Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 14 kwietnia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 357, z późn. zm. 3 ) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 w ust. 2 po pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 6 w brzmieniu:

"6) świadczeń ambulatoryjnych realizowanych w znieczuleniu - określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.";

2)
w załączniku nr 2:
a)
przed pierwszą tabelą wprowadza się oznaczenie:

"I. BADANIA LABORATORYJNE",

b)
w części I po lp. 53 dodaje się lp. 53a-53c w brzmieniu:
53a C81 Płytki krwi - ocena ekspresji GPIb/IX/V Medyczne laboratorium diagnostyczne wpisane do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.
53b C82 Płytki krwi - ocena ekspresji GPIIb/IIIa
53c C83 Płytki krwi - czas okluzji
c)
po lp. 68 dodaje się lp. 68a w brzmieniu:
68a G14 Trombina - test generacji Medyczne laboratorium diagnostyczne wpisane

do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

d)
po lp. 69 dodaje się lp. 69a w brzmieniu:
69a G16 Ocena rozpuszczalności skrzepu

w 5-molowym roztworze

mocznika

Medyczne laboratorium diagnostyczne wpisane

do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów

Laboratoryjnych.

e)
po lp. 106 dodaje się lp. 106a-106c w brzmieniu:
106a G91 ADAMTS 13 - stężenie Medyczne laboratorium diagnostyczne wpisane do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.
106b G92 ADAMTS 13 - aktywność
106c G93 ADAMTS 13 - inhibitor
f)
po lp. 142 dodaje się lp. 142a w brzmieniu:
l42a 164 Antykoagulant toczniowy Medyczne laboratorium diagnostyczne wpisane do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.
3)
w załączniku nr 3 w części "U. Inne procedury" po lp. 483 dodaje się lp. 484 i 485 w brzmieniu:
484 41.311 Biopsja aspiracyjna szpiku kostnego Poradnia hematologiczna lub poradnia onkologii i hematologii dziecięcej lub poradnia onkologiczna. Pozostałe wymagania: gabinet diagnostyczno-zabiegowy w lokalizacji.
485 41.312 Trepanobiopsja szpiku kostnego
4)
w załączniku nr 5 po lp. 27 dodaje się lp. 28-31 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
5)
dodaje się załącznik nr 7 w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

28 brak

kodu

Skazy

krwotoczne -

diagnostyka podstawowa

Wymagania

formalne

Właściwe dla realizacji świadczenia porada specjalistyczna - hematologia lub porada specjalistyczna - onkologia i hematologia dziecięca.
Warunki

kwalifikacji

do świadczenia

Do świadczenia kwalifikują się osoby niezależnie od wieku z podejrzeniem lub rozpoznaniem następujących chorób:
1) D66 Dziedziczny niedobór czynnika VIII;
2) D67 Dziedziczny niedobór czynnika IX;
3) D68.0 Choroba von Willebranda;
4) D68.1 Dziedziczny niedobór czynnika XI;
5) D68.2 Dziedziczny niedobór innych czynników krzepnięcia;
6) D68.3 Skazy krwotoczne zależne od obecności antykoagulantów krążących;
7) D68.4 Nabyty niedobór czynników krzepnięcia;
8) D68.8 Inne określone zaburzenia krzepnięcia;
9) D68.9 Zaburzenie krzepnięcia, nieokreślone;
10) D69.0 Plamica alergiczna;
11) D69.1 Jakościowe defekty płytek krwi;
12) D69.3 Samoistna plamica małopłytkowa;
13) D69.4 Inna pierwotna małopłytkowość;
14) D69.8 Inne określone skazy krwotoczne;
15) D69.9 Skaza krwotoczna, nieokreślona;
16) М31.1 Zakrzepowa mikroangiopatia.
Zakres Diagnostyka podstawowa skaz krwotocznych ma umożliwić rozpoznanie

większości przypadków osoczowych skaz krwotocznych, w tym skaz łagodnych przebiegających skąpo objawowo, oraz wykluczyć skazę krwotoczną u osób z odchyleniami w przesiewowych testach układu hemostazy bez znaczącego wywiadu klinicznego.

