Zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych.

Dz.U.2021.212
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 21 stycznia 2021 r.
w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych
Na podstawie art. 64i ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) warunki dystrybucji blankietów zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego, zwanych dalej "zezwoleniami";
2) sposób i tryb wydawania zezwoleń;
3) warunki wyznaczania trasy przejazdu oraz kryteria ustalania warunków przejazdu pojazdu nienormatywnego, w tym przejazdu przez most lub wiadukt;
4) wzory zezwoleń oraz wzory dokumentów związanych z ich wydawaniem.
§  2. 
1.  Dystrybucja blankietów zezwoleń odbywa się na podstawie zamówienia złożonego przez organ właściwy do wydania zezwolenia u producenta blankietów zezwoleń.
2.  W zamówieniu, o którym mowa w ust. 1, określa się:
1) liczbę blankietów zezwoleń;
2) uzgodniony termin i sposób dostarczenia albo odbioru blankietów zezwoleń.
3.  Organ właściwy do wydania zezwolenia potwierdza odbiór zamówienia na blankiety zezwoleń. Potwierdzenie odbioru zawiera:
1) liczbę, serie i numery odebranych blankietów zezwoleń;
2) oznaczenie organu odbierającego zamówienie na blankiety zezwoleń oraz datę odbioru blankietów zezwoleń;
3) imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do odbioru blankietów zezwoleń.
§  3.  Producent blankietów:
1) przyjmuje i realizuje zamówienia blankietów zezwoleń w terminach uzgodnionych z organem właściwym do wydania zezwolenia;
2) uzgadnia z organem, o którym mowa w pkt 1, termin i sposób odbioru albo dostarczenia zamówienia;
3) przechowuje przez okres 5 lat dokument potwierdzający odbiór blankietów zezwoleń, liczony od dnia odbioru.
§  4.  Producent blankietów oraz organ właściwy do wydania zezwolenia zabezpieczają przed dostępem osób nieupoważnionych posiadane blankiety zezwoleń.
§  5. 
1.  Każda odebrana przez organ właściwy do wydania zezwolenia partia zamówionych blankietów zezwoleń jest przedmiotem odrębnego rozliczenia z producentem blankietów w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1.
2.  W przypadku stwierdzenia przez organ właściwy do wydania zezwolenia braków lub wad w blankietach zezwoleń producent blankietów niezwłocznie dostarcza właściwe blankiety zezwoleń.
§  6. 
1.  Producent blankietów prowadzi wykaz wyprodukowanych i odebranych blankietów zezwoleń oraz zabezpiecza ten wykaz przed dostępem osób nieupoważnionych.
2.  Wykaz, o którym mowa w ust. 1, jest prowadzony oddzielnie dla każdego rodzaju blankietu zezwoleń, których wzory określają załączniki nr 4-6 do rozporządzenia, i obejmuje:
1) liczbę, serie i numery wyprodukowanych i odebranych blankietów zezwoleń;
2) oznaczenie organu odbierającego zamówienie na blankiety zezwoleń oraz datę wydania blankietów zezwoleń;
3) imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru blankietów zezwoleń.
3.  Blankiety zezwoleń są drukami ścisłego zarachowania.
§  7.  Wniosek o wydanie zezwolenia składa się, odpowiednio do kategorii zezwolenia, na formularzu według wzoru określonego w załącznikach nr 1-3 do rozporządzenia.
§  8. 
1.  Zezwolenie wydaje się na blankiecie zezwolenia na podstawie wniosku, o którym mowa w § 7, z zastrzeżeniem § 9 ust. 1 rozporządzenia.
2.  Blankiet zezwolenia wypełnia się pismem komputerowym, z wykorzystaniem drukarki atramentowej lub innej równoważnej, której środek kryjący będzie zapewniał trwałą integrację z podłożem.
