Specjalny obszar ochrony siedlisk Budwity (PLH280010).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 13 kwietnia 2022 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Budwity (PLH280010)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Budwity (PLH280010 2 ), obejmujący obszar 450,93 ha, położony w województwie warmińsko-mazurskim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK BUDWITY (PLH280010)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992) 3
X Y
1 2 3
1 673479,92 545600,02
2 673471,26 545650,02
3 673474,46 545670,19
4 673478,33 545694,54
5 673478,40 545694,94
6 673480,74 545709,71
7 673482,59 545731,63
8 673482,66 545732,48
9 673486,85 545782,34
10 673486,77 545810,44
11 673484,22 545854,63
12 673470,84 545936,17
13 673459,03 545928,79
14 673424,67 545907,32
15 673266,97 545863,44
16 673239,49 545853,69
17 673221,80 545844,93
18 673218,00 545843,05
19 673208,39 545836,52
20 673179,32 545791,30
21 673161,17 545780,21
22 673127,08 545782,58
23 673094,98 545794,10
24 673056,48 545811,95
25 672956,17 545858,46
26 672928,87 545865,37
27 672917,44 545868,27
28 672910,46 545870,03
29 672904,68 545871,50
30 672897,84 545875,29
31 672889,86 545879,71
32 672867,87 545891,89
33 672853,15 545892,77
34 672847,14 545893,12
35 672723,09 545855,47
36 672690,32 545845,53
37 672680,93 545845,35
38 672670,84 545849,84
39 672638,37 545864,28
40 672635,04 545865,25
41 672622,78 545868,85
42 672616,61 545874,27
43 672593,20 545894,85
44 672588,50 545901,98
45 672564,25 545938,76
46 672558,43 545944,12
47 672536,66 545964,19
48 672527,92 545973,35
49 672508,54 545993,66
50 672483,34 546026,56
51 672454,27 546064,48
52 672446,39 546074,77
53 672399,98 546108,06
54 672363,80 546127,43
55 672341,28 546144,64
56 672326,80 546161,57
57 672316,65 546182,07
58 672313,97 546187,49
59 672299,72 546201,56
60 672280,86 546200,40
61 672240,70 546197,93
62 672235,58 546197,62
63 672165,44 546251,86
64 672131,11 546284,66
65 672127,32 546287,36
66 672120,00 546292,57
67 672054,71 546339,10
68 672020,66 546363,37
69 671983,18 546390,07
70 671917,26 546353,92
71 671871,35 546330,00
72 671845,26 546310,38
73 671793,65 546271,57
74 671721,34 546195,19
75 671691,45 546172,44
76 671612,72 546079,18
77 671609,71 546081,75
78 671578,70 546110,95
79 671518,78 546148,74
80 671485,58 546193,98
81 671427,26 546272,56
82 671336,98 546330,78
83 671311,55 546347,18
84 671277,59 546369,07
85 671127,40 546408,94
86 671061,81 546448,04
87 671029,63 546453,59
88 670973,65 546389,33
89 670927,25 546409,36
90 671028,98 546314,89
91 671031,20 546312,83
92 670977,19 546209,46
93 670907,56 546120,34
94 670898,48 546102,83
95 670835,43 545927,35
96 670793,84 545846,80
97 670723,58 545715,36
98 670703,90 545678,53
99 670653,96 545580,87
100 670605,60 545511,80
101 670611,76 545465,41
102 670626,05 545422,97
103 670636,79 545357,53
104 670666,47 545316,12
105 670703,65 545214,18
106 670610,41 544963,02
107 671075,75 544556,91
108 671073,15 544530,53
109 671071,87 544522,53
110 671098,22 544471,67
111 671113,26 544451,14
112 671134,99 544421,46
113 671176,18 544410,96
114 671231,75 544428,61
115 671275,51 544424,73
116 671329,85 544435,72
117 671377,87 544429,00
118 671461,34 544429,92
119 671493,83 544420,06
120 671578,59 544400,50
121 671603,72 544390,90
122 671616,44 544380,90
123 671649,87 544343,35
124 671650,93 544342,16
125 671700,23 544276,76
126 671708,55 544198,89
127 671646,26 544142,78
128 671758,27 544189,29
129 671787,22 544201,52
130 671885,55 544243,05
131 671986,26 544285,55
132 672141,78 544350,74
133 672207,25 544378,90
134 672350,98 544438,24
135 672401,36 544362,46
136 672428,68 544335,06
137 672478,67 544324,69
138 672499,08 544280,68
139 672553,12 544124,67
140 672612,58 544043,20
141 672625,11 544059,91
142 672689,53 544131,81
143 672778,96 544208,44
144 672865,94 544280,60
145 672849,39 544329,90
146 672834,59 544353,87
147 672794,96 544424,03
148 672722,97 544502,47
149 672683,71 544648,18
150 672756,09 544719,73
151 672843,01 544788,83
152 672894,30 544814,84
153 672919,79 544823,39
154 672945,60 544747,76
155 673012,48 544728,36
156 673038,95 544702,44
157 673077,80 544664,40
158 673111,46 544726,04
159 673151,42 544799,23
160 673157,68 544829,14
161 673203,49 544867,93
162 673242,37 544900,92
163 673246,87 544903,69
164 673258,89 544911,11
165 673272,54 544914,93
166 673288,82 544919,49
167 673309,46 544912,70
168 673347,66 544907,31
169 673381,57 544933,06
170 673441,47 544989,55
171 673400,41 545062,61
172 673404,62 545066,74
173 673435,62 545074,62
174 673460,96 545099,49
175 673502,89 545123,61
176 673522,18 545140,97
177 673569,53 545159,28
178 673583,33 545181,57
179 673632,78 545193,68
180 673655,55 545199,25
181 673690,71 545270,07
182 673682,67 545309,38
183 673679,10 545326,86
184 673625,83 545415,78
185 673610,21 545441,86
186 673569,01 545514,73
187 673548,62 545538,57
188 673508,49 545557,88
189 673503,53 545567,61
190 673492,55 545575,05
191 673479,92 545600,02

