Wartości referencyjne oszczędności energii finalnej dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz sposób obliczania tych wartości.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 22 listopada 2021 r.
w sprawie wartości referencyjnych oszczędności energii finalnej dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz w sprawie sposobu obliczania tych wartości

Na podstawie art. 15a ust. 5 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2166) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
wartości referencyjne oszczędności energii finalnej dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, o których mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, zwanej dalej "ustawą", polegających na wymianie w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) standardowych indywidualnych źródeł ciepła, których wartości średniej rocznej sprawności zostały określone w przepisach wydanych na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 497);
2)
sposób obliczania wartości referencyjnych oszczędności energii finalnej dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, o których mowa w art. 15a ust. 1 ustawy, polegających na wymianie źródeł ciepła innych niż wymienione w art. 15a ust. 5 pkt 1 ustawy lub na wymianie instalacji, w tym dane i metody wykorzystywane do obliczania tych wartości referencyjnych.
§  2. 
Wartości referencyjne oszczędności energii finalnej dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, o których mowa w art. 15a ust. 1 ustawy, polegających na wymianie w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane standardowych indywidualnych źródeł ciepła, których wartości średniej rocznej sprawności zostały określone w przepisach wydanych na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  3. 
Sposób obliczania wartości referencyjnych oszczędności energii finalnej dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, o których mowa w art. 15a ust. 1 ustawy, polegających na wymianie źródeł ciepła innych niż wymienione w art. 15a ust. 5 pkt 1 ustawy lub na wymianie instalacji, w tym dane i metody wykorzystywane do obliczania tych wartości referencyjnych, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  4. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WARTOŚCI REFERENCYJNE OSZCZĘDNOŚCI ENERGII FINALNEJ DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ SŁUŻĄCYCH POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 15A UST. 1 USTAWY Z DNIA 20 MAJA 2016 R. O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, POLEGAJĄCYCH NA WYMIANIE W BUDYNKACH MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH W ROZUMIENIU ART. 3 PKT 2A USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. - PRAWO BUDOWLANE STANDARDOWYCH INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA, KTÓRYCH WARTOŚCI ŚREDNIEJ ROCZNEJ SPRAWNOŚCI ZOSTAŁY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 15 USTAWY Z DNIA 29 SIERPNIA 2014 R. O CHARAKTERYSTYCE ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW

Rodzaj montowanego standardowego indywidualnego źródła ciepła Rok budowy budynku Wartość referencyjna oszczędności energii finalnej wyrażona w tonach oleju ekwiwalentnego na rok
Kocioł niskotemperaturowy na paliwo gazowe lub ciekłe przed 1971 0,498
1971 - 1978 0,463
1979 - 1988 0,403
1989 - 2002 0,374
2003 - 2007 0,295
2008 - 2011 0,239
po 2011 0,222
Kocioł niskotemperaturowy na biomasę przed 1971 0,229
1971 - 1978 0,213
1979 - 1988 0,185
1989 - 2002 0,172
2003 - 2007 0,136
2008 - 2011 0,110
po 2011 0,102
Kocioł kondensacyjny, opalany gazem ziemnym lub olejem opałowym lekkim przed 1971 0,590
1971 - 1978 0,549
1979 - 1988 0,477
1989 - 2002 0,443
2003 - 2007 0,349
2008 - 2011 0,283
po 2011 0,263
Elektryczny podgrzewacz przepływowy przed 1971 0,474
1971 - 1978 0,440
1979 - 1988 0,383
1989 - 2002 0,356
2003 - 2007 0,280
2008 - 2011 0,227
po 2011 0,211
Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny przed 1971 0,590
1971 - 1978 0,549
1979 - 1988 0,477
1989 - 2002 0,443
2003 - 2007 0,349
2008 - 2011 0,283
po 2011 0,263
Pompa ciepła typu woda/woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznie przed 1971 2,196
1971 - 1978 2,041
1979 - 1988 1,776
1989 - 2002 1,649
2003 - 2007 1,299
2008 - 2011 1,055
po 2011 0,979
Pompa ciepła typu glikol/woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznie przed 1971 2,196
1971 - 1978 2,041
1979 - 1988 1,776
1989 - 2002 1,649
2003 - 2007 1,299
2008 - 2011 1,055
po 2011 0,979
Pompa ciepła typu bezpośrednie odparowanie w gruncie / woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznie przed 1971 2,196
1971 - 1978 2,041
1979 - 1988 1,776
1989 - 2002 1,649
2003 - 2007 1,299
2008 - 2011 1,055
po 2011 0,979
Pompa ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznie przed 1971 2,059
1971 - 1978 1,914
1979 - 1988 1,665
1989 - 2002 1,546
2003 - 2007 1,218
2008 - 2011 0,989
po 2011 0,918
Pompa ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowa, napędzana gazem przed 1971 1,286
1971 - 1978 1,195
1979 - 1988 1,040
1989 - 2002 0,965
2003 - 2007 0,761
2008 - 2011 0,617
po 2011 0,573
Pompa ciepła typu powietrze/woda, absorpcyjna, napędzana gazem przed 1971 1,286
1971 - 1978 1,195
1979 - 1988 1,040
1989 - 2002 0,965
2003 - 2007 0,761
2008 - 2011 0,617
po 2011 0,573
Pompa ciepła typu glikol/woda, sprężarkowa, napędzana gazem przed 1971 1,336
1971 - 1978 1,242
1979 - 1988 1,080
1989 - 2002 1,003
2003 - 2007 0,790
2008 - 2011 0,641
po 2011 0,596
Pompa ciepła typu glikol/woda, absorpcyjna, napędzana gazem przed 1971 1,336
1971 - 1978 1,242
1979 - 1988 1,080
1989 - 2002 1,003
2003 - 2007 0,790
2008 - 2011 0,641
po 2011 0,596
Węzeł cieplny kompaktowy z obudową przed 1971 0,590
1971 - 1978 0,549
1979 - 1988 0,477
1989 - 2002 0,443
2003 - 2007 0,349
2008 - 2011 0,283
po 2011 0,263
Węzeł cieplny kompaktowy bez obudowy przed 1971 0,568
1971 - 1978 0,528
1979 - 1988 0,459
1989 - 2002 0,426
2003 - 2007 0,336
2008 - 2011 0,273
po 2011 0,253

