Szkolenie potwierdzające posiadanie przygotowania zawodowego do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII 1
z dnia 1 kwietnia 2021 r.
w sprawie szkolenia potwierdzającego posiadanie przygotowania zawodowego do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1545) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
instytucje upoważnione do prowadzenia szkolenia potwierdzającego posiadanie przygotowania zawodowego do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, zwanego dalej "szkoleniem";
2)
szczegółowy zakres szkolenia, sposób jego dokumentowania i szczegółowe warunki jego prowadzenia, z uwzględnieniem możliwości prowadzenia ćwiczeń praktycznych;
3)
sposób przygotowania egzaminu sprawdzającego oraz zakres, szczegółowe warunki i sposób jego przeprowadzania;
4)
wzór zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia;
5)
wysokość opłat za szkolenie.
§  2. 
Wykaz instytucji upoważnionych do prowadzenia szkolenia, zwanych dalej "instytucjami upoważnionymi", określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  3. 
1. 
Szkolenie jest organizowane w zakresie podzielonym na dwa obszary, które obejmują:
1)
łącznie grupy tematyczne wymienione w ust. 2 pkt 1-3, w przypadku gdy planowana działalność gospodarcza obejmować będzie wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
2)
łącznie grupy tematyczne wymienione w ust. 2 pkt 2 i 3, w przypadku gdy planowana działalność gospodarcza obejmować będzie wyłącznie obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
2. 
W zakres szkolenia wchodzą następujące grupy tematyczne:
1)
wykonywanie lub kierowanie działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym z uwzględnieniem systemu oceny jakości produkcji, badań produktu i certyfikacji;
2)
wykonywanie lub kierowanie działalnością gospodarczą w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
3)
zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, mienia, środowiska i bezpieczeństwa publicznego oraz sposoby ich ograniczania lub eliminacji, a także zagrożenia zewnętrzne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
3. 
Szczegółowy zakres szkolenia w grupie tematycznej, o której mowa w ust. 2:
1)
pkt 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;
2)
pkt 2, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;
3)
pkt 3, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
4. 
Z przebiegu szkolenia sporządza się protokół, który zawiera:
1)
nazwę instytucji upoważnionej;
2)
miejsce i termin szkolenia;
3)
imiona i nazwiska osób prowadzących wykłady i ćwiczenia praktyczne;
4)
informację o zrealizowaniu tematyki szkolenia w całym zakresie, z ewentualnymi uwagami dotyczącymi tej realizacji;
5)
liczbę godzin przeprowadzonych wykładów i ćwiczeń praktycznych;
6)
opis ćwiczeń praktycznych - jeżeli były przeprowadzone;
7)
zestawienie obecności osób szkolonych, zawierające imiona i nazwiska tych osób;
8)
zestawienie osób szkolonych, które przystąpiły do egzaminu sprawdzającego wiedzę nabytą podczas szkolenia, zwanego dalej "egzaminem sprawdzającym", zawierające imiona i nazwiska oraz numery PESEL tych osób, a w przypadku osób posiadających obywatelstwo innego państwa - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego ich tożsamość wraz z wynikiem egzaminu uzyskanym przez każdą z tych osób oraz numerem i datą zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia, o którym mowa w § 6 ust. 3;
9)
podpisy osób prowadzących wykłady lub ćwiczenia praktyczne;
10)
podpis kierownika instytucji upoważnionej.
§  4. 
1. 
Szkolenie prowadzi się w formie wykładów, z uwzględnieniem możliwości prowadzenia ćwiczeń praktycznych, odnoszących się do wybranych grup tematycznych, będących przedmiotem wykładów - w łącznym wymiarze do 40 godzin lekcyjnych, nie dłużej niż przez pięć kolejnych dni roboczych.
2. 
Szkolenie w ciągu jednego dnia roboczego obejmuje nie więcej niż 8 godzin lekcyjnych.
3. 
Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
4. 
Instytucja upoważniona zapewnia:
1)
warunki lokalowe umożliwiające prowadzenie szkolenia, w tym:
a)
salę wykładową, która jest dostosowana do liczby osób szkolonych, o powierzchni nie mniejszej niż 20 m2, przy zapewnieniu co najmniej 1 m2 na osobę szkoloną, oraz wyposażona w oświetlenie zapewniające dobrą widoczność każdej osobie szkolonej, wentylację oraz środki dydaktyczne, zapewniające prawidłową realizację celu szkolenia,
b)
miejsce do prowadzenia ćwiczeń praktycznych,
c)
pomieszczenie dla wykładowców,
d)
zaplecze sanitarne;
2)
materiały szkoleniowe, w tym dotyczące wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