Świadczenie obejmuje:

świadczenia
1) porady lekarskie, stanowiące cykl następujących zdarzeń:

a) przeprowadzenie wywiadu, w tym wywiadów rodzinnych,

b) badanie przedmiotowe,

c) skierowanie na niezbędne badania spośród wskazanych w podstawowym panelu badań diagnostycznych,

d) ocenę wyników przeprowadzonych badań i postawienie rozpoznania,

e) podjęcie decyzji dotyczącej dalszego postępowania, w tym ustalenie leczenia hemostatycznego u chorych wymagających leczenia,

f) ustalenie optymalnego dawkowania leków hemostatycznych

u chorych wymagających leczenia;
2) panel badań do oceny hemostazy.
Zapewnienie 1. Panel badań do oceny hemostazy obejmuje następujące badania:
realizacji badań 1) płytki krwi - liczba;

2) płytki krwi - czas okluzji;

3) czas protrombinowy (PT) albo wskaźnik protrombinowy;

4) czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT);

5) fibrynogen (FIBR);

6) czas trombinowy (TT).

2. Podstawowy panel badań diagnostycznych obejmuje następujące badania:

1) morfologia krwi, z pełnym różnicowaniem granulocytów;

2) oznaczenie grupy krwi układu ABO i Rh;

3) ocena rozpuszczalności skrzepu w 5-molowym roztworze mocznika;

4) czas reptylazowy (RT);

5) czynnik krzepnięcia II (FII) - aktywność;

6) czynnik krzepnięcia V (FV) - aktywność;

7) czynnik krzepnięcia VII (FVII) - aktywność;

8) czynnik krzepnięcia VIII (FVIII) - aktywność (metodą chromogenną);

9) czynnik krzepnięcia VIII (FVIII) - aktywność;

10) czynnik krzepnięcia IX (FIX) - aktywność (metodą koagulacyjną jednostopniową);

11) czynnik krzepnięcia X (FX) - aktywność;

12) czynnik krzepnięcia IX (FIX) - aktywność (metodą chromogenną);

13) czynnik krzepnięcia XI (FXI) - aktywność;

14) czynnik krzepnięcia XII (FXII) - aktywność;

15) czynnik krzepnięcia XIII (FXIII) - aktywność;

16) czynnik von Willebranda (vWF) - stężenie;

17) czynnik von Willebranda (vWF) - aktywność (wiązanie do kolagenu);

18) czynnik von Willebranda (vWF) - aktywność (wiązanie do GPIb);

19) czynnik von Willebranda (vWF) - aktywność kofaktora ristocetyny;

20) fibrynogen (FIBR) - metodą inną niż koagulometryczna;

21) inhibitory krzepnięcia - test korekcji osoczem prawidłowym;

22) inhibitor czynnika krzepnięcia VIII - miano;

23) antykoagulant toczniowy;

24) ferrytyna.

Personel 1) lekarz specjalista w dziedzinie hematologii lub onkologii i hematologii dziecięcej, lub transfuzjologii klinicznej, lub transfuzjologii, lub lekarz z I stopniem specjalizacji w dziedzinie transfuzjologii albo

2) lekarz specjalista w dziedzinie hematologii lub onkologii i hematologii dziecięcej, lub transfuzjologii klinicznej, lub transfuzjologii oraz lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie hematologii;

3) pielęgniarki.

Organizacja udzielania świadczeń 1) zapewnienie odpowiednich warunków do przechowywania koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny - chłodnia o temperaturze 2-8°C;

2) zapewnienie warunków do podawania koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny - w lokalizacji;

3) zapewnienie kontynuacji leczenia w przypadku wystąpienia powikłań krwotocznych;

4) zapewnienie osłony hemostatycznej przy zabiegach stomatologicznych i chirurgicznych.

Pozostałe wymagania Zapewnienie realizacji badań laboratoryjnych:

1) przesiewowych układu hemostazy - w lokalizacji;

2) aktywności wszystkich czynników krzepnięcia oraz miana inhibitora czynnika VIII lub IX - dostęp do oznaczania aktywności czynników krzepnięcia:

a) zapewniając transport świeżego osocza w ciągu 4 godzin od pobrania do laboratorium wykonującego badanie (w trybie cito) oraz

b) zapewniając transport zamrożonych próbek osocza ubogopłytkowego w temperaturze co najmniej -20°C (w trybie planowym).

