Zmiana ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Dz.U.2021.615
USTAWA
z dnia 30 marca 2021 r.
o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.
Art.  1. 

W ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775 oraz z 2020 r. poz. 1486) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r. jest przeprowadzany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.";

2) w art. 15 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Osoba fizyczna objęta spisem powszechnym, która nie może dopełnić obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego, w szczególności ze względu na stan zdrowia lub uzasadniony interes tej osoby, zgłasza ten fakt służbom statystyki publicznej, telefonując na podany do wiadomości publicznej numer infolinii spisowej, nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.";

3) w art. 16:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W celu umożliwienia osobom fizycznym nieposiadającym we własnym zakresie techniczno-materialnych warunków umożliwiających przeprowadzenie samospisu internetowego Generalny Komisarz Spisowy, zastępcy wojewódzkich komisarzy spisowych oraz gminni komisarze spisowi zapewniają bezpłatny dostęp do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy z zainstalowanym oprogramowaniem wystarczającym do przeprowadzenia samospisu internetowego",

b) w ust. 3 uchyla się pkt 2;
4) w art. 17b uchyla się ust. 2;
5) art. 17d otrzymuje brzmienie:

"Art. 17d. Za wykonywanie czynności spisowych, o których mowa w art. 17b, rachmistrze spisowi otrzymują:

1) w przypadku rachmistrzów spisowych, o których mowa w art. 17b ust. 1 pkt 1 - dodatek spisowy, którego sposób ustalania oraz wysokość są określone w art. 38 ust. 5 i 11;

2) w przypadku rachmistrzów spisowych, o których mowa w art. 17b ust. 1 pkt 2 - wynagrodzenie, którego sposób ustalania oraz wysokość są określone w art. 36 ust. 4 i 4c.";

6) w art. 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Badania kontrolne przeprowadza się w okresie od dnia 1 października 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.";

7) w art. 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Badania uzupełniające przeprowadza się w okresie od dnia 1 października 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.";

8) w art. 36:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Wynagrodzenie rachmistrza spisowego, o którym mowa w art. 17b ust. 1 pkt 2, ustala się, bez względu na metodę przeprowadzania przez niego wywiadów z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym, jako iloczyn stawki w wysokości 6 zł brutto i liczby przeprowadzonych wywiadów bezpośrednich albo wywiadów telefonicznych z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym, skutkujących prawidłowym spisaniem tych osób.",

b) uchyla się ust. 4a i 4b;
9) w art. 38:
a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Dodatek spisowy rachmistrza spisowego, o którym mowa w art. 17b ust. 1 pkt 1, ustala się, bez względu na metodę przeprowadzania przez niego wywiadów z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym, jako iloczyn stawki w wysokości 6 zł brutto i liczby przeprowadzonych wywiadów bezpośrednich albo wywiadów telefonicznych z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym, skutkujących prawidłowym spisaniem tych osób.",

b) uchyla się ust. 6-10;
10) po art. 38 dodaje się art. 38a w brzmieniu:

"Art. 38a. Jeżeli zbieranie danych od osoby fizycznej objętej spisem powszechnym rozpoczyna jeden rachmistrz spisowy, a kończy inny rachmistrz spisowy:

1) wynagrodzenie za przeprowadzenie wywiadu - w przypadku rachmistrza spisowego, o którym mowa w art. 17b ust. 1 pkt 2, albo

2) dodatek spisowy za przeprowadzenie wywiadu - w przypadku rachmistrza spisowego, o którym mowa w art. 17b ust. 1 pkt 1

- przysługuje tylko temu rachmistrzowi spisowemu, który zakończył zbieranie danych od osoby fizycznej objętej spisem powszechnym, skutkujące prawidłowym spisaniem tej osoby.";

11) w art. 41 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób rozpowszechniania, w terminie od dnia 1 maja 2021 r. do dnia zakończenia spisu powszechnego, audycji, o których mowa w art. 40 ust. 1, w ramach czasu antenowego, o którym mowa w ust. 1, z podziałem na miesiące i godziny, mając na względzie popularyzację znaczenia spisu powszechnego dla Rzeczypospolitej Polskiej i jej mieszkańców, sposobu jego przeprowadzenia oraz dotarcie do jak najszerszego kręgu osób fizycznych objętych spisem powszechnym";

12) załącznik nr 3 do ustawy otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej ustawy.
Art.  2. 

W terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy Generalny Komisarz Spisowy dostosuje zbiorczą listę pomieszczeń, o której mowa w art. 16 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1, do art. 16 ust. 1 i 3 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art.  3. 

W terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy dyrektorzy urzędów statystycznych jako zastępcy wojewódzkich komisarzy spisowych dostosują umowy zawarte z rachmistrzami spisowymi, o których mowa w art. 17b ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, do wymagań określonych w art. 36 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art.  4. 

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej niż do dnia 1 maja 2021 r.

Art.  5. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 11, który wchodzi w życie z dniem 1 maja 2021 r.

ZAŁĄCZNIK
"Załącznik nr 3 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r.

(Dz. U. poz. 1175 oraz z 2020 r. poz. 1486)

SPECYFIKACJA KOSZTÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ

Lp. Grupy wydatków Koszt ogółem brutto w zł Koszt brutto w zł według lat wydatkowania
2019 2020 2021 2022 2023-2028
1 Przygotowanie operatów spisowych, wykazów adresowych, w tym zasobów mapowych
Oprogramowanie tworzenia operatu spisowego na podstawie rejestrów urzędowych oraz systemów informacyjnych administracji publicznej 147 900,00 147 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktualizacja wojewódzkiego operatu spisowego w urzędach statystycznych 111 780,00 0,00 111 780,00 0,00 0,00 0,00
Pozyskanie map cyfrowych i przystosowanie ich do potrzeb statystyki publicznej 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem 359 680,00 247 900,00 111 780,00 0,00 0,00 0,00
2 Szkolenia rachmistrzów spisowych, pracowników jednostek służb statystyki publicznej i pracowników jednostek samorządu terytorialnego
Szkolenia pracowników jednostek służb statystyki publicznej i pracowników jednostek samorządu terytorialnego 460 032,80 0,00 27 532,80 432 500,00 0,00 0,00
Szkolenia rachmistrzów spisowych 390 500,00 0,00 0,00 390 500,00 0,00 0,00
Szkolenia informatyczne 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00
Razem 1 050 532,80 0,00 27 532,80 1 023 000,00 0,00 0,00
3 Rachmistrze spisowi, pracownicy jednostek służb statystyki publicznej oraz pracownicy jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bezosobowe i osobowe
Rachmistrze spisowi, pochodzący z naboru dokonywanego przez gminne biura spisowe - wydatki bezosobowe 115 509 760,00 0,00 0,00 115 509 760,00 0,00 0,00
Pozostali rachmistrze spisowi, pracownicy jednostek służb statystyki publicznej i pracownicy jednostek samorządu terytorialnego - wydatki osobowe 111 813 580,00 3 735 764,00 5 184 371,20 98 946 876,80 3 946 568,00 0,00
Razem 227 323 340,00 3 735 764,00 5 184 371,20 214 456 636,80 3 946 568,00 0,00
4 Aplikacje spisowe i materiały wykorzystywane w ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań
Opracowanie aplikacji elektronicznej do zbierania danych 91 890,00 30 630,00 61 260,00 0,00 0,00 0,00
Opracowanie centralnej aplikacji do zarządzania rachmistrzami spisowymi przy wykorzystaniu Geograficznego Systemu Informacyjnego (GIS) 306 300,00 91 890,00 214 410,00 0,00 0,00 0,00
Opracowanie materiałów do nauki i testowania drogą elektroniczną (e-learning) 306 300,00 91 890,00 214 410,00 0,00 0,00 0,00
Opracowanie i druk instrukcji, wytycznych, materiałów szkoleniowych, materiałów popularyzacyjnych oraz opracowanie i wysyłka listów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do respondentów 34 132 960,00 66 560,00 1 216 400,00 32 850 000,00 0,00 0,00
Razem 34 837 450,00 280 970,00 1 706 480,00 32 850 000,00 0,00 0,00
5 Urządzenia mobilne do masowego zebrania danych spisowych oraz dostosowanie infrastruktury na potrzeby narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań
Urządzenia mobilne do masowego zebrania danych spisowych oraz dostosowanie infrastruktury (inwestycje) 12 026 200,00 1 094 200,00 1 332 000,00 9 600 000,00 0,00 0,00
Razem 12 026 200,00 1 094 200,00 1 332 000,00 9 600 000,00 0,00 0,00
6 Popularyzacja narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań
Działania informacyjne, edukacyjne i promocyjne 50 000 000,00 3 300 000,00 5 500 000,00 41 000 000,00 200 000,00 0,00
Razem 50 000 000,00 3 300 000,00 5 500 000,00 41 000 000,00 200 000,00 0,00
7 Opracowanie, analiza i udostępnianie wyników narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań
Opracowanie, analiza i udostępnianie wyników narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 4 595 232,00 0,00 0,00 2 816 800,00 1 778 432,00 0,00
Razem 4 595 232,00 0,00 0,00 2 816 800,00 1 778 432,00 0,00
8 Pozostałe wydatki
Utworzenie i działanie wojewódzkich biur spisowych - wydatki rzeczowe 6 250 000,00 0,00 1 250 000,00 4 375 000,00 625 000,00 0,00
Utworzenie i działanie gminnych biur spisowych - wydatki rzeczowe 2 000 000,00 0,00 600 000,00 1 400 000,00 0,00 0,00
Wydatki związane z przeprowadzaniem wywiadów telefonicznych - wydatki rzeczowe, telefony 56 000,00 0,00 16 800,00 39 200,00 0,00 0,00
Spisy próbne (szkolenia, zebranie informacji, opracowanie wyników) 4 000 000,00 1 500 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00
Delegacje, tłumaczenia, transport 3 000 000,00 400 000,00 800 000,00 1 800 000,00 0,00 0,00
Badania kontrolne i uzupełniające 21 881 260,00 0,00 0,00 21 881 260,00 0,00 0,00
Wydatki inne niż przewidziane powyżej 18 620 305,20 1 441 166,00 3 971 036,00 10 758 103,20 2 450 000,00 0,00
Razem 55 807 565,20 3 341 166,00 9 137 836,00 40 253 563,20 3 075 000,00 0,00
OGÓŁEM 386 000 000,00 12 000 000,00 23 000 000,00 342 000 000,00 9 000 000,00 0,00