ZAŁĄCZNIK Nr  2

SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI REFERENCYJNYCH OSZCZĘDNOŚCI ENERGII FINALNEJ DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ SŁUŻĄCYCH POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 15A UST. 1 USTAWY Z DNIA 20 MAJA 2016 R. O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, POLEGAJĄCYCH NA WYMIANIE ŹRÓDEŁ CIEPŁA INNYCH NIŻ WYMIENIONE W ART. 15A UST. 5 PKT 1 TEJ USTAWY LUB NA WYMIANIE INSTALACJI, W TYM DANE I METODY WYKORZYSTYWANE DO OBLICZANIA TYCH WARTOŚCI REFERENCYJNYCH

1.
Metody obliczania wartości referencyjnych oszczędności energii finalnej dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej polegających na wymianie źródeł ciepła innych niż wymienione w art. 15a ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2166) w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych lub na wymianie instalacji

1.1. Wartość referencyjną oszczędności energii finalnej dla przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej polegającego na wymianie standardowego źródła ciepła w budynkach mieszkalnych, oznaczoną symbolem "Rw", oblicza się według wzoru:

Rw = Af x w1

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Rw - wartość referencyjną oszczędności energii finalnej, wyrażoną w tonach oleju ekwiwalentnego na rok,

Af - powierzchnię o regulowanej temperaturze powietrza w budynku mieszkalnym, wyrażoną w m2,

w1 - współczynnik oszczędności energii finalnej dla przedsięwzięcia polegającego na wymianie w budynku mieszkalnym źródła ciepła, wyrażony w tonach oleju ekwiwalentnego na m2 powierzchni ogrzewanej budynku mieszkalnego, którego wartość podano w kolumnie 3 tabeli 1.

Powierzchnię o regulowanej temperaturze powietrza Af wyznacza się według PN-ISO 9836:2015-12 Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych lub inną równoważną metodą. Jeżeli wskazana norma zostanie wycofana i zastąpiona nową normą w zbiorze Polskich Norm, za normę zalecaną należy uznać tę nową normę.

1.2. Wartość referencyjną oszczędności energii finalnej dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej określonych w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, polegających na wymianie źródeł ciepła innych niż wymienione w art. 15a ust. 5 pkt 1 tej ustawy w budynkach niemieszkalnych lub na wymianie instalacji, oznaczoną symbolem "Rw", oblicza się według wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Rw - wartość referencyjną oszczędności energii finalnej, wyrażoną w tonach oleju ekwiwalentnego na rok,

Af - powierzchnię o regulowanej temperaturze powietrza, wyrażoną w m2,

EU - wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, wyrażony w kWh/(m2 na rok),

η1 - sprawność systemu grzewczego przed realizacją przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej,

η2 - sprawność systemu grzewczego po realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej,

k1 - współczynnik korekcyjny k1 w zależności od strefy klimatycznej, na której terenie znajduje się budynek, którego wartość podano w tabeli 2.