5. 
Udział w szkoleniu zapewnia wniesienie:
1)
zgłoszenia zawierającego:
a)
imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL osoby zgłaszającej się do udziału w szkoleniu, a w przypadku osoby posiadającej obywatelstwo innego państwa - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
b)
określenie zakresu szkolenia, o którym mowa w § 3 ust. 1;
2)
opłaty za szkolenie, o której mowa w § 7.
§  5. 
1. 
Egzamin sprawdzający jest przeprowadzany w formie pisemnego testu jednokrotnego wyboru spośród co najmniej trzech propozycji odpowiedzi, zwanego dalej "testem sprawdzającym".
2. 
Test sprawdzający dostosowuje się do obszaru szkolenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, oraz przygotowania zawodowego do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym albo obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
3. 
Test sprawdzający opracowuje na podstawie szczegółowego zakresu szkolenia, określonego w załącznikach nr 2-4 do rozporządzenia, zespół składający się co najmniej z dwóch przedstawicieli instytucji upoważnionej, z możliwością uczestniczenia w posiedzeniach zespołu przedstawicieli innych instytucji, jeżeli zostanie to uznane przez zespół za konieczne dla prawidłowego przygotowania tego testu.
4. 
W czasie trwania testu sprawdzającego instytucja upoważniona jest obowiązana zapewnić w sali wykładowej miejsce przeznaczone do przechowania sprzętu komunikacji mobilnej, w tym telefonów, tabletów i laptopów.
§  6. 
1. 
Test sprawdzający obejmuje:
1)
zasady wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie:
a)
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym albo
b)
obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, w przypadku gdy planowana działalność gospodarcza obejmować będzie wyłącznie obrót;
2)
zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, mienia, środowiska i bezpieczeństwa publicznego, związane z działalnością gospodarczą objętą szkoleniem oraz sposoby ograniczania lub eliminacji tych zagrożeń;
3)
zewnętrzne zagrożenia dla prowadzonej działalności gospodarczej;
4)
warunki techniczno-organizacyjne wymagane przy:
a)
wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
b)
obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, w przypadku gdy planowana działalność gospodarcza obejmować będzie wyłącznie obrót;
5)
zasady tworzenia, wdrażania i stosowania systemu oceny jakości produkcji, badań produktu i certyfikacji w przypadku planowanej działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
6)
zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą;
7)
zasady prowadzenia ewidencji materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym wytworzonych lub będących przedmiotem obrotu;
8)
zasady przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym wytworzonych lub będących przedmiotem obrotu;
9)
zasady oceny ryzyka zawodowego występującego w procesach produkcyjnych związanych z wytwarzaniem materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, w przypadku planowanej działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania;
10)
zasady opracowania, aktualizowania i wykonania planu postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska, w przypadku planowanej działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania.
2. 
Wynik testu sprawdzającego uznaje się za "pozytywny", jeżeli uczestnik szkolenia udzielił co najmniej 75% prawidłowych odpowiedzi.
3. 
Osobie szkolonej, która uzyskała pozytywny wynik testu sprawdzającego, wydaje się zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, którego wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
§  7. 
Opłatę za szkolenie ustala się w wysokości:
1)
1/2 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, zwanej dalej "ustawą" - w przypadku szkolenia obejmującego łącznie grupy tematyczne, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1-3;
2)
2/3 z 1/2 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 11 ust. 6 ustawy - w przypadku szkolenia obejmującego wyłącznie grupy tematyczne, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 i 3.
§  8. 
Do szkoleń rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy obowiązujące w dniu ich rozpoczęcia.
§  9. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ INSTYTUCJI UPOWAŻNIONYCH DO PROWADZENIA SZKOLENIA POTWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DO WYKONYWANIA LUB KIEROWANIA DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ W ZAKRESIE WYTWARZANIA I OBROTU MATERIAŁAMI WYBUCHOWYMI, BRONIĄ, AMUNICJĄ ORAZ WYROBAMI I TECHNOLOGIĄ O PRZEZNACZENIU WOJSKOWYM LUB POLICYJNYM

