Wzory formularzy, na których Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje informacje o udzielonym finansowym wsparciu oraz finansowym wsparciu możliwym do udzielenia z Funduszu Dopłat.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII 1
z dnia 23 marca 2021 r.
w sprawie wzorów formularzy, na których Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje informacje o udzielonym finansowym wsparciu oraz finansowym wsparciu możliwym do udzielenia z Funduszu Dopłat

Na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz. U. z 2020 r. poz. 508 oraz z 2021 r. poz. 11 i 223) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Określa się wzory formularzy informacji o:
1)
udzielonym finansowym wsparciu z Funduszu Dopłat, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
finansowym wsparciu możliwym do udzielenia z Funduszu Dopłat, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  2. 
Formularze, o których mowa w § 1, stosuje się po raz pierwszy do informacji przekazywanych według stanu na koniec I kwartału 2021 r.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

INFORMACJA O UDZIELONYM FINANSOWYM WSPARCIU Z FUNDUSZU DOPŁAT*

INFORMACJA O UDZIELONYM FINANSOWYM WSPARCIU Z FUNDUSZU DOPŁAT*

Część A

Narastająco wg stanu na dzień ..................... r., w podziale na lata zakwalifikowania wniosków
Rok** Rodzaj zasobu Wnioski spełniające warunki formalne Umowy czynne Umowy zakończone i rozliczone Rezygnacja z zawarcia umowy, rozwiązane umowy Zmniejszenie kwoty finansowego wsparcia w wyniku rozliczenia przedsięwzięć, z uwzględnieniem zwróconych środków

(w złotych)

Wypłaty finansowego wsparcia pomniejszone o zwrócone środki

(w złotych)

Kwota pozostała do wypłaty

(w złotych)

Liczba Wnioskowana kwota

finansowego wsparcia

(w złotych)

Liczba Umowna kwota finansowego wsparcia

(w złotych)

Liczba Umowna kwota

finansowego wsparcia

(w złotych)

Liczba Kwota finansowego wsparcia

(w złotych)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy (art. 3 ust. 1 ustawy)
tymczasowe pomieszczenia (art. 3 ust. 2 ustawy)
noclegownie, schroniska dla osób bezdomnych, ogrzewalnie (art. 4 ustawy)
lokale mieszkalne na wynajem (art. 5 ustawy)
lokale mieszkalne z prawem do podnajmowania (art. 5a ustawy)
komunalna infrastruktura techniczna i infrastruktura społeczna (art. 5c ustawy)
mieszkania chronione (art. 6 ustawy)
lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy powstałe w wyniku przedsięwzięć łączonych
RAZEM
OGÓŁEM LATA

Część B

Narastająco wg stanu na dzień ................... r., w podziale na lata zakwalifikowania wniosków i powstały zasób
Rok Liczba wniosków Liczba miejsc w

noclegowniach

Liczba miejsc w schroniskach dla osób bezdomnych Liczba miejsc w

ogrzewalniach

Liczba tymczasowych pomieszczeń Liczba lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Liczba lokali mieszkalnych na wynajem Liczba lokali mieszkalnych z prawem do podnajmowania Liczba mieszkań chronionych Liczba lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy przeznaczonych dla powodzian Kwota dofinansowania (w tys. zł)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SUMA

Część C

Narastająco wg stanu na dzień ..................r., w podziale na lata zakwalifikowania wniosków i powstały zasób

Rok Wnioski spełniające warunki do udzielenia finansowego wsparcia – dane uzupełniające w zakresie części В
Lokale mieszkalne stanowiące byłe mieszkania zakładowe (o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy) Lokale mieszkalne zajmowane przez lokatorów na podstawie obowiązującej umowy najmu (o których mowa w art. 3 ust. 4 ustawy) Lokale mieszkalne dla osób starszych (o których mowa w art. 5b ustawy) Lokale mieszkalne w ramach przedsięwzięć rewitalizacyjnych (o których mowa w art. 13 ust. 4 ustawy) Lokale mieszkalne w ramach przedsięwzięć "Za życiem" (o których mowa w art. 13 ust. 4 ustawy) Lokale mieszkalne w ramach budynków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków

(o których mowa w art. 13 ust. 5 ustawy)

Lokale mieszkalne niezajmowane przez lokatorów na podstawie obowiązującej umowy najmu (o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy)
Liczba wniosków Liczba lokali Kwota dofinansowania

(w tys. zł)

Liczba wniosków Liczba lokali Kwota dofinansowania

(w tys. zł)

Liczba wniosków Liczba lokali Kwota dofinansowania

(w tys. zł)

Liczba wniosków Liczba lokali Kwota dofinansowania

(w tys. zł)

Liczba wniosków Liczba lokali Kwota dofinansowania

(w tys. zł)

Liczba wniosków Liczba lokali Kwota dofinansowania

(w tys. zł)

Liczba wniosków Liczba lokali Kwota dofinansowania

(w tys. zł)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
SUMA

Część D-1

Narastająco wg stanu na dzień ............ r, w podziale na lata zakwalifikowania wniosków

Wnioski spełniające warunki do udzielenia finansowego wsparcia.

Dane w zakresie przedsięwzięć realizowanych na podstawie art. 5c ustawy – komunalna infrastruktura techniczna

Rok Liczba wniosków Kwota dofinansowania

(w tys. zł)

Gminne drogi, ulice, mosty, place oraz organizacja ruchu drogowego (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.)) Wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypiska i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) Lokalny transport zbiorowy (art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)
1 2 3 4 5
SUMA

Część D-2

Narastająco wg stanu na dzień ........................ r., w podziale na lata zakwalifikowania wniosków

Wnioski spełniające warunki do udzielenia finansowego wsparcia.

Dane w zakresie przedsięwzięć realizowanych na podstawie art. 5c ustawy – infrastruktura społeczna

Rok Liczba

wniosków

Kwota dofinansowania

(w tys. zł)

Ochrona zdrowia (art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) Pomoc społeczna, w tym ośrodki i zakłady opiekuńcze (art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) Edukacja publiczna (art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) Kultura, w tym biblioteki gminne i inne instytucje kultury oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) Kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) Zieleń gminna i zadrzewienia (art. 7 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)
1 2 3 4 5 6 7 8
SUMA

Część E

W złotych wg stanu na koniec .... kwartału .... roku
Lp. Wyszczególnienie Kwota w kwartale

objętym rozliczeniem

Kwota narastająco

od początku roku

1 2 3 4
1 Środki finansowego wsparcia przekazane do Funduszu Dopłat na realizację wypłat
2 Środki finansowego wsparcia wypłacone beneficjentom z Funduszu Dopłat
3 Zwrot wypłaconego finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat
4 Środki finansowego wsparcia pozostające w Funduszu Dopłat po realizacji wypłat

* Na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz. U. z 2020 r. poz. 508, z późn. zm.).

** W przypadku składania informacji za okres kilku lat narastająco, należy powtórzyć wszystkie wiersze dla każdego roku.

)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

INFORMACJA O FINANSOWYM WSPARCIU MOŻLIWYM DO UDZIELENIA Z FUNDUSZU DOPŁAT*

INFORMACJA O FINANSOWYM WSPARCIU MOŻLIWYM DO UDZIELENIA Z FUNDUSZU DOPŁAT*

Narastająco wg stanu na dzień .......................... r.

w tys. zł
Rodzaj przedsięwzięcia w tym:
Wysokość finansowego wsparcia Rok ................**

(w podziale na kwartały)

Rok .................**

(w podziale na kwartały)

Rok**

........

Rok**

........

...

kwartał ..... r.

...

kwartał ..... r.

...

kwartał ..... r.

...

kwartał ..... r.

...

kwartał ..... r.

...

kwartał ..... r.

...

kwartał ..... r.

