Badania jakości kształcenia artystycznego w szkołach artystycznych.

Dz.U.2021.98
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU 1
z dnia 13 stycznia 2021 r.
w sprawie badań jakości kształcenia artystycznego w szkołach artystycznych
Na podstawie art. 53 ust. 1e ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa tryb i formy badań jakości kształcenia artystycznego, o których mowa w art. 53 ust. 1b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, zwanej dalej "ustawą".
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) przedmiotach teoretycznych - rozumie się przez to obowiązkowe zajęcia edukacyjne artystyczne w:
a) ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia - kształcenie słuchu, audycje muzyczne i zasady muzyki z elementami edycji nut,
b) szkole muzycznej I stopnia - kształcenie słuchu i audycje muzyczne,
c) ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia i szkole muzycznej II stopnia - zasady muzyki z elementami edycji nut, historię muzyki, harmonię i kształcenie słuchu,
d) liceum sztuk plastycznych i policealnej szkole plastycznej - historię sztuki,
e) ogólnokształcącej szkole baletowej i szkole sztuki tańca - historię tańca,
f) szkole sztuki cyrkowej - historię cyrku,
g) policealnej szkole muzycznej - wybrane zagadnienia z historii dziedziny;
2) egzaminie końcowym - rozumie się przez to egzamin, o którym mowa w art. 44zg ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4);
3) egzaminie dyplomowym - rozumie się przez to egzamin, o którym mowa w art. 44zn ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
§  3.  Specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy, zwana dalej "Centrum", może przeprowadzać badania jakości kształcenia artystycznego dla uczniów szkół artystycznych w formach:
1) przesłuchania egzaminów końcowych - w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia i szkole muzycznej I stopnia;
2) przesłuchania części praktycznej egzaminów dyplomowych - w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia, szkole muzycznej II stopnia i policealnej szkole muzycznej, z wyjątkiem egzaminów przeprowadzanych w specjalności lutnictwo;
3) przeglądu prac zrealizowanych przez uczniów w toku kształcenia oraz przeglądu prac w zakresie części praktycznej egzaminów dyplomowych - w liceum sztuk plastycznych i policealnej szkole plastycznej;
4) przeglądu części praktycznej egzaminów dyplomowych - w ogólnokształcącej szkole baletowej i szkole sztuki tańca;
5) przeglądu części praktycznej egzaminów dyplomowych - w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia i szkole muzycznej II stopnia w specjalności lutnictwo oraz w szkole sztuki cyrkowej;
6) testu w zakresie przedmiotów teoretycznych, zwanego dalej "testem" - w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia, szkole muzycznej I stopnia, ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia, szkole muzycznej II stopnia, liceum sztuk plastycznych, ogólnokształcącej szkole baletowej, szkole sztuki tańca, szkole sztuki cyrkowej oraz w policealnej szkole muzycznej i policealnej szkole plastycznej.
§  4. 
1.  Badania jakości kształcenia artystycznego w formach, o których mowa w § 3, mogą być przeprowadzane w szkołach artystycznych w zakresie i terminach określonych przez Dyrektora Centrum w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 53 ust. 1d ustawy.
2.  Do przeprowadzania badania jakości kształcenia artystycznego w formach, o których mowa w § 3 pkt 1-5, nie mogą być wyznaczani nauczyciele zatrudnieni w szkole artystycznej, w której przeprowadzane jest badanie jakości kształcenia artystycznego.
3.  Do przeprowadzania testów, o których mowa w § 3 pkt 6, w danej szkole, nie mogą być wyznaczani nauczyciele spełniający wymogi kwalifikacyjne do prowadzenia zajęć w zakresie objętym testem.
§  5.  Z przesłuchania lub przeglądu, o których mowa w § 3 pkt 1-5, osoba przeprowadzająca badanie jakości kształcenia artystycznego sporządza protokół zawierający:
1) określenie szkoły, w której zostało przeprowadzone badanie jakości kształcenia artystycznego;
2) określenie formy badania jakości kształcenia artystycznego;
3) określenie zakresu objętego badaniem jakości kształcenia artystycznego;
4) łączną liczbę uczniów objętych danym badaniem jakości kształcenia artystycznego w szkole artystycznej, z określeniem liczby uczniów, którzy wzięli udział w danym badaniu;
5) opisową zbiorczą ocenę poziomu osiągnięcia przez uczniów efektów kształcenia artystycznego w badanym zakresie;
6) wnioski i rekomendacje w badanym zakresie;
7) imię i nazwisko oraz podpis osoby przeprowadzającej badanie jakości kształcenia artystycznego.
§  6. 
1.  Badanie jakości kształcenia artystycznego w formie testu przeprowadza się z użyciem przygotowanych przez Centrum zestawów zadań.
2.  Badanie jakości kształcenia artystycznego w formie testu składa się z dwóch części, polegających odpowiednio na przeprowadzeniu testu w szkole i sprawdzeniu testu.
3.  Za organizację i prawidłowość przeprowadzenia badania jakości kształcenia artystycznego w formie testu w szkole odpowiada dyrektor szkoły, w której jest przeprowadzane badanie.
4.  Wypełnione testy dyrektor szkoły przekazuje do Centrum.
5.  Sprawdzenia testów w zakresie badanego przedmiotu dokonuje powołany przez Dyrektora Centrum zespół. Dyrektor Centrum wyznacza przewodniczącego zespołu.
6.  Przewodniczący zespołu sporządza protokół zawierający:
1) określenie szkoły, w której jest przeprowadzane badanie jakości kształcenia artystycznego;
2) określenie formy badania jakości kształcenia artystycznego;
3) określenie zakresu objętego badaniem jakości kształcenia artystycznego;
4) łączną liczbę uczniów objętych danym badaniem jakości kształcenia artystycznego w szkole artystycznej, z określeniem liczby uczniów, którzy wzięli w nim udział;
5) uzyskane wyniki;
6) opisową zbiorczą ocenę poziomu osiągnięcia przez uczniów efektów kształcenia artystycznego w badanym zakresie;
7) imię i nazwisko oraz podpis przewodniczącego zespołu.
§  7. 
1.  Do dnia 31 sierpnia 2022 r. badanie jakości kształcenia artystycznego, o którym mowa w § 3 pkt 3 i 6, może być przeprowadzane także w:
1) dotychczasowej ogólnokształcącej szkole sztuk pięknych;
2) klasach dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, prowadzonych w liceum sztuk plastycznych.
2.  Do dnia 31 sierpnia 2023 r. badanie jakości kształcenia artystycznego, o którym mowa w § 3 pkt 3 i 6, może być przeprowadzane także w klasach dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych.
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2021 r. 2
1 Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (Dz. U. poz. 1717).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie badania jakości kształcenia artystycznego w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. poz. 1087), które traci moc z dniem 19 stycznia 2021 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 4).

