Wypłata równoważnika z tytułu dojazdu funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej do miejsca pełnienia służby.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie wypłaty równoważnika z tytułu dojazdu funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej do miejsca pełnienia służby

Na podstawie art. 244 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 422, 464, 694, 802 i 815) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
warunki, wysokość oraz tryb i termin wypłaty funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej, zwanemu dalej "funkcjonariuszem", równoważnika z tytułu dojazdu do miejsca pełnienia służby, zwanego dalej "równoważnikiem";
2)
wzory dokumentów.
§  1a. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o okresowym bilecie imiennym, rozumie się przez to bilet imienny uprawniający funkcjonariusza do korzystania z publicznego transportu zbiorowego w okresie nie krótszym niż 28 dni i nie dłuższym niż 31 dni.
§  2. 
Równoważnik wypłaca się pod warunkiem poniesienia przez funkcjonariusza kosztów z tytułu dojazdu do miejsca pełnienia służby.
§  3. 
Równoważnik wypłaca się w wysokości poniesionych przez funkcjonariusza i udokumentowanych kosztów dojazdu w okresie, za który funkcjonariusz ubiega się o jego wypłatę, z zastrzeżeniem § 6.
§  4. 
1. 
Wypłaty równoważnika dokonuje się na wniosek funkcjonariusza złożony, w postaci papierowej albo elektronicznej, do kierownika jednostki organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej, w której funkcjonariusz pełni służbę, za okres:
1)
miesiąca - w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który funkcjonariusz ubiega się o wypłatę równoważnika;
2)
ważności okresowego biletu imiennego - w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po ostatnim dniu ważności tego biletu.
2. 
Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3. 
Do wniosku należy dołączyć:
1)
dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów dojazdu;
2)
potwierdzony przez bezpośredniego przełożonego wykaz dni pełnienia służby w okresie, za który funkcjonariusz ubiega się o wypłatę równoważnika, w przypadku gdy dokumentami potwierdzającymi poniesienie kosztów dojazdu są bilety jednorazowe, albo oświadczenie, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2.
4. 
Wzór wykazu dni pełnienia służby określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  5. 
1. 
Dokumentami potwierdzającymi poniesienie kosztów dojazdu są:
1)
okresowe bilety imienne lub bilety jednorazowe na przejazd środkami komunikacji publicznej między miejscowością, w której funkcjonariusz zamieszkuje, a miejscowością, w której pełni służbę - w przypadku funkcjonariuszy dojeżdżających do miejsca pełnienia służby środkami komunikacji publicznej;
2)
oświadczenie funkcjonariusza o najniższej cenie biletu jednorazowego, o której mowa w § 6 ust. 2 - w przypadku funkcjonariuszy dojeżdżających do miejsca pełnienia służby prywatnym pojazdem mechanicznym.
1a. 