...

kwartał ..... r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
budowa budynku, z tego:
lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy)
miejsca w noclegowniach, schroniskach dla osób bezdomnych i ogrzewalniach (art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy)
lokale mieszkalne na wynajem (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy)
lokale mieszkalne z prawem do podnajmowania (art. 5a ustawy)
mieszkania chronione (art. 6 ust. 1 ustawy)
remont lub przebudowa, z tego:
lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy (art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 4 ustawy)
miejsca w noclegowniach, schroniskach dla osób bezdomnych i ogrzewalniach (art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 ustawy)
lokale mieszkalne na wynajem (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)
lokale mieszkalne z prawem do podnajmowania (art. 5a ustawy)
mieszkania chronione (art. 6 ust. 1 ustawy)
kupno lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych (art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy)
kupno lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych połączone z remontem (art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy)
zmiana sposobu użytkowania budynku, z tego:
lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy (art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy)
tymczasowe pomieszczenia (art. 3 ust. 2 ustawy)
miejsca w noclegowniach, schroniskach dla osób bezdomnych i ogrzewalniach (art. 4 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 3 ustawy)
lokale mieszkalne na wynajem (art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy)
lokale mieszkalne z prawem do podnajmowania (art. 5a ustawy)
mieszkania chronione (art. 6 ust. 1 ustawy)
budowa lub przebudowa komunalnej infrastruktury technicznej lub infrastruktury społecznej (art. 5c ust. 1 ustawy)
budowa lub przebudowa komunalnej infrastruktury technicznej lub infrastruktury społecznej realizowanej przez inwestora (art. 5c ust. 3 ustawy)
SUMA

* Na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz. U. z 2020 r. poz. 508, z późn. zm.).

** kolumny 3–6 dotyczą roku, w jakim składana jest informacja

kolumny 7–10 dotyczą roku następującego po roku, w jakim składana jest informacja

kolumny 11 i 12 dotyczą lat kolejnych i zawierają ogólne kwoty finansowego wsparcia, możliwe do udzielenia w tych latach

)

1 Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularzy, na których Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje informacje o udzielonym finansowym wsparciu oraz finansowym wsparciu możliwym do udzielenia z Funduszu Dopłat (Dz. U. poz. 2464), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 11).

Zmiany w prawie

Jednoosobowe składy w apelacji, wstrzymanie biegu przedawnienia karalności - zmiany w procedurze wchodzą w życie

Od wtorku 22 czerwca obowiązuje kolejna nowelizacja procedury karnej. Zmiany budzą sporo kontrowersji - chodzi m.in. o ograniczenie dostępu do akt zakończonych postępowań, wstrzymanie przedawnienia karalności czynu, przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, oraz jednoosobowe składy w apelacji w drobnych sprawach.

Patrycja Rojek-Socha 22.06.2021
Ustawa pozwalająca na wzmocnienie ośrodka w Gostyninie już obowiązuje

Wchodząca w życie 20 czerwca nowelizacja zakłada dodatkowe środki dla Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie oraz umożliwia czasowe oddelegowanie do pracy w placówce funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zmienia również maksymalne limity wydatków budżetu państwa, co ma pozwolić na rozpoczęcie planowanej już od dłuższego czasu budowy docelowego nowego ośrodka.

Krzysztof Sobczak 20.06.2021
W Senacie bez poprawek - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 18.06.2021
Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy - wkrótce nowe przepisy

Za niecałe dwa tygodnie zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 18.06.2021
Zmiany w rozliczaniu akcyzy już od 1 lipca

Od lipca obowiązkowe będzie składanie deklaracji na podatek akcyzowy w formie elektronicznej. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozliczą akcyzę wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl). Deklaracje papierowe dostępne będą tylko dla osób prywatnych - np. do rozliczenia podatku od zakupu samochodu za granicą.

Krzysztof Koślicki 16.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.550

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wzory formularzy, na których Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje informacje o udzielonym finansowym wsparciu oraz finansowym wsparciu możliwym do udzielenia z Funduszu Dopłat.
Data aktu: 23/03/2021
Data ogłoszenia: 26/03/2021
Data wejścia w życie: 01/04/2021