Program pilotażowy opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej

Na podstawie art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz.1398, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa program pilotażowy opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej, zwany dalej "pilotażem".
§  2. 
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
Fundusz - Narodowy Fundusz Zdrowia;
2)
infolinia onkologiczna - usługę świadczoną z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, środków komunikacji elektronicznej lub publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, w ramach której jest udzielany pełen zakres informacji o organizacji opieki w ramach sieci onkologicznej, w tym możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej;
3)
opieka onkologiczna - świadczenia diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego, realizowane przez świadczeniodawcę posiadającego umowę z Funduszem, zgodnie z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej "ustawą", w zakresie, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 3 ustawy;
4)
ośrodek współpracujący I poziomu - podmiot leczniczy, zapewniający udzielanie świadczeń w co najmniej jednym z trzech zakresów: leczenie zabiegowe, chemioterapia, radioterapia onkologiczna, realizujący opiekę onkologiczną i plan leczenia onkologicznego oraz współpracujący z wojewódzkim ośrodkiem koordynującym i ośrodkiem współpracującym II poziomu;
5)
ośrodek współpracujący II poziomu - podmiot leczniczy, zapewniający udzielanie świadczeń w co najmniej dwóch z trzech zakresów: leczenie zabiegowe, chemioterapia, radioterapia onkologiczna, realizujący opiekę onkologiczną i plan leczenia onkologicznego świadczeniobiorcy oraz współpracujący z ośrodkiem koordynującym i ośrodkiem współpracującym I poziomu;
6)
plan leczenia onkologicznego - dokument sporządzony, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną oraz z uwzględnieniem wytycznych ogłoszonych na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy, na potrzeby określenia indywidualnego postępowania diagnostycznego i terapeutycznego dla świadczeniobiorcy objętego pilotażem, któremu są udzielane świadczenia opieki zdrowotnej, zawierający dane, o których mowa w art. 32b ust. 4 pkt 1 ustawy;
7)
sieć onkologiczna - strukturę działającą na terenie danego województwa, na którą składają się wojewódzki ośrodek koordynujący i współpracujący uniwersytecki ośrodek kliniczny wraz z ośrodkami współpracującymi I i II poziomu, które współpracują ze sobą w zakresie opieki onkologicznej nad świadczeniobiorcą objętym pilotażem;
8)
wielodyscyplinarne zespoły terapeutyczne - wielodyscyplinarne zespoły terapeutyczne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy w zakresie, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 3 ustawy;
9)
wojewódzki ośrodek koordynujący - podmiot leczniczy o największym w danym województwie potencjale w zakresie personelu medycznego oraz sprzętu i aparatury medycznej, wyspecjalizowany w opiece onkologicznej nad świadczeniobiorcą, dysponujący możliwością kompleksowego leczenia onkologicznego i koordynujący opiekę onkologiczną w ramach sieci onkologicznej;
10)
współczynnik korygujący - współczynnik określający wysokość mnożnika dla świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w ramach sieci onkologicznej, za pomocą którego jest obliczana wysokość zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy biorącego udział w pilotażu;
11)
współpracujący uniwersytecki ośrodek kliniczny - podmiot leczniczy utworzony przez uczelnię medyczną prowadzący badania naukowe w zakresie onkologii, zapewniający udzielanie świadczeń w co najmniej dwóch z trzech zakresów: leczenie zabiegowe, chemioterapia, radioterapia onkologiczna, realizujący opiekę onkologiczną i plan leczenia onkologicznego świadczeniobiorcy oraz współpracujący z wojewódzkim ośrodkiem koordynującym oraz ośrodkiem współpracującym I i II poziomu.
§  3. 
Celem pilotażu jest ocena organizacji, jakości i efektów opieki onkologicznej w ramach sieci onkologicznej na terenie województw, o których mowa w § 4 ust. 1.
§  4. 
1. 
Pilotaż obejmuje województwa: dolnośląskie, podlaskie, pomorskie i świętokrzyskie.
2. 
Pilotaż trwa do dnia 31 grudnia 2021 r.
§  5. 
1. 
