Określenie działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 maja 2021 r.
w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

Na podstawie art. 35d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa rodzaje działań, o których mowa w art. 35a ust. 1 i art. 35b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej "ustawą", oraz sposób ich realizacji, w tym okres, w którym mają być realizowane, a także kwotę lub kwoty finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, do wysokości których nie powstaje obowiązek określony w art. 35a ust. 1 ustawy.
§  2. 
Podmiot realizujący zadanie finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych podejmuje działania informacyjne dotyczące tego finansowania lub dofinansowania przez:
1)
umieszczenie tablicy informacyjnej - w przypadku realizacji zadań w zakresie:
a)
infrastruktury drogowej, kolejowej, morskiej, wodnej śródlądowej, lotniczej, telekomunikacyjnej, teleinformatycznej, cyfrowej, przesyłowej lub komunalnej,
b)
prac budowlanych,
c)
zakupu środków trwałych;
2)
umieszczenie plakatu informacyjnego - w przypadku realizacji projektów:
a)
badawczo-rozwojowych o charakterze wdrożeniowym, rozwojowym, badawczym lub naukowym,
b)
edukacyjnych - realizowanych w formie debaty, konferencji, seminarium, lekcji, warsztatu lub wykładu,
c)
społecznych - obejmujących przedsięwzięcia kulturalne, wydawnicze, sportowe, socjalne, wychowawcze lub profilaktyczne oraz działania z zakresu opieki nad zabytkami i ochrony dziedzictwa narodowego;
3)
zamieszczenie informacji na swojej stronie internetowej, o ile ją posiada - w przypadku realizacji zadań i projektów określonych w pkt 1 i 2.
§  3. 
1. 
Obowiązek określony w art. 35a ust. 1 ustawy nie powstaje w odniesieniu do podmiotu realizującego zadanie:
1)
finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych do wysokości 50 000 zł;
2)
przy wsparciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w którym wartość wkładu publicznego nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 500 000 euro.
2. 
Podmiot, o którym mowa w § 2, realizujący zadanie:
1)
w całości skierowane do odbiorców poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2)
przy wsparciu:
a)
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które polega na udzieleniu zwrotnych instrumentów finansowych, pożyczek oraz pomocy w innej formie podlegającej zwrotowi przez osoby z niej korzystające,
b)
podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

- podejmuje tylko działania informacyjne określone w § 2 pkt 3.

