Informacje przekazywane koordynatorowi systemu uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach regulowanych i działalnościach regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej przez właściwe organy.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 18 marca 2021 r.
w sprawie informacji przekazywanych koordynatorowi systemu uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach regulowanych i działalnościach regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej przez właściwe organy 1

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220 oraz z 2021 r. poz. 78) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
sposób i terminy przekazywania koordynatorowi systemu uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach regulowanych i działalnościach regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej, zwanemu dalej "koordynatorem", przez właściwy organ, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, zwanej dalej "ustawą", informacji o:
a)
zmianach lub ustanowieniu nowych wymogów dotyczących zawodów regulowanych i działalności regulowanych lub świadczenia usług transgranicznych, wraz z powodami uznania przepisów zawierających te wymogi za zgodne z zasadami proporcjonalności, uzasadnionego i niedyskryminującego charakteru, o których mowa w art. 50f ust. 1 ustawy,
b)
wydanych decyzjach w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej, zwanych dalej "decyzjami w sprawie uznania kwalifikacji",
c)
przyjętych oświadczeniach o zamiarze świadczenia usług transgranicznych;
2)
zakres przekazywanych informacji, o których mowa w pkt 1 lit. b i c.
§  2. 
Informacje, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, przekazuje się za pośrednictwem bazy danych dotyczących zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję Europejską, o której mowa w art. 59 ust. 1 dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 22, z późn. zm. 2 ), zwanej dalej "dyrektywą 2005/36/WE", w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie przepisów zmieniających obowiązujące wymogi lub ustanawiających nowe wymogi, dotyczące zawodów regulowanych lub działalności regulowanych lub świadczenia usług transgranicznych.
§  3. 
1. 
Informacje, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b i c, przekazuje się za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia w terminie do końca lutego następnego roku.
2. 
Informacje, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b i c, podaje się w formie zestawień, odrębnie dla każdego zawodu regulowanego lub każdej działalności regulowanej, a w przypadku informacji, o których mowa w § 5 - również odrębnie dla każdego poziomu kwalifikacji, o którym mowa w art. 18 ustawy.
3. 
Informacje, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b i c, przekazuje się w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym:
1)
za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki albo
2)
na adres poczty elektronicznej wskazany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.
4. 
Informacje, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b i c, mogą być przekazywane zbiorczo za pośrednictwem krajowego organu właściwego dla danego zawodu regulowanego lub danej działalności regulowanej, jeżeli funkcję właściwego organu pełnią organy okręgowe.
5. 
Właściwy organ przekazuje koordynatorowi informacje o:
1)
wydanych decyzjach w sprawie uznania kwalifikacji w podziale na:
a)
decyzje wydane w postępowaniach, w których przedłożono dokumenty wymienione w załącznikach V i VI do dyrektywy 2005/36/WE - w ujęciu liczbowym,
b)
decyzje, z wyłączeniem decyzji wydanych w postępowaniach, w których przedłożono dokumenty wymienione w załącznikach V i VI do dyrektywy 2005/36/WE - w ujęciu liczbowym i w ujęciu jednostkowym;
2)
przyjętych oświadczeniach o zamiarze świadczenia usług transgranicznych w podziale na:
a)
oświadczenia przyjęte w postępowaniach, w których przedłożono dokumenty wymienione w załącznikach V i VI do dyrektywy 2005/36/WE - w ujęciu liczbowym,
b)
oświadczenia, z wyłączeniem oświadczeń przyjętych w postępowaniach, w których przedłożono dokumenty wymienione w załącznikach V i VI do dyrektywy 2005/36/WE - w ujęciu liczbowym.
§  4. 
Zakres informacji o wydanych decyzjach w sprawie uznania kwalifikacji w postępowaniach, w których przedłożono dokumenty wymienione w załącznikach V i VI do dyrektywy 2005/36/WE, w ujęciu liczbowym, obejmuje:
1)
rok, za który przekazuje się informacje;
2)
nazwę zawodu regulowanego zgodnie z załącznikami V i VI do dyrektywy 2005/36/WE:
a)
lekarz - kwalifikacje podstawowe,
b)
lekarz - kwalifikacje specjalistyczne w zakresie medycyny rodzinnej,
c)
lekarz - pozostałe kwalifikacje specjalistyczne,