Lp. NAZWA INSTYTUCJI UPOWAŻNIONEJ OBSZAR KOMPETENCJI
1 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie 1. Wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, zawierającymi materiały wybuchowe, oraz Bronią Masowego Rażenia, a także obrót związanymi z tym technologiami, z wykluczeniem materiałów promieniotwórczych i związanymi z nimi technologiami.

2. System oceny jakości produkcji, badań produktu i certyfikacji odnoszący się do wytwarzania w zakresie, o którym mowa w pkt 1.

2 Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" w Łodzi 1. Wytwarzanie i obrót wyrobami oraz technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym w zakresie wyrobów tekstylnych, wyrobów balistycznych i ochronnych.

2. System oceny jakości produkcji, badań produktu i certyfikacji odnoszący się do wytwarzania w zakresie, o którym mowa w pkt 1.

3 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie 1. Wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

2. System oceny jakości produkcji, badań produktu i certyfikacji odnoszący się do wytwarzania w zakresie, o którym mowa w pkt 1.

4 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie 1. Wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

2. System oceny jakości produkcji, badań produktu i certyfikacji odnoszący się do wytwarzania w zakresie, o którym mowa w pkt 1.

5 Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce 1. Wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

2. System oceny jakości produkcji, badań produktu i certyfikacji odnoszący się do wytwarzania w zakresie, o którym mowa w pkt 1.

6 Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii w Warszawie 1. Wytwarzanie i obrót wyrobami o charakterze Broni Masowego Rażenia i obrót związanymi z tym technologiami.

2. System oceny jakości produkcji, badań produktu i certyfikacji odnoszący się do wytwarzania w zakresie, o którym mowa w pkt 1.

7 Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. Józefa Kosackiego we Wrocławiu 1. Wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

2. System oceny jakości produkcji, badań produktu i certyfikacji odnoszący się do wytwarzania w zakresie, o którym mowa w pkt 1.

8 Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie 1. Wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

2. System oceny jakości produkcji, badań produktu i certyfikacji odnoszący się do wytwarzania w zakresie, o którym mowa w pkt 1.

9 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wytwarzanie i obrót wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym w zakresie ochrony informacji niejawnych.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES SZKOLENIA W GRUPIE TEMATYCZNEJ: WYKONYWANIE LUB KIEROWANIE DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ W ZAKRESIE WYTWARZANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH, BRONI, AMUNICJI ORAZ WYROBÓW O PRZEZNACZENIU WOJSKOWYM LUB POLICYJNYM Z UWZGLĘDNIENIEM SYSTEMU OCENY JAKOŚCI PRODUKCJI, BADAŃ PRODUKTU I CERTYFIKACJI

Lp. GRUPA TEMATYCZNA SZCZEGÓŁOWY ZAKRES SZKOLENIA
1 Wytwarzanie materiałów wybuchowych,

broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

1. Podstawowe zagadnienia dotyczące wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, w tym obowiązujące przepisy prawne w tym zakresie.

2. Projektowanie i wytwarzanie materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz warunki techniczne i organizacyjne zapewniające prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

3. Właściwości fizyczno-chemiczne materiałów wybuchowych, ich wpływ na proces wytwarzania, bezpieczeństwo oraz środowisko naturalne - odmiany i formy użytkowe oraz obszary zastosowań materiałów wybuchowych w procesach produkcyjnych.