3. 
Przeliczenia kwoty, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wyrażonej w euro dokonuje się według kursu ogłaszanego przez Europejski Bank Centralny z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc podpisania umowy o finansowanie lub dofinansowanie zadania.
§  4. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
zakończeniu zadania - należy przez to rozumieć datę zakończenia finansowego i rzeczowego realizacji zadania, o którym mowa w § 2 pkt 1;
2)
rozliczeniu projektu - należy przez to rozumieć datę zatwierdzenia rozliczenia projektu, o którym mowa w § 2 pkt 2, przez dysponenta części budżetowej lub państwowego funduszu celowego.
§  5. 
1. 
Tablica informacyjna, o której mowa w § 2 pkt 1, zawiera:
1)
barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
informację o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych;
3)
rodzaj dotacji budżetowej lub nazwę programu lub funduszu;
4)
nazwę zadania.
2. 
Tablica informacyjna może zawierać informację o wartościach finansowania lub dofinansowania zadania i o całkowitej wartości zadania. W przypadku zamieszczenia na tablicy informacyjnej wartości finansowania lub dofinansowania zadania i całkowitej wartości zadania, za każdym razem, gdy wartości te ulegną zmianie, tablicę informacyjną należy niezwłocznie wymienić, tak aby wartości na niej przedstawione zachowywały aktualność.
3. 
Tablicę informacyjną umieszcza się w miejscu realizacji zadania:
1)
w momencie rozpoczęcia prac budowlanych lub innych działań zmierzających bezpośrednio do realizacji zadania - w przypadku określonym w § 2 pkt 1 lit. a;
2)
w momencie rozpoczęcia prac budowlanych - w przypadku określonym w § 2 pkt 1 lit. b;
3)
w terminie 14 dni od dnia dokonania zakupu środków trwałych - w przypadku określonym w § 2 pkt 1 lit. c.
4. 
W przypadku. gdy czynności, o których mowa w ust. 3, zostały podjęte przed podpisaniem umowy o finansowanie lub dofinansowanie zadania i nie może być spełniony wymóg określony w ust. 3, tablicę informacyjną umieszcza się niezwłocznie po podpisaniu tej umowy obejmującej sfinansowanie kosztów tych czynności, jednak nie później niż w terminie 60 dni od dnia podpisania tej umowy.
5. 
Tablicę informacyjną:
1)
na obiektach umieszcza się:
a)
równolegle do powierzchni, w szczególności do ściany budynku, w taki sposób, aby jej elementy nie wystawały poza krawędzie płaszczyzny ściany oraz zgodnie z podziałami architektonicznymi obiektu budowlanego, w sposób wyśrodkowany albo wyjustowany względem osi kompozycyjnych elewacji,
b)
w taki sposób, aby nie przesłaniała ona otworów okiennych lub drzwiowych, przeszkleń, filarów, pilastrów, płaskorzeźb oraz detali architektonicznych i ich elementów dekoracyjnych;
2)
na ogrodzeniu umieszcza się w taki sposób, aby nie przekraczała ona wysokości, krawędzi i podziałów przęseł ogrodzenia.
6. 
Jeżeli istnieją - usytuowane zgodnie z przepisami prawa - elementy infrastruktury lub nośniki, na których mogą zostać umieszczone tablice informacyjne zgodnie z wymogami rozporządzenia, w pierwszej kolejności tablice informacyjne umieszcza się na tych elementach lub nośnikach, w szczególności unikając wprowadzania tablic informacyjnych do krajobrazu otwartego.
7. 
Tablica informacyjna nie może zakłócać ładu przestrzennego, a jej umieszczenie powinno być zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego albo z uchwałą rady gminy, o której mowa w art. 37a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784 i 922), oraz z zasadami ochrony przyrody.
8. 
Podmiot, o którym mowa w § 2, dba o stan techniczny tablicy informacyjnej i o to, aby informacja była wyraźnie widoczna. Uszkodzoną lub nieczytelną tablicę podmiot ten wymienia lub odnawia na własny koszt.
9. 
W przypadku realizacji zadań w zakresie określonym w § 2 pkt 1, dotyczących obiektów liniowych, w szczególności budowy dróg, torów kolejowych, ścieżek lub chodników:
1)
o długości poniżej 10 km - umieszcza się jedną tablicę:
a)
dwustronną, jeżeli jest ona ustawiona prostopadle do obiektu liniowego,
b)
jednostronną, jeżeli jest ona ustawiona równolegle do obiektu liniowego;
2)
o długości powyżej 10 km - umieszcza się dwie tablice - jedną na odcinku początkowym i jedną na odcinku końcowym.
10. 
W przypadku, gdy realizacja zadania polega na zakupie ruchomych środków trwałych i nie można jednoznacznie określić miejsca realizacji zadania, tablicę informacyjną umieszcza się w siedzibie podmiotu, o którym mowa w § 2.
11. 
Tablica informacyjna jest wyeksponowana przez:
1)
5 lat, licząc od dnia zakończenia zadania - w przypadku zadania w zakresie określonym w § 2 pkt 1 lit. a i b;
2)
3 lata, licząc od dnia zakończenia zadania - w przypadku zadania w zakresie określonym w § 2 pkt 1 lit. c.
12. 
W przypadku, gdy podmiot realizuje więcej niż jedno zadanie finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, dopuszcza się umieszczenie jednej tablicy zbiorczej, uwzględniającej wymagania określone w ust. 1.
§  6. 
1. 
Plakat informacyjny, o którym mowa w § 2 pkt 2, zawiera:
1)
barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
informację o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych;
3)
rodzaj dotacji budżetowej lub nazwę programu lub funduszu;
4)
nazwę zadania;
5)
wartość finansowania lub dofinansowania i całkowitą wartość zadania.
2. 