29 brak kodu Skazy krwotoczne -

diagnostyka rozszerzona

Wymagania formalne Właściwe dla realizacji świadczenia porada specjalistyczna - hematologia lub porada specjalistyczna - onkologia i hematologia dziecięca.
Warunki kwalifikacji do świadczenia Do świadczenia kwalifikują się osoby niezależnie od wieku, u których przeprowadzony proces diagnostyki podstawowej nie został zakończony rozpoznaniem zasadniczym.
Zakres świadczenia Diagnostyka rozszerzona skaz krwotocznych ma umożliwić ostateczne potwierdzenie lub wykluczenie rozpoznania tych skaz krwotocznych, w przypadku których postawienie rozpoznania wymaga przeprowadzenia badań wysokospecjalistycznych. Świadczenie obejmuje porady lekarskie, w tym:

1) przeprowadzenie wywiadu;

2) badanie przedmiotowe;

3) skierowanie na niezbędne badania spośród wskazanych w rozszerzonym panelu badań diagnostycznych;

4) ocenę wyników przeprowadzonych badań i weryfikację rozpoznania;

5) podjęcie decyzji dotyczącej dalszej oceny stanu zdrowia, w tym ustalenie leczenia hemostatycznego u chorych wymagających leczenia;

6) ocenę i weryfikację dawkowania leków hemostatycznych u chorych wymagających leczenia.

Zapewnienie realizacji badań Rozszerzony panel badań diagnostycznych obejmuje następujące badania:

1) morfologia krwi, z pełnym różnicowaniem granulocytów;

2) płytki krwi - agregacja po stymulacji różnymi czynnikami (zestaw testów);

3) płytki krwi - agregacja pod wpływem różnych stężeń ristocetyny (test RIPA);

4) płytki krwi - ocena ekspresji GPIb/ IX/ V;

5) płytki krwi - ocena ekspresji GPIIb/ IIIa;

6) płytki krwi - czas okluzji;

7) oznaczenie grupy krwi układu ABO i Rh;

8) α-2-antyplazmina;

9) czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT);

10) czas lizy skrzepu euglobulin;

11) trombina - test generacji;

12) czas protrombinowy (PT) albo wskaźnik protrombinowy;

13) czas trombinowy (TT);

14) czynnik von Willebranda (vWF) - test wiązania z czynnikiem VIII;

15) czynnik von Willebranda (vWF) - analiza multimetrów;

16) fibrynogen (FIBR);

17) inhibitor aktywatora plazminogenu 1 (PAI1);

18) plazminogen - aktywność;

19) tromboelastogram;

20) ADAMTS13 - stężenie;

21) ADAMTS13 - aktywność;

22) ADAMTS13 - inhibitor;

23) ferrytyna.

Personel 1) lekarz specjalista w dziedzinie hematologii lub onkologii i hematologii dziecięcej, lub transfuzjologii klinicznej, lub transfuzjologii, lub lekarz z I stopniem specjalizacji w dziedzinie transfuzjologii albo

2) lekarz specjalista w dziedzinie hematologii lub onkologii i hematologii dziecięcej, lub transfuzjologii klinicznej, lub transfuzjologii oraz lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie hematologii;

3) pielęgniarki.

Organizacja udzielania świadczeń 1) zapewnienie odpowiednich warunków do przechowywania koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny - chłodnia o temperaturze 2-8°C;

2) zapewnienie warunków do podawania koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny - w lokalizacji;

3) zapewnienie kontynuacji leczenia w przypadku wystąpienia powikłań krwotocznych;

4) zapewnienie osłony hemostatycznej przy zabiegach stomatologicznych i chirurgicznych.

Pozostałe wymagania Zapewnienie realizacji testów agregacji płytek krwi i czasu okluzji w lokalizacji lub w miejscu pobrania.
30 brak kodu Skazy krwotoczne - podstawowa ocena stanu zdrowia Wymagania formalne Właściwe dla realizacji świadczenia porada specjalistyczna - hematologia lub porada specjalistyczna - onkologia i hematologia dziecięca.
Warunki kwalifikacji do świadczenia Do świadczenia kwalifikują się osoby niezależnie od wieku z rozpoznaniem następujących chorób:

1) D66 Dziedziczny niedobór czynnika VIII;

2) D67 Dziedziczny niedobór czynnika IX;

3) D68.0 Choroba von Willebranda;

4) D68.1 Dziedziczny niedobór czynnika XI;

5) D68.2 Dziedziczny niedobór innych czynników krzepnięcia;

6) D68.3 Skazy krwotoczne zależne od obecności antykoagulantów

7) zaburzenia krzepnięcia;

8) D69.1 Jakościowe defekty płytek krwi;

9) D69.3 Samoistna plamica małopłytkowa;

10) D69.4 Inna pierwotna małopłytkowość;

11) D68.4 Nabyty niedobór czynników krzepnięcia;

12) D68.8 Inne określone zaburzenia krzepnięcia;

13) М31.1 Zakrzepowa mikroangiopatia.