Zmiany w prawie

Apteki mogą prowadzić opiekę farmaceutyczną, ale nie ma rozporządzenia, ani finansowania

Od piątku obowiązuje nowe prawo o zawodzie farmaceuty. Prace nad nim trwały aż 30 lat. Dzięki niemu farmaceuta w porozumieniu z lekarzem będzie mógł prowadzić konsultacje na temat przyjmowanych leków i robić ich przegląd, sprawdzić, czy mogą być jednocześnie zażywane. Tyle, że wciąż brakuje rozporządzenia określającego szczegóły. Apteki mogą działać na podstawie ustawy

Jolanta Ojczyk 16.04.2021
Sejm za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Sejm uchwalił w czwartek zmiany związane z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększono też kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za częścią poprawek do noweli o pomocy społecznej

Sejm zgodził się na część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, m.in. na wydłużenie obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za zwiększeniem rezerwy subwencji oświatowej

Nowelizacja ustawy zwiększającej o 187 mln zł rezerwę subwencji oświatowej została uchwalona przez posłów. To realizacja jednego z programów, które rząd zamierza wprowadzić, aby ograniczyć negatywne skutki nauczania na odległość. Zorganizowane zostaną w jego ramach zajęcia dla starszych uczniów.

Monika Sewastianowicz 15.04.2021
Fundusz Modernizacyjny ma wspierać przekształcenia w energetyce

Wsparcie transformacji energetycznej to cel wdrożenia do prawa krajowego tzw. Funduszu Modernizacyjnego. Mają to umożliwić zmiany w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, którą przyjął Sejm. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 15.04.2021
Prawo lotnicze znowelizowane, senatorowie nie wnieśli poprawek

Senatorowie bez poprawek poparli nowelizację Prawa lotniczego, dzięki czemu będzie teraz możliwe dalsze wykonywanie lotów, m.in. gaśniczych, samolotami i śmigłowcami, które nie mają certyfikatu EASA, pod nadzorem krajowym, czyli prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Ustawa została skierowana do podpisu prezydenta.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021