Pilotażem mogą zostać objęci świadczeniobiorcy, u których w okresie realizacji pilotażu rozpoznano nowotwór złośliwy gruczołu krokowego, jajnika, jelita grubego, piersi lub płuca (kody jednostek chorobowych według klasyfikacji ICD-10: C18-C20, C34, C50, C56, C61, D05 i C78.0).
2. 
Świadczeniobiorcy wyrażają zgodę na objęcie pilotażem po uzyskaniu informacji o:
1)
zasadach pilotażu;
2)
szczegółowych warunkach przetwarzania danych osobowych w ramach pilotażu.
§  6. 
1. 
Wojewódzkimi ośrodkami koordynującymi są:
1)
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu - na terenie województwa dolnośląskiego;
2)
Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach - na terenie województwa świętokrzyskiego;
3)
na terenie województwa podlaskiego:
a)
współpracujący uniwersytecki ośrodek kliniczny w zakresie raka płuca,
b)
Białostockie Centrum Onkologii w zakresie pozostałych nowotworów określonych w § 5 ust. 1;
4)
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku - na terenie województwa pomorskiego.
2. 
Wykaz ośrodków współpracujących I i II poziomu oraz współpracującego uniwersyteckiego ośrodka koordynującego na terenie województw, o których mowa w § 4 ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.
3. 
Wojewódzki ośrodek koordynujący, współpracujący uniwersytecki ośrodek kliniczny oraz ośrodki współpracujące I i II poziomu w danym województwie zawierają porozumienia o współpracy dotyczące sprawowania koordynowanej opieki onkologicznej w ramach pilotażu, w tym:
1)
wzajemnego przepływu danych:
a)
pochodzących z raportów statystycznych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy, lub z systemu Rejestru Usług Medycznych Funduszu,
b)
o stanie ogólnym pacjenta,
c)
o kodzie i stopniu zaawansowania choroby według klasyfikacji TNM w wersji aktualnie obowiązującej, a jeżeli istnieje specyficzna dla nowotworu złośliwego klasyfikacja służąca do określenia stadium zaawansowania i nie jest możliwe zastosowanie klasyfikacji TNM - o nazwie klasyfikacji i wyniku, stadium zaawansowania (in situ, miejscowe, regionalne, uogólnione),
d)
o wyniku badania histopatologicznego;
2)
obligatoryjnego stosowania jednolitych wzorów dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 3.
§  7. 
1. 
Pilotażem są objęte świadczenia opieki zdrowotnej zawarte w wykazie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy w zakresie, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 3 ustawy, znajdujące zastosowanie do jednostek chorobowych określonych w § 5 ust. 1.
2. 
Wojewódzki ośrodek koordynujący:
1)
koordynuje opiekę onkologiczną nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej;
2)
organizuje wielodyscyplinarne zespoły terapeutyczne dla świadczeniobiorców objętych pilotażem, w tym wielodyscyplinarne zespoły terapeutyczne w miejscu udzielania świadczeń przez świadczeniodawcę I poziomu, które ustalają plan leczenia onkologicznego;
3)
w uzgodnieniu ze świadczeniobiorcą wskazuje świadczeniodawcę realizującego opiekę onkologiczną należącego do danej sieci onkologicznej;
4)
realizuje plan leczenia onkologicznego;
5)
wyznacza koordynatora leczenia onkologicznego, o którym mowa w art. 32a ust. 2a ustawy, jednego na każdą kolejną rozpoczętą w danym miesiącu liczbę 40 świadczeniobiorców, których obejmuje opieką onkologiczną w ramach pilotażu;
6)
zapewnia ośrodkom współpracującym I i II poziomu:
a)
ustalenie świadczeniobiorcom tych ośrodków planu leczenia onkologicznego przez wielodyscyplinarne zespoły terapeutyczne, o których mowa w pkt 2,
b)
możliwość skorzystania z porad i konsultacji w przypadkach trudnych klinicznie, w tym z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, środków komunikacji elektronicznej lub publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych;
7)
prowadzi infolinię onkologiczną;
8)
zapewnia możliwość telefonicznego i elektronicznego umawiania oraz zmiany terminu badań diagnostycznych i wizyt lekarskich;
9)
gromadzi dane o świadczeniach opieki zdrowotnej z zakresu profilaktyki nowotworów złośliwych, o których mowa w § 5 ust. 1, udzielonych świadczeniobiorcom objętym pilotażem, uzyskane na podstawie ankiety, o której mowa w ust. 3 pkt 1, oraz dokonuje analizy tych danych;
10)
dokonuje bieżącej i okresowej oceny:
a)
realizacji planów leczenia onkologicznego przez ośrodki współpracujące I i II poziomu oraz współpracujący uniwersytecki ośrodek kliniczny,