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU, sprawność systemu grzewczego przed realizacją przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej η1 oraz sprawność systemu grzewczego po realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej η2 oblicza się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 497).

Powierzchnię o regulowanej temperaturze powietrza Af wyznacza się według PN-ISO 9836:2015-12 Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych lub inną równoważną metodą. Jeżeli wskazana norma zostanie wycofana i zastąpiona nową normą w zbiorze Polskich Norm, za normę zalecaną należy uznać tę nową normę.

Sprawność systemu grzewczego przed realizacją przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej nie może być mniejsza niż wynika to z wymagań dotyczących poziomów referencyjnych sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla kotłów na paliwo stałe określonych w rozporządzeniu Komisji UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, str. 100, z późn. zm.).

2.
Dane wykorzystywane do obliczania wartości referencyjnych oszczędności energii finalnej dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej polegających na wymianie źródeł ciepła innych niż wymienione w art. 15a ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych lub na wymianie instalacji

Tabela 1. Wartości współczynnika oszczędności energii finalnej wA dla przedsięwzięć polegających na wymianie źródła ciepła w budynkach mieszkalnych - w podziale na rodzaje źródeł ciepła

Rodzaj montowanego źródła ciepła Rok budowy budynku Współczynnik oszczędności energii finalnej dla przedsięwzięcia polegającego na wymianie w budynku mieszkalnym źródła ciepła, wyrażony w tonach oleju ekwiwalentnego na m2 powierzchni ogrzewanej budynku mieszkalnego
Kocioł niskotemperaturowy na paliwo gazowe lub ciekłe przed 1971 0,00334
1971 - 1978 0,00311
1979 - 1988 0,00270
1989 - 2002 0,00251
2003 - 2007 0,00198
2008 - 2011 0,00160
po 2011 0,00149
Kocioł niskotemperaturowy na biomasę przed 1971 0,00154
1971 - 1978 0,00143
1979 - 1988 0,00124
1989 - 2002 0,00115
2003 - 2007 0,00091
2008 - 2011 0,00074
po 2011 0,00069
Kocioł kondensacyjny, opalany gazem ziemnym lub olejem opałowym lekkim przed 1971 0,00396
1971 - 1978 0,00368
1979 - 1988 0,00320
1989 - 2002 0,00297
2003 - 2007 0,00234
2008 - 2011 0,00190
po 2011 0,00177
Elektryczny podgrzewacz przepływowy przed 1971 0,00318
1971 - 1978 0,00295
1979 - 1988 0,00257
1989 - 2002 0,00239
2003 - 2007 0,00188
2008 - 2011 0,00153
po 2011 0,00142
Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny przed 1971 0,00396
1971 - 1978 0,00368
1979 - 1988 0,00320
1989 - 2002 0,00297
2003 - 2007 0,00234
2008 - 2011 0,00190
po 2011 0,00177
Pompa ciepła typu woda/woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznie przed 1971 0,01474
1971 - 1978 0,01370
1979 - 1988 0,01192
1989 - 2002 0,01107
2003 - 2007 0,00872
2008 - 2011 0,00708
po 2011 0,00657
Pompa ciepła typu glikol/woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznie przed 1971 0,01474
1971 - 1978 0,01370
1979 - 1988 0,01192
1989 - 2002 0,01107
2003 - 2007 0,00872
2008 - 2011 0,00708
po 2011 0,00657
Pompa ciepła typu bezpośrednie odparowanie w gruncie / woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznie przed 1971 0,01474
1971 - 1978 0,01370
1979 - 1988 0,01192
1989 - 2002 0,01107
2003 - 2007 0,00872
2008 - 2011 0,00708
po 2011 0,00657
Pompa ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznie przed 1971 0,01382
1971 - 1978 0,01285
1979 - 1988 0,01118
1989 - 2002 0,01038
2003 - 2007 0,00818
2008 - 2011 0,00664
po 2011 0,00616
Pompa ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowa, napędzana gazem przed 1971 0,00863
1971 -1978 0,00802
1979 -1988 0,00698
1989 - 2002 0,00648
2003 - 2007 0,00511
2008 - 2011 0,00414
po 2011 0,00385
Pompa ciepła typu powietrze/woda, absorpcyjna, napędzana gazem przed 1971 0,00863
1971 - 1978 0,00802
1979 - 1988 0,00698
1989 - 2002 0,00648
2003 - 2007 0,00511
2008 - 2011 0,00414
po 2011 0,00385
Pompa ciepła typu glikol/woda, sprężarkowa, napędzana gazem przed 1971 0,00897
1971 - 1978 0,00833
1979 - 1988 0,00725
1989 - 2002 0,00673
2003 - 2007 0,00530
2008 - 2011 0,00430
po 2011 0,00400
Pompa ciepła typu glikol/woda, absorpcyjna, napędzana gazem przed 1971 0,00897
1971 - 1978 0,00833
1979 - 1988 0,00725
1989 - 2002 0,00673
2003 - 2007 0,00530
2008 - 2011 0,00430
po 2011 0,00400
Węzeł cieplny kompaktowy z obudową przed 1971 0,00396
1971 - 1978 0,00368
1979 - 1988 0,00320
1989 - 2002 0,00297
2003 - 2007 0,00234
2008 - 2011 0,00190
po 2011 0,00177
Węzeł cieplny kompaktowy bez obudowy przed 1971 0,00381
1971 - 1978 0,00354
1979 - 1988 0,00308
1989 - 2002 0,00286
2003 - 2007 0,00226
2008 - 2011 0,00183
po 2011 0,00170

