Zmiana rozporządzenia w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII 1
z dnia 10 marca 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

Na podstawie art. 197 pkt 1-5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 oraz z 2021 r. poz. 11 i 234) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (Dz. U. z 2020 r. poz. 1925) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. Po zakończeniu praktyki zawodowej prowadzący praktykę zawodową potwierdza zrealizowanie jej programu, a następnie organizator praktyki zawodowej sprawdza oraz potwierdza spełnienie warunków jej odbycia. Potwierdzenie następuje przez złożenie podpisów w dzienniku praktyki zawodowej.";

2)
w § 18 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. W uzasadnionych przypadkach minister może odwołać albo zmienić termin postępowania kwalifikacyjnego wyznaczony komunikatem, o którym mowa w ust. 2. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.";

3)
w § 20:
a)
w ust. 1 w pkt 8 skreśla się wyrazy "środkami publicznego transportu zbiorowego",
b)
dodaje się ust. 3-7 w brzmieniu:

"3. Koszty podróży ustala się w wysokości:

1) zapłaconej ceny biletu drugiej klasy wraz z opłatami dodatkowymi, w tym miejscówkami - w przypadku odbycia podróży środkiem transportu kolejowego;

2) zapłaconej ceny biletu - w przypadku odbycia podróży środkiem transportu autobusowego;

3) zapłaconej ceny biletu w klasie ekonomicznej - w przypadku odbycia podróży środkiem transportu lotniczego;

4) stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów według optymalnej trasy i stawki za jeden kilometr przebiegu - w przypadku odbycia podróży samochodem prywatnym.

4. Stawka za jeden kilometr przebiegu, o której mowa w ust. 3 pkt 4, wynosi 0,45 zł.

5. W przypadku odbycia podróży jednym samochodem prywatnym przez więcej niż jednego członka Komisji do kosztów podróży zalicza się koszty poniesione wyłącznie przez członka Komisji, który jest właścicielem lub współwłaścicielem samochodu, albo członka Komisji, który użytkował samochód za pisemną zgodą właściciela.

6. Koszty podróży ustala się, w przypadku gdy posiedzenie Komisji odbywa się poza miejscowością zamieszkania członka Komisji.

7. Członkowie Komisji doręczają dokumenty potwierdzające odbycie podróży związanej z ich udziałem w posiedzeniach Komisji, w tym z przeprowadzaniem postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w ust. 2, nie później niż w terminie 21 dni od dnia zakończenia tej podróży. W przypadku doręczenia dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320) termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem dokumenty te zostały nadane w placówce pocztowej operatora pocztowego.";

4)
§ 21 otrzymuje brzmienie:

"§ 21. Kandydat może złożyć do ministra wniosek o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, jeżeli spełnia wymogi określone w art. 177 ust. 1 pkt 1-5 ustawy, z uwzględnieniem art. 177 ust. 2 i 2b ustawy.";

5)
w § 22 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Do postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości może być dopuszczony kandydat, który do wniosku o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości dołączył wszystkie dokumenty, o których mowa w ust. 3, z uwzględnieniem ust. 4. Po sprawdzeniu kompletności wniosku minister przekazuje wniosek Komisji w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.";

6)
po § 22 dodaje się § 22a w brzmieniu:

"§ 22a. Kandydat może na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego wycofać wniosek o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości lub wniosek o ponowne przystąpienie do określonych części egzaminu.";

7)
w § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W trakcie etapu wstępnego zespół kwalifikacyjny ustala, czy kandydat spełnia wymogi, o których mowa w art. 177 ustawy, a także sprawdza, czy dziennik praktyki zawodowej dołączony do wniosku o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości spełnia wymogi przewidziane dla dokumentu potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej, o których mowa w § 11-13. W przypadku dołączenia do wniosku projektów operatów szacunkowych zespół kwalifikacyjny sprawdza, czy projekty dotyczą nieruchomości, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2. Na podstawie wyników etapu wstępnego zespół kwalifikacyjny postanawia o dopuszczeniu kandydata do egzaminu albo o niedopuszczeniu kandydata do egzaminu.";

8)
w § 24 w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"W protokole zamieszcza się informacje o spełnieniu wymogów, o których mowa w § 23 ust. 2, oraz o dopuszczeniu kandydata do egzaminu albo o niedopuszczeniu kandydata do egzaminu, wskazując, które z wymogów nie zostały spełnione.";

9)
w § 25 w ust. 1 skreśla się wyrazy "na podstawie wyników etapu wstępnego".
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2021 r.
1 Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718).

Zmiany w prawie

Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021
Szczepienia w aptekach możliwe już od soboty

Od soboty 29 maja przepisy dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień w 12 tysiącach aptek ogólnodostępnych. Nowelizacja prawa farmaceutycznego w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe określone w rozporządzeniu.

Krzysztof Sobczak 29.05.2021