b)
organizacji wielodyscyplinarnych zespołów terapeutycznych przez ośrodki współpracujące II poziomu;
11)
gromadzi dane na podstawie ankiety, o której mowa w ust. 3 pkt 2, i dokonuje ich analizy;
12)
sporządza i przekazuje oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu sprawozdania okresowe i sprawozdanie końcowe ze swojej działalności, działalności współpracującego uniwersyteckiego ośrodka klinicznego i działalności ośrodków I i II poziomu, z uwzględnieniem mierników i wskaźników, o których mowa w § 9 i § 10, obejmujące dane, o których mowa w pkt 9 i 11;
13)
może koordynować opiekę onkologiczną, o której mowa w pkt 1, we współpracy z ośrodkami II poziomu;
14)
Fundusz na pisemny wniosek wojewódzkiego ośrodka koordynującego udostępnia mu wskazane we wniosku dane pochodzące z raportów statystycznych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy, lub z systemu Rejestru Usług Medycznych Funduszu, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i analizy pilotażu.
2a. 
Współpracujący uniwersytecki ośrodek kliniczny:
1)
koordynuje i prowadzi biobankowanie materiału biologicznego pobranego od świadczeniobiorców będących pod opieką tego ośrodka, wojewódzkiego ośrodka koordynującego i ośrodków współpracujących I i II poziomu oraz badania naukowe w zakresie terapii personalizowanej, badań genomowych i innych badań poprawiających analizowane wskaźniki leczenia świadczeniobiorców;
2)
finansuje cały proces pobierania materiału biologicznego realizowany w innej jednostce niż współpracujący uniwersytecki ośrodek kliniczny, na podstawie podpisanego szczegółowego porozumienia o współpracy pomiędzy współpracującym uniwersyteckim ośrodkiem klinicznym a pozostałymi ośrodkami uczestniczącymi w pilotażu na terenie województwa, w którym funkcjonuje współpracujący uniwersytecki ośrodek kliniczny;
3)
w zakresie pilotażu raka płuca organizuje, w porozumieniu z wojewódzkim ośrodkiem koordynującym, wielodyscyplinarne zespoły terapeutyczne dla świadczeniobiorców objętych pilotażem, w tym wielodyscyplinarne zespoły terapeutyczne w miejscu udzielania świadczeń przez ośrodek współpracujący I i II poziomu z udziałem lekarzy specjalistów danego ośrodka współpracującego w dziedzinie związanej z lokalizacją nowotworu, które ustalają plan leczenia onkologicznego;
4)
w obszarach, o których mowa w pkt 1-3, zapewnia ośrodkom współpracującym I i II poziomu możliwość skorzystania z porad i konsultacji w przypadkach trudnych klinicznie, w tym z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, środków komunikacji elektronicznej lub publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych;
5)
wskazuje, w uzgodnieniu ze świadczeniobiorcą, świadczeniodawcę realizującego opiekę onkologiczną, należącego do danej sieci onkologicznej;
6)
realizuje plan leczenia onkologicznego;
7)
wyznacza koordynatora leczenia onkologicznego, o którym mowa w art. 32a ust. 2a ustawy, jednego na każdych kolejnych 40 świadczeniobiorców objętych pilotażem, u których rozpoczęto leczenie w danym miesiącu;
8)
zapewnia możliwość telefonicznego i elektronicznego umawiania terminów badań diagnostycznych lub wizyt lekarskich oraz zmiany tych terminów;
9)
dokonuje, w zakresie pilotażu raka płuca, bieżącej i okresowej oceny:
a)
realizacji planów leczenia onkologicznego przez ośrodki współpracujące I i II poziomu,
b)
organizacji wielodyscyplinarnych zespołów terapeutycznych przez ośrodki współpracujące II poziomu;
10)
gromadzi dane o świadczeniach opieki zdrowotnej z zakresu profilaktyki nowotworów złośliwych, o których mowa w § 5 ust. 1, udzielonych świadczeniobiorcom objętym pilotażem, uzyskane na podstawie ankiety, o której mowa w ust. 3 pkt 1, i dokonuje ich analizy;
11)
gromadzi dane uzyskane na podstawie ankiety, o której mowa w ust. 3 pkt 2, i dokonuje ich analizy;
12)
sporządza i przekazuje wojewódzkiemu ośrodkowi koordynującemu sprawozdania okresowe i sprawozdanie końcowe ze swojej działalności, z uwzględnieniem mierników i wskaźników, o których mowa w § 9 i § 10, obejmujące dane, o których mowa w pkt 9 i 10;
13)
organizuje wielodyscyplinarne zespoły terapeutyczne dla świadczeniobiorców objętych pilotażem;
14)
sporządza i przekazuje wojewódzkiemu ośrodkowi koordynującemu sprawozdania okresowe dotyczące organizacji wielodyscyplinarnych zespołów terapeutycznych.