Zakres świadczenia Podstawowa ocena stanu zdrowia w przypadku skaz krwotocznych ma na celu kontrolę przebiegu skazy krwotocznej, wczesne wykrycie powikłań związanych z chorobą, jak i stosowaną terapią oraz ustalenie optymalnego sposobu leczenia.

Świadczenie obejmuje:

1) porady lekarskie, w tym:

a) przeprowadzenie wywiadu,

b) badanie przedmiotowe,

c) skierowanie na niezbędne badania i konsultacje specjalistyczne,

d) ocenę wyników przeprowadzonych badań,

e) weryfikację dawkowania czynników krzepnięcia,

f) ocenę stanu narządu ruchu,

g) ocenę jakości życia,

h) podjęcie decyzji dotyczącej dalszej oceny stanu zdrowia,

i) kontrolę prowadzenia domowego rejestru krwawień;

2) panel badań laboratoryjnych, w tym:

a) badań przesiewowych hemostazy,

b) badań aktywności czynników krzepnięcia,

c) oznaczanie inhibitora,

d) badań wątrobowych,

e) innych badań uwarunkowanych oceną kliniczną pacjenta.

Zapewnienie realizacji badań Panel badań laboratoryjnych stosowanych do podstawowej oceny stanu zdrowia obejmuje następujące badania:

1) morfologia krwi, z pełnym różnicowaniem granulocytów;

2) ferrytyna;

3) gamma glutamylotranspeptydaza (GGTP);

4) kreatynina;

5) aminotransferaza alaninowa (ALT);

6) aminotransferaza asparaginianowa (AST);

7) wirus/ przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) antygen/ przeciwciała;

8) czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT);

9) czas protrombinowy (PT) albo wskaźnik protrombinowy;

10) czas trombinowy (TT);

11) czynnik krzepnięcia VIII (FVIII) - aktywność (metodą chromogenną);

12) czynnik krzepnięcia VIII (FVIII) - aktywność;

13) czynnik krzepnięcia IX (FIX) - aktywność (metodą koagulacyjną jednostopniową);

14) czynnik von Willebranda (vWF) - aktywność kofaktora ristocetyny;

15) fibrynogen (FIBR);

16) inhibitory krzepnięcia - test korekcji osoczem prawidłowym;

17) inhibitor czynnika krzepnięcia VIII - miano;

18) inhibitor czynnika krzepnięcia IX - miano;

19) mocznik;

20) potas (K);

21) sód (Na);

22) transferyna;

23) krew utajona w kale;

24) wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen;

25) wirus zapalenia wątroby typu B Przeciwciała HBs;

26) wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) Przeciwciała (anty-HCV).

Personel 1) lekarz specjalista w dziedzinie hematologii lub onkologii i hematologii dziecięcej, lub transfuzjologii klinicznej, lub transfuzjologii, lub lekarz z I stopniem specjalizacji w dziedzinie transfuzjologii albo

2) lekarz specjalista w dziedzinie hematologii lub onkologii i hematologii dziecięcej, lub transfuzjologii klinicznej, lub transfuzjologii oraz lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie hematologii;

3) pielęgniarki.

Organizacja udzielania świadczeń 1) zapewnienie odpowiednich warunków do przechowywania koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny - chłodnia o temperaturze 2-8°C;

2) zapewnienie warunków do podawania koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny - w lokalizacji;

3) zapewnienie kontynuacji leczenia w przypadku wystąpienia powikłań krwotocznych;

4) zapewnienie osłony hemostatycznej przy zabiegach stomatologicznych i chirurgicznych.

Pozostałe wymagania Zapewnienie realizacji badań laboratoryjnych:

1) przesiewowych układu hemostazy - w lokalizacji;

2) aktywności wszystkich czynników krzepnięcia oraz miana inhibitora czynnika VIII lub IX - dostęp do oznaczania aktywności czynników krzepnięcia:

a) zapewniając transport świeżego osocza w ciągu 4 godzin od pobrania do laboratorium wykonującego badanie (w trybie cito) oraz

b) zapewniając transport zamrożonych próbek osocza ubogopłytkowego w temperaturze co najmniej -20°C (w trybie planowym);

3) wirusologicznych (diagnostyka zakażeń HBV, HCV, HIV).

