Funkcje oraz sposób ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom.

Dz.U.21.632
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 7 marca 2018 r.
w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom
Na podstawie art. 91 § 8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa funkcje, z tytułu pełnienia których przysługują sędziom dodatki funkcyjne, oraz sposób ustalania tych dodatków.
§  2. 
1.  Wysokość dodatku funkcyjnego ustala się z zastosowaniem mnożników podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego, o której mowa w art. 91 § 1c ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych.
2.  Kwotę dodatku funkcyjnego zaokrągla się w górę do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, natomiast końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
3.  Tabela funkcji oraz mnożników służących do ustalania wysokości dodatków funkcyjnych jest określona w załączniku do rozporządzenia.
§  3. 
1.  Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego przysługującego sędziemu z tytułu pełnienia funkcji prezesa sądu, wiceprezesa sądu, kierownika ośrodka zamiejscowego sądu, przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego wydziału oraz kierownika sekcji uwzględnia się liczbę stanowisk sędziowskich, asesorskich i referendarskich, odpowiednio, w sądzie, ośrodku, wydziale albo sekcji, w których funkcja została powierzona.
2.  Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego przysługującego sędziemu z tytułu pełnienia funkcji Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, zastępcy rzecznika dyscyplinarnego działającego przy sądach apelacyjnych, zastępcy rzecznika dyscyplinarnego działającego przy sądach okręgowych oraz rzecznika prasowego przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3.  Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego przysługującego z tytułu pełnienia funkcji Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości uwzględnia się zakres i charakter czynności oraz nakład pracy związanych z prowadzeniem określonej sprawy.
§  4.  W przypadku powierzenia sędziemu pełnienia funkcji innej niż wymienione w § 3, przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego uwzględnia się zakres obowiązków związanych z powierzoną funkcją.
§  4a.  Dodatek funkcyjny sędziego wyznaczonego do dokonania oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie przysługuje za każdą sporządzoną ocenę. Dodatek ten nie przysługuje sędziemu pełniącemu funkcję wizytatora.
§  5. 
1.  W przypadku pełnienia więcej niż jednej funkcji sędziemu przysługuje jeden dodatek funkcyjny, najwyższy spośród dodatków przysługujących z tytułu pełnienia poszczególnych funkcji i ustalonych według zasad wskazanych w § 2-4. Dodatek ten może zostać podwyższony o 10-50% z zastosowaniem zasad określonych w § 3 ust. 1 lub § 4.
2.  Przepisu ust. 1 nie stosuje się do dodatku funkcyjnego sędziego wyznaczonego do dokonania oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie.
§  6.  W zakresie ustalania funkcji, z tytułu pełnienia których przysługują dodatki funkcyjne, oraz sposobu ustalania tych dodatków przepisy rozporządzenia mają zastosowanie od dnia 12 sierpnia 2017 r.
§  7.  Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom (Dz. U. z 2013 r. poz. 151).
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 1 .
ZAŁĄCZNIK

TABELA FUNKCJI ORAZ MNOŻNIKÓW DO USTALANIA WYSOKOŚCI DODATKU FUNKCYJNEGO

Lp. FUNKCJA MNOŻNIK
1 2 3
1 sędzia delegowany do pełnienia obowiązków podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 0,4-1,1
2 prezes sądu apelacyjnego

prezes sądu okręgowego

sędzia delegowany do pełnienia obowiązków dyrektora departamentu lub biura w Ministerstwie Sprawiedliwości

sędzia delegowany do pełnienia obowiązków dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

sędzia delegowany do pełnienia obowiązków dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

