Zmiana rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 marca 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, 2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159, 180 i 255) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 367 i 415) wprowadza się następujące zmiany:
1)
użyte w § 2 w ust. 1 i 18 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 9 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 2-4, w ust. 8 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 11 i 12, w ust. 13 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 15 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 17 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 20 i 21, w ust. 23 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 24, w § 10 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 6, w § 14, w § 15 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 16 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 18 w ust. 1, w § 21 w ust. 1 i 2, w § 22 w ust. 1, w § 23 w ust. 1, w § 24 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 25 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 2, w § 26 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 8 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w § 28 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 6 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 8, w ust. 9 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 12 i 13 i w ust. 14 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "14 marca 2021 r." zastępuje się wyrazami "28 marca 2021 r.";
2)
w § 3:
a)
w ust. 2 w pkt 18 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 19 w brzmieniu:

"19) przez osoby, które zakończyły izolację w warunkach domowych, izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej.",

b)
w ust. 3 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) pkt 19 - są obowiązane udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej objęcie izolacją, izolacją w warunkach domowych albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2.";

3)
w § 4 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Obowiązku, o którym mowa w ust. 6, nie stosuje się do osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 oraz osób, które były poddane izolacji w warunkach domowych, izolacji albo hospitalizacji z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy od dnia uzyskania przez osobę, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, o której mowa w ust. 6, pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.";

4)
w § 11:
a)
w ust. 1 część wspólna otrzymuje brzmienie:

"– jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej albo danego turnusu.",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zlecenia na wykonanie testu diagnostycznego w przypadku, o którym mowa w ust. 1:

1) pkt 1–3, 4 lit. a, 5 i 6, dokonuje ośrodek rehabilitacyjny będący podmiotem wykonującym działalność leczniczą, do którego pacjent został skierowany na rehabilitację leczniczą albo turnus;

2) pkt 4 lit. b, dokonuje jednostka organizacyjna podległa Ministrowi Obrony Narodowej, do której został skierowany uczestnik turnusu readaptacyjno-kondycyjnego.";

5)
w § 25:
a)
w ust. 3 w pkt 4 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia;",

b)
w ust. 6 po wyrazach "ust lub nosa" dodaje się przecinek i wyrazy "lub zaawansowane schorzenia neurologiczne, układu oddechowego lub krążenia, przebiegające z niewydolnością oddechową lub krążenia";
6)
w § 26 w ust. 13:
a)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających, oraz konkursu na aplikację kuratorską, zajęć i sprawdzianów w trakcie tych aplikacji, a także egzaminów sędziowskich i egzaminów prokuratorskich;",

b)
po pkt 2a dodaje się pkt 2b w brzmieniu:

"2b) egzaminów kuratorskich oraz konkursów na stanowiska zawodowych kuratorów sądowych;",

c)
w pkt 19 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 20-24 w brzmieniu:

"20) egzaminów dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz sprawdzianów dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;

21) szkoleń lub egzaminów w ramach kształcenia specjalizacyjnego lekarzy weterynarii;

22) egzaminu końcowego na inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska;

23) szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich oraz egzaminów na przewodników górskich, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;

24) egzaminów umożliwiających nabycie uprawnień zawodowych, o których mowa w art. 42 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052).";

7)
w § 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Obszarem szczególnie zagrożonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 są obszary województwa warmińsko-mazurskiego i województwa pomorskiego.";

8)
w § 28:
a)
w ust. 2 w pkt 36 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 37 w brzmieniu:

"37) dla zdających oraz osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu końcowego na inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska.",

b)
w ust. 3 w pkt 17 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 18 w brzmieniu:

"18) okoliczności, o której mowa w ust. 2 pkt 37, jest zaświadczenie wydane przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.";

9)
w § 29:
a)
w ust. 1 w pkt 11 w lit. b:
tiret czwarte otrzymuje brzmienie:

"– po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzono leczenie immunosupresyjne, lub",

dodaje się tiret piąte i szóste w brzmieniu:

"– u których zdiagnozowano chorobę nowotworową, a nie rozpoczęto leczenia, lub

– oczekujące na przeszczepienie w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2134),",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Osoby, które przebyły chorobę wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, są poddawane szczepieniu ochronnemu przeciwko COVID-19 w terminie nie wcześniejszym niż 3 miesiące od dnia uzyskania pozytywnego testu na obecność wirusa SARS-CoV-2. Warunek, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy osób, o których mowa w ust. 1 pkt 11 lit. b.".

§  2. 
Osoby, o których mowa w § 29 ust. 1a rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, którym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zostało wystawione skierowanie na szczepienie ochoronne przeciwko COVID-19, są uprawnione do poddania się szczepieniu ochronnemu przeciwko COVID-19 bez konieczności upływu terminu określonego w tym przepisie.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 7, który wchodzi w życie z dniem 13 marca 2021 r.

Zmiany w prawie

Lipcowe zmiany w VAT z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację przepisów o podatku od towarów i usług, która ma obowiązywać od początku lipca. Chodzi o dostosowanie polskiego prawa do unijnych regulacji przewidujących szczególne rozwiązania i preferencje w zakresie VAT, w odniesieniu do działań obronnych realizowanych w ramach unijnej wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.

Krzysztof Koślicki 27.05.2022
Prezydent podpisał zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników

Rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. Prezydent podpisał nowelizację noweli ustawy o emeryturach rolników. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

Grażyna J. Leśniak 26.05.2022
Nowa ustawa o wyrobach medycznych już obowiązuje

Od czwartku 26 maja obowiązuje ustawa o wyrobach medycznych. Dostosowuje ona polskie przepisy do unijnego rozporządzenia, które wprost obowiązuje już od 26 maja 2021 roku, ale nie tylko. Wprowadza też surowsze wymogi dotyczące reklamy. Więcej o tym w Legal Alercie.

Jolanta Ojczyk 26.05.2022
Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.436

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Data aktu: 10/03/2021
Data ogłoszenia: 10/03/2021
Data wejścia w życie: 11/03/2021, 13/03/2021