3. 
Wojewódzkie ośrodki koordynujące wspólnie z Funduszem opracują wzory:
1)
ankiety w celu pozyskania danych, o których mowa w ust. 2 pkt 9;
2)
ankiety satysfakcji świadczeniobiorców z zakresu opieki onkologicznej sprawowanej w ramach sieci onkologicznej;
3)
karty oceny mierników zawierających opisy niezbędne do prawidłowego wyliczenia mierników;
4)
oświadczeń i zgód świadczeniobiorcy na udział w pilotażu;
5)
dokumentów oceny diagnostyki onkologicznej niezbędnych do prawidłowej realizacji i analizy efektów pilotażu.
3a. 
Ośrodki biorące udział w pilotażu są obowiązane do stosowania wzorów określonych na podstawie ust. 3.
3b. 
Wzory opracowane na podstawie ust. 3 mogą być zmienianie w trakcie trwania pilotażu, po uprzednim uzyskaniu zgody Prezesa Funduszu.
4. 
Ośrodek współpracujący I poziomu:
1)
zapewnia świadczeniobiorcom wielodyscyplinarne zespoły terapeutyczne, o których mowa w ust. 2 pkt 2 oraz ust. 5 pkt 1;
2)
realizuje plan leczenia onkologicznego świadczeniobiorcy, określony przez wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny, i przekazuje odpowiednio informacje w tym zakresie;
3)
zapewnia możliwość telefonicznego lub elektronicznego umawiania oraz zmiany terminu badań diagnostycznych i wizyt lekarskich;
4)
gromadzi dane o świadczeniach opieki zdrowotnej z zakresu profilaktyki nowotworów złośliwych, o których mowa w § 5 ust. 1, udzielonych świadczeniobiorcom objętym pilotażem, uzyskane na podstawie ankiety, o której mowa w ust. 3 pkt 1, i dokonuje ich analizy;
5)
gromadzi dane uzyskane na podstawie ankiety, o której mowa w ust. 3 pkt 2, i przekazuje je do wojewódzkiego ośrodka koordynującego;
6)
sporządza i przekazuje do wojewódzkiego ośrodka koordynującego sprawozdania okresowe i sprawozdanie końcowe ze swojej działalności, z uwzględnieniem mierników i wskaźników, o których mowa w § 9 i § 10, obejmujące dane, o których mowa w pkt 4 i 5.
5. 