Zmiany w prawie

Rząd wzmacnia udział młodzieży w życiu publicznym, więcej zadań młodzieżowych rad

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel rządowego projektu zmian w ustawach samorządowych. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 02.03.2021
Ustawa o służbie zagranicznej podpisana przez prezydenta

Ustawa o służbie zagranicznej została podpisana przez prezydenta. Zgodnie z nią powołany ma być szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Zmienią się też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych oraz ograniczony zostanie dostęp do informacji dotyczących dyplomatów.

Katarzyna Kubicka-Żach 02.03.2021
Nowe etykiety energetyczne na sprzęcie AGD już obowiązują

Od 1 marca zaczynają obowiązywać przepisy nakazujące stosować nowe etykiety energetyczne informujące m.in. o zużyciu energii przez lodówkę, pralkę czy telewizor. Znikają klasy A+++, A++, A+, pojawią się natomiast nowe piktogramy informujące o klasie energetycznej kupowanego sprzętu.

Krzysztof Sobczak 01.03.2021
Od marca znika Ministerstwo Sportu, będzie częścią resortu kultury

Zgodnie z opublikowanymi rozporządzeniami Rady Ministrów od 1 marca zniesiony będzie resort sportu. Utworzone zostanie Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Przekształcenie polega na włączeniu do dotychczasowego ministerstwa kultury komórek organizacyjnych oraz pracowników z dotychczasowego Ministerstwa Sportu.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.02.2021
Sejm przyjął zmiany dotyczące e-hulajnóg

Sejm przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym regulującą status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 25.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021