Zmiana rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 grudnia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069 i 2120) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, z późn. zm. 1 ) wprowadza się następujące zmiany:
1)
użyte w § 2 w ust. 1, w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 18, w § 9 w ust. 3a we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 6b we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 10 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 15 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 19c we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 19d we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 20a we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 20b we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 22a we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 23a we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 26a, w ust. 27a we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 31e we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 34c-34e, w ust. 35d, w ust. 37 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 38b i w ust. 38c we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 10 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 4a i w ust. 6b, w § 15 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 16 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 18 w ust. 1, w § 21 w ust. 1, w § 23 w ust. 1, w § 24 w ust. 2a we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 6 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 25 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 2 i w ust. 3 oraz w § 26 w ust. 1b we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 3, w ust. 10b we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 13 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 15 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "17 grudnia 2021 r." zastępuje się wyrazami "31 stycznia 2022 r.";
2)
w § 2 w ust. 28 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w postaci elektronicznej - automatycznie za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia lub";

3)
po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

"§ 2a. 1. Do dnia 31 stycznia 2022 r. osoba przekraczająca granicę Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącą granicę zewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen), jest obowiązana okazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 w języku polskim albo w języku angielskim wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 24 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu.

2. Obowiązku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 5 i 6.

3. Osoba, o której mowa w ust. 1, która nie okaże funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywnego wyniku testu, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązana odbyć, po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, trwającą 14 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy.";

4)
w § 3:
a)
w ust. 2 pkt 14 otrzymuje brzmienie:

"14) przez osoby, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej lub znajdującą się w wykazie odpowiedników szczepionek dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy, i upłynęło co najmniej 14 dni od dnia podania szczepionki jednodawkowej albo drugiej dawki szczepionki - w przypadku szczepionek dwudawkowych, zwane dalej "osobami zaszczepionymi przeciwko COVID-19";",

b)
w ust. 5 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Przepisów ust. 2 pkt 22 oraz ust. 4 nie stosuje się do osoby przekraczającej granicę Rzeczypospolitej Polskiej, która rozpoczęła podróż z terytorium państwa nienależącego do strefy Schengen lub państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, z wyjątkiem Księstwa Andory, Księstwa Monako, Republiki San Marino, Państwa Watykańskiego lub Stolicy Apostolskiej albo państwa, które uzgodniło z Rzecząpospolitą Polską zasady przepływu osób w związku z ograniczeniami wprowadzonymi na czas epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.",

c)
w ust. 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) uzyskaniu statusu osoby zaszczepionej przeciwko COVID-19.";

5)
w § 4:
a)
ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Obowiązku, o którym mowa w ust. 6, nie stosuje się do osoby:

1) zaszczepionej przeciwko COVID-19,

2) która była poddana izolacji w warunkach domowych, izolacji albo hospitalizacji z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy od dnia wprowadzenia do systemu, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 1, uzyskanego przez osobę, o której mowa w ust. 6, pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2

- pod warunkiem uzyskania przez tę osobę negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego po stwierdzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u osoby prowadzącej z tą osobą wspólne gospodarstwo domowe lub z nią zamieszkującej.",

b)
po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

"7a. Okres kwarantanny osoby, o której mowa w ust. 7, ulega zakończeniu od momentu wprowadzenia do systemu, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 1, negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 uzyskanego przez tę osobę.";

6)
w § 9:
a)
w ust. 5 wyrazy "25 czerwca 2021 r." zastępuje się wyrazami "31 stycznia 2022 r.",
b)
uchyla się ust. 5a,
c)
w ust. 7a w pkt 1 w lit. g średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. h oraz i w brzmieniu:

"h) funkcjonariuszami lub pracownikami cywilnymi Policji,

i) funkcjonariuszami lub pracownikami cywilnymi Straży Granicznej;",

d)
ust. 7b otrzymuje brzmienie:

"7b. Do dnia 31 stycznia 2022 r. prowadzenie usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych jest dopuszczalne z zastrzeżeniem ust. 3a i 4. W przypadku prowadzenia usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim, o którym mowa w art. 36 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, dla gości udostępnia się nie więcej niż 30% pokoi znajdujących się w danym obiekcie.",

e)
ust. 16a otrzymuje brzmienie:

"16a. Do dnia 31 stycznia 2022 r. prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 15, jest dopuszczalne, pod warunkiem że klienci będą zajmowali nie więcej niż 30% liczby miejsc w ogródku gastronomicznym, lokalu lub wydzielonej strefie gastronomicznej i odległość między stolikami będzie wynosiła co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika.",

f)
uchyla się ust. 19b,
g)
w ust. 27a:
w pkt 1 wyrazy "50%" zastępuje się wyrazami "30%",
w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków.",

h)
w ust. 31e:
w pkt 7 wyrazy "50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, co drugie miejsce na widowni" zastępuje się wyrazami "30% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, bez udostępniania miejsc siedzących obok siebie",
w pkt 8 wyrazy "50%" zastępuje się wyrazami "30%",
i)
ust. 35c otrzymuje brzmienie:

"35c. Do dnia 31 stycznia 2022 r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty:

1) działalności dyskotek (serwujących głównie napoje) (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.30.Z);

2) działalności polegającej na prowadzeniu miejsc do tańczenia lub w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.A), z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych;

3) działalności polegającej na prowadzeniu miejsc do tańczenia lub w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni (oznaczonej we wpisie przedsiębiorcy lub podmiotu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej, jako przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej, kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności 93.29.Z), z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych.",

j)
po ust. 35d dodaje się ust. 35e w brzmieniu:

"35e. Do dnia 31 stycznia 2022 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.B) jest dopuszczalne pod warunkiem, że w pomieszczeniu, w którym jest prowadzona tego rodzaju działalność, przebywa jednocześnie nie więcej niż 100 osób.",

k)
w ust. 36 wyrazy "ust. 35 i 35b-35d" zastępuje się wyrazami "ust. 35d i 35e";
7)
w § 10 uchyla się ust. 6a;
8)
w § 13 w ust. 1 w części wspólnej wyrazy "zaszczepienie się pacjenta lub opiekuna dziecka, o którym mowa w pkt 2, przeciwko COVID-19" zastępuje się wyrazami "uzyskanie statusu osoby zaszczepionej przeciwko COVID-19 przez pacjenta lub opiekuna dziecka, o którym mowa w pkt 2";
9)
w § 14 w ust. 1 wyrazy "zaszczepienie się przeciwko COVID-19" zastępuje się wyrazami "uzyskanie statusu osoby zaszczepionej przeciwko COVID-19";
10)
w § 26:
a)
w ust. 10b w pkt 1 wyrazy "50%" zastępuje się wyrazami "30%",
b)
uchyla się ust. 16;
11)
w rozdziale 3 po § 26 dodaje się § 26a w brzmieniu:

"§ 26a. Do ustanowionych w rozporządzeniu limitów liczby osób przebywających w pomieszczeniach, budynkach, obiektach, na określonej powierzchni pomieszczeń, budynków lub obiektów lub na otwartej przestrzeni oraz uczestniczących w zgromadzeniach, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawanego za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19.";

12)
w § 27:
a)
w ust. 1 w pkt 11 dodaje się lit. i w brzmieniu:

"i) w roku 2016, które ukończyły 5. rok życia,",

b)
w ust. 3 wyrazy "12 lat" zastępuje się wyrazami "5 lat".
§  2. 
1. 
Osoba, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 13 rozporządzenia zmienianego w § 1, która rozpoczęła udzielanie świadczeń zdrowotnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie § 3 ust. 8 tego rozporządzenia, może udzielać świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów dotychczasowych.
2. 
Osoba, która rozpoczęła leczenie, rehabilitację albo świadczenia uzdrowiskowe na podstawie § 13 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, może kontynuować leczenie, rehabilitację albo świadczenia uzdrowiskowe na podstawie przepisów dotychczasowych.
3. 
Osoba, która rozpoczęła rehabilitację w ramach turnusu rehabilitacyjnego, o którym mowa w art. 10c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981), na podstawie § 14 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, może kontynuować rehabilitację na podstawie przepisów dotychczasowych.
§  3. 
Do osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkującej z osobą, która w dniu wejścia w życie rozporządzenia odbywa obowiązkową izolację w warunkach domowych w związku ze stwierdzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, stosuje się przepis § 4 ust. 7 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.
§  4. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2021 r.
1 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 879, 905, 957, 1013, 1054, 1116, 1125, 1145, 1262, 1583, 1754, 1878, 1967 i 2177.

Zmiany w prawie

Bez polskiego prawa jazdy obcokrajowiec nie zostanie taksówkarzem

​Od 17 czerwca wszyscy kierowcy, którzy pracują w Polsce w charakterze taksówkarzy lub świadczą usługi odpłatnego przewozu osób, będą musieli posiadać polskie prawo jazdy. Zapewne nie wszystkim kierowcom z zagranicy uda się to prawo jazdy zdobyć, więc liczba obcokrajowców świadczących usługi przewozu osób może spaść.

Regina Skibińska 15.06.2024
Prezydent podpisał nowelizację kodeksu pracy o substancjach reprotoksycznych

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację kodeksu pracy dotyczącą ochrony pracowników przed substancjami reprotoksycznymi, które są szkodliwe m.in. dla płodności i funkcji seksualnych - przekazało w czwartek biuro prasowe kancelarii prezydenta. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów.

Grażyna J. Leśniak 13.06.2024
Od 1 grudnia wakacje składkowe dla przedsiębiorców

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z 9 maja 2024 roku przyznaje określonym przedsiębiorcom prawo do urlopu od płacenia składek na ubezpieczenia społeczne przez jeden miesiąc w roku. Niewpłacone składki będą finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nowe przepisy wejdą w życie 1 listopada, a pierwsi przedsiębiorcy będą mogli z nich skorzystać w grudniu.

Grażyna J. Leśniak 13.06.2024
Ustawa powołująca program "Aktywny Rodzic" już w Dzienniku Ustaw

Ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka "Aktywny rodzic" została opublikowana 12 czerwca. Przewiduje ona wprowadzenie do systemu prawnego trzech świadczeń: „aktywni rodzice w pracy”, „aktywnie w żłobku” i „aktywnie w domu”. O wyborze świadczenia zdecydują sami rodzice, choć pierwsze dwa nie będą dla wszystkich. Wnioski będzie można składać od 1 października.

Agnieszka Matłacz 13.06.2024
Mucha: Od 1 września obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy

Od 1 września będzie obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy, połączony z pobieraniem zasiłku 800 plus. Zapowiedziała to w środę wiceministra edukacji Joanna Mucha. Z przekazanych przez nią szacunkowych danych wynika, że do polskich szkół nie posłano prawdopodobnie ok. 75 tysięcy ukraińskich dzieci. Według Muchy często powodem takiej decyzji było przekonanie rodziców lub opiekunów, że bardzo szybko wrócą do Ukrainy.

Krzysztof Koślicki 12.06.2024
Wnioski o świadczenie z programu "Aktywny rodzic" od 1 października

Pracujemy w tej chwili nad intuicyjnym, sympatycznym, dobrym dla użytkowników systemem - przekazała we wtorek w Warszawie szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Nowe przepisy umożliwią wprowadzenie do systemu prawnego trzech świadczeń: "aktywni rodzice w pracy", "aktywnie w żłobku" i "aktywnie w domu". Na to samo dziecko za dany miesiąc będzie jednak przysługiwało tylko jedno z tych świadczeń.

Krzysztof Koślicki 11.06.2024