Pełnomocnik do spraw ochrony infrastruktury krytycznej.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 26 kwietnia 2021 r.
w sprawie pełnomocnika do spraw ochrony infrastruktury krytycznej

Na podstawie art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw aktywów państwowych oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2173) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowy tryb powoływania i odwoływania pełnomocnika do spraw ochrony infrastruktury krytycznej, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw aktywów państwowych oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych, zwanego dalej "pełnomocnikiem";
2)
sposób wykonywania przez pełnomocnika obowiązku monitorowania działalności spółki w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw aktywów państwowych oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych, zwanej dalej "ustawą".
§  2. 
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
minister - ministra właściwego do spraw aktywów państwowych;
2)
dyrektor Centrum - dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa;
3)
spółka - spółkę, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy.
§  3. 
1. 
Zarząd spółki, w terminie 5 dni od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, wyznacza kandydata na pełnomocnika, zwanego dalej "kandydatem".
2. 
Kandydat, w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji od zarządu spółki o wyznaczeniu, przedstawia temu zarządowi:
1)
oświadczenie o wyrażeniu zgody na objęcie stanowiska pełnomocnika;
2)
do wglądu, dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy;
3)
oświadczenie, że korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
4)
informację:
a)
z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
b)
o obecnym zatrudnieniu wraz ze wskazaniem stanowiska służbowego,
c)
o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej oraz posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.
3. 
Zarząd spółki sporządza dwa egzemplarze wniosku o wyrażenie zgody na powołanie kandydata na stanowisko pełnomocnika i przesyła je, po jednym egzemplarzu, do ministra oraz do dyrektora Centrum, w terminie 5 dni od dnia złożenia przez kandydata dokumentów, o których mowa w ust. 2.
4. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera:
1)
informacje o kandydacie, w tym:
a)
imię i nazwisko,
b)
miejsce zamieszkania,
c)
numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość,
d)
informację o obecnym zatrudnieniu wraz ze wskazaniem stanowiska służbowego,
e)
informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej oraz posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym,
f)
numer telefonu służbowego oraz adres poczty elektronicznej;
2)
projekt zakresu obowiązków kandydata;
3)
oświadczenie zarządu spółki o spełnieniu przez kandydata warunków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, wraz z kopiami dokumentów i informacji potwierdzających ich spełnienie, poświadczonymi przez osobę upoważnioną przez zarząd spółki za zgodność z oryginałem.
5. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, zarząd spółki dołącza schemat struktury organizacyjnej spółki, w którym uwzględniono pełnomocnika.
6. 
Minister przekazuje niezwłocznie kopię wniosku, o którym mowa w ust. 3, do wiadomości Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W przypadku zmiany w zakresie informacji, o których mowa w § 9, minister niezwłocznie informuje o tym Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
§  4. 
1. 
Minister rozpatruje wniosek, o którym mowa w § 3 ust. 3, w terminie 10 dni od dnia jego otrzymania, w tym:
1)
sprawdza kompletność wniosku pod względem formalnym;
2)
analizuje informacje zawarte we wniosku;
3)
przeprowadza rozmowę z kandydatem, w trakcie której sprawdza, czy kandydat daje rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków pełnomocnika.
2. 
Po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 3, minister:
1)