4. Wytwarzanie broni palnej i amunicji.

5. Wytwarzanie wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

6. Ocena ryzyka zawodowego występującego w procesach wytwarzania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, eliminacja zagrożeń, działania ograniczające i ryzyko zawodowe wynikające z tych zagrożeń.

7. Oznakowanie broni, amunicji oraz materiałów wybuchowych.

8. Niszczenie nieprzydatnych do użycia materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

9. Remont, naprawa, przerobienie, zmiana oznakowania oraz pozbawienie cech użytkowych broni palnej, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

10. Ewidencjonowanie wytworzonych materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, ewidencjonowanie strzeleckiej broni palnej w Systemie Rejestracji Broni (SRB).

11. Pakowanie i przechowywanie materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz warunki transportu, w tym zasady oznakowania i oznaczania transportu zgodnie z wymogami określonymi w umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR, sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

12. Ochrona środowiska naturalnego w procesie wytwarzania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

2 System oceny jakości produkcji, system badań produktu oraz system certyfikacji 1. Ocena spełnienia warunków projektowych i wytwórczych niezbędnych do rozpoczęcia produkcji materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym uwzględniająca zapewnienie niezawodności i bezpieczeństwa wyprodukowanych wyrobów w projektowanym okresie używania, zgodnych z systemem jakości produkcji.

2. Zasady, warunki i terminy określone dla obowiązku wdrożenia i stosowania systemu oceny jakości produkcji przez przedsiębiorcę wykonującego działalność w zakresie wytwarzania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

3. Elementy systemu oceny jakości produkcji obejmujące w szczególności:

1) surowce, półprodukty, części, podzespoły i zespoły stosowane do wytwarzania wyrobów określonych w ust. 1;

2) aparaturę (w tym sterującą i przyrządy pomiarowe), maszyny i urządzenia stosowane w procesie wytwarzania;

3) ochronę życia i zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska w procesie wytwarzania;

4) sposób magazynowania surowców i półproduktów, części, produktu końcowego - zgodny z przepisami prawa;

5) analizę ryzyka zawodowego;

6) sporządzenie planu postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego w procesie wytwarzania;

7) zadania kierownictwa w przedsiębiorstwie wdrażającym system jakości produkcji.

4. Zagadnienia systemu badań produktu, w tym:

1) określenie zadań kontroli wewnętrznej;

2) omówienie mechanizmu kontroli produktu końcowego;

3) określenie planu edukacyjnego załogi uczestniczącej w procesie wytwarzania na każdym etapie cyklu produkcyjnego.

5. Certyfikacja - jej znaczenie i rola w systemie oceny jakości produkcji.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES SZKOLENIA W GRUPIE TEMATYCZNEJ: WYKONYWANIE LUB KIEROWANIE DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ W ZAKRESIE OBROTU MATERIAŁAMI WYBUCHOWYMI, BRONIĄ, AMUNICJĄ ORAZ WYROBAMI I TECHNOLOGIĄ O PRZEZNACZENIU WOJSKOWYM LUB POLICYJNYM

Lp. GRUPA TEMATYCZNA SZCZEGÓŁOWY ZAKRES SZKOLENIA
1 Obrót materiałami wybuchowymi,

bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

1. Pojęcia związane z obrotem materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

2. Warunki obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, w tym:

1) warunki obrotu z prawem magazynowania;

2) warunki obrotu bez prawa magazynowania.

3. Dokumenty warunkujące obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - uprawniające do sprzedaży i nabywania tych wyrobów.

4. Sprzedaż materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym:

1) obowiązki sprzedającego i nabywcy, w tym zakres wymaganych informacji;

2) uprawnienia do nabywania tych materiałów.

