Sposób przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną niektórych czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz sposób postępowania z materiałami uzyskanymi podczas stosowania tych czynności.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 10 lutego 2006 r.
w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną niektórych czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz sposobu postępowania z materiałami uzyskanymi podczas stosowania tych czynności

Na podstawie art. 9f ust. 7 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1486, 1728, 1898, 2191 i 2333 oraz z 2022 r. poz. 655) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
sposób przeprowadzania i dokumentowania czynności polegających na złożeniu propozycji albo na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej, a także obietnicy udzielenia lub przyjęcia tej korzyści, zwane dalej "czynnościami";
2)
sposób przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas przeprowadzania czynności;
3)
wzory stosowanych druków i rejestrów.
§  2. 
1. 
Czynności przeprowadza się i dokumentuje w sposób zapewniający ochronę niejawności form i metod realizacji zadań, informacji, obiektów Straży Granicznej i danych identyfikujących funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz osób udzielających im pomocy.
2. 
Czynności przeprowadza się poprzez:
1)
złożenie propozycji nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów, o których mowa w § 1 pkt 1, poprzedzone w razie potrzeby stosownymi do okoliczności obietnicami lub negocjacjami;
2)
nabycie polegające na odpłatnym lub nieodpłatnym przeniesieniu posiadania przedmiotów, o których mowa w § 1 pkt 1, poprzedzone w razie potrzeby stosownymi do okoliczności propozycjami, obietnicami lub negocjacjami;
3)
zbycie polegające na odpłatnym lub nieodpłatnym przeniesieniu posiadania przedmiotów, o których mowa w § 1 pkt 1, poprzedzone w razie potrzeby stosownymi do okoliczności propozycjami, obietnicami lub negocjacjami;
4)
przejęcie polegające na wejściu w posiadanie przedmiotów, o których mowa w § 1 pkt 1, w tym także pieniędzy i przedmiotów, stanowiących wynagrodzenie za przestępstwa związane z przekroczeniem granicy państwowej, dokonane stosownie do okoliczności za wiedzą lub bez wiedzy osoby posiadającej te przedmioty oraz w razie potrzeby z użyciem środków przymusu bezpośredniego;
5)
przyjęcie lub wręczenie korzyści majątkowej w postaci krajowych środków płatniczych lub wartości dewizowych w rozumieniu przepisów prawa dewizowego, praw majątkowych albo rzeczy ruchomych lub nieruchomości, a także przyjęcie lub złożenie obietnicy udzielenia tych korzyści, poprzedzone w razie potrzeby propozycjami lub negocjacjami.
3. 
Podczas przeprowadzania czynności podejmuje się przedsięwzięcia i stosuje środki konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa osobistego funkcjonariuszy Straży Granicznej i osób udzielających Straży Granicznej pomocy.
§  3. 
1. 
Czynności prowadzi się przez czas oznaczony w zarządzeniu Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej, chyba że przed upływem okresu, na jaki zostały zarządzone, osiągnięty został ich cel lub ustały przyczyny ich zarządzenia, wystąpił trwały brak możliwości ich wykonywania albo prokurator zarządzi ich zaniechanie.
2. 
Zaniechanie czynności z powodu trwałego braku możliwości ich wykonywania następuje po uzyskaniu zgody organu Straży Granicznej, który je zarządził.
§  4. 
1. 
Dokumentację czynności stanowią:
1)
pisemny wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej o wyrażenie zgody na zarządzenie lub przedłużenie prowadzenia czynności;
2)
zgoda prokuratora okręgowego na zarządzenie lub przedłużenie prowadzenia czynności przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej;
3)
zarządzenie Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej o przeprowadzeniu lub przedłużeniu prowadzenia czynności;
4)
informacje Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej o wynikach czynności, kierowane do prokuratora okręgowego;
5)
zarządzenie prokuratora okręgowego o zaniechaniu czynności;
6)
notatka służbowa z przeprowadzonych czynności sporządzana przez funkcjonariusza Straży Granicznej prowadzącego sprawę, w ramach której zarządzono czynności;
7)
opis wyników badań, o których mowa w § 5 ust. 2;
8)
protokół zniszczenia materiałów uzyskanych podczas prowadzenia czynności.
2. 
Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, 5 i 8, sporządza się według wzorów:
1)
wniosku Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej o wyrażenie zgody na zarządzenie lub przedłużenie prowadzenia czynności, zgody prokuratora okręgowego na zarządzenie lub przedłużenie ich prowadzenia oraz zarządzenia Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej o przeprowadzeniu lub przedłużeniu prowadzenia czynności - stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
zarządzenia prokuratora okręgowego o zaniechaniu czynności - stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
protokołu zniszczenia materiałów uzyskanych podczas prowadzenia czynności - stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia.
3. 
Notatka służbowa, o której mowa w ust. 1 pkt 6, powinna zawierać:
1)
numer sprawy i kryptonim, jeżeli został nadany;
2)
określenie rodzaju czynności oraz czasu, miejsca i sposobu ich przeprowadzenia;
3)
wskazanie osób, których dotyczyły czynności;
4)
opis wyników czynności;
5)
wskazanie funkcjonariuszy Straży Granicznej bezpośrednio prowadzących czynności.
4. 
Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, sporządza się w dwóch egzemplarzach, a dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 6-8, w jednym egzemplarzu.
5. 
Dokumentację czynności stanowią także materiały uzyskane podczas ich prowadzenia, a w szczególności nośniki zawierające zapisy z rejestracji obrazu lub dźwięku oraz kopie wykonane z tych nośników, a także dokumenty sporządzone na podstawie informacji utrwalonych na nośnikach.
§  5. 
1. 
Przedmioty i korzyści majątkowe zbywane lub wręczane podczas czynności opisuje się lub oznacza w sposób umożliwiający ich identyfikację, dokumentując opis oraz oznaczenie w odrębnej notatce służbowej.
2. 
Przedmioty i korzyści majątkowe nabyte lub przejęte podczas czynności można w razie potrzeby poddać badaniom identyfikującym właściwości fizykochemiczne lub inne cechy, istotne z uwagi na cel czynności albo rodzaj przejętych przedmiotów, a także w celu ujawnienia i utrwalenia śladów znajdujących się na tych przedmiotach. Zakres i rodzaj badań ustala funkcjonariusz Straży Granicznej wyznaczony jako odpowiedzialny za przeprowadzenie czynności.
§  6. 
1. 
Komendant Główny Straży Granicznej, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendanci oddziałów Straży Granicznej i prokuratorzy okręgowi prowadzą rejestry czynności.
2. 
Rejestry, o których mowa w ust. 1, mogą być prowadzone w postaci księgi albo w systemie informatycznym.
3. 
Rejestry, o których mowa w ust. 1, prowadzi się według wzorów:
1)
rejestr czynności prowadzonych przez prokuratora okręgowego - stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;
2)
rejestr czynności prowadzonych przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej lub komendantów oddziałów Straży Granicznej - stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia.
§  7. 
Po zakończeniu czynności, materiały uzyskane podczas ich prowadzenia przechowywane są, do czasu ich zniszczenia lub przekazania właściwemu prokuratorowi, w odrębnych teczkach w kancelarii tajnej jednostki Straży Granicznej prowadzącej te czynności.
§  8. 
1. 
Zapisy informacji utrwalone na nośnikach, o których mowa w § 4 ust. 5, podlegające niszczeniu usuwa się w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
2. 
W przypadku gdy usunięcie z nośników utrwalonych na nich zapisów nie jest możliwe, dokonuje się ich fizycznego zniszczenia.
§  9. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną czynności operacyjno-rozpoznawczych niejawnego nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi, albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej (Dz. U. poz. 420).
§  10. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 2 .