Ośrodek współpracujący II poziomu:
1)
organizuje wielodyscyplinarne zespoły terapeutyczne dla świadczeniobiorców objętych pilotażem, w tym wielodyscyplinarne zespoły terapeutyczne w miejscu udzielania świadczeń przez świadczeniodawcę I poziomu, które ustalają plan leczenia onkologicznego;
2)
w uzgodnieniu ze świadczeniobiorcą wskazuje świadczeniodawcę realizującego opiekę onkologiczną należącego do danej sieci onkologicznej;
3)
realizuje plan leczenia onkologicznego świadczeniobiorcy;
4)
wyznacza koordynatora leczenia onkologicznego, o którym mowa w art. 32a ust. 2a ustawy, jednego na każdą kolejną rozpoczętą w danym miesiącu liczbę 40 świadczeniobiorców, których obejmuje opieką onkologiczną w ramach pilotażu;
5)
zapewnia możliwość telefonicznego i elektronicznego umawiania oraz zmiany terminu badań diagnostycznych i wizyt lekarskich;
6)
gromadzi dane o świadczeniach opieki zdrowotnej z zakresu profilaktyki nowotworów złośliwych, o których mowa w § 5 ust. 1, udzielonych świadczeniobiorcom objętym pilotażem, uzyskane na podstawie ankiety, o której mowa w ust. 3 pkt 1, i dokonuje ich analizy;
7)
gromadzi dane uzyskane na podstawie ankiety, o której mowa w ust. 3 pkt 2, i przekazuje je do wojewódzkiego ośrodka koordynującego, który dokonuje ich analizy;
8)
sporządza i przekazuje do wojewódzkiego ośrodka koordynującego sprawozdania okresowe i sprawozdanie końcowe ze swojej działalności, z uwzględnieniem mierników i wskaźników, o których mowa w § 9 i § 10, obejmujące dane, o których mowa w pkt 6 i 7;
9)
sporządza i przekazuje wojewódzkiemu ośrodkowi koordynującemu sprawozdania okresowe dotyczące organizacji wielodyscyplinarnych zespołów terapeutycznych.
6. 
Wielodyscyplinarne zespoły terapeutyczne, o których mowa w ust. 2 pkt 2 oraz ust. 5 pkt 1, mogą ustalać plan leczenia onkologicznego z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, środków komunikacji elektronicznej lub publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.
7. 
Na terenie województwa podlaskiego wojewódzki ośrodek koordynujący, współpracujący uniwersytecki ośrodek kliniczny oraz ośrodki współpracujące I i II poziomu są obowiązane również do realizacji następujących zadań:
1)
wojewódzki ośrodek koordynujący oraz ośrodki współpracujące I i II poziomu są obowiązane do współpracy z współpracującym uniwersyteckim ośrodkiem klinicznym w zakresie biobankowania i prowadzenia badań naukowych, o których mowa w ust. 2a pkt 1 i 2;
2)
współpracujący uniwersytecki ośrodek kliniczny jest obowiązany do objęcia, w okresie każdego roku, co najmniej 30% świadczeniobiorców, którym wykonano zabieg operacyjny, pozostających pod opieką każdego z ośrodków uczestniczących w pilotażu na terenie województwa, w którym funkcjonuje współpracujący uniwersytecki ośrodek kliniczny, procedurą biobankowania określoną i koordynowaną przez współpracujący uniwersytecki ośrodek kliniczny.
§  8. 
1. 
Wielodyscyplinarne zespoły terapeutyczne dokonują oceny kompletności diagnostyki wstępnej i pogłębionej.
2. 
Po zakończeniu okresu rozliczeniowego określonego przez Fundusz, wojewódzkie ośrodki koordynujące przekazują do oddziału wojewódzkiego Funduszu szczegółowe zestawienie oceny, o której mowa w ust. 1, ze swojej działalności, działalności współpracującego uniwersyteckiego ośrodka klinicznego oraz ośrodków współpracujących I i II poziomu.
§  9. 
