Obowiązki wojewody w zakresie finansowania i utrzymywania przejść granicznych, przejść turystycznych, miejsc przekraczania granicy na szlakach turystycznych oraz punktów nocnego postoju na rzekach granicznych, ich wyposażenia w sprzęt, a także organy właściwe do osadzania i utrzymywania znaków granicznych na morskich wodach wewnętrznych.

Dz.U.2021.64
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 grudnia 2005 r.
w sprawie obowiązków wojewody w zakresie finansowania i utrzymywania przejść granicznych, przejść turystycznych, miejsc przekraczania granicy na szlakach turystycznych oraz punktów nocnego postoju na rzekach granicznych, ich wyposażenia w sprzęt, a także organów właściwych do osadzania i utrzymywania znaków granicznych na morskich wodach wewnętrznych
Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1776) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) zakres obowiązków właściwego miejscowo wojewody w zakresie finansowania i utrzymywania w należytym stanie drogowych, kolejowych, lotniczych, morskich i rzecznych przejść granicznych, przejść granicznych znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w których kontrolę wykonują funkcjonariusze właściwych organów Rzeczypospolitej Polskiej, przejść granicznych przeznaczonych wyłącznie dla małego ruchu granicznego, przejść turystycznych, przejść granicznych na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową, miejsc przekraczania granicy na szlakach turystycznych oraz punktów nocnego postoju na rzekach granicznych, a także ich wyposażenia w sprzęt;
2) organy właściwe do osadzania i utrzymywania stałych i pływających znaków granicznych na morskich wodach wewnętrznych.
§  2.  Koszty związane z wykonaniem zadań określonych w rozporządzeniu są pokrywane ze środków wyodrębnionych w budżetach właściwych miejscowo wojewodów, z zastrzeżeniem § 9 i 10.
§  3.  Do obowiązków wojewody w zakresie finansowania i utrzymywania drogowych, kolejowych, lotniczych, morskich i rzecznych przejść granicznych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należy:
1) nieodpłatne udostępnianie polskim organom przeprowadzającym kontrolę, zwanym dalej "organami kontroli", urządzeń i sprzętu technicznego niezbędnych do przeprowadzania sprawnej i skutecznej kontroli;
2) nieodpłatne udostępnianie organom kontroli:
a) pomieszczeń i miejsc, w których jest dokonywana kontrola, wyposażonych w urządzenia i sprzęt techniczny do prowadzenia kontroli oraz sprzęt kwaterunkowy i biurowy,
b) pomieszczeń biurowych, w tym do przetwarzania informacji niejawnych w wydzielonych strefach bezpieczeństwa, oraz pomieszczeń przeznaczonych do pobierania odcisków linii papilarnych oraz wykonywania zdjęć sygnalitycznych, wyposażonych w urządzenia techniczne oraz urządzenia i sprzęt używane do przeprowadzania kontroli,
c) pomieszczeń socjalnych i magazynowych niezbędnych do bieżącego funkcjonowania przejścia granicznego, wyposażonych w sprzęt kwaterunkowy i biurowy,
d) pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub pomieszczeń stałego dozoru przeznaczonych dla osób, wobec których została wydana decyzja, o której mowa w art. 461 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, 2023, 2320 i 2369), oraz do wykonywania czynności, o których mowa w art. 34 ust. 1 tej ustawy, w związku z kontrolą,
e) pomieszczeń przeznaczonych do przetrzymywania zwierząt domowych oraz innych zwierząt i roślin, wyposażonych w konieczne urządzenia, do czasu zastosowania niezbędnych środków,
f) wydzielonych pomieszczeń stałego dozoru przeznaczonych do odizolowania osób podejrzanych o choroby zakaźne ujawnione w związku z dokonywaną kontrolą, przed przewiezieniem ich do zakładu opieki zdrowotnej 1  lub powrotu na terytorium państwa wyjazdu,
g) pomieszczeń na magazyn broni służbowej i sprzęt techniki specjalnej oraz pomieszczeń wraz z urządzeniami do bezpośredniego załadowania i rozładowania broni służbowej,
h) pomieszczeń na magazyn depozytowy, służących do przechowywania przedmiotów zabezpieczonych jako dowody rzeczowe w postępowaniach karnych, niezbędnych dla zapewnienia sprawnej kontroli,
i) kojców i bud dla psów służbowych, wykorzystywanych przez organy kontroli,
j) garaży i parkingów, zadaszonych miejsc do wykonywania codziennej obsługi pojazdów, w tym mycia pojazdów, posiadających powierzchnię utwardzoną i wyposażonych w zbiornik bezodpływowy oraz miejsc postoju dla jednostek pływających organów kontroli, wyposażonych w instalacje: wodociągową i doprowadzającą energię elektryczną,
k) pomieszczeń przeznaczonych dla podróżnych, wyposażonych w urządzenia sanitarne oraz wydzielone miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych oraz osób z małymi dziećmi;
3) nieodpłatne udostępnianie organom kontroli urządzeń i środków służących do kontroli granicznej i celnej, w tym urządzeń zaporowych stałych i ruchomych;
4) zapewnienie nieodpłatnie organom kontroli utrzymania pomieszczeń, sprzętu i urządzeń w odpowiednich warunkach sanitarno-higienicznych, oświetlenia, ogrzewania, sprzątania, klimatyzacji i wentylacji, jeżeli wynika to z przepisów odrębnych, oraz dostaw wody i energii elektrycznej, udostępnianie i utrzymanie urządzeń zapewniających bezawaryjne zasilanie w energię elektryczną, zakładanie telefonów w sieci wewnętrznej, okablowania strukturalnego obiektów oraz systemów kontroli dostępu z rejestracją osób wchodzących przez system telewizji dozorowej, sygnalizację alarmową i system monitoringu oraz systemów przeciwpożarowych, a także administrowanie obiektami pozostającymi w zarządzie wojewody, które znajdują się w przejściu granicznym;
