznych lub wykonuje obsługę policyjnych statków powietrznych, przysługuje dodatek lotniczy w następującej wysokości ustalonej procentowo od kwoty bazowej:

1) 180% - pilot posiadający nalot ogólny na śmigłowcach powyżej 2000 godzin lotu, w tym 1000 godzin lotu w Lotnictwie Policji w charakterze pilota dowódcy załogi;

2) 160% - pilot posiadający nalot ogólny na śmigłowcach powyżej 1500 godzin lotu do 2000 godzin lotu, w tym 700 godzin lotu w Lotnictwie Policji w charakterze pilota dowódcy załogi;

3) 140% - pilot posiadający nalot ogólny na śmigłowcach powyżej 1000 godzin lotu do 1500 godzin lotu, w tym 500 godzin lotu w Lotnictwie Policji w charakterze pilota dowódcy załogi;

4) 120% - pilot posiadający nalot ogólny na śmigłowcach powyżej 500 godzin lotu do 1000 godzin lotu, w tym 300 godzin lotu w Lotnictwie Policji w charakterze pilota dowódcy załogi;

5) 100% - pilot posiadający nalot ogólny na śmigłowcach powyżej 350 godzin lotu do 500 godzin lotu, w tym 100 godzin lotu w Lotnictwie Policji w charakterze pilota dowódcy załogi;

6) 80% - pilot posiadający nalot ogólny na śmigłowcach do 350 godzin lotu;

7) 60% - mechanik lotniczy obsługi technicznej Lotnictwa Policji.

2. Policjantowi wchodzącemu w skład personelu lotniczego Lotnictwa Policji, który:

1) wykonuje loty w składzie załogi lub wykonuje czynności obsługowe związane z bezpośrednią eksploatacją policyjnych statków powietrznych typu S-70i, zgodnie z posiadanymi ważnymi uprawnieniami,

2) posiada ważne uprawnienia i wykonuje loty w NVG (ang. Night Vision Goggles - loty w goglach noktowizyjnych) w składzie załóg policyjnych statków powietrznych,

3) posiada ważne uprawnienia i wykonuje loty w IFR (ang. Instrumental Flight Rules - loty wykonywane zgodnie z przepisami według wskazań przyrządów) w składzie załóg policyjnych statków powietrznych,

4) posiada ważne uprawnienie instruktora i wykonuje loty w charakterze instruktora na policyjnych statkach powietrznych,

5) wykonuje loty w charakterze dowódcy załogi policyjnych statków powietrznych na więcej niż jednym typie statku powietrznego zgodnie z posiadanymi ważnymi uprawnieniami,

6) wykonuje obsługę policyjnych statków powietrznych na więcej niż jednym typie statku powietrznego zgodnie z posiadanymi ważnymi uprawnieniami,

7) wykonuje loty w charakterze mechanika pokładowego policyjnych statków powietrznych zgodnie z posiadanymi ważnymi uprawnieniami,

8) wykonuje loty w charakterze operatora systemów obserwacji lotniczej policyjnych statków powietrznych zgodnie z posiadanymi ważnymi uprawnieniami,

9) wykonuje loty w charakterze operatora pokładowych urządzeń dźwigowych policyjnych statków powietrznych zgodnie z posiadanymi ważnymi uprawnieniami

- dodatek lotniczy zwiększa się o 20% kwoty bazowej za każde uprawnienie wymienione w pkt 1-9.

3. Policjantowi, który wykonuje loty w ramach czynności inspektora lotniczego lub inspektora techniki lotniczej na policyjnych statkach powietrznych, zgodnie z ważnym upoważnieniem wydanym przez Komendanta Głównego Policji, zwiększa się dodatek lotniczy o 30% kwoty bazowej.

4. Policjantowi, o którym mowa w ust. 1, posiadającemu co najmniej pięcioletni staż służby pełnionej w składzie personelu lotniczego Lotnictwa Policji, który w roku kalendarzowym wykonał loty w wymiarze nie niższym niż 40 godzin statkiem powietrznym w powietrzu oraz na urządzeniach treningowych i symulatorach, po zakończeniu roku kalendarzowego przyznaje się jednorazowo dodatek lotniczy w wysokości 300% kwoty pobieranego miesięcznego dodatku lotniczego.

5. Za każdy pełny rok służby pełnionej ponad pięć lat w składzie personelu lotniczego Lotnictwa Policji wysokość jednorazowego dodatku lotniczego, o którym mowa w ust. 4, ulega zwiększeniu o 20% kwoty pobieranego przez policjanta dodatku lotniczego, nie więcej jednak niż do wysokości 600%.

6. Wysokość jednorazowego dodatku lotniczego ustala się na podstawie stażu służby, o którym mowa w ust. 4, pełnionej w składzie personelu lotniczego Lotnictwa Policji oraz kwoty dodatku lotniczego, o którym mowa w ust. 1-3, określonych na ostatni dzień roku kalendarzowego, za który policjantowi jest przyznawany ten dodatek.

7. Policjant wchodzący w skład personelu lotniczego Lotnictwa Policji, zawieszony w lotach ze względów zdrowotnych, zachowuje prawo do dodatku lotniczego przez okres 6 miesięcy od daty zawieszenia w lotach. Właściwy przełożony w sprawach osobowych może przedłużyć okres pobierania dodatku lotniczego na okres kolejnych 6 miesięcy.

8. Policjant wchodzący w skład personelu lotniczego Lotnictwa Policji, który utracił prawo do dodatku lotniczego z przyczyn niezależnych od niego, zachowuje prawo do dodatku lotniczego przez okres 6 miesięcy od daty utraty dodatku lotniczego. Właściwy przełożony w sprawach osobowych może przedłużyć okres pobierania dodatku lotniczego na okres kolejnych 6 miesięcy.".

§  2. 
Przepisy niniejszego rozporządzenia, o których mowa w § 1:
1)
pkt 1-3, stosuje się od dnia 21 grudnia 2021 r.;
2)
pkt 4, stosuje się od dnia 1 stycznia 2022 r.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 385, z 2017 r. poz. 135 i 253, z 2018 r. poz. 309, 486 i 819, z 2019 r. poz. 240, 366 i 636 oraz z 2020 r. poz. 599 i 1988.

Zmiany w prawie

Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
Budynek do rozbiórki - gmina przez trzy lata ma zapewnić lokal zastępczy

Gmina do końca 2024 roku ma obowiązek zapewniania lokalu zamiennego w związku z koniecznością opróżnienia budynku z powodu jego remontu lub rozbiórki najemcy – wynika z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Robert Horbaczewski 09.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.106

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.
Data aktu: 12/01/2022
Data ogłoszenia: 17/01/2022
Data wejścia w życie: 18/01/2022