Ocena opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej jest prowadzona w stosunku do świadczeniobiorców objętych pilotażem, w podziale na poszczególne rozpoznania, o których mowa w § 5 ust. 1, z uwzględnieniem następujących mierników:
1)
odsetka zgonów w okresie roku od rozpoznania nowotworu złośliwego, w podziale na stopnie zaawansowania nowotworu;
2)
odsetka zgonów w okresie 30 dni od dnia przeprowadzenia zabiegu operacyjnego, w podziale na stopnie zaawansowania nowotworu;
3)
odsetka zgonów w okresie 30 dni od dnia zakończenia chemioterapii, w podziale na stopnie zaawansowania nowotworu;
4)
odsetka zgonów w okresie 30 dni od dnia zakończenia radioterapii paliatywnej, w podziale na stopnie zaawansowania nowotworu;
5)
odsetka świadczeniobiorców wymagających ponownej hospitalizacji z powodu powikłań po leczeniu chirurgicznym;
6)
odsetka świadczeniobiorców wymagających ponownej hospitalizacji z powodu powikłań po radioterapii onkologicznej;
7)
odsetka świadczeniobiorców wymagających ponownej hospitalizacji z powodu powikłań po leczeniu systemowym;
8)
odsetka świadczeniobiorców, którzy otrzymali chemioterapię w trybie hospitalizacji stacjonarnej;
9)
odsetka świadczeniobiorców z III i IV stopniem zaawansowania nowotworu;
10)
oceny kompletności badania patologicznego;
11)
odsetka świadczeniobiorców, u których wykonano badania genetycznych i molekularnych czynników predykcyjnych;
12)
odsetka zabiegów operacyjnych wykonanych metodą małoinwazyjną;
13)
mediany czasu, który upłynął od dnia zarejestrowania świadczeniobiorcy na badania diagnostyczne (obrazowe lub patomorfologiczne) do dnia uzyskania wyniku tego badania;
14)
odsetka badań diagnostycznych powtórzonych w okresie 6 tygodni (tomografia komputerowa, endoskopia, biopsja, ocena patomorfologiczna, ocena molekularna), wykazanego dla każdej z uczestniczących placówek w podziale na typ nowotworu i rodzaj badania;
15)
odsetka powtórzonych zabiegów w rozpoznaniach innych niż nowotwór piersi;
16)
odsetka świadczeniobiorców z nowotworem odbytnicy, u których zastosowano radioterapię przedoperacyjną;
17)
odsetka badań histopatologicznych pooperacyjnych u pacjentów z nowotworem jelita grubego, u których liczba ocenionych węzłów chłonnych wynosiła co najmniej 12;
18)
odsetka wystąpienia nieszczelności zespoleń w nowotworze okrężnicy i odbytnicy;
19)
oceny liczby węzłów chłonnych usuniętych w trakcie prostatektomii;
20)
odsetka limfadenektomii miednicznych wykonanych z podziałem materiału histopatologicznego według zakresów anatomicznych;
21)
ilości pozytywnych marginesów pooperacyjnych po prostatektomii;
22)
odsetka świadczeniobiorców z podejrzeniem nowotworu płuca, skonsultowanych przez pulmonologa w terminie do 14 dni roboczych od dnia zarejestrowania skierowania u świadczeniodawcy;
23)
odsetka świadczeniobiorców z powiększeniem węzłów chłonnych śródpiersia powyżej 10 mm, u których wykonano EBUS-TBNA;
24)
odsetka świadczeniobiorców z podejrzeniem nowotworu płuca i płynem w jamie opłucnej, u których rozpoznano etiologię płynu;
25)
odsetka świadczeniobiorców z III stopniem zaawansowania niedrobnokomórkowego nowotworu płuca, u których zastosowano jednoczasową chemioradioterapię;
26)
odsetka świadczeniobiorców z nowotworem jajnika leczonych pierwotną optymalną lub suboptymalną cytoredukcją (bez pozostawienia mas resztkowych lub < 1 cm);
27)
odsetka świadczeniobiorców z nowotworem jajnika, u których zastosowano neodajuwantową chemioterapię (NACT);
28)
odsetka świadczeniobiorców z nowotworem jajnika, u których wykonano laparotomię zwiadowczą;
29)
odsetka świadczeniobiorców z nowotworem nienaciekającym o średnicy nie większej niż 2 cm (po wykluczeniu pacjentów z mutacjami BRCA1 i BRCA2) poddanych leczeniu oszczędzającemu gruczoł sutkowy;
30)
odsetka świadczeniobiorców z nowotworem naciekającym o średnicy nieprzekraczającej 3 cm (rozmiar całkowity, w tym komponent DCIS; po wykluczeniu pacjentów z mutacjami BRCA1 i BRCA2) poddanych leczeniu oszczędzającemu gruczoł sutkowy;
31)
odsetka badań diagnostycznych wymagających ponownego opisu bądź ponownej weryfikacji materiału w okresie 6 tygodni (tomografia komputerowa, endoskopia, biopsja, ocena patomorfologiczna, ocena molekularna), wykazanego dla każdej z uczestniczących placówek w podziale na typ nowotworu i rodzaj badania;
32)
odsetka świadczeniobiorców na DCIS, u których nie usunięto zawartości dołu pachowego;
33)
odsetka świadczeniobiorców z nowotworem naciekającym bez przerzutów w węzłach chłonnych (pN0), u których nie usunięto układu chłonnego dołu pachowego;
34)
odsetka świadczeniobiorców z hormonowrażliwym nowotworem naciekającym, którzy otrzymali leczenie hormonalne;
35)
odsetka świadczeniobiorców z nowotworem zapalnym lub miejscowo zaawansowanym, nieresekcyjnym nowotworem piersi z ekspresją ER, których poddano indukcyjnej chemioterapii.
