Nadanie statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2021.248
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 3 lutego 2021 r.
w sprawie nadania statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej
Na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 286, 288 i 1086) zarządza się, co następuje:
§  1.  Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej nadaje się statut stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1484, z 2010 r. poz. 237 oraz z 2016 r. poz. 1450).
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

STATUT URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

§  1.  Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej "Urzędem Patentowym", działa na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, zwanej dalej "ustawą", oraz niniejszego statutu.
§  2. 
1.  W skład Urzędu Patentowego wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Sekretariat Prezesa;
2) Departament Zgłoszeń;
3) Departament Znaków Towarowych;
4) Departament Biotechnologii i Chemii;
5) Departament Elektroniki i Mechaniki;
6) Departament Rejestrów;
7) Departament Prawny i Orzecznictwa;
8) Departament Współpracy Międzynarodowej;
9) Departament Innowacyjności i Komunikacji;
10) Departament Informacji o Ochronie Własności Intelektualnej;
11) Departament Cyfryzacji;
12) Departament Informatyki;
13) Biuro Administracyjno-Gospodarcze;
14) Biuro Finansowo-Księgowe;
15) Biuro Dyrektora Generalnego.
2.  Bezpośredni nadzór nad Sekretariatem Prezesa sprawuje Prezes Urzędu Patentowego.
3.  Komórkami organizacyjnymi, o których mowa w ust. 1 pkt 2-15, kierują dyrektorzy komórek organizacyjnych.
4.  Dyrektorami komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2-6, są eksperci, o których mowa w art. 264 ust. 1 ustawy, którym Prezes Urzędu Patentowego powierzył pełnienie dodatkowej funkcji kierowniczej.
§  3. 
1.  Prezes Urzędu Patentowego kieruje Urzędem Patentowym przy pomocy zastępców Prezesa Urzędu Patentowego i dyrektora generalnego Urzędu Patentowego oraz dyrektorów komórek organizacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 3.
2.  Prezes Urzędu Patentowego może powoływać organy doradcze i opiniodawcze oraz komisje i zespoły robocze, określając ich nazwę, skład osobowy, zakres zadań i tryb działania.
§  4. 
1.  Zakres czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Patentowego, zastępców Prezesa Urzędu Patentowego i dyrektora generalnego Urzędu Patentowego oraz podział zadań określa Prezes Urzędu Patentowego.
2.  Organizację wewnętrzną i zakres zadań komórek organizacyjnych, w tym zakres zadań z podziałem na ekspertów, członków korpusu służby cywilnej i innych pracowników, oraz tryb pracy Urzędu Patentowego określa regulamin organizacyjny nadany przez Prezesa Urzędu Patentowego.
§  5.  Prezes Urzędu Patentowego może upoważniać osoby, o których mowa w § 3 ust. 1, a także innych pracowników Urzędu Patentowego do załatwiania spraw i podejmowania decyzji oraz innych czynności, w jego imieniu, w określonych sprawach.

Zmiany w prawie

Rząd wzmacnia udział młodzieży w życiu publicznym, więcej zadań młodzieżowych rad

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel rządowego projektu zmian w ustawach samorządowych. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 02.03.2021
Ustawa o służbie zagranicznej podpisana przez prezydenta

Ustawa o służbie zagranicznej została podpisana przez prezydenta. Zgodnie z nią powołany ma być szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Zmienią się też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych oraz ograniczony zostanie dostęp do informacji dotyczących dyplomatów.

Katarzyna Kubicka-Żach 02.03.2021
Nowe etykiety energetyczne na sprzęcie AGD już obowiązują

Od 1 marca zaczynają obowiązywać przepisy nakazujące stosować nowe etykiety energetyczne informujące m.in. o zużyciu energii przez lodówkę, pralkę czy telewizor. Znikają klasy A+++, A++, A+, pojawią się natomiast nowe piktogramy informujące o klasie energetycznej kupowanego sprzętu.

Krzysztof Sobczak 01.03.2021
Od marca znika Ministerstwo Sportu, będzie częścią resortu kultury

Zgodnie z opublikowanymi rozporządzeniami Rady Ministrów od 1 marca zniesiony będzie resort sportu. Utworzone zostanie Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Przekształcenie polega na włączeniu do dotychczasowego ministerstwa kultury komórek organizacyjnych oraz pracowników z dotychczasowego Ministerstwa Sportu.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.02.2021
Sejm przyjął zmiany dotyczące e-hulajnóg

Sejm przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym regulującą status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 25.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021