sędzia delegowany do pełnienia funkcji poza granicami państwa

koordynator do spraw informatyzacji sądownictwa powszechnego

0,4-1,1
3 Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych 0,8
4 wiceprezes sądu apelacyjnego wiceprezes sądu okręgowego sędzia delegowany do pełnienia obowiązków zastępcy dyrektora departamentu lub biura w Ministerstwie Sprawiedliwości sędzia delegowany do pełnienia obowiązków zastępcy dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 0,35-0,8
5 Rzecznik Dyscyplinarny Ministra Sprawiedliwości 0,3-0,8
6 Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych 0,3-0,7
7 zastępca rzecznika dyscyplinarnego działający przy sądach apelacyjnych zastępca rzecznika dyscyplinarnego działający przy sądach okręgowych 0,2-0,6
8 prezes sądu rejonowego przewodniczący odwoławczej izby morskiej przy sądzie okręgowym przewodniczący izby morskiej przy sądzie okręgowym przewodniczący wydziału w sądzie apelacyjnym kierownik ośrodka zamiejscowego przewodniczący wydziału w sądzie okręgowym sędzia delegowany do pełnienia obowiązków naczelnika wydziału w Ministerstwie Sprawiedliwości sędzia delegowany do prowadzenia zajęć szkoleniowych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury 0,3-0,55
9 sędzia delegowany do pełnienia obowiązków wizytatora w Ministerstwie Sprawiedliwości wizytator w sądzie apelacyjnym wizytator w sądzie okręgowym pełnomocnik w sądzie apelacyjnym do spraw wdrożeń systemów informatycznych pełnomocnik w sądzie okręgowym do spraw wdrożeń systemów informatycznych wiceprzewodniczący odwoławczej izby morskiej przy sądzie okręgowym wiceprzewodniczący izby morskiej przy sądzie okręgowym zastępca przewodniczącego wydziału w sądzie apelacyjnym zastępca przewodniczącego wydziału w sądzie okręgowym sędzia delegowany do pełnienia czynności w Biurze Krajowej Rady Sądownictwa sędzia delegowany do pełnienia czynności w Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu sędzia delegowany do wykonywania pracy w Radzie Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury sędzia delegowany do pełnienia obowiązków kierownika działu albo sekcji w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury koordynator do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych

0,25-0,5
10 wiceprezes sądu rejonowego sędzia delegowany do pełnienia obowiązków głównego specjalisty w Ministerstwie Sprawiedliwości sędzia delegowany do pełnienia obowiązków głównego specjalisty w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury 0,2-0,45
11 prezes sądu dyscyplinarnego przy sądzie apelacyjnym 0,4
12 przewodniczący wydziału w sądzie rejonowym kierownik sekcji w sądzie apelacyjnym kierownik sekcji w sądzie okręgowym rzecznik prasowy koordynator do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych 0,2-0,4
13 sędzia sądu dyscyplinarnego przy sądzie apelacyjnym 0,3
14 sędzia wyznaczony do dokonania oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie 0,2
15 kierownik sekcji w sądzie rejonowym zastępca przewodniczącego wydziału w sądzie rejonowym sędzia wizytujący zakłady dla nieletnich i zakłady lecznicze osób z zaburzeniami psychicznymi 0,15-0,35
16 koordynator do spraw mediacji 0,1-0,3
1 Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 21 marca 2018 r.

Zmiany w prawie

Apteki mogą prowadzić opiekę farmaceutyczną, ale nie ma rozporządzenia, ani finansowania

Od piątku obowiązuje nowe prawo o zawodzie farmaceuty. Prace nad nim trwały aż 30 lat. Dzięki niemu farmaceuta w porozumieniu z lekarzem będzie mógł prowadzić konsultacje na temat przyjmowanych leków i robić ich przegląd, sprawdzić, czy mogą być jednocześnie zażywane. Tyle, że wciąż brakuje rozporządzenia określającego szczegóły. Apteki mogą działać na podstawie ustawy

Jolanta Ojczyk 16.04.2021
Sejm za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Sejm uchwalił w czwartek zmiany związane z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększono też kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za częścią poprawek do noweli o pomocy społecznej

Sejm zgodził się na część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, m.in. na wydłużenie obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za zwiększeniem rezerwy subwencji oświatowej

Nowelizacja ustawy zwiększającej o 187 mln zł rezerwę subwencji oświatowej została uchwalona przez posłów. To realizacja jednego z programów, które rząd zamierza wprowadzić, aby ograniczyć negatywne skutki nauczania na odległość. Zorganizowane zostaną w jego ramach zajęcia dla starszych uczniów.

Monika Sewastianowicz 15.04.2021
Fundusz Modernizacyjny ma wspierać przekształcenia w energetyce

Wsparcie transformacji energetycznej to cel wdrożenia do prawa krajowego tzw. Funduszu Modernizacyjnego. Mają to umożliwić zmiany w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, którą przyjął Sejm. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 15.04.2021
Prawo lotnicze znowelizowane, senatorowie nie wnieśli poprawek

Senatorowie bez poprawek poparli nowelizację Prawa lotniczego, dzięki czemu będzie teraz możliwe dalsze wykonywanie lotów, m.in. gaśniczych, samolotami i śmigłowcami, które nie mają certyfikatu EASA, pod nadzorem krajowym, czyli prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Ustawa została skierowana do podpisu prezydenta.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021