31 brak kodu Skazy krwotoczne - rozszerzona ocena stanu zdrowia Wymagania formalne Właściwe dla realizacji świadczenia porada specjalistyczna - hematologia lub porada specjalistyczna - onkologia i hematologia dziecięca.
Warunki kwalifikacji do świadczenia Do świadczenia kwalifikują się osoby niezależnie od wieku, u których ze względu na występujące czynniki ryzyka podstawowa ocena stanu zdrowia jest niewystarczająca do podjęcia decyzji terapeutycznej.
Zakres świadczenia Rozszerzona ocena stanu zdrowia w przypadku skaz krwotocznych ma umożliwić ocenę stanu zdrowia oraz obecności powikłań samej skazy krwotocznej, umożliwiającą podjęcie dalszych decyzji terapeutycznych, oraz zapewnić monitorowanie pod kątem chorób układu sercowo-naczyniowego, nowotworowych, osteoporozy.

Świadczenie obejmuje:

1) porady lekarskie, w tym:

a) przeprowadzenie wywiadu,

b) badanie przedmiotowe,

c) skierowanie na niezbędne badania i konsultacje specjalistyczne,

d) ocenę wyników przeprowadzonych badań,

e) weryfikację dawkowania czynników krzepnięcia,

f) ocenę stanu narządu ruchu,

g) ocenę jakości życia,

h) podjęcie decyzji dotyczącej dalszej oceny stanu zdrowia,

i) kontrolę prowadzenia domowego rejestru krwawień;

2) panel badań obrazowych w zależności od oceny klinicznej;

3) panel badań laboratoryjnych, w tym:

a) badań przesiewowych hemostazy,

b) badań aktywności czynników krzepnięcia,

c) oznaczanie inhibitora,

d) badań wątrobowych,

e) innych badań uwarunkowanych oceną kliniczną pacjenta.

Zapewnienie realizacji badań Panel badań laboratoryjnych i obrazowych stosowanych do rozszerzonej oceny stanu zdrowia obejmuje następujące badania:

1) morfologia krwi, z pełnym różnicowaniem granulocytów;

2) aminotransferaza alaninowa (ALT);

3) aminotransferaza asparaginianowa (AST);

4) kreatynina;

5) wirus/ przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) Antygen/ Przeciwciała;

6) czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT);

7) czas protrombinowy (PT) albo wskaźnik protrombinowy;

8) czas trombinowy (TT);

9) fibrynogen (FIBR);

10) inhibitory krzepnięcia - test korekcji osoczem prawidłowym;

11) wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) Przeciwciała (anty-HCV);

12) bilirubina całkowita;

13) potas (K);

14) sód (Na);

15) ferrytyna;

16) fosfataza alkaliczna;

17) gamma glutamylotranspeptydaza (GGTP);

18) glukoza z krwi żylnej;

19) mocznik;

20) wirus zapalenia wątroby typu В HBs Antygen;

21) wirus zapalenia wątroby typu В Przeciwciała HBs;

22) badanie ogólne moczu (profil);

23) czynnik krzepnięcia VIII (FVIII) - aktywność;

24) wirus zapalenia wątroby typu C HCV-RNA;

25) witamina D-25 OH;

26) czynnik von Willebranda (vWF) - aktywność kofaktora ristocetyny;

27) inhibitor czynnika krzepnięcia VIII - miano;

28) inhibitor czynnika krzepnięcia IX - miano;

29) białko C-reaktywne (CRP);

30) α-fetoproteina (AFP);

31) kwas moczowy;

32) trombina - test generacji;

33) czynnik krzepnięcia IX (FIX) - aktywność (metodą koagulacyjną jednostopniową);

34) tromboelastogram;

35) antygen swoisty dla stercza (PSA) całkowity;

36) białko całkowite, rozdział elektroforetyczny;

37) cholesterol całkowity;

38) cholesterol HDL;

39) cholesterol LDL;

40) dehydrogenaza mleczanowa (LDH);

41) transferryna;

42) triglicerydy;

43) płytki krwi - czas okluzji;

44) czynnik krzepnięcia V (FV) - aktywność;

45) czynnik krzepnięcia VII (FVII) - aktywność;

46) czynnik krzepnięcia X (FX) - aktywność;

47) czynnik krzepnięcia XI (FXI) - aktywność;

48) czynnik krzepnięcia II (FII) - aktywność;