wyraża zgodę na powołanie kandydata na stanowisko pełnomocnika albo
2)
nie wyraża zgody na powołanie kandydata na stanowisko pełnomocnika, zwracając się do zarządu spółki o wyznaczenie innego kandydata, w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji o niewyrażeniu zgody.
3. 
W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w § 3 ust. 3, jest niekompletny:
1)
minister zwraca wniosek zarządowi spółki w celu jego uzupełnienia;
2)
zarząd spółki uzupełnia wniosek w zakresie wskazanym przez ministra oraz, nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania zwróconego wniosku, ponownie składa uzupełniony wniosek.
4. 
Do rozpatrzenia uzupełnionego wniosku stosuje się ust. 1, przy czym wniosek ten minister rozpatruje w terminie 5 dni od dnia jego otrzymania.
5. 
W przypadku niewyrażenia zgody na powołanie kandydata na stanowisko pełnomocnika minister przekazuje zarządowi spółki oraz dyrektorowi Centrum informacje o przyczynach niewyrażenia zgody.
6. 
Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do rozpatrywania wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 3, przez dyrektora Centrum.
7. 
Zarząd spółki nie może ponownie zgłosić kandydata, na powołanie którego nie uzyskał zgody ministra lub dyrektora Centrum. Do ponownego wyznaczania kandydata stosuje się przepisy ust. 1-6 oraz § 3 ust. 2-6.
§  5. 
1. 
Po uzyskaniu zgody ministra oraz dyrektora Centrum na powołanie kandydata na stanowisko pełnomocnika zarząd spółki powołuje pełnomocnika w drodze uchwały.
2. 
Zarząd spółki, niezwłocznie po powołaniu pełnomocnika, przekazuje ministrowi oraz dyrektorowi Centrum kopie:
1)
uchwały, o której mowa w ust. 1;
2)
zakresu obowiązków pełnomocnika.
§  6. 
1. 
Pełnomocnika odwołuje zarząd spółki, w drodze uchwały, po uzyskaniu zgody ministra oraz dyrektora Centrum.
2. 
Zarząd spółki sporządza dwa egzemplarze wniosku o wyrażenie zgody na odwołanie pełnomocnika i przesyła je, po jednym egzemplarzu, odpowiednio do ministra oraz dyrektora Centrum. Przepis § 3 ust. 6 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio.
3. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:
1)
imię i nazwisko pełnomocnika;
2)
wskazanie daty powołania pełnomocnika;
3)
kopie zgód wydanych zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1, dotyczących pełnomocnika;
4)
uzasadnienie wniosku obejmujące w szczególności wskazanie przyczyn uzasadniających odwołanie pełnomocnika.
4. 
W przypadku złożenia wniosku o wyrażenie zgody na odwołanie pełnomocnika zarząd spółki składa jednocześnie wniosek, o którym mowa w § 3 ust. 3, dotyczący wyrażenia zgody na powołanie nowego pełnomocnika, z wyjątkiem sytuacji, w której odwołanie pełnomocnika jest związane ze zniesieniem obowiązku utrzymywania takiego stanowiska w spółce.
5. 
Do rozpatrywania wniosku o wyrażenie zgody na powołanie nowego pełnomocnika stosuje się przepisy § 3 ust. 2-6 oraz § 4 ust. 1-6 i ust. 7 zdanie pierwsze.
§  7. 
1. 
Minister, w terminie 10 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w § 6 ust. 2:
1)
wyraża zgodę na odwołanie pełnomocnika albo
2)
nie wyraża zgody na odwołanie pełnomocnika, przedstawiając zarządowi spółki pisemne uzasadnienie swojego stanowiska w tej sprawie w postaci papierowej.
2. 
Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozpatrywania wniosku, o którym mowa w § 6 ust. 2, przez dyrektora Centrum.
§  8. 
W przypadku uzyskania zgody na odwołanie pełnomocnika zarząd spółki niezwłocznie po podjęciu uchwały, o której mowa w § 6 ust. 1, przekazuje jej kopie ministrowi oraz dyrektorowi Centrum.
§  9. 
W przypadku wystąpienia zmiany w zakresie następujących informacji dotyczących pełnomocnika:
1)
imienia lub nazwiska,
2)
miejsca zamieszkania,
3)
numeru PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serii i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość,
4)
danych o obecnym zatrudnieniu lub stanowisku służbowym,
5)
numeru telefonu służbowego lub adresu poczty elektronicznej