W przypadku zakupu okresowego biletu imiennego w postaci elektronicznej dokumentem potwierdzającym poniesienie kosztów dojazdu jest wydruk takiego biletu albo paragon fiskalny potwierdzający jego zakup.
2. 
W przypadku zmiany cen usług publicznego transportu zbiorowego skutkującej zmianą najniższej ceny biletu jednorazowego, o której mowa w § 6 ust. 2, oświadczenie funkcjonariusza traci ważność. W takim przypadku funkcjonariusz składa bezzwłocznie nowe oświadczenie.
§  6. 
1. 
Funkcjonariuszowi dojeżdżającemu do miejscowości pełnienia służby koleją równoważnik wypłaca się w wysokości ustalonej w oparciu o cenę biletu na przejazd z miejscowości, w której funkcjonariusz zamieszkuje, do miejscowości, w której pełni służbę, oraz podróży powrotnej, w klasie drugiej pociągu osobowego, a w przypadku dojazdu pociągiem pospiesznym w klasie drugiej pociągu pospiesznego, bez względu na wysokość kosztów faktycznie poniesionych przez funkcjonariusza w związku z dojazdem.
2. 
Funkcjonariuszowi dojeżdżającemu do miejscowości pełnienia służby prywatnym pojazdem mechanicznym równoważnik wypłaca się w wysokości ustalonej w oparciu o najniższą cenę biletu jednorazowego na przejazd środkami komunikacji publicznej z miejscowości, w której funkcjonariusz zamieszkuje, do miejscowości, w której pełni służbę, oraz podróży powrotnej, bez względu na wysokość kosztów faktycznie poniesionych przez niego w związku z dojazdem. W przypadku gdy trasa dojazdu nie jest obsługiwana przez środki komunikacji publicznej, równoważnik wypłaca się w wysokości ustalonej w oparciu o najniższą cenę biletu jednorazowego na przejazd w klasie drugiej pociągu osobowego w regionie, na trasie o długości odpowiadającej najkrótszej odległości drogą publiczną między miejscowością zamieszkania funkcjonariusza a miejscowością pełnienia służby, oraz podróży powrotnej.
3. 
Funkcjonariuszowi dojeżdżającemu do miejscowości pełnienia służby środkami komunikacji publicznej równoważnik wypłaca się w wysokości:
1)
ceny okresowego biletu imiennego;
2)
ustalonej w oparciu o cenę biletu jednorazowego, przy czym w tym przypadku wypłaty równoważnika dokonuje się w wysokości nie wyższej niż cena okresowego biletu imiennego, o ile istnieje możliwość zakupu takiego biletu.
§  7. 
1. 
Wysokość równoważnika ustala się, uwzględniając liczbę dni pełnienia służby w okresie, za który funkcjonariusz ubiega się o jego wypłatę. Dni nieobecności funkcjonariusza w służbie nie uwzględnia się.
2. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 3 pkt 1.
§  8. 
Przy ustalaniu wysokości równoważnika nie uwzględnia się kosztów dojazdu do stacji lub przystanku, z których funkcjonariusz dojeżdża do miejscowości pełnienia służby, oraz kosztów dojazdu z tej stacji lub przystanku do miejsca zamieszkania funkcjonariusza.
§  9. 
1. 
Wypłata równoważnika następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 1.
2. 
Odmowa wypłaty całości lub części równoważnika następuje w formie pisemnej ze wskazaniem przyczyny odmowy.
§  10. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WZÓR

