Wnioski składane do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a także odpisy, wyciągi, zaświadczenia, informacje, dokumenty oraz kopie dokumentów doręczanych wnioskodawcom za pośrednictwem tego systemu.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 24 maja 2021 r.
w sprawie wniosków składanych do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a także odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji, dokumentów oraz kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom za pośrednictwem tego systemu

Na podstawie art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 112 oraz z 2020 r. poz. 2320) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
warunki organizacyjno-techniczne dotyczące formy:
a)
wniosków oraz ich składania do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, zwanej dalej "Centralną Informacją", za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,
b)
odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji, dokumentów oraz kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spółek, doręczanych wnioskodawcom za pośrednictwem systemu teleinformatycznego;
2)
sposób posługiwania się dokumentami wydanymi w postaci elektronicznej.
§  2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, zwaną dalej "ustawą";
2)
katalogu - rozumie się przez to elektroniczny katalog dokumentów spółek określony w art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy;
3)
podpisie elektronicznym - rozumie się przez to kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty;
4)
zarejestrowanym użytkowniku - rozumie się przez to osobę, której został przydzielony adres internetowy powiązany z niepowtarzalną nazwą i hasłem;
5)
systemie teleinformatycznym - rozumie się przez to system teleinformatyczny w rozumieniu art. 3a ustawy.
§  3. 
1. 
Składanie wniosków, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, może być dokonane jedynie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przez zarejestrowanego użytkownika.
2. 
Adres systemu teleinformatycznego jest dostępny na stronach podmiotowych Ministerstwa Sprawiedliwości w Biuletynie Informacji Publicznej.
§  4. 
Wnioski, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, wraz z załącznikami wypełnia się na urzędowych formularzach dostępnych pod adresem określonym w § 3 ust. 2 i opatruje podpisem elektronicznym.
§  5. 
Odpisy, wyciągi, zaświadczenia i informacje z Krajowego Rejestru Sądowego są doręczane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i opatrzone podpisem elektronicznym uprawnionego pracownika Centralnej Informacji.
§  6. 
Dokumenty i kopie dokumentów z katalogu są przesyłane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, z wyłączeniem dokumentów, o których mowa w art. 8a ust. 1 pkt 5 ustawy, złożonych do repozytorium dokumentów finansowych.
§  7. 
System teleinformatyczny potwierdza zamieszczenie odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji z Krajowego Rejestru Sądowego oraz dokumentów i kopii dokumentów z katalogu pod adresem, o którym mowa w § 3 ust. 2, ze wskazaniem daty zamieszczenia.
§  8. 
1. 
Odpisy, wyciągi, zaświadczenia, informacje, dokumenty oraz kopie dokumentów uzyskane zgodnie z § 5 i 6 są wykorzystywane w postaci elektronicznej, jeżeli możliwe jest posłużenie się dokumentem elektronicznym we właściwym postępowaniu.
2. 
Jeżeli we właściwym postępowaniu nie ma możliwości wykorzystania dokumentów, o których mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej, mogą one być wykorzystane w tym postępowaniu w formie wydruku przez podmioty, które je uzyskały w postaci elektronicznej.
§  9. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie warunków organizacyjnotechnicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania drogą elektroniczną do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu posługiwania się dokumentami wydanymi w postaci elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 798), które traci moc z dniem 1 lipca 2021 r. na podstawie art. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 398 i 650, z 2019 r. poz. 55, 1214 i 2355, z 2020 r. poz. 288 i 1747 oraz z 2021 r. poz. 187).

Zmiany w prawie

Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021
Szczepienia w aptekach możliwe już od soboty

Od soboty 29 maja przepisy dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień w 12 tysiącach aptek ogólnodostępnych. Nowelizacja prawa farmaceutycznego w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe określone w rozporządzeniu.

Krzysztof Sobczak 29.05.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.963

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wnioski składane do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a także odpisy, wyciągi, zaświadczenia, informacje, dokumenty oraz kopie dokumentów doręczanych wnioskodawcom za pośrednictwem tego systemu.
Data aktu: 24/05/2021
Data ogłoszenia: 27/05/2021
Data wejścia w życie: 01/07/2021