5) konserwacja, legalizacja oraz utrzymanie w sprawności sprzętu, urządzeń technicznych i sanitarnych będących w wyposażeniu organów kontroli oraz bieżące zaopatrywanie sprzętu i urządzeń służących do dokonywania kontroli w materiały eksploatacyjne;
6) nieodpłatne udostępnianie organom kontroli lądowisk, o których mowa w § 6.
§  4. 
1.  Zakres obowiązków wojewody obejmuje planowanie i wykonanie inwestycji w przejściu granicznym realizowanych ze środków wyodrębnionych w jego budżecie, w szczególności obiektów kubaturowych, infrastruktury technicznej oraz urządzeń i sprzętu służącego do kontroli oraz ich przebudowę, modernizację i remonty.
2.  Wojewoda uzgadnia z właściwymi miejscowo organami kontroli planowanie i wykonanie inwestycji, przebudowy, modernizacji i remontów, o których mowa w ust. 1, oraz potrzeby w tym zakresie, uwzględniając rodzaj i natężenie ruchu granicznego.
§  5.  Wojewoda, w zakresie, w jakim sprawuje zarząd w przejściu granicznym, na wniosek właściwego organu kontroli, umożliwia zainstalowanie przez ten organ urządzeń i sprzętu technicznego, finansowanego i utrzymywanego ze środków własnych wnioskodawcy.
§  6.  Wojewoda, na wniosek właściwego organu kontroli, może utworzyć w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego, w którym jest przekraczana granica państwowa Rzeczypospolitej Polskiej stanowiąca granicę zewnętrzną Unii Europejskiej, lądowisko dla śmigłowców.
§  7. 
1.  Do obowiązków wojewody w zakresie finansowania i utrzymywania przejść granicznych przeznaczonych wyłącznie dla małego ruchu granicznego stosuje się odpowiednio przepisy § 3 pkt 1, pkt 2 lit. a oraz pkt 3-5.
2.  Do obowiązków wojewody w zakresie finansowania i utrzymywania przejść granicznych na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową, miejsc przekraczania granicy na szlakach turystycznych oraz przejść turystycznych należy ustawianie tablicy informacyjnej o przejściu granicznym oraz o miejscu przekraczania granicy, a także tablicy zawierającej informację o warunkach przekraczania granicy państwowej i pobytu na szlakach turystycznych drugiego państwa, bieżąca konserwacja tablicy oraz jej wymiana w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia.
3.  Do obowiązków wojewody w zakresie finansowania i utrzymywania punktów nocnego postoju na rzekach granicznych należy ustawianie w dobrze widocznych miejscach tablicy informacyjnej o miejscu nocnego postoju, bieżąca konserwacja tablicy oraz jej wymiana w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia.
4.  Zadania, o których mowa w ust. 1-3, wojewoda wykonuje na wniosek właściwego miejscowo komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki Straży Granicznej.
§  8. 
1.  Do obowiązków wojewody w zakresie finansowania i utrzymywania przejść granicznych znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w których kontrolę wykonują funkcjonariusze właściwych organów Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli postanowienia umów międzynarodowych nie stanowią inaczej, stosuje się odpowiednio przepisy § 3 pkt 1, pkt 2 lit. a, b, c, i oraz lit. j i pkt 5.
2.  Do obowiązków wojewody w zakresie finansowania i utrzymywania przejść granicznych należą zadania związane z wykonywaniem przez funkcjonariuszy organów państwa sąsiedniego kontroli granicznej w przejściu granicznym znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli umowa międzynarodowa nakłada taki obowiązek na organy Rzeczypospolitej Polskiej.
§  9. 
1.  Dla usprawnienia kontroli granicznej mogą być wykorzystane środki pochodzące z pomocy finansowej jednostki samorządu terytorialnego lub z pomocy zagranicznej, na cele uzgodnione przez organy kontroli działające w przejściu granicznym z wojewodą lub jednostką samorządu terytorialnego.
2.  Środki przeznaczone na przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 1, na wniosek właściwego miejscowo organu kontroli, mogą być wydatkowane w szczególności na budowę, przebudowę, remont lub modernizację obiektów kubaturowych, infrastrukturę techniczną, w tym lądowiska dla śmigłowców, urządzenia, sprzęt i wyposażenie związane z kontrolą ruchu granicznego.
§  10. 
1.  Komendant Główny Straży Granicznej zapewnia osadzanie i utrzymywanie stałych znaków granicznych na wymaganych pozycjach geograficznych Zalewu Szczecińskiego i Jeziora Nowowarpieńskiego.
2.  Właściwy miejscowo dyrektor urzędu morskiego zapewnia osadzanie i utrzymywanie:
1) pływających znaków granicznych na wymaganych pozycjach geograficznych Zalewu Szczecińskiego i Jeziora Nowowarpieńskiego oraz Zalewu Wiślanego;
2) stałego znaku granicznego dalba "7" na wymaganej pozycji geograficznej Jeziora Nowowarpieńskiego.
§  11.  W przypadku gdy w przejściu granicznym w dniu wejścia w życie rozporządzenia nie ma pomieszczeń, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. d, e, f, h, obowiązek wojewody w zakresie udostępniania tych pomieszczeń organom kontroli powstaje w dniu ich wydzielenia.
§  12.  Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1991 r. w sprawie określenia zakresu obowiązków organów obowiązanych do utrzymywania przejść granicznych oraz źródeł finansowania tych przedsięwzięć, a także określenia organów zobowiązanych do osadzania i utrzymywania znaków granicznych na morskich wodach wewnętrznych (Dz. U. poz. 215).
§  13.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.
1 Obecnie zakładu leczniczego podmiotu leczniczego, na podstawie art. 40 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016.960), która weszła w życie z dniem 15 lipca 2016 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o zawodzie farmaceuty już opublikowana