Plakat informacyjny umieszcza się w miejscu realizacji projektu, o którym mowa w § 2 pkt 2, w dniu podjęcia pierwszych czynności zmierzających bezpośrednio do jego realizacji, przypadającym po podpisaniu umowy o finansowanie lub dofinansowanie tego projektu, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania tej umowy. Jeżeli nie można jednoznacznie określić miejsca realizacji projektu, plakatu nie umieszcza się.
3. 
W przypadku, gdy czynności, o których mowa w ust. 2, zostały podjęte przed podpisaniem umowy o finansowanie lub dofinansowanie zadania i nie może być spełniony wymóg określony w ust. 2, plakat informacyjny umieszcza się bezpośrednio po podpisaniu tej umowy obejmującej sfinansowanie kosztów tych czynności, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania tej umowy.
4. 
Plakat informacyjny jest wyeksponowany do dnia rozliczenia projektu.
5. 
Do umieszczania plakatu informacyjnego stosuje się odpowiednio przepisy § 5 ust. 5-7.
6. 
Podmiot, o którym mowa w § 2, dba o plakat informacyjny, tak aby przez cały czas ekspozycji wyglądał on estetycznie, a informacja na nim zawarta była cały czas wyraźnie widoczna. Uszkodzony lub nieczytelny plakat podmiot ten wymienia na własny koszt.
7. 
Podmiot, o którym mowa w § 2, zapewnia aktualność informacji zawartych na plakacie informacyjnym. W przypadku dezaktualizacji danych zamieszczonych na plakacie informacyjnym podmiot ten wymienia go na własny koszt.
8. 
W przypadku, gdy podmiot realizuje więcej niż jedno zadanie finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, dopuszcza się umieszczenie jednego plakatu zbiorczego, uwzględniającego wymagania określone w ust. 1 pkt 1-4.
§  7. 
1. 
Informacja na stronie internetowej, o której mowa w § 2 pkt 3, zawiera co najmniej:
1)
barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
informację o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych;
3)
rodzaj dotacji budżetowej lub nazwę programu lub funduszu;
4)
nazwę zadania;
5)
wartość finansowania lub dofinansowania i całkowitą wartość zadania;
6)
krótki opis zadania.
2. 
Informację na stronie internetowej zamieszcza się w zakładce lub podstronie przeznaczonej specjalnie dla zadań realizowanych z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych. Dostęp do zakładki lub podstrony powinien być możliwy ze strony głównej.
3. 
Informację na stronie internetowej zamieszcza się:
1)
w momencie rozpoczęcia prac budowlanych lub innych działań zmierzających bezpośrednio do realizacji zadania - w przypadku zadań określonych w § 2 pkt 1 lit. a;
2)
w momencie rozpoczęcia prac budowlanych - w przypadku zadań określonych w § 2 pkt 1 lit. b;
3)
w terminie 14 dni od dnia dokonania zakupu środków trwałych - w przypadku zadań określonych w § 2 pkt 1 lit. c;
4)
w dniu podjęcia pierwszych czynności zmierzających bezpośrednio do realizacji projektu, przypadającym po podpisaniu umowy o finansowanie lub dofinansowanie projektu - w przypadku projektów określonych w § 2 pkt 2.
4. 
W przypadku, gdy czynności, o których mowa w ust. 3, zostały podjęte przed podpisaniem umowy o finansowanie lub dofinansowanie zadania i nie może być spełniony wymóg określony w ust. 3, informację na stronie internetowej zamieszcza się bezpośrednio po podpisaniu tej umowy obejmującej sfinansowanie kosztów tych czynności, jednak nie później niż w terminie:
1)
45 dni od dnia podpisania tej umowy - w przypadku zadań określonych w § 2 pkt 1;
2)
3 dni roboczych od dnia podpisania tej umowy - w przypadku projektów określonych w § 2 pkt 2.
5. 
Zamieszczona informacja na stronie internetowej pozostaje na niej przez:
1)
5 lat, licząc od dnia zakończenia zadania określonego w § 2 pkt 1 lit. a i b;
2)
3 lata, licząc od dnia zakończenia zadania określonego w § 2 pkt 1 lit. c;
3)
90 dni, licząc od dnia rozliczenia projektu, w przypadku projektów, o których mowa w § 2 pkt 2.
6. 
Podmiot, o którym mowa w § 2, zapewnia aktualność informacji zawartych na stronie internetowej w zakresie realizacji zadania lub projektu, o których mowa w § 2.
§  8. 
W przypadku likwidacji podmiotu realizującego zadanie finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych realizację działań informacyjnych, o których mowa w § 2, przejmują jego następcy prawni lub inne podmioty wyznaczone przez podmiot likwidowany, o ile kontynuują one realizację tego zadania.
§  9. 
1. 
Wzory tablic informacyjnych i plakatów informacyjnych, wraz z objaśnieniami, określa załącznik do rozporządzenia.
2. 
Wzory tablic informacyjnych i plakatów informacyjnych w formie edytowalnych plików cyfrowych, a także pliki cyfrowe z wizerunkiem barw Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej są udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
3. 
Dysponent części budżetowej lub państwowego funduszu celowego w uzasadnionych przypadkach wskazanych przez podmiot, o którym mowa w § 2, wynikających z umiejscowienia tablicy informacyjnej lub plakatu informacyjnego, może wyrazić zgodę na użycie innych wzorów tablic lub plakatów niż określone w załączniku do rozporządzenia, przy zachowaniu wymagań wskazanych odpowiednio w § 5 ust. 1 i 2 oraz § 6 ust. 1.
§  10. 
1. 
Podmiot, o którym mowa w § 2, który:
1)
realizuje zadanie przy wsparciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), wybrane do dofinansowania lub rozpoczęte przed dniem wejścia w życie rozporządzenia,
2)
realizując zadanie przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, wypełnił już obowiązek informacyjny przez umieszczenie, na podstawie przepisów odrębnych lub umowy o finansowanie lub dofinansowanie zadania, tablicy informacyjnej zgodnej z wzorem określonym w tych przepisach lub tej umowie