- pełnomocnik niezwłocznie informuje o zmianie zarząd spółki, ministra oraz dyrektora Centrum.

§  10. 
Spółka zapewnia pełnomocnikowi warunki organizacyjno-techniczne niezbędne do efektywnego wykonywania zadań.
§  11. 
1. 
Zarząd spółki zawiadamia pisemnie pełnomocnika, w postaci papierowej lub elektronicznej, o terminie, miejscu oraz porządku obrad posiedzenia zarządu, w przypadku planowanego rozpatrywania spraw, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy, lub właściwego organu spółki w przypadku spraw, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy, w terminie określonym w statucie, umowie spółki lub regulaminie organu spółki, jednak nie później niż na dwa dni przed dniem posiedzenia właściwego organu.
2. 
Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, zarząd spółki dołącza materiały i dokumenty dotyczące spraw, o których mowa odpowiednio w art. 2 ust. 1 i 2 ustawy.
3. 
Zarząd spółki udostępnia pełnomocnikowi pisemną informację w postaci papierowej o zamiarze dokonania przez spółkę czynności, o której mowa w art. 2 ust. 1 lub 2 ustawy, wraz z kopiami dokumentów dotyczących tej czynności lub zdarzenia, nie później niż na dwa dni przed planowanym dokonaniem czynności.
4. 
Pełnomocnik niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia posiedzenia organu spółki, odbycia zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia, przedstawia ministrowi informacje o sprawach, o których mowa odpowiednio w art. 2 ust. 1 i 2 ustawy, będących przedmiotem posiedzenia, zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia.
§  12. 
1. 
Pełnomocnik występuje do organów spółki z żądaniem udostępnienia dokumentów, informacji oraz wyjaśnień dotyczących spraw, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2 ustawy, w formie pisemnej w postaci papierowej.
2. 
Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami, pełnomocnik może wystąpić z żądaniem, o którym mowa w ust. 1, w formie ustnej.
3. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, pełnomocnik, po wystąpieniu z żądaniem, w terminie nie dłuższym niż 3 dni, sporządza notatkę, w której wskazuje w szczególności:
1)
okoliczności, o których mowa w ust. 2;
2)
formę zgłoszonego żądania;
3)
datę zgłoszenia żądania;
4)
organ spółki, do którego wystąpił z żądaniem;
5)
zakres dokumentów, informacji lub wyjaśnień objętych żądaniem.
4. 
Kopię notatki, o której mowa w ust. 3, pełnomocnik niezwłocznie przekazuje organowi, do którego wystąpił z żądaniem, oraz w przypadku, gdy żądanie zostało wystosowane do organu innego niż zarząd spółki - zarządowi spółki.
§  13. 
1. 
Informacje lub wyjaśnienia, przekazywane pełnomocnikowi w związku z żądaniem, o którym mowa w § 12 ust. 1, właściwy organ spółki przekazuje pełnomocnikowi w formie pisemnej w postaci papierowej lub elektronicznej.
2. 
Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami lub w przypadku, o którym mowa w § 12 ust. 2, organ, do którego pełnomocnik wystąpił z żądaniem, o którym mowa w § 12 ust. 1, może udzielić informacji lub wyjaśnień w formie ustnej.
§  14. 
1. 
Pełnomocnik sporządza notatkę z czynności związanych z wykonywaniem obowiązków, dotyczących spraw, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2 ustawy, dokonanych w formie ustnej, w szczególności w przypadku, o którym mowa w § 12 ust. 2, odpowiednio do charakteru tej czynności, w której zawiera informację o podjętych przez siebie działaniach.
2. 
W przypadku gdy notatka, o której mowa w ust. 1, została sporządzona w związku z informacjami lub wyjaśnieniami przekazanymi w formie ustnej, osoby, które udzieliły tych informacji lub wyjaśnień, są obowiązane do jej parafowania. W przypadku odmowy jej parafowania pełnomocnik zaznacza to w notatce wraz z podaniem daty i przyczyn tej odmowy.
§  15. 
Pełnomocnik zabezpiecza i przechowuje dokumentację dotyczącą wszystkich czynności podejmowanych przez niego w związku z realizacją zadań, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy.
§  16. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie pełnomocnika do spraw ochrony infrastruktury krytycznej (Dz. U. poz. 627), które na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 284) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Zmiany w prawie

Jednoosobowe składy w apelacji, wstrzymanie biegu przedawnienia karalności - zmiany w procedurze wchodzą w życie

Od wtorku 22 czerwca obowiązuje kolejna nowelizacja procedury karnej. Zmiany budzą sporo kontrowersji - chodzi m.in. o ograniczenie dostępu do akt zakończonych postępowań, wstrzymanie przedawnienia karalności czynu, przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, oraz jednoosobowe składy w apelacji w drobnych sprawach.

Patrycja Rojek-Socha 22.06.2021
Ustawa pozwalająca na wzmocnienie ośrodka w Gostyninie już obowiązuje

Wchodząca w życie 20 czerwca nowelizacja zakłada dodatkowe środki dla Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie oraz umożliwia czasowe oddelegowanie do pracy w placówce funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zmienia również maksymalne limity wydatków budżetu państwa, co ma pozwolić na rozpoczęcie planowanej już od dłuższego czasu budowy docelowego nowego ośrodka.

Krzysztof Sobczak 20.06.2021
W Senacie bez poprawek - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 18.06.2021
Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy - wkrótce nowe przepisy

Za niecałe dwa tygodnie zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 18.06.2021
Zmiany w rozliczaniu akcyzy już od 1 lipca

Od lipca obowiązkowe będzie składanie deklaracji na podatek akcyzowy w formie elektronicznej. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozliczą akcyzę wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl). Deklaracje papierowe dostępne będą tylko dla osób prywatnych - np. do rozliczenia podatku od zakupu samochodu za granicą.

Krzysztof Koślicki 16.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021