5. Formy transakcji handlowych (w tym usługa pośrednictwa).

6. Zasady ewidencjonowania obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (podstawowe obowiązki).

7. System Rejestracji Broni (SRB).

8. Przemieszczanie broni i amunicji na terytorium Unii Europejskiej.

9. Wywóz i przywóz materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

10. Pakowanie i przechowywanie materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym stanowiących przedmiot obrotu oraz warunki transportu, w tym zasady oznakowania i oznaczania transportu zgodnie z wymogami określonymi w umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR, sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

11. Obowiązujące przepisy prawne.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES SZKOLENIA W GRUPIE TEMATYCZNEJ: ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, ZAGROŻENIA DLA ŻYCIA LUB ZDROWIA LUDZI, MIENIA, ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ORAZ SPOSOBY ICH OGRANICZANIA LUB ELIMINACJI, A TAKŻE ZAGROŻENIA ZEWNĘTRZNE ZWIĄZANE Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ W ZAKRESIE WYTWARZANIA I OBROTU MATERIAŁAMI WYBUCHOWYMI, BRONIĄ, AMUNICJĄ ORAZ WYROBAMI I TECHNOLOGIĄ O PRZEZNACZENIU WOJSKOWYM LUB POLICYJNYM

Lp. GRUPA TEMATYCZNA SZCZEGÓŁOWY ZAKRES SZKOLENIA
1 Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym 1. Zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne występujące w procesie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

2. Zasady bezpieczeństwa określone przy realizacji procesów technologicznych (wytwarzaniu) oraz zasady stosowania w tych procesach surowców, półproduktów, produktów i wyrobów gotowych.

3. Zasady bezpieczeństwa przy stosowaniu urządzeń technologicznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej (w tym zasady doboru i szkoleń pracowników).

4. Prawidłowość przyjętych lokalizacji, konstrukcji i wyposażenia obiektów produkcyjnych, magazynowych, socjalnych i pomocniczych - wzajemne zagrożenia dla tych obiektów, otoczenia oraz ludzi, mienia i środowiska.

5. Ocena ryzyka zawodowego występującego w procesach wytwarzania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym i działania zmierzające do minimalizacji poziomu tego ryzyka.

6. Postępowanie w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska - sporządzanie planów postępowania na wypadek zagrożenia życia ludzi.

7. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy (obowiązujące przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz w obrocie technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym).

8. Znaczenie kontroli wewnętrznej w procesie wdrażania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

9. Obowiązujące przepisy prawa.

2 Przeciwdziałanie zewnętrznym zagrożeniom, jakie mogą mieć miejsce przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrocie technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym 1. Przepisy prawa dotyczące ochrony osób i mienia stosowane w odniesieniu do przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

2. Charakter zewnętrznych zagrożeń dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - zagrożenia i typowe działania podejmowane w celach przestępczych i terrorystycznych:

1) oddziaływanie w sposób przestępczy na przedsiębiorców i osoby zatrudnione w ramach działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;

2) sposoby oddziaływania na służby nadzoru i ochrony obiektów i terenów, gdzie są wytwarzane lub przechowywane (dla potrzeb produkcji lub obrotu) materiały wybuchowe, broń, amunicja oraz wyroby i technologie o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;

3) kradzież surowców, półproduktów i gotowych wyrobów oddziałująca na bezpieczeństwo ludzi, mienia oraz środowiska;

4) zasady działania związane z bezpieczeństwem i ochroną ludzi i mienia, minimalizujące zagrożenia zewnętrzne.

3. Sposoby postępowania w sytuacjach zagrożeń, w tym zasady współpracy z organami ścigania oraz innymi, właściwymi organami państwa.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE UKOŃCZENIE SZKOLENIA

wzór

1 Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2002 r. w sprawie szkolenia potwierdzającego przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologią o tym przeznaczeniu (Dz. U. z 2016 r. poz. 163), które utraciło moc z dniem 2 lutego 2021 r. zgodnie z art. 170 pkt 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1545).

Zmiany w prawie

Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021
Szczepienia w aptekach możliwe już od soboty

Od soboty 29 maja przepisy dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień w 12 tysiącach aptek ogólnodostępnych. Nowelizacja prawa farmaceutycznego w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe określone w rozporządzeniu.

Krzysztof Sobczak 29.05.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.776

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szkolenie potwierdzające posiadanie przygotowania zawodowego do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
Data aktu: 01/04/2021
Data ogłoszenia: 26/04/2021
Data wejścia w życie: 27/04/2021