Przeniesienie planowanych wydatków budżetu państwa, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2021.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 30 kwietnia 2021 r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetu państwa, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 72a ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 255 i 694) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa przeniesienie planowanych wydatków budżetu państwa, w tym wynagrodzeń, między częściami budżetu państwa: 47 - Energia i 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - w podziale na części, działy i rozdziały budżetu państwa.
§  2. 
1. 
Przenosi się planowane wydatki budżetu państwa, w tym wynagrodzenia, z części 47 - Energia, w kwocie 151 548 257 zł, do części 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
2. 
Szczegółowy podział planowanych wydatków budżetu państwa, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  3. 
W ramach przeniesienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, przenosi się również kwoty wynagrodzeń z części 47 - Energia do części 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia.
§  4. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Część Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota w złotych
zmniejszenie zwiększenie
1 2 3 4 5 6 7
47 Energia 151 548 257
500 Handel 151 227 000
50003 Agencja Rezerw Materiałowych 151 227 000
2570 Dotacja podmiotowa

z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

59 227 000
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 92 000 000
750 Administracja publiczna 321 257
75001 Urzędy naczelnych

i centralnych organów administracji rządowej

321 257
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 265 445
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 108
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 6 503
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 201
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 151 548 257
500 Handel 151 227 000
50003 Agencja Rezerw Materiałowych 151 227 000
2570 Dotacja podmiotowa

z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

59 227 000
1 2 3 4 5 6 7
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 92 000 000
750 Administracja publiczna 321 257
75001 Urzędy naczelnych

i centralnych organów administracji rządowej

321 257
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 265 445
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 108
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 6 503
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 201

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

W ZAKRESIE KWOT WYNAGRODZEŃ
Część Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota w złotych
zmniejszenie zwiększenie
1 2 3 4 5 6 7
47 Energia
750 Administracja publiczna 265 445
75001 Urzędy naczelnych

i centralnych organów administracji rządowej

265 445
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 265 445
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
750 Administracja publiczna 265 445
75001 Urzędy naczelnych

i centralnych organów administracji rządowej

265 445
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 265 445

Zmiany w prawie

Piontkowski: warto, aby nauka stacjonarna w szkołach trwała jak najdłużej

Powrót w połowie maja starszych uczniów do szkół w formie hybrydowej wydaje się być niezagrożony - powiedział w czwartek wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski. I wskazał na dane dotyczące liczby dziennych zakażeń i liczbę osób hospitalizowanych, które będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.

Monika Sewastianowicz 10.05.2021
Specustawy mają zapewnić właściwe przygotowanie strategicznej infrastruktury energetycznej

Prezydent podpisał nowelizację specustaw przesyłowych regulujących i usprawniających inwestycje w przedsięwzięcia konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Nowela ma zapewnić stabilność i pewność poboru mocy przez odbiorców energii elektrycznej oraz dostaw paliw gazowych i płynnych.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.05.2021
Senacka komisja za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Senacka komisja opowiedziała się za zmianami związanymi z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększone mają też być kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.05.2021
Od soboty cudzoziemcy mogą wnioskować o PESEL do celów podatkowych

Już od 1 maja urzędy gminy będą mogły nadawać numer PESEL cudzoziemcom na ich wniosek. Zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Od maja wielka podwyżka mandatów za wykroczenia skarbowe

Już od soboty skarbówka będzie mogła nakładać wyższe mandaty. Obecnie mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w maksymalnej wysokości 5,6 tys. złotych. Po zmianie np. za niewysłanie deklaracji podatkowej, nawet „zerowej”, będzie trzeba zapłacić 14 tys. złotych. Zmiany w kodeksie karnym skarbowym zostały ukryte w nowelizacji przepisów o akcyzie.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej już w Dzienniku Ustaw

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Znalazły się w niej regulacje dotyczące m.in. zwiększenia dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego czy wydłużenia obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 30.04.2021