§  10. 
Wskaźnikami realizacji pilotażu są:
1)
liczba świadczeniobiorców włączonych do pilotażu;
2)
liczba świadczeniobiorców objętych pilotażem, u których zakończono leczenie onkologiczne;
3)
liczba zwołanych wielodyscyplinarnych zespołów terapeutycznych;
4)
liczba porad i konsultacji przeprowadzonych przez wojewódzki ośrodek koordynujący oraz współpracujący uniwersytecki ośrodek kliniczny na zlecenie ośrodków współpracujących I i II poziomu;
5)
liczba usług w ramach infolinii onkologicznej (w okresie miesiąca);
6)
ocena satysfakcji świadczeniobiorców ze sprawowanej opieki, w oparciu o ankiety;
7)
wartość środków finansowych poniesionych na realizację pilotażu w stosunku do środków finansowych planowanych na jego realizację;
8)
liczba danych dotyczących kompletności diagnostyki wstępnej i pogłębionej;
9)
liczba danych dotyczących stanu ogólnego pacjenta;
10)
liczba danych dotyczących kodu i stopnia zaawansowania choroby;
11)
liczba danych dotyczących wyniku badania histopatologicznego;
12)
liczba danych przekazanych z raportów statystycznych;
13)
liczba mierników uzyskanych w wyniku pilotażu na podstawie gromadzonych danych.
§  11. 
1. 
Podmiotem obowiązanym do wdrażania, finansowania, monitorowania i ewaluacji pilotażu jest Fundusz.
2. 
Rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej zrealizowanych w ramach pilotażu odbywa się zgodnie z umowami o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dotyczącymi:
1)
systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej zawartymi w ramach leczenia onkologicznego ze świadczeniodawcami w zakresie leczenia szpitalnego, z wyłączeniem substancji czynnych w chemioterapii i programach lekowych, seansów radio/brachyterapii, krwi i jej składników oraz świadczenia żywienia doi pozajelitowego;
2)
świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w ramach leczenia onkologicznego, w zakresie leczenia szpitalnego, z wyłączeniem substancji czynnych w chemioterapii i programach lekowych, seansów radio/brachyterapii, krwi i jej składników oraz świadczeń żywienia doi pozajelitowego, objętych finansowaniem poza umowami zawartymi w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń.
3. 
Rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 2, odbywa się z wykorzystaniem współczynników korygujących:
1)
1,05 - dla ośrodka współpracującego I poziomu;
2)
1,175 - dla ośrodka współpracującego II poziomu;
3)
1,35 - dla wojewódzkiego ośrodka koordynującego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1;
4)
1,30 - dla wojewódzkiego ośrodka koordynującego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2;
5)
1,30 - dla wojewódzkiego ośrodka koordynującego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 lit. b, w zakresie nowotworów innych niż nowotwory płuca oraz 1,175 w zakresie nowotworów płuca;
6)
1,35 - dla wojewódzkiego ośrodka koordynującego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4;
7)
1,175 - dla współpracującego uniwersyteckiego ośrodka klinicznego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 lit. a, w zakresie nowotworów innych niż nowotwory płuca oraz 1,30 w zakresie nowotworów płuca.
§  12. 
1. 
Wojewódzki ośrodek koordynujący przekazuje oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu:
1)
co trzy miesiące, w terminie do 30 dni od dnia zakończenia okresu, którego dotyczą - sprawozdania okresowe,
2)
nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia pilotażu - sprawozdania końcowe - o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 12, ust. 2a pkt 12, ust. 4 pkt 6 i ust. 5 pkt 8.
