Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 20 kwietnia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1372, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli "PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA - NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA":
a)
w części 1 "Przedmiot postępowania: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze zabezpieczenia do 50 tys. świadczeniobiorców." w lp. V "Inne" uchyla się pkt 2,
b)
w części 2 "Przedmiot postępowania: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców." w lp. V "Inne" uchyla się pkt 2;
2)
w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli nr 2 "AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA (AOS, ASDK) - część wspólna" w części VII "Inne. Maksymalna suma punktów: 2" uchyla się lp. 2;
3)
w załączniku nr 3 do rozporządzenia:
a)
w tabeli nr 2 "LECZENIE SZPITALNE - CZĘŚĆ WSPÓLNA" w części VI "Inne. Maksymalna suma punktów: 1" uchyla się lp. 2,
b)
w tabeli nr 4 "LECZENIE SZPITALNE - HOSPITALIZACJA PLANOWA - CZĘŚĆ WSPÓLNA" w części VI "Inne. Maksymalna suma punktów: 1" uchyla się lp. 2,
c)
w tabeli nr 5 "LECZENIE SZPITALNE - LECZENIE JEDNEGO DNIA":
w części 1 "Przedmiot postępowania: Zespół opieki dziennej: Alergologia/alergologia dla dzieci, Angiologia, Choroby płuc/choroby płuc dla dzieci, Choroby wewnętrzne, Dermatologia i wenerologia/dermatologia i wenerologia dla dzieci, Diabetologia/diabetologia dla dzieci, Endokrynologia/endokrynologia dla dzieci, Gastroenterologia/gastroenterologia dla dzieci, Geriatria, Neurologia/neurologia dla dzieci, Pediatria, Reumatologia/reumatologia dla dzieci" w lp. VI "Inne" uchyla się pkt 2,
w części 2 "Przedmiot postępowania: Zespół chirurgii jednego dnia - chirurgia naczyniowa" w lp. VI "Inne" uchyla się pkt 2,
w części 3 "Przedmiot postępowania: Zespół chirurgii jednego dnia: - Chirurgia szczękowo‐ twarzowa/Chirurgia szczękowo‐ twarzowa dla dzieci" w lp. VI "Inne" uchyla się pkt 2,
w części 4 "Przedmiot postępowania: Zespół chirurgii jednego dnia - ginekologia" w lp. VI "Inne" uchyla się pkt 2,
w części 5 "Przedmiot postępowania: Zespół chirurgii jednego dnia - Okulistyka/Okulistyka dla dzieci" w lp. VI "Inne" uchyla się pkt 2,
w części 6 "Przedmiot postępowania: Zespół chirurgii jednego dnia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu/ ortopedia i traumatologia narządu ruchu dla dzieci" w lp. VI "Inne" uchyla się pkt 2,
w części 7 "Przedmiot postępowania: Zespół chirurgii jednego dnia - Otorynolaryngologia/Otorynolaryngologia dla dzieci" w lp. VI "Inne" uchyla się pkt 2,
w części 8 "Przedmiot postępowania: Zespół chirurgii jednego dnia - Urologia/Urologia dla dzieci" w lp. VI "Inne" uchyla się pkt 2,
w części 9 "Przedmiot postępowania: Zespół chirurgii jednego dnia - Chirurgia dziecięca/Chirurgia ogólna" w lp. VI "Inne" uchyla się pkt 2,
w części 10 "Przedmiot postępowania: Zespół chirurgii jednego dnia - Chirurgia onkologiczna/Chirurgia onkologiczna dla dzieci" w lp. VI "Inne" uchyla się pkt 2,
w części 11 "Przedmiot postępowania: Zespół chirurgii jednego dnia - Chirurgia plastyczna/Chirurgia plastyczna dla dzieci" w lp. VI "Inne" uchyla się pkt 2,
w części 12 "Przedmiot postępowania: Zespół chirurgii jednego dnia - Neurochirurgia/Neurochirurgia dla dzieci" - w lp. VI "Inne" uchyla się pkt 2,
d)
w tabeli nr 7 "ŚWIADCZENIA KOMPLEKSOWE - część wspólna" w części IV "Inne. Maksymalna suma punktów: 1" uchyla się lp. 2;
4)
w załączniku nr 4 do rozporządzenia w tabeli nr 2 "OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ - CZĘŚĆ WSPÓLNA" w części V "Inne. Maksymalna suma punktów: 2" uchyla się pkt 2 i 3;
5)
w załączniku nr 5 do rozporządzenia w tabeli nr 2 "REHABILITACJA LECZNICZA - CZĘŚĆ WSPÓLNA" w części V "Inne. Maksymalna suma punktów: 1" uchyla się lp. 2;
6)
w załączniku nr 6 do rozporządzenia w tabeli nr 2 "ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ - CZĘŚĆ WSPÓLNA" w części V "Inne. Maksymalnie suma punktów: 2" uchyla się lp. 2;
7)
w załączniku nr 7 do rozporządzenia:
a)
w tabeli nr 1 "LECZENIE STOMATOLOGICZNE" w części 2:
tytuł otrzymuje brzmienie:

