Zmiana rozporządzenia w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Dz.U.2021.325
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII 1
z dnia 18 lutego 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 2
Na podstawie art. 228 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. poz. 1286 oraz z 2020 r. poz. 61) wprowadza się następujące zmiany:
1) odnośnik nr 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża:

1) dyrektywę Komisji 91/322/EWG z dnia 29 maja 1991 r. w sprawie ustanowienia indykatywnych wartości granicznych w wykonaniu dyrektywy Rady 80/1107/EWG w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych w miejscu pracy (Dz. Urz. WE L 177 z 05.07.1991, str. 22 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 1, str. 412, Dz. Urz. UE L 38 z 09.02.2006, str. 36 oraz Dz. Urz. UE L 27 z 01.02.2017, str. 115);

2) dyrektywę Komisji 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiającą pierwszą listę indykatywnych wartości granicznych narażenia na czynniki zewnętrzne podczas pracy w związku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy (Dz. Urz. WE L 142 z 16.06.2000, str. 47 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 3, str. 432, Dz. Urz. UE L 38 z 09.02.2006, str. 36, Dz. Urz. UE L 338 z 19.12.2009, str. 87, Dz. Urz. UE L 27 z 01.02.2017, str. 115 oraz Dz. Urz. UE L 279 z 31.10.2019, str. 31);

3) dyrektywę 2002/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (wibracji) (szesnastą dyrektywę szczegółową w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 177 z 06.07.2002, str. 13 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 4, str. 235, Dz. Urz. UE L 165 z 27.06.2007, str. 21, Dz. Urz. UE L 311 z 21.11.2008, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 198 z 25.07.2019, str. 241);

4) dyrektywę 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (szóstą dyrektywę szczegółową w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 89/391/EWG) (Dz. Urz. UE L 158 z 30.04.2004, str. 50 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 5, str. 35, Dz. Urz. UE L 65 z 05.03.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 345 z 27.12.2017, str. 87, Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2019, str. 112, Dz. Urz. UE L 164 z 20.06.2019, str. 23 oraz Dz. Urz. UE L 198 z 25.07.2019, str. 241);

5) dyrektywę Komisji 2006/15/WE z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiającą drugi wykaz indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniającą dyrektywy 91/322/EWG i 2000/39/WE (Dz. Urz. UE L 38 z 09.02.2006, str. 36);

6) dyrektywę 2006/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (sztucznym promieniowaniem optycznym) (dziewiętnastą dyrektywę szczegółową w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. UE L 114 z 27.04.2006, str. 38, Dz. Urz. UE L 165 z 27.06.2007, str. 21, Dz. Urz. UE L 311 z 21.11.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 353 z 28.12.2013, str. 8 oraz Dz. Urz. UE L 198 z 25.07.2019, str. 241);

7) dyrektywę Komisji 2009/161/UE z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiającą trzeci wykaz wskaźnikowych wartości narażenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniającą dyrektywę Komisji 2000/39/WE (Dz. Urz. UE L 338 z 19.12.2009, str. 87 oraz Dz. Urz. UE L 27 z 01.02.2017, str. 115);

8) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/35/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na zagrożenia spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi) (dwudziestą dyrektywę szczegółową w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) i uchylającą dyrektywę 2004/40/WE (Dz. Urz. UE L 179 z 29.06.2013, str. 1);

9) dyrektywę Komisji (UE) 2017/164 z dnia 31 stycznia 2017 r. ustanawiającą czwarty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą Rady 98/24/WE oraz zmieniającą dyrektywy Komisji 91/322/EWG, 2000/39/WE i 2009/161/UE (Dz. Urz. UE L 27 z 01.02.2017, str. 115);

10) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2398 z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającą dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz. Urz. UE L 345 z 27.12.2017, str. 87);

11) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/130 z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniającą dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2019, str. 112);

12) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/983 z dnia 5 czerwca 2019 r. zmieniającą dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz. Urz. UE L 164 z 20.06.2019, str. 23);

13) dyrektywę Komisji (UE) 2019/1831 z dnia 24 października 2019 r. ustanawiającą piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą Rady 98/24/WE oraz zmieniającą dyrektywę Komisji 2000/39/WE (Dz. Urz. UE L 279 z 31.10.2019, str. 31).";

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
a) lp. 355 otrzymuje brzmienie:
355 3-Metylobutan-l-ol (alkohol izoamylowy)

[123-51 -3]

18 37 - - -
b) lp. 384 otrzymuje brzmienie:
384 2-Naftyloamina [91-59-8] i jej sole - w przeliczeniu na 2-naftyloaminę 0,003 - - - -
c) lp. 432 otrzymuje brzmienie:
432 Pentan-l-ol [71 - 41 - 0] i jego izomery:

Pentan-2-ol [6032 - 29 - 7] Pentan-3-ol [584 - 02 - 1] 2-Metylobutan-l-ol [137 - 32 - 6]

2- Metylobutan-2-ol [75 - 85 - 4]

3- Metylobutan-2-ol [598 - 75 - 4]

2,2-Dimetylopropan-l-ol [75 - 84 - 3]

75 150 - - -
d) lp. 468 otrzymuje brzmienie:
468 Spaliny emitowane z silników Diesla [-]

- mierzone jako węgiel elementarny

0,05 - - - -
e) lp. 506 otrzymuje brzmienie:
506 4-Toliloamina

(4-aminotoluen)

[106-49-0]

4,4 8,8 - - skóra
f) lp. 513 otrzymuje brzmienie:
513 Trichlorek fosforylu

[10025 -87-3]

0,064 0,12 - - -
g) po lp. 566 dodaje się lp. 567-570 w brzmieniu:
567 4-Chloro-2-toliloamina [95 - 69 - 2] i jej chlorowodorek [3165 - 93 - 3]

