Udzielanie wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 19 maja 2021 r.
w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej

Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 305, 1610, 2112 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11 i 464) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowy tryb udzielania funkcjonariuszowi Straży Granicznej, zwanemu dalej "funkcjonariuszem", wyróżnień, o których mowa w art. 91 ust. 1 pkt 1-4 i 8 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, zwanej dalej "ustawą";
2)
podmioty właściwe w tych sprawach;
3)
sposób i terminy przyznawania wyróżnień;
4)
wzory dokumentów wykorzystywanych w sprawach wyróżnień.
§  2. 
1. 
Wyróżnień udzielają:
1)
minister właściwy do spraw wewnętrznych:
a)
Komendantowi Głównemu Straży Granicznej i jego zastępcom - wyróżnień określonych w art. 91 ust. 1 pkt 1-4 ustawy,
b)
funkcjonariuszom - wyróżnień określonych w art. 91 ust. 1 pkt 3 ustawy;
2)
Komendant Główny Straży Granicznej - funkcjonariuszom - wyróżnień określonych w art. 91 ust. 1 pkt 1-4 i 8 ustawy;
3)
Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendant oddziału Straży Granicznej, komendant ośrodka szkolenia Straży Granicznej i komendant ośrodka Straży Granicznej - funkcjonariuszom pełniącym służbę w podległym im odpowiednio Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, oddziale Straży Granicznej, ośrodku szkolenia Straży Granicznej lub ośrodku Straży Granicznej - wyróżnień określonych w art. 91 ust. 1 pkt 1-4 i 8 ustawy;
4)
kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej - funkcjonariuszom pełniącym służbę w podległej mu komórce organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej - wyróżnień określonych w art. 91 ust. 1 pkt 1-4 ustawy;
5)
komendant placówki Straży Granicznej, komendant dywizjonu Straży Granicznej oraz kierownik zakładu, naczelnik wydziału, dowódca kompanii, komendant pododdziałów szkolnych, komendant studium (kursu) - podległym im funkcjonariuszom - wyróżnień określonych w art. 91 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy;
6)
inny bezpośredni przełożony funkcjonariusza zajmujący stanowisko kierownicze bezpośrednio wyższe, poczynając od kierownika sekcji (równorzędnego) lub dowódcy plutonu (równorzędnego) - wyróżnienia określonego w art. 91 ust. 1 pkt 1 ustawy.
2. 
Wyróżnienie wskazane w art. 91 ust. 1 pkt 8 ustawy, w przypadku gdy proponowany do wyróżnienia funkcjonariusz nie spełnia wymogów w zakresie wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych wymaganych na wyższym stanowisku służbowym, jest udzielane za zgodą Komendanta Głównego Straży Granicznej.
3. 
Jeżeli przełożony uzna, że funkcjonariusz zasługuje na wyższe wyróżnienie niż to, którego może udzielić, występuje z wnioskiem do podmiotu właściwego do udzielenia takiego wyróżnienia.
4. 
Funkcjonariusz, któremu powierzono pełnienie obowiązków na danym stanowisku, może udzielać wyróżnień w zakresie przysługującym funkcjonariuszowi mianowanemu na to stanowisko.
§  3. 
1. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych udziela wyróżnień z własnej inicjatywy lub na wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej.
2. 
Przełożeni, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-6, udzielają wyróżnień z własnej inicjatywy lub na wniosek bezpośredniego przełożonego funkcjonariusza proponowanego do wyróżnienia.
§  4. 
1. 
Wniosek o udzielenie wyróżnienia zawiera:
1)
stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe funkcjonariusza proponowanego do wyróżnienia;
2)
proponowane wyróżnienie;
3)
wskazanie okoliczności uzasadniających udzielenie wyróżnienia.
2. 
Jeżeli zaistnieją okoliczności uzasadniające jednoczesne udzielenie wyróżnienia więcej niż jednemu funkcjonariuszowi, można sporządzić jeden wniosek obejmujący wszystkich funkcjonariuszy proponowanych do wyróżnienia.
3. 
Wzór wniosku o udzielenie wyróżnienia jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  5. 