Opublikowana została ustawa o zawodzie farmaceuty, która reguluje zasady uzyskiwania prawa wykonywania zawodu farmaceuty, zasady jego wykonywania oraz obowiązek rozwoju zawodowego. Wprowadza ona m.in. prawo do prowadzenia konsultacji farmaceutycznych i wykonywania prostych badań diagnostycznych.

Krzysztof Sobczak 17.01.2021
Ograniczenie ulgi abolicyjnej nie dotyczy dochodów z 2020 roku

Przepisy dotyczące ograniczenia możliwości korzystania z tzw. ulgi abolicyjnej weszły w życie w 1 stycznia 2021 roku. Oznacza to, że limit odliczenia ulgi ma zastosowanie do dochodów osiąganych od początku 2021 roku. Limit będzie więc stosowany dopiero na etapie rozliczenia rocznego za 2021 rok, czyli w 2022 roku.

Krzysztof Koślicki 13.01.2021
Ciężarówki będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń

Pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń. Ograniczenia w ruchu ciężarówek wprowadzą zarządcy drogi, także samorządy, po spełnieniu jednocześnie dwóch ustawowo określonych warunków.

Katarzyna Kubicka-Żach 11.01.2021
Formularze do rozliczania ryczałtowego CIT już opublikowane

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe wzory formularzy dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT). Druki należy stosować począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2020 roku.

Krzysztof Koślicki 08.01.2021
Branża targowa skorzysta z tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju

Firmy z branży targowej będą mogły skorzystać z pomocy przewidzianej w Tarczy PFR 2.0. Zmiana to efekt rozszerzenia listy PKD przedsiębiorstw zakwalifikowanych do wsparcia sektorowego. Wcześniej rząd wykluczył branżę z przewidzianego w tzw. „Tarczach” programu wsparcia sektorowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.01.2021
Wkrótce duże zmiany w podatku u źródła

Ministerstwo Finansów kolejny raz odroczyło obowiązywanie tzw. procedury WHT refund w poborze podatku u źródła – tym razem do 30 czerwca 2021 roku. Stosowne rozporządzenia są już w Dzienniku Ustaw. Resort zapowiada dodatkowo, że wkrótce zakończy też prace nad kompleksową reformą opodatkowania rozliczeń zagranicznych.

Krzysztof Koślicki 07.01.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.64 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Obowiązki wojewody w zakresie finansowania i utrzymywania przejść granicznych, przejść turystycznych, miejsc przekraczania granicy na szlakach turystycznych oraz punktów nocnego postoju na rzekach granicznych, ich wyposażenia w sprzęt, a także organy właściwe do osadzania i utrzymywania znaków granicznych na morskich wodach wewnętrznych.
Data aktu: 13/12/2005
Data ogłoszenia: 12/01/2021
Data wejścia w życie: 01/01/2006