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WZÓR WNIOSKU KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ, KOMENDANTA BIURA SPRAW WEWNĘTRZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ LUB KOMENDANTA ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ DO PROKURATORA OKRĘGOWEGO, ZGODY PROKURATORA OKRĘGOWEGO ORAZ ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ, KOMENDANTA BIURA SPRAW WEWNĘTRZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ LUB KOMENDANTA ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

WZÓR ZARZĄDZENIA O ZANIECHANIU CZYNNOŚCI

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

WZÓR PROTOKOŁU ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4 

WZÓR REJESTRU CZYNNOŚCI PROWADZONYCH PRZEZ PROKURATORA OKRĘGOWEGO

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5 

WZÓR REJESTRU DOKUMENTACJI PROWADZONEJ W KOMENDZIE GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ, BIURZE SPRAW WEWNĘTRZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ LUB KOMENDZIE ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ W SPRAWACH NIEJAWNEGO NABYCIA, ZBYCIA LUB PRZEJĘCIA PRZEDMIOTÓW POCHODZĄCYCH Z PRZESTĘPSTWA, ULEGAJĄCYCH PRZEPADKOWI, ALBO KTÓRYCH WYTWARZANIE, POSIADANIE, PRZEWOŻENIE LUB KTÓRYMI OBRÓT SĄ ZABRONIONE, A TAKŻE PRZYJĘCIA LUB WRĘCZENIA KORZYŚCI MAJĄTKOWEJ

wzór
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
2 Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 2 marca 2006 r.

Zmiany w prawie

Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
Budynek do rozbiórki - gmina przez trzy lata ma zapewnić lokal zastępczy

Gmina do końca 2024 roku ma obowiązek zapewniania lokalu zamiennego w związku z koniecznością opróżnienia budynku z powodu jego remontu lub rozbiórki najemcy – wynika z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Robert Horbaczewski 09.05.2022
Już obowiązuje nowelizacja ułatwiająca uprawę konopi i maku

Od 7 maja br. zaczyna obowiązywać nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zmiany w przepisach umożliwiają uprawę konopi innych niż włókniste, prowadzoną w instytutach badawczych w celu uzyskania surowca przeznaczonego do sporządzania leków. Ustawa przenosi też obowiązek monitorowania upraw maku i konopi włóknistych z organów samorządu na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Grażyna J. Leśniak 07.05.2022
Wojsko zasponsoruje studia, w zamian na pięć lat w kamasze

Od soboty obowiązuje nowa ustawa o obronie Ojczyzny, która ma na celu m.in. zwiększenie liczebności polskiej armii. Realizacji tego planu służyć mają m.in. zwiększone wydatki na armię i szereg zachęt mających przyciągnąć do niej rekrutów. W tym tych z wyższym wykształceniem.

Monika Sewastianowicz 23.04.2022
Zmiany w obliczaniu składki zdrowotnej z podpisem prezydenta

Podpisana przez prezydenta nowelizacja kodeksu spółek handlowych zmienia również zasady odliczania składki zdrowotnej. Chodzi m.in. o umożliwienie uwzględniania różnic remanentowych. Możliwe będzie więc rozliczenie zakupów z lat poprzednich. Dzięki temu przedsiębiorcy będą obliczać dochód dla celów składki zdrowotnej na zbliżonych zasadach jak w podatku dochodowym.

Krzysztof Koślicki 05.04.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.1001 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Sposób przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną niektórych czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz sposób postępowania z materiałami uzyskanymi podczas stosowania tych czynności.
Data aktu: 10/02/2006
Data ogłoszenia: 12/05/2022
Data wejścia w życie: 17/03/2006