"2. Przedmiot postępowania: Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży/Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży udzielane w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole",

w lp. II "Kompleksowość" w pkt 1 "Sposób wykonania umowy" po ppkt 1.2 dodaje się ppkt 1.3 i ppkt 1.4 w brzmieniu:
1.3. Realizacja umowy w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży. 12 Dotyczy przedmiotu postępowania: Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży udzielane w gabinecie dentystycznym zlokali-zowanym w szkole
1.4. Realizacja umowy w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży udzielane w gabinecie dentystycznym zlokali-zowanym w szkole. 12 Dotyczy przedmiotu postępowania: Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży
w lp. III "Dostępność" w pkt 1 "Organizacja udzielania świadczeń" uchyla się ppkt 1.3,
b)
w tabeli nr 2 "LECZENIE STOMATOLOGICZNE - CZĘŚĆ WSPÓLNA" w części V "Inne" uchyla się lp. 2;
8)
w załączniku nr 8 do rozporządzenia w tabeli nr 2 "LECZNICTWO UZDROWISKOWE - CZĘŚĆ WSPÓLNA" w części V "Inne. Maksymalna suma punktów: 2" uchyla się lp. 2 i 3;
9)
w załączniku nr 9 do rozporządzenia w tabeli nr 2 "ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE - CZĘŚĆ WSPÓLNA" w części IV "Inne. Maksymalna suma punktów: 2" uchyla się lp. 2;
10)
w załączniku nr 10 do rozporządzenia w tabeli nr 2 "RATOWNICTWO MEDYCZNE - CZĘŚĆ WSPÓLNA" w części V "Inne. Maksymalna suma punktów: 3" uchyla się lp. 2;
11)
w załączniku nr 11 do rozporządzenia w tabeli nr 2 "OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA - CZĘŚĆ WSPÓLNA" w części IV "Inne. Maksymalna suma punktów: 2" uchyla się lp. 2;
12)
w załączniku nr 12 do rozporządzenia w tabeli nr 2 "LECZENIE SZPITALNE - ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNE - CZĘŚĆ WSPÓLNA" w części VI "Inne. Maksymalnie Suma punktów: 1" uchyla się lp. 2;
13)
w załączniku nr 13 do rozporządzenia w tabeli nr 2 "PROGRAMY ZDROWOTNE - CZĘŚĆ WSPÓLNA" w części V "Inne. Maksymalna suma punktów: 2" uchyla się lp. 2;
14)
w załączniku nr 14 do rozporządzenia w tabeli nr 2 "LECZENIE SZPITALNE - PROGRAMY LEKOWE - CZĘŚĆ WSPÓLNA" w części V "Inne. Maksymalna suma punktów 2" uchyla się lp. 2;
15)
w załączniku nr 15 do rozporządzenia w tabeli "LECZENIE SZPITALNE - CHEMIOTERAPIA" w części "Przedmiot postępowania: Chemioterapia" w lp. VI "Inne" uchyla się pkt 2;
16)
w załączniku nr 16 do rozporządzenia w tabeli nr 1 "POMOC DORAŹNA I TRANSPORT SANITARNY":
a)
w części 1 "Przedmiot postępowania: Świadczenia udzielane przez wyjazdowy zespół sanitarny typu "N" " w lp. IV "Inne" uchyla się pkt 2,
b)
w części 2 "Przedmiot postępowania: Świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego" w lp. VI "Inne" uchyla się pkt 2.
§  2. 
Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3. 
W postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w przedmiocie: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży udzielane w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole, które jest przeprowadzane w 2021 r. po raz pierwszy na danym obszarze, do oferenta, który w dniu złożenia oferty realizuje na podstawie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży proces leczenia świadczeniobiorców w gabinecie stomatologicznym zlokalizowanym w szkole, szkole specjalnej lub innej placówce specjalnej w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie, przepisy określone w tabeli nr 2 "LECZENIE STOMATOLOGICZNE - CZĘŚĆ WSPÓLNA" w części IV "Ciągłość" załącznika nr 7 do rozporządzenia zmienianego w § 1, stosuje się odpowiednio.
§  4. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1-6, pkt 7 lit. b i pkt 8-16, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1470 i 1541).

Zmiany w prawie

Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021
Szczepienia w aptekach możliwe już od soboty

Od soboty 29 maja przepisy dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień w 12 tysiącach aptek ogólnodostępnych. Nowelizacja prawa farmaceutycznego w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe określone w rozporządzeniu.

Krzysztof Sobczak 29.05.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.749

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Data aktu: 20/04/2021
Data ogłoszenia: 23/04/2021
Data wejścia w życie: 08/05/2021, 24/04/2021