d)
lekarz dentysta - kwalifikacje podstawowe,
e)
lekarz dentysta - kwalifikacje specjalistyczne,
f)
pielęgniarka odpowiedzialna za opiekę ogólną,
g)
położna,
h)
lekarz weterynarii,
i)
farmaceuta,
j)
architekt,
k)
architekt - uznanie na podstawie praw nabytych;
3)
nazwę państwa wnioskodawcy oraz w odniesieniu do każdego z wymienionych państw:
a)
liczbę decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej, zwanych dalej "decyzjami pozytywnymi",
b)
liczbę decyzji o odmowie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej, zwanych dalej "decyzjami negatywnymi",
c)
liczbę decyzji, od których wniesiono odwołania albo wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy,
d)
liczbę decyzji, na które wniesiono skargi do sądu administracyjnego.
§  5. 
Zakres informacji o wydanych decyzjach w sprawie uznania kwalifikacji, z wyłączeniem decyzji wydanych w postępowaniach, w których przedłożono dokumenty wymienione w załącznikach V i VI do dyrektywy 2005/36/WE, w ujęciu liczbowym, obejmuje:
1)
rok, za który przekazuje się informacje;
2)
nazwę zawodu regulowanego albo działalności regulowanej;
3)
poziom kwalifikacji, o którym mowa w art. 18 ustawy;
4)
nazwę państwa wnioskodawcy oraz w odniesieniu do każdego z wymienionych państw:
a)
liczbę decyzji pozytywnych ogółem,
b)
liczbę decyzji pozytywnych po odbyciu stażu adaptacyjnego,
c)
liczbę decyzji pozytywnych po przystąpieniu do testu umiejętności,
d)
liczbę decyzji pozytywnych po odbyciu stażu adaptacyjnego i przystąpieniu do testu umiejętności,
e)
liczbę decyzji pozytywnych automatycznych wydanych na podstawie doświadczenia zawodowego, bez odbycia stażu adaptacyjnego i przystąpienia do testu umiejętności,
f)
liczbę decyzji pozytywnych automatycznych wydanych na podstawie doświadczenia zawodowego, bez odbycia stażu adaptacyjnego i przystąpienia do testu umiejętności - w przypadku działalności regulowanych wymienionych w załączniku IV do dyrektywy 2005/36/WE,
g)
liczbę decyzji pozytywnych w zakresie możliwych do wyodrębnienia i samodzielnego wykonywania czynności zawodowych w ramach danego zawodu w celu przyznania częściowego dostępu do zawodu regulowanego,
h)
liczbę decyzji negatywnych ogółem,
i)
liczbę decyzji negatywnych po odbyciu stażu adaptacyjnego,
j)
liczbę decyzji negatywnych po przystąpieniu do testu umiejętności,
k)
liczbę decyzji negatywnych automatycznych wydanych na podstawie doświadczenia zawodowego, bez odbycia stażu adaptacyjnego i przystąpienia do testu umiejętności,
l)
liczbę decyzji negatywnych automatycznych wydanych na podstawie doświadczenia zawodowego, bez odbycia stażu adaptacyjnego i przystąpienia do testu umiejętności - w przypadku działalności regulowanych wymienionych w załączniku IV do dyrektywy 2005/36/WE,
m)
liczbę decyzji, od których wniesiono odwołania albo wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy,
n)
liczbę decyzji, na które wniesiono skargi do sądu administracyjnego.
§  6. 
Zakres informacji o wydanych decyzjach w sprawie uznania kwalifikacji, z wyłączeniem decyzji wydanych w postępowaniach, w których przedłożono dokumenty wymienione w załącznikach V i VI do dyrektywy 2005/36/WE, w ujęciu jednostkowym, obejmuje:
1)
rok, w którym została wydana decyzja;
2)
nazwę właściwego organu, który wydał decyzję;
3)
informacje dotyczące zawodu regulowanego albo działalności regulowanej, w tym:
a)
nazwę zawodu regulowanego albo działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej,
b)
specjalność, stanowisko,
c)
nazwę zawodu regulowanego albo działalności regulowanej w oryginalnym brzmieniu wraz z tłumaczeniem na język polski,
d)
nazwę państwa wnioskodawcy albo usługodawcy,
e)
informacje:
czy zawód jest regulowany w państwie wnioskodawcy albo usługodawcy albo czy działalność jest regulowana w państwie wnioskodawcy albo usługodawcy,
czy kształcenie dotyczące zawodu regulowanego albo działalności regulowanej jest regulowane w państwie wnioskodawcy albo usługodawcy,
czy kwalifikacje zawodowe, których dotyczy decyzja, zostały uprzednio uznane w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej,
f)
informacje dotyczące kwalifikacji wnioskodawcy albo usługodawcy, w tym:
dokumenty potwierdzające posiadane formalne kwalifikacje, o których mowa w art. 5 pkt 1 ustawy,
nazwę szkoły lub uczelni, która wydała dokument potwierdzający posiadane formalne kwalifikacje, o których mowa w art. 5 pkt 1 ustawy, a w przypadku dyplomu ukończenia studiów - także o kierunku, poziomie i profilu,
nazwę ukończonego szkolenia,
posiadany tytuł;
4)
rozstrzygnięcie decyzji - pozytywna, negatywna albo o przyznaniu częściowego dostępu do zawodu regulowanego;
5)
wskazanie poziomu kwalifikacji wnioskodawcy, o którym mowa w art. 18 ustawy, albo wskazanie, że uznanie kwalifikacji nastąpiło na podstawie doświadczenia zawodowego;