Tabela 2. Współczynnik korekcyjny k1 w zależności od strefy klimatycznej, na której terenie znajduje się budynek

Strefa klimatyczna Współczynnik korekcyjny k1
I 0,90
II 0,95
III 1,00
IV 1,05
V 1,10
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

Zmiany w prawie

Zmiany dotyczące dostępu do lokalnych sieci gazowych mogą wejść w życie

Przedsiębiorstwo, które zamierza odmówić świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych, będzie musiało wcześniej, jeszcze przed odmową, uzyskać decyzję URE zwalniającą z obowiązku świadczenia takich usług wynika z nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.

Robert Horbaczewski 27.01.2022
Farmaceuta wykona test na Covid-19, ale też zbada saturację i poziom cukru

Od czwartku 27 stycznia farmaceuta może wykonać test antygenowy w kierunku Covid-19, ale nie tylko. Za sprawą nowego rozporządzenia zrobi też test na obecność wirusa grypy, bakterii Helicobacter, która wywołuje wrzody żołądka. Zbada też poziom cukru we krwi, ciśnienie, saturację oraz wykona panel lipidowy, który pozwala określić poziom cholesterolu.

Jolanta Ojczyk 27.01.2022
Lekarze rodzinni chcą więcej czasu na zbadanie pacjenta 60 plus z Covidem

Od wtorku w wielu przychodniach rodzinnych, czyli podstawowej opieki zdrowotnej, pacjentom trudniej dostać się do lekarza. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem ministra zdrowia pierwszeństwo mają osoby w wieku 60 plus chore na Covid-19. Jeśli jednak test był zrobiony w poniedziałek, czy piątek, pierwszeństwo już nie będzie przysługiwać, mimo pogorszenia stanu zdrowia.

Jolanta Ojczyk 26.01.2022
Nowelizacja ustawy o lasach i ochronie przyrody z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, której celem jest usunięcie uchybień legislacyjnych w przepisach dotyczących wymogów tzw. "dyrektywy siedliskowej" oraz "dyrektywy ptasiej", a także wprowadzenie w tej dziedzinie ładu prawnego.

Krzysztof Sobczak 10.01.2022
Rozliczanie wynagrodzeń pełne niejasności, a rozporządzenie mnoży wątpliwości

Pracodawcy mają ogromny problem. Po sobotniej zmianie przepisów, poniedziałkowe rozliczenie i wypłata wynagrodzeń za grudzień stanęły pod znakiem zapytania. Wydane rozporządzenie – zamiast pomóc – dołożyło kolejnych wątpliwości. Firmy mają wybierać, które zasady stosować. Jeśli jednak zastosują te obowiązujące w grudniu ubiegłego roku, pracownicy będą musieli dopłacić brakujący podatek później.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Doradcy podatkowi nie przyjmują wyjaśnień MF w sprawie rozporządzenia o zaliczkach

Krajowa Rada Doradców Podatkowych zwraca uwagę, że wydane przez ministra finansów rozporządzenie dotyczące obliczania zaliczek na PIT rażąco narusza porządek konstytucyjny. Zdaniem samorządu doradców ten akt prawny pogłębi tym samym chaos prawny i informacyjny związany z wprowadzonymi od 1 stycznia 2022 r. zmianami w systemie podatkowym.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.2172

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wartości referencyjne oszczędności energii finalnej dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz sposób obliczania tych wartości.
Data aktu: 22/11/2021
Data ogłoszenia: 29/11/2021
Data wejścia w życie: 14/12/2021