Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
2. 
Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.
§  2. 
Pełnomocnik wykonuje zadania związane z działaniami na rzecz rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego:
1)
koordynuje i monitoruje działania wykonywane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego przez poszczególnych członków Rady Ministrów;
2)
monitoruje działania w obszarze partnerstwa publiczno-prywatnego realizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
3)
realizuje zadania związane z koordynowaniem i monitorowaniem inwestycji infrastrukturalnych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w Rzeczypospolitej Polskiej;
4)
inicjuje realizację inwestycji planowanych do wykonania w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego przez poszczególnych członków Rady Ministrów oraz udziela im wsparcia w tym zakresie;
5)
monitoruje prace podejmowane przez organy administracji rządowej w celu zwiększenia efektywności projektów realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego;
6)
inicjuje działania mające na celu popularyzację partnerstwa publiczno-prywatnego.
§  3. 
1. 
Pełnomocnik może inicjować działania legislacyjne zmierzające do rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego.
2. 
Pełnomocnik może, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, wnosić do rozpatrzenia przez Radę Ministrów projekty dokumentów rządowych wynikające z zakresu swojego działania.
§  4. 
1. 
Pełnomocnik przy wykonywaniu powierzonych zadań współpracuje z organami administracji rządowej, które są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.
2. 
Pełnomocnik, w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań, może podejmować współpracę z organami jednostek samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi.
3. 
Pełnomocnik może, po uprzednim uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego, w zakresie powierzonych mu zadań, powoływać zespoły eksperckie i doradcze oraz zlecać przeprowadzanie ekspertyz.
§  5. 
Pełnomocnik może przedstawiać Radzie Ministrów analizy, oceny i wnioski oraz projekty dokumentów związanych z realizacją powierzonych mu zadań.
§  6. 
Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów roczne sprawozdania ze swojej działalności.
§  7. 
Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.
§  8. 
Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części 34, której dysponentem jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.
§  9. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021
Szczepienia w aptekach możliwe już od soboty

Od soboty 29 maja przepisy dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień w 12 tysiącach aptek ogólnodostępnych. Nowelizacja prawa farmaceutycznego w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe określone w rozporządzeniu.

Krzysztof Sobczak 29.05.2021