49) czynnik krzepnięcia XII (FXII) - aktywność;

50) czynnik krzepnięcia XIII (FXIII) - aktywność;

51) USG naczyń szyi - doppler;

52) USG brzucha - inne;

53) USG wielomiejscowe;

54) USG stawów barkowych;

55) USG stawów biodrowych;

56) USG stawów łokciowych;

57) USG stawów kolanowych;

58) USG stawów rąk lub stawów stóp;

59) RTG klatki piersiowej;
60) RTG kości miednicy lub biodra - inne;
61) RTG uda lub kolana, lub podudzia;
62) RTG kości łokcia lub przedramienia;
63) RTG kostki/stopy;
64) USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej;
65) RM głowy bez wzmocnienia kontrastowego;
66) RM głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym;
67) RM szyi bez wzmocnienia kontrastowego;
68) RM szyi bez i ze wzmocnieniem kontrastowym;
69) RM klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego;
70) RM klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym;
71) RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego;
72) RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym;
73) RM kończyny górnej bez wzmocnienia kontrastowego;
74) RM kończyny górnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym;
75) RM kończyny dolnej bez wzmocnienia kontrastowego;
76) RM kończyny dolnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym;
77) RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego bez wzmocnienia kontrastowego;
78) RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym;
79) RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) bez wzmocnienia kontrastowego;
80) RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) bez i ze wzmocnieniem kontrastowym;
81) RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka piersiowego bez wzmocnienia kontrastowego;
82) RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka piersiowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym;
83) TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego;
84) TK głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym;
85) TK głowy ze wzmocnieniem kontrastowym;
86) TK szyi bez wzmocnienia kontrastowego;
87) TK szyi bez i ze wzmocnieniem kontrastowym;
88) TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego;
89) TK klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym;
90) TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego;
91) TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym;
92) TK kręgosłupa szyjnego bez wzmocnienia kontrastowego;
93) TK kręgosłupa szyjnego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym;
94) TK kręgosłupa piersiowego bez wzmocnienia kontrastowego;
95) TK kręgosłupa piersiowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym;
96) TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez wzmocnienia kontrastowego;
97) TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym;
98) inna TK ze wzmocnieniem kontrastowym.
Personel 1) lekarz specjalista w dziedzinie hematologii lub onkologii i hematologii dziecięcej, lub transfuzjologii klinicznej, lub transfuzjologii, lub lekarz z I stopniem specjalizacji w dziedzinie transfuzjologii albo

2) lekarz specjalista w dziedzinie hematologii lub onkologii i hematologii dziecięcej, lub transfuzjologii klinicznej, lub transfuzjologii oraz lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie hematologii;

3) pielęgniarki.

Organizacja udzielania świadczeń 1) zapewnienie odpowiednich warunków do przechowywania koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny - chłodnia o temperaturze 2-8°C;

2) zapewnienie warunków do podawania koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny - w lokalizacji;

3) zapewnienie kontynuacji leczenia w przypadku wystąpienia powikłań krwotocznych;

4) zapewnienie osłony hemostatycznej przy zabiegach stomatologicznych i chirurgicznych.

Pozostałe wymagania Zapewnienie realizacji badań:

1) laboratoryjnych:

a) przesiewowych układu hemostazy - w lokalizacji,

b) aktywności wszystkich czynników krzepnięcia oraz miana inhibitora czynnika VIII lub IX - dostęp do oznaczania aktywności czynników krzepnięcia:

- zapewniając transport świeżego osocza w ciągu 4 godzin od pobrania do laboratorium wykonującego badanie (w trybie cito) oraz

- zapewniając transport zamrożonych próbek osocza ubogopłytkowego w temperaturze co najmniej -20°C (w trybie planowym),

c) wirusologicznych (diagnostyka zakażeń HBV, HCV, HIV);

2) obrazowych:

a) RTG, USG - w lokalizacji,

b) TK, RM - w dostępie.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH W PRZYPADKU ŚWIADCZEŃ AMBULATORYJNYCH REALIZOWANYCH W ZNIECZULENIU ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Lp. Kod

ICD-9

Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji świadczenia
1 100.10 Znieczulenie całkowite dożylne (do 30 minut) 1. Personel

1) lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia z anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, lub tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, lub lekarz w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii bezpośrednio nadzorowany przez lekarza specjalistę z anestezjologii lub anestezjologii i intensywnej terapii;

2) pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w zakresie anestezjologii i intensywnej opieki.

2. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

1) stanowisko znieczulenia ogólnego wyposażone w:

2 100.11 Znieczulenie całkowite dożylne (od 30 minut do 60 minut)
3 100.12 Znieczulenie całkowite dożylne (powyżej 60 minut) a). źródło tlenu.

b) zasilanie elektryczne z systemem awaryjnym,

c) monitor wielofunkcyjny z nieinwazyjnym pomiarem ciśnienia tętniczego (NIBP), pomiarem częstości pracy serca (HR), pomiarem wysycenia hemoglobiny tlenem (SPO2), pomiarem częstości oddechów (RR), pomiarem końcowo wydechowego stężenia dwutlenku węgla (EtCO2) (gabinet badań),
d) ssak,
e) defibrylator automatyczny lub ustawiany doraźnie,
f) laryngoskop z wymiennymi łopatkami,
g) worek samorozprężalny typu Ambu,
h) rurki dotchawicze średnicy 6-9 mm,
i) maski tlenowe jednorazowe,
j) maskę tlenową do endoskopii oskrzeli lub gastroskopii,
k) aparat do znieczulenia z respiratorem anestetycznym;
2) sala wybudzeniowa wyposażona w:
a) źródło tlenu,
b) pulsoksymetr z pomiarem HR, SPO2 i wykresem fali tętna.
3. Pozostałe wymagania
Znieczulenie jest stosowane w przypadku następujących procedur:
1) Gastroskopia diagnostyczna z testem urazowym (ICD-9: 44.161);
2) Gastroskopia diagnostyczna z biopsją (ICD-9: 44.162);
3) Gastroskopia - inne (ICD-9: 44.13);
4) Fiberokolonoskopia (ICD-9: 45.231);
5) Kolonoskopia z biopsją (ICD-9: 45.253);
6) Esofagogastroduodenoskopia [EGD] (ICD-9: 45.131);
7) Esofagogastroduodenoskopia z biopsją (ICD-9: 45.16);
8) Kolonoskopia - inne (ICD-9: 45.239);
9) Endoskopowe wycięcie polipa jelita grubego (ICD-9: 45.42).
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1470 i 1541).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1492, 1493, 1578, 1875, 2112, 2345 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 97, 159 i 694.
3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2164, z 2017 r. poz. 1244, 1766 i 2423, z 2018 r. poz. 657, z 2019 r. poz. 397, 1060 i 1864, z 2020 r. poz. 612 oraz z 2021 r. poz. 543.

Zmiany w prawie

MEiN: Na razie powrót do szkół zgodnie z planem

Powrót w połowie maja starszych uczniów do szkół w formie hybrydowej wydaje się być niezagrożony - powiedział w czwartek wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski. I wskazał na dane dotyczące liczby dziennych zakażeń i liczbę osób hospitalizowanych, które będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.

Monika Sewastianowicz 06.05.2021
Senacka komisja za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Senacka komisja opowiedziała się za zmianami związanymi z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększone mają też być kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.05.2021
Od soboty cudzoziemcy mogą wnioskować o PESEL do celów podatkowych

Już od 1 maja urzędy gminy będą mogły nadawać numer PESEL cudzoziemcom na ich wniosek. Zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Od maja wielka podwyżka mandatów za wykroczenia skarbowe

Już od soboty skarbówka będzie mogła nakładać wyższe mandaty. Obecnie mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w maksymalnej wysokości 5,6 tys. złotych. Po zmianie np. za niewysłanie deklaracji podatkowej, nawet „zerowej”, będzie trzeba zapłacić 14 tys. złotych. Zmiany w kodeksie karnym skarbowym zostały ukryte w nowelizacji przepisów o akcyzie.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej już w Dzienniku Ustaw

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Znalazły się w niej regulacje dotyczące m.in. zwiększenia dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego czy wydłużenia obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 30.04.2021
W sobotę tracą moc przepisy o kasach fiskalnych, ale dotychczasowe dokumenty są ważne

Rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne, przestanie obowiązywać w sobotę, 1 maja. Resort finansów przygotowuje nowe przepisy, jednak musi z nimi czekać na zgodę Komisji Europejskiej. Nie wpłynie to jednak na ważność dotychczas wydanych potwierdzeń o spełnieniu wymogów. Ale nowe potwierdzenia nie będą wydawane.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021