Sposób wydawania i określenie wzoru poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Dz.U.2021.241
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 15 grudnia 2004 r.
w sprawie sposobu wydawania i określenia wzoru poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej
Na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) sposób wydawania poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej "poświadczeniem";
2) wzór poświadczenia.
§  2. 
1.  Poświadczenie, zaopatrzone w numer, wydaje właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, na wniosek osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
2.  Przez złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1, rozumie się przedstawienie zaświadczenia o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących ubezpieczonemu, zgodnie z przepisami o koordynacji, wydanego przez instytucję właściwą w rozumieniu tych przepisów, oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu, na podstawie którego możliwe jest ustalenie danych osobowych osoby występującej o wydanie poświadczenia.
§  3.  Wzór poświadczenia stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  4.  Poświadczenia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów zachowują ważność przez okres przysługiwania świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wskazany w poświadczeniu.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. 2
ZAŁĄCZNIK

WZÓR POŚWIADCZENIA

POTWIERDZAJĄCEGO PRAWO DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Narodowy Fundusz Zdrowia

Oddział Wojewódzki w ...............................................

POŚWIADCZENIE nr .........................*

potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Imiona Nazwisko(a)
Data urodzenia ................ ................ ................
dzień miesiąc rok
Numer PESEL, a w przypadku gdy osobie uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów

o koordynacji nie nadano tego numeru – seria i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu

na podstawie którego możliwe jest ustalenie danych osobowych

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Numer identyfikacyjny zamieszczony na zaświadczeniu

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Adres miejsca zamieszkania

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Adres miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
....................................................................................................................................................................................................
miejscowość kod pocztowy ulica nr domu nr lokalu
Nazwa instytucji zagranicznej, na koszt której będą udzielane świadczenia opieki zdrowotnej

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Zakres świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionemu w rozumieniu przepisów o koordynacji

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Okres przysługiwania świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................
data stanowisko oraz imię i nazwisko osoby wystawiającej dokument
______________________

* Budowa numeru rejestracyjnego poświadczenia przyjmuje format: numer oddziału/oznaczenie rodzaju dokumentu

uprawniającego wydanego przez instytucję właściwą (3-znakowe)/rok wydania poświadczenia (dwie ostatnie cyfry)/numer

kolejny poświadczenia (5-cyfrowy).

______

* Budowa numeru rejestracyjnego poświadczenia przyjmuje format: numer oddziału/oznaczenie rodzaju dokumentu uprawniającego wydanego przez instytucję właściwą (3-znakowe)/rok wydania poświadczenia (dwie ostatnie cyfry)/numer kolejny poświadczenia (5-cyfrowy).

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1470 i 1541).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 1 maja 2004 r. w sprawie sposobu wydawania i określenia wzoru poświadczenia (Dz. U. poz. 1260).

Zmiany w prawie

Sejm rozpoczął prace nad projektem o e-hulajnogach

W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji prawa o ruchu drogowym regulującego status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 24.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021
Senacki projekt przewiduje zmiany w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska

Z własnej inicjatywy Senat przyjął projekt, zgodnie z którym zmieni się sposób powoływania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Zdaniem projektodawców dotychczasowe regulacje budzą wątpliwości co do zgodności z przepisami Konstytucji. Projekt trafi teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Senat odrzucił ustawę o służbie zagranicznej

Senatorowie odrzucili ustawę o służbie zagranicznej, zgodnie z którą powołany ma zostać szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Ustawa zmienia też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych. Według Senatu ustawy nie da się poprawić. Ustawa wróci teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Rząd wprowadza drugą cechę biometryczną do dowodów osobistych – odciski palców

Pobieranie odcisków palców odbywać się będzie podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego. Zmiany w dowodach osobistych obejmą także dodanie podpisu posiadacza dokumentu. Pobieranie odcisków palców powoduje, że wniosku nie będzie można złożyć elektronicznie, tylko osobiście w urzędzie gminy.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021
Rząd wprowadza zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Rada Ministrów chce zwiększyć udogodnienia dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększono też kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021