- podejmuje wyłącznie działania informacyjne określone w § 2 pkt 3.

2. 
W przypadkach określonych w ust. 1 informacje na stronie internetowej, o której mowa w § 2 pkt 3, zamieszcza się w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia. Przepisy § 7 ust. 1, 2, 5 i 6 stosuje się.
3. 
Obowiązek określony w art. 35a ust. 1 ustawy nie powstaje w odniesieniu do podmiotów realizujących zadanie finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych do wysokości 2 500 000 zł, które realizując zadanie przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, wypełniły już obowiązek informacyjny przez umieszczenie, na podstawie przepisów odrębnych lub umowy o finansowanie lub dofinansowanie zadania, tablicy informacyjnej zgodnej z wzorem określonym w tych przepisach lub tej umowie.
§  11. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZORY TABLIC INFORMACYJNYCH I PLAKATÓW INFORMACYJNYCH

I. 

Tablice informacyjne

1.
Wzory tablic informacyjnych dotyczących zadania finansowanego lub dofinansowanego z budżetu państwa:
1.1.
Wzór tablicy informacyjnej

wzór

1.2.
Wzór tablicy zbiorczej

wzór

2.
Wzory tablic informacyjnych dotyczących zadania finansowanego lub dofinansowanego z państwowych funduszy celowych:
2.1.
Wzór tablicy informacyjnej

wzór

2.2.
Wzór tablicy zbiorczej

wzór

3.
Objaśnienia:
1)
tablicę wykonuje się z płyty kompozytowej, tworzywa sztucznego pleksi lub PCV o grubości minimum 3 mm albo umieszcza na podkładzie metalowym z podwójnie zawiniętą krawędzią;
2)
wzorów tablic nie można modyfikować, dodawać własnych znaków i informacji, poza uzupełnianiem treści we wskazanych polach;
3)
tablica informacyjna może zawierać informację o wartościach finansowania lub dofinansowania zadania, zamieszczaną w polu "dofinansowanie" i o całkowitej wartości zadania;
4)
tablica informacyjna nie może zawierać innych dodatkowych informacji i elementów graficznych, takich jak logo beneficjenta, partnera lub wykonawcy prac;
5)
wymiary tablicy należy dostosować do charakteru danego zadania, zgodnie z następującymi wymogami:
a)
w przypadku realizacji zadania w zakresie określonym w § 2 pkt 1 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 953), zwanego dalej "rozporządzeniem", wykonuje się tablicę informacyjną o wymiarach 180 x 120 cm; jeżeli ze względów technicznych lub biorąc pod uwagę względy bezpieczeństwa (np. przy wąskich pasach drogowych, przejściach dla pieszych) postawienie tablicy o tych wymiarach nie jest możliwe, dopuszcza się użycie tablicy o wymiarach 90 x 60 cm,
b)
w przypadku realizacji zadania w zakresie określonym w § 2 pkt 1 lit. b rozporządzenia wykonuje się tablicę informacyjną o wymiarach 120 x 80 cm,
c)
w przypadku realizacji zadania w zakresie określonym w § 2 pkt 1 lit. c rozporządzenia wykonuje się tablicę informacyjną o wymiarach 60 x 40 cm,
d)
proporcje wymiarów tablic informacyjnych przedstawia rys. 1;

Rys. 1.

wzór

6)
tablicę informacyjną wykonuje się zgodnie z następującymi wytycznymi:
a)
stosuje się kolory w sposób określony na rys. 2,

Rys. 2.

wzór

b)
stosuje się fonty zgodnie z tabelami nr 1-4

Tabela nr 1

Tablica 60 x 40 font rozmiar interlinia
[nazwa programu / dotacji / funduszu] Poppins Bold WERSALIKI 60 60
[nazwa zadania] Poppins Regular 60 60
[wartości] Poppins Bold WERSALIKI 55 50

Tabela nr 2

Tablica 90 x 60 font rozmiar interlinia
[nazwa programu / dotacji / funduszu] Poppins Bold WERSALIKI 90 90
[nazwa zadania] Poppins Regular 90 90
[wartości] Poppins Bold WERSALIKI 80 75