(w przeliczeniu na 4-chloro-2-toliloaminę)

- frakcja wdychalna4)

0,02 - - - skóra
568 Doksorubicyna [23214 - 92 - 8] i chlorowodorek doksorubicyny

[25136-40-9]

- frakcja wdychalna4)

0,0003 - - - skóra
569 Furan

[110-00-9]

0,05 0,1 - - skóra
570 Kwasnitrylotrioctowy [139-13-9] i jego sole

- frakcja wdychalna4)

3,0 - - - -
h) skreśla się objaśnienie nr 16;
3) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w części C "Mikroklimat" pkt 1 "Mikroklimat gorący" otrzymuje brzmienie:

"1. Mikroklimat gorący

1.1. Kryterium oceny obciążenia termicznego środowiskiem gorącym jest wartość dopuszczalna wskaźnika WBGTeff wyrażonego w stopniach Celsjusza (°С), zgodnie z tabelą 2.

1.2. Wartości WBGTeff nie mogą przekraczać w ciągu 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy referencyjnych wartości dopuszczalnych WBGT, podanych w tabeli 2.

1.3. Definicje pojęć i metody pomiaru mikroklimatu gorącego określają Polskie Normy.

Tabela 2. Wartości odniesienia WBGT (WBGTeff) dla osób zaaklimatyzowanych i niezaaklimatyzowanych w odniesieniu do pięciu 11as tempa metabolizmu (WBGTeff = WBGT + CAV)

Tempo metabolizmu (klasa) Tempo metabolizmu [W] Progowa wartość odniesienia WBGT
dla osób zaaklimatyzowanych do gorąca [°С] dla osób niezaaklimatyzowanych do gorąca [°С]
0 115 33 32
spoczynek (100÷125)
1 180 30 29
praca lekka (125÷235)
2 300 28 26
praca średnio ciężka (235÷360)
3 415 26 23
praca ciężka (360÷465)
4 520 25 20
praca bardzo ciężka (> 465)

Objaśnienia:

WBGT - wskaźnik obciążenia termicznego wyznaczonego z pomiarów, wyrażony w [°С].

WBGTeff - wskaźnik efektywnego obciążenia termicznego, będący sumą wskaźnika WBGT wyznaczonego z pomiarów oraz współczynnika CAV [°С] korygującego zmierzoną wartość WBGT ze względu na właściwości i rodzaj użytej odzieży ochronnej (CAV = 0 dla standardowej odzieży roboczej).

CAV - współczynnik korekcji odzieżowej wyrażony w [°С].

W - symbol jednostki mocy, w której wyraża się tempo metabolizmu; wat.".

§  2. 
1.  Do dnia 19 maja 2021 r. wartość NDS 4-toliloaminy wynosi 8 mg/m3.
2.  Do dnia 19 maja 2021 r. dla 3-metylobutan-l-olu wartość NDS wynosi 200 mg/m3, a wartość NDSCh wynosi 400 mg/m3.
3.  Do dnia 19 maja 2021 r. dla trichlorku fosforylu wartość NDS wynosi 1 mg/m3, a wartość NDSCh wynosi 2 mg/m3.
4.  Do dnia 20 lutego 2023 r. wartość NDS spalin emitowanych z silników Diesla - frakcji respirabilnej wynosi 0,5 mg/m3.
5.  Do dnia 20 lutego 2026 r. dla sektora górnictwa podziemnego i budowy tuneli wartość NDS spalin emitowanych z silników Diesla - frakcji respirabilnej wynosi 0,5 mg/m3.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 lutego 2021 r.
1 Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża:

1) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/130 z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniającą dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2019, str. 112);

2) dyrektywę Komisji (UE) 2019/1831 z dnia 24 października 2019 r. ustanawiającą piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą Rady 98/24/WE oraz zmieniającą dyrektywę Komisji 2000/39/WE (Dz. Urz. UE L 279 z 31.10.2019, str. 31).

Zmiany w prawie

Rząd wzmacnia udział młodzieży w życiu publicznym, więcej zadań młodzieżowych rad

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel rządowego projektu zmian w ustawach samorządowych. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 02.03.2021
Ustawa o służbie zagranicznej podpisana przez prezydenta

Ustawa o służbie zagranicznej została podpisana przez prezydenta. Zgodnie z nią powołany ma być szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Zmienią się też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych oraz ograniczony zostanie dostęp do informacji dotyczących dyplomatów.

Katarzyna Kubicka-Żach 02.03.2021
Nowe etykiety energetyczne na sprzęcie AGD już obowiązują

Od 1 marca zaczynają obowiązywać przepisy nakazujące stosować nowe etykiety energetyczne informujące m.in. o zużyciu energii przez lodówkę, pralkę czy telewizor. Znikają klasy A+++, A++, A+, pojawią się natomiast nowe piktogramy informujące o klasie energetycznej kupowanego sprzętu.

Krzysztof Sobczak 01.03.2021
Od marca znika Ministerstwo Sportu, będzie częścią resortu kultury

Zgodnie z opublikowanymi rozporządzeniami Rady Ministrów od 1 marca zniesiony będzie resort sportu. Utworzone zostanie Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Przekształcenie polega na włączeniu do dotychczasowego ministerstwa kultury komórek organizacyjnych oraz pracowników z dotychczasowego Ministerstwa Sportu.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.02.2021
Sejm przyjął zmiany dotyczące e-hulajnóg

Sejm przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym regulującą status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 25.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.325

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
Data aktu: 18/02/2021
Data ogłoszenia: 19/02/2021
Data wejścia w życie: 20/02/2021