..........................................................

(imię i nazwisko)

.......................................................... Wniosek do

(stopień służbowy i stanowisko)

.......................................................... ...............................................

(miejsce pełnienia służby)

..........................................................

..........................................................

(miejscowość zamieszkania - adres)

WNIOSEK O WYPŁATĘ RÓWNOWAŻNIKA Z TYTUŁU DOJAZDU DO MIEJSCA PEŁNIENIA SŁUŻBY

Wnoszę o wypłatę równoważnika z tytułu dojazdu do miejsca pełnienia służby za miesiąc/okres*) ............................................................................................................................

z miejscowości ............................................................................................................................

(miejscowość zamieszkania)

do miejscowości .....................................................................................................................**)

(miejscowość pełnienia służby)

Oświadczam, że:

1.
Dojeżdżam do miejscowości pełnienia służby autobusem/koleją/innym środkiem komunikacji publicznej/prywatnym pojazdem mechaniczny*)
2.
Nie posiadam lokalu mieszkalnego i nie zamieszkuję (dotyczy to również mojego małżonka) w miejscowości, w której pełnię służbę, ani w miejscowości pobliskiej.

Najkrótsza odległość drogą publiczną od granic administracyjnych miejscowości zamieszkania do granic administracyjnych miejscowości pełnienia służby wynosi .............. km**)

3.
Nie otrzymuję równoważnika pieniężnego z tytułu przeniesienia do innej miejscowości na podstawie art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 422, z późn. zm.).
4.
Czas dojazdu publicznymi środkami transportu zbiorowego, przewidziany w rozkładzie jazdy od stacji (przystanku) zlokalizowanej najbliżej miejsca zamieszkania do stacji (przystanku) zlokalizowanej najbliżej miejsca pełnienia służby, łącznie z przesiadkami, wynosi ...............**)w obie strony.
5.
Najniższa cena biletu jednorazowego na przejazd środkami komunikacji publicznej z miejscowości ....................................... do miejscowości ............................... wynosi .................. zł oraz z miejscowości ....................................... do miejscowości ................................................ wynosi zł***).
6.
Najniższa cena biletu jednorazowego na przejazd w klasie drugiej pociągu osobowego w regionie, na trasie o długości odpowiadającej najkrótszej odległości drogą publiczną między miejscowością .............................. a miejscowością wynosi ................... zł oraz między miejscowością ...................................... a miejscowością ........................... wynosi ..................... zł***).
7.
Na trasie między miejscowością ........................ a miejscowością ...................... obowiązuje/nie obowiązuje**) okresowy bilet imienny, którego cena wynosi ............................ zł.****)
8.
Informacje dodatkowe:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

9.
Przedkładam następujące dokumenty:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 .....................................................

 (data i podpis funkcjonariusza)

*) Niepotrzebne skreślić.

**) Właściwe wypełnić.

***) Należy wypełnić w przypadku funkcjonariuszy dojeżdżających do miejsca pełnienia służby prywatnym pojazdem mechanicznym.

****) Należy wypełnić w przypadku, gdy dokumentem potwierdzającym poniesienie kosztów dojazdu są bilety jednorazowe.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

1 Obecnie działem administracji rządowej - finanse publiczne kieruje Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719)
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wypłaty równoważnika z tytułu dojazdu funkcjonariuszy celnych do miejsca pełnienia służby (Dz. U. poz. 1410), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 256 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379).

Zmiany w prawie

Specustawy mają zapewnić właściwe przygotowanie strategicznej infrastruktury energetycznej

Prezydent podpisał nowelizację specustaw przesyłowych regulujących i usprawniających inwestycje w przedsięwzięcia konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Nowela ma zapewnić stabilność i pewność poboru mocy przez odbiorców energii elektrycznej oraz dostaw paliw gazowych i płynnych.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.05.2021
MEiN: Na razie powrót do szkół zgodnie z planem

Powrót w połowie maja starszych uczniów do szkół w formie hybrydowej wydaje się być niezagrożony - powiedział w czwartek wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski. I wskazał na dane dotyczące liczby dziennych zakażeń i liczbę osób hospitalizowanych, które będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.

Monika Sewastianowicz 06.05.2021
Senacka komisja za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Senacka komisja opowiedziała się za zmianami związanymi z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększone mają też być kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.05.2021
Od soboty cudzoziemcy mogą wnioskować o PESEL do celów podatkowych

Już od 1 maja urzędy gminy będą mogły nadawać numer PESEL cudzoziemcom na ich wniosek. Zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Od maja wielka podwyżka mandatów za wykroczenia skarbowe

Już od soboty skarbówka będzie mogła nakładać wyższe mandaty. Obecnie mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w maksymalnej wysokości 5,6 tys. złotych. Po zmianie np. za niewysłanie deklaracji podatkowej, nawet „zerowej”, będzie trzeba zapłacić 14 tys. złotych. Zmiany w kodeksie karnym skarbowym zostały ukryte w nowelizacji przepisów o akcyzie.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej już w Dzienniku Ustaw

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Znalazły się w niej regulacje dotyczące m.in. zwiększenia dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego czy wydłużenia obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 30.04.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.831 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wypłata równoważnika z tytułu dojazdu funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej do miejsca pełnienia służby.
Data aktu: 22/02/2017
Data ogłoszenia: 04/05/2021
Data wejścia w życie: 01/03/2017