Specjalny obszar ochrony siedlisk Wielki Klincz (PLH220083).

Dz.U.2021.376
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 4 lutego 2021 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wielki Klincz (PLH220083)
Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Wielki Klincz (PLH220083 2 ), obejmujący obszar 288,23 ha, położony w województwie pomorskim.
2.  Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2.  Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3.  Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1) trwałej ochrony:
a) siedlisk przyrodniczych,
b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4.  Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK WIELKI KLINCZ (PLH220083)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
X Y
1 2 3
1 692390,75 441118,03
2 692245,47 441195,51
3 692220,81 441210,48
4 692166,22 441217,53
5 692039,43 441249,22
6 691986,60 441265,95
7 691952,38 441216,87
8 691939,83 441203,66
9 691924,64 441190,45
10 691906,81 441178,57
11 691892,28 441166,02
12 691879,74 441151,49
13 691821,62 441090,08
14 691813,70 441082,15
15 691798,51 441070,27
16 691785,30 441063,00
17 691778,04 441060,36
18 691776,72 441049,79
19 691758,89 441015,46
20 691746,34 440993,00
21 691739,08 440979,14
22 691717,95 440958,00
23 691688,89 440933,57
24 691673,04 440924,99
25 691638,04 440897,25
26 691616,91 440873,48
27 691550,21 440779,05
28 691510,59 440725,56
29 691492,76 440696,50
30 691474,27 440676,03
31 691460,40 440669,43
32 691448,52 440662,82
33 691417,48 440658,86
34 691382,48 440660,18
35 691354,09 440666,12
36 691334,94 440670,09
37 691325,69 440670,09
38 691317,11 440666,12
39 691291,35 440644,99
40 691260,32 440611,97
41 691240,50 440586,88
42 691227,30 440564,43
43 691221,35 440551,22
44 691221,35 440526,79
45 691220,69 440462,07
46 691218,71 440450,19
47 691210,79 440435,66
48 691202,86 440413,87
49 691196,92 440396,70
50 691198,90 440372,92
51 691202,20 440356,41
52 691204,84 440340,57
53 691201,54 440330,66
54 691196,26 440317,45
55 691178,43 440312,83
56 691162,58 440311,51
57 691150,03 440317,45
58 691136,83 440318,77
59 691120,98 440318,77
60 691108,43 440313,49
61 691092,58 440304,91
62 691072,11 440293,68
63 691062,21 440285,09
64 691044,38 440279,81
65 691019,94 440271,89
66 690998,15 440266,60
67 690973,72 440273,87
68 690956,40 440280,31
69 690942,29 440286,99
70 690928,92 440289,97
71 690915,92 440288,11
72 690903,29 440278,08
73 690886,20 440259,13
74 690869,86 440247,25
75 690853,14 440240,56
76 690831,22 440240,93
77 690814,51 440243,91
78 690795,56 440244,28
79 690775,88 440241,30
80 690758,42 440232,39
81 690713,10 440200,82
82 690687,84 440185,96
83 690683,01 440187,07
84 690675,96 440196,73
85 690673,36 440221,99
86 690671,13 440253,56
87 690663,33 440274,36
88 690655,16 440283,28
89 690645,13 440287,36
90 690638,44 440286,25
91 690630,64 440279,94
92 690623,58 440267,31
93 690618,01 440237,22
94 690609,84 440200,82
95 690600,18 440181,50
96 690581,98 440158,47
97 690566,01 440146,58
98 690543,72 440138,41
99 690524,78 440128,75
100 690505,83 440114,64
101 690497,29 440104,98
102 690493,20 440099,04
103 690511,03 440085,67
104 690530,72 440065,98
105 690550,03 440044,81
106 690571,95 440019,92
107 690614,30 439987,60
108 690637,33 439971,63
109 690684,50 439947,48
110 690718,30 439925,94
111 690745,79 439907,74
112 690767,71 439893,62
113 690782,56 439883,22
114 690791,85 439874,31
115 690828,62 439836,05
116 690851,28 439810,05
117 690868,00 439793,70
118 690880,26 439782,19
119 690902,54 439765,47
120 690928,55 439754,70
121 690980,18 439739,84
122 691013,98 439729,81
123 691053,72 439711,24
124 691098,30 439687,47
125 691165,90 439654,78
126 691180,02 439649,21
127 691214,94 439646,61
128 691245,02 439637,69
129 691268,43 439631,01
130 691287,00 439623,95
131 691335,29 439621,72
132 691353,49 439622,83
133 691358,95 439624,12
134 691359,42 439624,09
135 691409,36 439621,06
136 691453,79 439622,65
137 691461,72 439612,34
138 691487,11 439591,71
139 691508,53 439578,22
140 691533,12 439575,84
141 691560,89 439574,26
142 691585,48 439571,88
143 691601,34 439565,53
144 691612,45 439557,60
145 691632,28 439536,18
146 691656,08 439514,76
147 691691,78 439469,54
148 691740,83 439395,53
149 691741,51 439394,50
150 691824,27 439269,62
151 691836,17 439237,89
152 691848,86 439207,74
153 691866,32 439169,66
154 691896,46 439164,11
155 691921,06 439160,93
156 691941,68 439159,35
157 691971,83 439153,00
158 692073,37 439133,17
159 692132,45 439121,04
160 692132,76 439120,97
161 692162,23 439114,92
162 692313,75 439082,40
163 692429,58 439057,80
164 692642,24 439016,32
165 692645,09 439015,77
166 692718,35 439001,48
167 692852,94 438994,29
168 692880,91 438992,79
169 692881,78 438992,75
170 692791,34 439182,35
171 692543,82 439675,80
172 692481,15 439798,77
173 692385,95 439981,24
174 692377,22 439997,10
175 692377,22 440008,21
176 692450,21 440038,35
177 692460,16 440012,83
178 692466,47 440005,98
179 692474,39 440001,58
180 692681,30 440070,26
181 692794,01 440106,36
182 692875,01 440131,01
183 692927,84 440146,86
184 693043,18 440174,15
185 693012,37 440256,04
186 692970,10 440355,53
187 692912,87 440462,07
188 692803,69 440642,57
189 692723,57 440766,72
190 692657,53 440849,48
191 692590,61 440912,00
192 692569,48 440933,13
193 692559,80 440953,38
194 692554,52 440980,68
195 692550,11 440996,53
196 692526,34 441019,42
197 692478,79 441061,68
198 692390,75 441118,03
_____