Funkcjonariuszowi delegowanemu do czasowego pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej Straży Granicznej lub innej miejscowości albo skierowanemu do szkoły albo na przeszkolenie przełożeni właściwi w miejscu delegowania, nauki lub przeszkolenia udzielają wyróżnień określonych w art. 91 ust. 1 pkt 1-4 ustawy.
§  6. 
1. 
Pochwały udziela się ustnie. O udzieleniu pochwały sporządza się pisemną informację. Wzór informacji o udzieleniu pochwały jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
2. 
Wyróżnień określonych w art. 91 ust. 1 pkt 2-4 ustawy udziela się rozkazem o wyróżnieniu.
3. 
Wyróżnienia wskazanego w art. 91 ust. 1 pkt 8 ustawy udziela się rozkazem personalnym.
4. 
Rozkaz o wyróżnieniu, o którym mowa w ust. 2, zawiera stopień, imię i nazwisko wyróżnianego, stanowisko służbowe, rodzaj wyróżnienia oraz krótki opis czynu lub osiągnięcia, za które wyróżnienie jest przyznane.
5. 
Z rozkazem o wyróżnieniu zapoznaje się wyróżnionego funkcjonariusza.
6. 
Informację o udzieleniu pochwały, kopie lub wyciągi z rozkazów o wyróżnieniu dołącza się do akt osobowych wyróżnionego funkcjonariusza.
§  7. 
1. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych udziela wyróżnień określonych w art. 91 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy decyzją o wyróżnieniu. Do decyzji o wyróżnieniu przepisy § 6 ust. 4-6 stosuje się odpowiednio.
2. 
Wzór rozkazu o wyróżnieniu (decyzji o wyróżnieniu) jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  8. 
1. 
Krótkoterminowego urlopu wypoczynkowego mogą udzielić:
1)
minister właściwy do spraw wewnętrznych i Komendant Główny Straży Granicznej - do 10 dni roboczych;
2)
Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendant oddziału Straży Granicznej, komendant ośrodka szkolenia Straży Granicznej, komendant ośrodka Straży Granicznej i kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej - do 7 dni roboczych;
3)
komendant placówki Straży Granicznej oraz komendant dywizjonu Straży Granicznej - do 5 dni roboczych;
4)
kierownik zakładu, naczelnik wydziału, dowódca kompanii, komendant pododdziałów szkolnych oraz komendant studium (kursu) - do 3 dni roboczych.
2. 
Jeżeli krótkoterminowy urlop wypoczynkowy nie zakłóca normalnego toku służby, powinien być wykorzystany w terminie wskazanym we wniosku wyróżnionego funkcjonariusza, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia udzielenia wyróżnienia.
3. 
Na wniosek wyróżnionego funkcjonariusza krótkoterminowy urlop wypoczynkowy może być wykorzystany w dwóch częściach lub łącznie z innym urlopem.
§  9. 
1. 
Wyróżnienia funkcjonariuszowi udziela się w sposób uroczysty, w czasie jak najkrótszym od spełnienia warunków uzasadniających jego udzielenie.
2. 
Informację o wyróżnieniu funkcjonariusza można podać do wiadomości funkcjonariuszy jednostki organizacyjnej Straży Granicznej albo komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, w której wyróżniony pełni służbę.
§  10. 
1. 
Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
2. 
Wnioski o udzielenie wyróżnienia sporządzone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność po dniu wejścia w życie rozporządzenia.
§  11. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

Wniosek o udzielenie wyróżnienia

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

Informacja o udzieleniu pochwały

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

Rozkaz o wyróżnieniu / Decyzja o wyróżnieniu*

wzór

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2002 r. w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1785), które zgodnie z art. 39 pkt 4 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1610) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Zmiany w prawie

Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021
Szczepienia w aptekach możliwe już od soboty

Od soboty 29 maja przepisy dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień w 12 tysiącach aptek ogólnodostępnych. Nowelizacja prawa farmaceutycznego w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe określone w rozporządzeniu.

Krzysztof Sobczak 29.05.2021