6)
wskazanie, czy występują różnice, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy:
a)
w zakresie kształcenia, szkolenia lub egzaminu wymaganego do wykonywania zawodu regulowanego albo w zakresie wykonywanego zawodu oraz
b)
czy w następstwie tych różnic wnioskodawca albo usługodawca:
udokumentował doświadczenie zawodowe, które wyrównuje te różnice, albo
udokumentował potwierdzone efekty uczenia się lub potwierdzone efekty kształcenia, które wyrównują te różnice, albo
przystąpił do testu umiejętności, odbył staż adaptacyjny albo przystąpił do testu umiejętności i odbył staż adaptacyjny;
7)
w przypadku gdy od decyzji wniesiono odwołanie albo wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy - informacje o:
a)
organie, do którego wniesiono odwołanie albo wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy,
b)
treści odwołania albo wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy,
c)
rozstrzygnięciu decyzji w postępowaniu odwoławczym wraz ze streszczeniem uzasadnienia tej decyzji;
8)
w przypadku gdy na decyzję wniesiono skargę do sądu administracyjnego - informacje o:
a)
sądzie administracyjnym, do którego wniesiono skargę albo skargę kasacyjną,
b)
wnioskach i zarzutach skargi albo skargi kasacyjnej,
c)
sentencji wyroku sądu administracyjnego wraz z sygnaturą akt sprawy.
§  7. 
Zakres informacji o przyjętych oświadczeniach o zamiarze świadczenia usług transgranicznych w postępowaniach, w których przedłożono dokumenty wymienione w załącznikach V i VI do dyrektywy 2005/36/WE, w ujęciu liczbowym, obejmuje:
1)
rok, za który przekazuje się informacje;
2)
nazwę zawodu regulowanego zgodnie z załącznikami V i VI do dyrektywy 2005/36/WE:
a)
lekarz - kwalifikacje podstawowe,
b)
lekarz - kwalifikacje specjalistyczne w zakresie medycyny rodzinnej,
c)
lekarz - pozostałe kwalifikacje specjalistyczne,
d)
lekarz dentysta - kwalifikacje podstawowe,
e)
lekarz dentysta - kwalifikacje specjalistyczne,
f)
pielęgniarka odpowiedzialna za opiekę ogólną,
g)
położna,
h)
lekarz weterynarii,
i)
farmaceuta,
j)
architekt,
k)
architekt - uznanie na podstawie praw nabytych;
3)
nazwę państwa usługodawcy oraz w odniesieniu do każdego z wymienionych państw liczbę przyjętych oświadczeń o zamiarze świadczenia usług transgranicznych.
§  8. 
Zakres informacji o przyjętych oświadczeniach o zamiarze świadczenia usług transgranicznych, z wyłączeniem oświadczeń przyjętych w postępowaniach, w których przedłożono dokumenty wymienione w załącznikach V i VI do dyrektywy 2005/36/WE, w ujęciu liczbowym, obejmuje:
1)
rok, za który przekazuje się informacje;
2)
nazwę zawodu regulowanego albo działalności regulowanej;
3)
nazwę państwa usługodawcy oraz w odniesieniu do każdego z wymienionych państw:
a)
liczbę oświadczeń o zamiarze świadczenia usług transgranicznych, z wyłączeniem oświadczeń dotyczących zawodów regulowanych i działalności regulowanych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 8 ustawy,
b)
liczbę oświadczeń o zamiarze świadczenia usług transgranicznych dotyczących zawodów regulowanych i działalności regulowanych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 8 ustawy, a w przypadku przeprowadzenia postępowania w sprawie uznania kwalifikacji - także:
liczbę decyzji pozytywnych,
liczbę decyzji pozytywnych w zakresie możliwych do wyodrębnienia i samodzielnego wykonywania czynności zawodowych w ramach danego zawodu regulowanego w celu przyznania częściowego dostępu do zawodu regulowanego,
liczbę decyzji w sprawie odstąpienia od uznania kwalifikacji,
w przypadku zobowiązania usługodawcy do przystąpienia do testu umiejętności:
––
liczbę decyzji pozytywnych po przystąpieniu do testu umiejętności,
––
liczbę decyzji negatywnych po przystąpieniu do testu umiejętności,
liczbę oświadczeń o zamiarze świadczenia usług transgranicznych, w przypadku których bezskutecznie upłynął termin na wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji,
liczbę decyzji w sprawie uznania kwalifikacji, od których wniesiono odwołania albo wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy,
liczbę decyzji w sprawie uznania kwalifikacji, na które wniesiono skargi do sądu administracyjnego,
liczbę oświadczeń o zamiarze świadczenia usług transgranicznych, w stosunku do których toczy się postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji, z wyszczególnieniem postępowań, w których:
––
nie została wydana decyzja, o której mowa w art. 34 ust. 2 pkt 1 albo 2 ustawy,
––
usługodawca został zobowiązany do przystąpienia do testu umiejętności.
§  9. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3
1 Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia:

1) dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 22, Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 141, Dz. Urz. UE L 271 z 16.10.2007, str. 18, Dz. Urz. UE L 320 z 06.12.2007, str. 3, Dz. Urz. UE L 93 z 04.04.2008, str. 28, Dz. Urz. UE L 205 z 01.08.2008, str. 10, Dz. Urz. UE L 311 z 21.11.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 93 z 07.04.2009, str. 11, Dz. Urz. UE L 59 z 04.03.2011, str. 4, Dz. Urz. UE L 112 z 24.04.2012, str. 21, Dz. Urz. UE L 180 z 12.07.2012, str. 9, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 368, Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 132, Dz. Urz. UE L 305 z 24.10.2014, str. 115, Dz. Urz. UE L 177 z 08.07.2015, str. 60, Dz. Urz. UE L 134 z 24.05.2016, str. 135, Dz. Urz. UE L 317 z 01.12.2017, str. 119, Dz. Urz. UE L 104 z 15.04.2019, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 131 z 24.04.2020, str. 1);

2) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/958 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie analizy proporcjonalności przed przyjęciem nowych regulacji dotyczących zawodów (Dz. Urz. UE L 173 z 09.07.2018, str. 25).

2 Zmiany wymienionej dyrektywy zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 141, Dz. Urz. UE L 271 z 16.10.2007, str. 18, Dz. Urz. UE L 320 z 06.12.2007, str. 3, Dz. Urz. UE L 93 z 04.04.2008, str. 28, Dz. Urz. UE L 205 z 01.08.2008, str. 10, Dz. Urz. UE L 311 z 21.11.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 93 z 07.04.2009, str. 11, Dz. Urz. UE L 59 z 04.03.2011, str. 4, Dz. Urz. UE L 112 z 24.04.2012, str. 21, Dz. Urz. UE L 180 z 12.07.2012, str. 9, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 368, Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 132, Dz. Urz. UE L 305 z 24.10.2014, str. 115, Dz. Urz. UE L 177 z 08.07.2015, str. 60, Dz. Urz. UE L 134 z 24.05.2016, str. 135, Dz. Urz. UE L 317 z 01.12.2017, str. 119, Dz. Urz. UE L 104 z 15.04.2019, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 131 z 24.04.2020, str. 1.
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie informacji przekazywanych koordynatorowi systemu uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach regulowanych i działalnościach regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej przez właściwe organy (Dz. U. poz. 732), które zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 78) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Zmiany w prawie

Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021
Szczepienia w aptekach możliwe już od soboty

Od soboty 29 maja przepisy dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień w 12 tysiącach aptek ogólnodostępnych. Nowelizacja prawa farmaceutycznego w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe określone w rozporządzeniu.

Krzysztof Sobczak 29.05.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.580

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Informacje przekazywane koordynatorowi systemu uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach regulowanych i działalnościach regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej przez właściwe organy.
Data aktu: 18/03/2021
Data ogłoszenia: 30/03/2021
Data wejścia w życie: 14/04/2021