1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK WIELKI KLINCZ (PLH220083)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK WIELKI KLINCZ (PLH220083)

Lp. Kod1) Nazwa
1 3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
2 91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealn1)e
_____

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK WIELKI KLINCZ (PLH220083)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Populacja objęta ochroną
1 strzebla błotna Phoxinus (= Eupallasella) percnurus osiadła
1 9 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1720 i 2004).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2020/97 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia trzynastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C (201 9) 8586) (Dz. Urz. UE L 28 z 31.01.2020, str. 144).

Zmiany w prawie

Apteki mogą prowadzić opiekę farmaceutyczną, ale nie ma rozporządzenia, ani finansowania

Od piątku obowiązuje nowe prawo o zawodzie farmaceuty. Prace nad nim trwały aż 30 lat. Dzięki niemu farmaceuta w porozumieniu z lekarzem będzie mógł prowadzić konsultacje na temat przyjmowanych leków i robić ich przegląd, sprawdzić, czy mogą być jednocześnie zażywane. Tyle, że wciąż brakuje rozporządzenia określającego szczegóły. Apteki mogą działać na podstawie ustawy

Jolanta Ojczyk 16.04.2021
Sejm za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Sejm uchwalił w czwartek zmiany związane z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększono też kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za częścią poprawek do noweli o pomocy społecznej

Sejm zgodził się na część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, m.in. na wydłużenie obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za zwiększeniem rezerwy subwencji oświatowej

Nowelizacja ustawy zwiększającej o 187 mln zł rezerwę subwencji oświatowej została uchwalona przez posłów. To realizacja jednego z programów, które rząd zamierza wprowadzić, aby ograniczyć negatywne skutki nauczania na odległość. Zorganizowane zostaną w jego ramach zajęcia dla starszych uczniów.

Monika Sewastianowicz 15.04.2021
Fundusz Modernizacyjny ma wspierać przekształcenia w energetyce

Wsparcie transformacji energetycznej to cel wdrożenia do prawa krajowego tzw. Funduszu Modernizacyjnego. Mają to umożliwić zmiany w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, którą przyjął Sejm. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 15.04.2021
Prawo lotnicze znowelizowane, senatorowie nie wnieśli poprawek

Senatorowie bez poprawek poparli nowelizację Prawa lotniczego, dzięki czemu będzie teraz możliwe dalsze wykonywanie lotów, m.in. gaśniczych, samolotami i śmigłowcami, które nie mają certyfikatu EASA, pod nadzorem krajowym, czyli prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Ustawa została skierowana do podpisu prezydenta.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021