Specjalny obszar ochrony siedlisk Lubski Łęg Śnieżycowy (PLH080065).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 13 kwietnia 2022 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lubski Łęg Śnieżycowy (PLH080065)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Lubski Łęg Śnieżycowy (PLH080065 2 )), obejmujący obszar 64,98 ha, położony w województwie lubuskim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony:
a)
siedlisk przyrodniczych,
b)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1)
siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)
gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK LUBSKI ŁĘG ŚNIEŻYCOWY (PLH080065)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992) 3
X Y
1 2 3
1 443921,24 224411,15
2 443920,05 224457,05
3 443922,85 224491,41
4 443922,88 224503,03
5 443922,66 224505,09
6 443920,85 224519,78
7 443914,11 224538,90
8 443886,82 224577,14
9 443880,78 224589,80
10 443870,11 224611,54
11 443832,56 224635,81
12 443837,46 224643,89
13 443815,88 224661,51
14 443774,16 224676,36
15 443765,11 224680,70
16 443683,06 224648,62
17 443645,28 224646,48
18 443569,02 224622,53
19 443508,62 224620,32
20 443461,41 224617,52
21 443459,41 224617,41
22 443392,53 224672,28
23 443317,03 224740,10
24 443259,96 224821,57
25 443226,40 224801,48
26 443186,37 224777,38
27 443113,21 224845,19
28 443079,37 224824,18
29 443078,92 224824,23
30 443061,56 224813,60
31 443061,26 224812,96
32 443023,01 224788,95
33 443021,17 224787,88
34 442991,43 224769,25
35 442986,55 224772,85
36 442926,27 224715,76
37 442940,81 224694,37
38 442965,58 224698,01
39 442995,45 224710,23
40 443012,58 224684,41
41 443036,72 224671,08
42 443038,58 224651,42
43 443052,32 224634,61
44 443059,76 224612,76
45 443073,26 224602,30
46 443083,54 224593,67
47 443145,28 224514,53
48 443185,29 224469,93
49 443207,42 224436,44
50 443225,53 224404,88
51 443233,80 224390,33
52 443251,11 224326,73
53 443280,98 224265,88
54 443282,37 224262,98
55 443306,83 224207,62
56 443327,30 224116,11
57 443330,14 224108,96
58 443346,72 224067,17
59 443351,81 223967,00
60 443363,05 223942,82
61 443416,64 223902,64
62 443429,15 223886,11
63 443451,69 223863,23
64 443457,25 223857,52
65 443468,96 223822,91
66 443484,58 223784,17
67 443491,67 223766,73
68 443513,23 223723,26
69 443526,85 223682,40
70 443527,86 223651,84
71 443517,53 223616,91
72 443516,70 223607,67
73 443524,19 223609,26
74 443516,35 223589,68
75 443520,00 223555,88
76 443518,82 223520,49
77 443518,43 223509,48
78 443523,34 223485,14
79 443525,72 223425,76
80 443529,74 223399,30
81 443532,91 223382,20
82 443519,23 223375,50
83 443495,47 223363,82
84 443490,17 223199,09
85 443489,66 223183,22
86 443503,12 223189,52
87 443522,60 223201,75
88 443586,01 223251,12
89 443629,39 223289,00
90 443627,25 223290,42
91 443630,81 223302,65
92 443635,61 223318,74
93 443630,04 223357,00
94 443649,40 223438,59
95 443669,43 223473,56
96 443674,55 223528,31
97 443685,27 223614,95
98 443709,80 223687,63
99 443720,15 223718,20
100 443729,10 223743,92
101 443783,41 223899,31
102 443788,19 223917,82
103 443788,16 223918,31
104 443801,76 223928,38
105 443802,02 223927,85
106 443818,82 223952,62
107 443826,42 223990,77
108 443833,60 224002,02
109 443832,84 224015,87
110 443845,64 224050,64
111 443858,33 224065,10
112 443864,55 224085,90
113 443892,26 224149,42
114 443897,20 224177,26
115 443900,70 224188,51
116 443908,42 224208,36
117 443920,33 224243,09
118 443922,72 224252,34
119 443940,73 224287,54
120 443944,93 224302,43
121 443937,63 224321,65
122 443921,24 224411,15

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK LUBSKI ŁĘG ŚNIEŻYCOWY (PLH080065)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK LUBSKI ŁĘG ŚNIEŻYCOWY (PLH080065)

Lp. Kod 4 Nazwa
1 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
2 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK LUBSKI ŁĘG ŚNIEŻYCOWY (PLH080065)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Populacja objęta ochroną
1 piskorz Misgurnus fossilis osiadła
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2022/231 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia piętnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2022) 854) (Dz. Urz. UE L 39 z 21.02.2022, str. 14).
3 Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5art. 3 ust. 5ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).
4 Kody siedlisk są zgodne z rozporzrozporząądzeniemdzeniemMinistra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Zmiany w prawie

Lipcowe zmiany w VAT z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację przepisów o podatku od towarów i usług, która ma obowiązywać od początku lipca. Chodzi o dostosowanie polskiego prawa do unijnych regulacji przewidujących szczególne rozwiązania i preferencje w zakresie VAT, w odniesieniu do działań obronnych realizowanych w ramach unijnej wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.

Krzysztof Koślicki 27.05.2022
Prezydent podpisał zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników

Rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. Prezydent podpisał nowelizację noweli ustawy o emeryturach rolników. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

Grażyna J. Leśniak 26.05.2022
Nowa ustawa o wyrobach medycznych już obowiązuje

Od czwartku 26 maja obowiązuje ustawa o wyrobach medycznych. Dostosowuje ona polskie przepisy do unijnego rozporządzenia, które wprost obowiązuje już od 26 maja 2021 roku, ale nie tylko. Wprowadza też surowsze wymogi dotyczące reklamy. Więcej o tym w Legal Alercie.

Jolanta Ojczyk 26.05.2022
Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.1011

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalny obszar ochrony siedlisk Lubski Łęg Śnieżycowy (PLH080065).
Data aktu: 13/04/2022
Data ogłoszenia: 13/05/2022
Data wejścia w życie: 28/05/2022