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK BUD WITY (PLH280010)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK BUDWITY (PLH280010)

Lp. Kod 4 Nazwa
1 7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)
2 7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji
3 9160 Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
4 91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2022/231 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia piętnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2022) 854) (Dz. Urz. UE L 39 z 21.02.2022, str. 14)
3 Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5art. 3 ust. 5ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).
4 Kody siedlisk są zgodne z rozporzrozporząądzeniemdzeniemMinistra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Zmiany w prawie

Lipcowe zmiany w VAT z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację przepisów o podatku od towarów i usług, która ma obowiązywać od początku lipca. Chodzi o dostosowanie polskiego prawa do unijnych regulacji przewidujących szczególne rozwiązania i preferencje w zakresie VAT, w odniesieniu do działań obronnych realizowanych w ramach unijnej wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.

Krzysztof Koślicki 27.05.2022
Prezydent podpisał zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników

Rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. Prezydent podpisał nowelizację noweli ustawy o emeryturach rolników. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

Grażyna J. Leśniak 26.05.2022
Nowa ustawa o wyrobach medycznych już obowiązuje

Od czwartku 26 maja obowiązuje ustawa o wyrobach medycznych. Dostosowuje ona polskie przepisy do unijnego rozporządzenia, które wprost obowiązuje już od 26 maja 2021 roku, ale nie tylko. Wprowadza też surowsze wymogi dotyczące reklamy. Więcej o tym w Legal Alercie.

Jolanta Ojczyk 26.05.2022
Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.1012

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalny obszar ochrony siedlisk Budwity (PLH280010).
Data aktu: 13/04/2022
Data ogłoszenia: 13/05/2022
Data wejścia w życie: 28/05/2022