Tabela nr 3

Tablica 120 x 80 font rozmiar interlinia
[nazwa programu / dotacji / funduszu] Poppins Bold WERSALIKI 125 125
[nazwa zadania] Poppins Regular 125 125
[wartości] Poppins Bold WERSALIKI 110 100

Tabela nr 4

Tablica 180 x 120 font rozmiar interlinia
[nazwa programu / dotacji / funduszu] Poppins Bold WERSALIKI 185 185
[nazwa zadania] Poppins Regular 185 185
[wartości] Poppins Bold WERSALIKI 165 150
7)
nazwa zadania zamieszczana na tablicy informacyjnej powinna być zrozumiała dla wszystkich, krótka i odpowiednio oddawać sens przedsięwzięcia (np. nazwa zadania: "Budowa drogi obwodowej Miasta w ciągu drogi wojewódzkiej nr NNN - Brzeziny przebiegającej od miejscowości Maszów Wielki w km 20 + 636 do ulicy Wiśniowej w km 38 + 522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi - etap I" może być zamieszczona na tablicy informacyjnej jako: "Budowa obwodnicy Miasta w ciągu drogi wojewódzkiej nr NNN na odcinku Maszów Wielki - ul. Wiśniowa, etap I").

II 

Plakaty informacyjne

1.
Wzory plakatów informacyjnych dotyczących zadania finansowanego lub dofinansowanego z budżetu państwa:
1.1.
Wzór plakatu informacyjnego

wzór

1.2.
Wzór plakatu zbiorczego

wzór

2.
Wzory plakatów informacyjnych dotyczących zadania finansowanego lub dofinansowanego z państwowych funduszy celowych:
2.1.
Wzór plakatu informacyjnego

wzór

2.2.
Wzór plakatu zbiorczego

wzór

3.
Objaśnienia:
1)
plakat informacyjny powinien mieć rozmiar arkusza A3 (arkusz o wymiarach 297 x 420 mm);
2)
wzory są obowiązkowe, nie można ich modyfikować, dodawać własnych znaków i informacji poza uzupełnianiem treści we wskazanych polach;
3)
plakat informacyjny nie może zawierać innych dodatkowych informacji i elementów graficznych, takich jak logo beneficjenta, partnera lub wykonawcy prac;
4)
informację o wartościach finansowania lub dofinansowania zadania zamieszcza się w polu "dofinansowanie";
5)
plakat informacyjny wykonuje się zgodnie z następującymi wytycznymi:
a)
stosuje się kolory w sposób określony na rys. 3,

Rys. 3.

wzór

b)
stosuje się fonty zgodnie z tabelą nr 5 Tabela nr 5
297 x 420 mm font rozmiar interlinia
[nazwa programu / dotacji / funduszu] Poppins Bold WERSALIKI 40 40
[nazwa zadania] Poppins Regular 40 40
[wartości] Poppins Bold WERSALIKI 33 33

Zmiany w prawie

Jednoosobowe składy w apelacji, wstrzymanie biegu przedawnienia karalności - zmiany w procedurze wchodzą w życie

Od wtorku 22 czerwca obowiązuje kolejna nowelizacja procedury karnej. Zmiany budzą sporo kontrowersji - chodzi m.in. o ograniczenie dostępu do akt zakończonych postępowań, wstrzymanie przedawnienia karalności czynu, przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, oraz jednoosobowe składy w apelacji w drobnych sprawach.

Patrycja Rojek-Socha 22.06.2021
Ustawa pozwalająca na wzmocnienie ośrodka w Gostyninie już obowiązuje

Wchodząca w życie 20 czerwca nowelizacja zakłada dodatkowe środki dla Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie oraz umożliwia czasowe oddelegowanie do pracy w placówce funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zmienia również maksymalne limity wydatków budżetu państwa, co ma pozwolić na rozpoczęcie planowanej już od dłuższego czasu budowy docelowego nowego ośrodka.

Krzysztof Sobczak 20.06.2021
W Senacie bez poprawek - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 18.06.2021
Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy - wkrótce nowe przepisy

Za niecałe dwa tygodnie zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 18.06.2021
Zmiany w rozliczaniu akcyzy już od 1 lipca

Od lipca obowiązkowe będzie składanie deklaracji na podatek akcyzowy w formie elektronicznej. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozliczą akcyzę wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl). Deklaracje papierowe dostępne będą tylko dla osób prywatnych - np. do rozliczenia podatku od zakupu samochodu za granicą.

Krzysztof Koślicki 16.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.953

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Określenie działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.
Data aktu: 07/05/2021
Data ogłoszenia: 25/05/2021
Data wejścia w życie: 25/06/2021