Przedterminowe wybory burmistrza Korsz w województwie warmińsko-mazurskim.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 29 listopada 2021 r.
w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Korsz w województwie warmińsko-mazurskim

Na podstawie art. 474 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319 oraz z 2021 r. poz. 1834 i 2054) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów burmistrza Korsz w województwie warmińsko-mazurskim.
§  2. 
Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 30 stycznia 2022 r.
§  3. 
Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, który stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  4. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

KALENDARZ WYBORCZY

Lp. Termin wykonania czynności wyborczej Treść czynności wyborczej
1 2 3
1 w dniu wejścia w życie rozporządzenia - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w spra-wie przedterminowych wyborów burmistrza Korsz w woje-wództwie warmińsko-mazurskim
2 do dnia 16 grudnia 2021 r. - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o siedzibie miejskiej komisji wyborczej,

- zawiadomienie komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego

3 do dnia 17 grudnia 2021 r. - zgłaszanie komisarzowi wyborczemu kandydatów na członków miejskiej komisji wyborczej
4 do dnia 21 grudnia 2021 r. - powołanie przez komisarza wyborczego miejskiej komisji wyborczej
5 do dnia 5 stycznia 2022 r. (do godz. 24.00) - zgłaszanie miejskiej komisji wyborczej kandydatów na bur-mistrza
6 do dnia 10 stycznia 2022 r. - zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych,

- składanieprzezpełnomocnikówkomitetówwyborczychwnios-ków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w progra-mach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych,

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wybor-czych, w tym o lokalach dostosowanych do potrzeb wybor-ców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika

7 do dnia 12 stycznia 2022 r. - powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komi-sji wyborczych,

- sporządzenie spisów wyborców

8 do dnia 17 stycznia 2022 r. - podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowa-nia, obwieszczenia miejskiej komisji wyborczej o zarejestro-wanych kandydatach na burmistrza, na którym są umieszczo-ne, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpie-czeństwa państwa lub współpracy z nimi,

- zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

9 od dnia 17 stycznia 2022 r. - nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w pro-gramach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych
10 do dnia 21 stycznia 2022 r. - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat
11 do dnia 25 stycznia 2022 r. - składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy,

- zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych

12 w dniu 28 stycznia 2022 r. o godz. 24.00 - zakończenie kampanii wyborczej
13 w dniu 29 stycznia 2022 r. - przekazanie spisów wyborców przewodniczącym obwodo-wych komisji wyborczych
14 w dniu 30 stycznia 2022 r. godz. 7.00-21.00 - głosowanie

Zmiany w prawie

Zmiany dotyczące dostępu do lokalnych sieci gazowych mogą wejść w życie

Przedsiębiorstwo, które zamierza odmówić świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych, będzie musiało wcześniej, jeszcze przed odmową, uzyskać decyzję URE zwalniającą z obowiązku świadczenia takich usług wynika z nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.

Robert Horbaczewski 27.01.2022
Farmaceuta wykona test na Covid-19, ale też zbada saturację i poziom cukru

Od czwartku 27 stycznia farmaceuta może wykonać test antygenowy w kierunku Covid-19, ale nie tylko. Za sprawą nowego rozporządzenia zrobi też test na obecność wirusa grypy, bakterii Helicobacter, która wywołuje wrzody żołądka. Zbada też poziom cukru we krwi, ciśnienie, saturację oraz wykona panel lipidowy, który pozwala określić poziom cholesterolu.

Jolanta Ojczyk 27.01.2022
Lekarze rodzinni chcą więcej czasu na zbadanie pacjenta 60 plus z Covidem

Od wtorku w wielu przychodniach rodzinnych, czyli podstawowej opieki zdrowotnej, pacjentom trudniej dostać się do lekarza. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem ministra zdrowia pierwszeństwo mają osoby w wieku 60 plus chore na Covid-19. Jeśli jednak test był zrobiony w poniedziałek, czy piątek, pierwszeństwo już nie będzie przysługiwać, mimo pogorszenia stanu zdrowia.

Jolanta Ojczyk 26.01.2022
Nowelizacja ustawy o lasach i ochronie przyrody z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, której celem jest usunięcie uchybień legislacyjnych w przepisach dotyczących wymogów tzw. "dyrektywy siedliskowej" oraz "dyrektywy ptasiej", a także wprowadzenie w tej dziedzinie ładu prawnego.

Krzysztof Sobczak 10.01.2022
Rozliczanie wynagrodzeń pełne niejasności, a rozporządzenie mnoży wątpliwości

Pracodawcy mają ogromny problem. Po sobotniej zmianie przepisów, poniedziałkowe rozliczenie i wypłata wynagrodzeń za grudzień stanęły pod znakiem zapytania. Wydane rozporządzenie – zamiast pomóc – dołożyło kolejnych wątpliwości. Firmy mają wybierać, które zasady stosować. Jeśli jednak zastosują te obowiązujące w grudniu ubiegłego roku, pracownicy będą musieli dopłacić brakujący podatek później.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Doradcy podatkowi nie przyjmują wyjaśnień MF w sprawie rozporządzenia o zaliczkach

Krajowa Rada Doradców Podatkowych zwraca uwagę, że wydane przez ministra finansów rozporządzenie dotyczące obliczania zaliczek na PIT rażąco narusza porządek konstytucyjny. Zdaniem samorządu doradców ten akt prawny pogłębi tym samym chaos prawny i informacyjny związany z wprowadzonymi od 1 stycznia 2022 r. zmianami w systemie podatkowym.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.2182

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Przedterminowe wybory burmistrza Korsz w województwie warmińsko-mazurskim.
Data aktu: 29/11/2021
Data ogłoszenia: 30/11/2021
Data wejścia w życie: 01/12/2021