2. 
Prezes Funduszu sporządza sprawozdania okresowe i sprawozdanie końcowe z działalności sieci onkologicznej, z uwzględnieniem mierników i wskaźników, o których mowa w § 9 i § 10, z uwzględnieniem danych, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 9, ust. 4 pkt 5 i ust. 5 pkt 7.
3. 
Prezes Funduszu przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, co sześć miesięcy, informację o przebiegu realizacji pilotażu na podstawie sprawozdań okresowych, o których mowa w ust. 1.
4. 
Ocena wyników pilotażu jest dokonywana przez oddział wojewódzki Funduszu we współpracy z wojewódzkim ośrodkiem koordynującym na podstawie sprawozdania końcowego z realizacji pilotażu.
5. 
Ocenie wyników pilotażu podlegają coroczne wartości mierników, o których mowa w § 9, oraz ich porównanie w perspektywie rok do roku z analogicznymi miernikami dla ośrodków w sieci onkologicznej.
6. 
Prezes Funduszu sporządza we współpracy z wojewódzkim ośrodkiem koordynującym raport końcowy zawierający analizę i ocenę realizacji pilotażu i przekazuje go ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, wraz z kopią sprawozdania końcowego, nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania sprawozdań końcowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2.
7. 
Raport końcowy Funduszu, o którym mowa w ust. 6, podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Funduszu.
8. 
Zadania związane ze sprawozdawczością dotyczące gromadzenia, analizy, opracowania, weryfikacji, udostępniania i upowszechniania danych są realizowane w sposób uniemożliwiający identyfikację osoby, której dotyczą.
9. 
Fundusz odmawia rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnej zrealizowanych w ramach pilotażu z wykorzystaniem współczynników korygujących, w przypadku gdy ośrodek nie przekazuje danych:
1)
o których mowa w § 7 ust. 4 pkt 4 i ust. 5 pkt 7, do wojewódzkiego ośrodka koordynującego;
2)
z ankiet, o których mowa w § 7 ust. 3 pkt 2;
3)
o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 12, ust. 2a pkt 12, ust. 4 pkt 6 i ust. 5 pkt 8.
§  13. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ OŚRODKÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH I I II POZIOMU ORAZ WSPÓŁPRACUJĄCEGO UNIWERSYTECKIEGO OŚRODKA KOORDYNUJĄCEGO NA TERENIE WOJEWÓDZTW DOLNOŚLĄSKIEGO, PODLASKIEGO, POMORSKIEGO I ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Lp. NAZWA OŚRODKA
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
I. Ośrodki współpracujące I poziomu
1 Izerskie Centrum Pulmonologii i Chemioterapii "Izer-Med" Sp. z o.o. w Szklarskiej Porębie
2 "Miedziowe Centrum Zdrowia" S.A. w Lubinie
3 Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy-Zdroju
4 Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu
5 Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie
6 Szpital św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich ul. Pilczycka 144-148, Wrocław
II. Ośrodki współpracujące II poziomu
1 Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
2 Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu
3 Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
4 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu
5 Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze
6 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
7 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
8 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
9 Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
I. Współpracujący uniwersytecki ośrodek kliniczny
1 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
II. Ośrodki współpracujące I poziomu
1 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku
2 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku
3 Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
III. Ośrodki współpracujące II poziomu
1 Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
I. Ośrodki współpracujące I poziomu
1 Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach
2 Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim
II. Ośrodki współpracujące II poziomu
1 COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku
2 Szpitale Pomorskie Sp. z o.o w Gdyni
3 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
4 Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.
5 Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
I. Ośrodki współpracujące I poziomu
1 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze
2 Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich
3 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie
4 Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
II. Ośrodki współpracujące II poziomu
1 Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1470 i 1541).
2 Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 27 grudnia 2018 r.

Zmiany w prawie

Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021
Szczepienia w aptekach możliwe już od soboty

Od soboty 29 maja przepisy dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień w 12 tysiącach aptek ogólnodostępnych. Nowelizacja prawa farmaceutycznego w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe określone w rozporządzeniu.

Krzysztof Sobczak 29.05.2021