3.  W przypadku czasowego braku technicznych możliwości wypełnienia blankietu zezwolenia w sposób, o którym mowa w ust. 2, dopuszcza się wypełnienie pismem odręcznym zezwolenia z terminem ważności nie dłuższym niż 1 miesiąc.
4.  Termin ważności zezwolenia rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu jego wystawienia.
§  9. 
1.  Zezwolenia kategorii II i III, przy wjeździe pojazdu nienormatywnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, naczelnik urzędu celno-skarbowego może wydać na podstawie ustnego zgłoszenia wnioskodawcy lub osoby przez niego upoważnionej, po wniesieniu opłaty za wydanie zezwolenia.
2.  Zgodność danych i parametrów określonych w zezwoleniu wydanym na podstawie ustnego zgłoszenia zgłaszający powinien potwierdzić własnoręcznym podpisem na kopii zezwolenia.
§  10. 
1.  Warunkiem wyznaczenia trasy przejazdu pojazdu nienormatywnego jest stan techniczny drogi spełniający następujące wymagania:
1) na drodze nie występują przełomy lub osuwiska;
2) wysokość skrajni drogi lub drogowego obiektu inżynierskiego jest przynajmniej o 0,1 m większa niż wysokość pojazdu wraz z ładunkiem; w przypadku obiektu inżynierskiego dotyczy to każdego punktu obiektu w miejscu przejazdu;
3) szerokość skrajni drogi lub drogowego obiektu inżynierskiego jest przynajmniej o 1,0 m większa niż szerokość pojazdu wraz z ładunkiem;
4) ocena stanu technicznego dźwigarów lub pomostu obiektu mostowego dokonywana zgodnie z przepisami o numeracji i ewidencji dróg publicznych oraz obiektów mostowych jest równa lub większa niż 3 (w skali od 0 do 5).
2.  Oprócz wymagań, o których mowa w ust. 1, przejazd pojazdu nienormatywnego nie może powodować przekroczenia bezpiecznego poziomu wytężenia materiału w konstrukcji nośnej drogowego obiektu inżynierskiego, określonego przy pomocy parametrów:
1) w konstrukcji niosącej przęseł nie powstają siły wewnętrzne większe od wywołanych charakterystycznym obciążeniem przyjętym do projektowania zwiększonym o 30% lub
2) w wyniku analizy sił wewnętrznych i naprężeń:
a) w stali konstrukcyjnej i zbrojeniowej - naprężenia główne nie przekraczają 2/3 wytrzymałości charakterystycznej stali,
b) w betonie zbrojonym i sprężonym - naprężenia główne nie przekraczają 2/3 wytrzymałości charakterystycznej betonu na ściskanie,
c) w betonie sprężonym - naprężenia rozciągające nie przekraczają wytrzymałości charakterystycznej betonu na rozciąganie,
d) w stali sprężającej - naprężenia trwałe nie przekraczają 1/2 wytrzymałości charakterystycznej stali.
§  11. 
1.  Organ właściwy do wydania zezwolenia określa warunki przejazdu pojazdu nienormatywnego na podstawie następujących kryteriów:
1) terminu oraz godzin przejazdu,
2) prędkości przejazdu,
3) organizacji ruchu,
4) zabezpieczenia urządzeń technicznych umieszczonych w pasie drogowym,
5) zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego

- na wyznaczonej trasie, o której mowa w § 10 ust. 1, lub jej poszczególnych odcinkach.

2.  W przypadku przejazdu pojazdu nienormatywnego przez most, wiadukt lub po estakadzie zarządca drogi ustala zależnie od potrzeb:
1) ograniczenia lub wyeliminowanie ruchu innych pojazdów na obiekcie;
2) ograniczenia prędkości przejazdu przez obiekt;
3) sposób przejazdu po określonym pasie ruchu lub w osi jezdni;
4) sposób przeciągania przyczepy przy użyciu liny;
5) sposób dodatkowego podparcia przęsła.
3.  W przypadku braku możliwości przejazdu pojazdu nienormatywnego przez wiadukt nad linią kolejową zarządca drogi ustala sposób ominięcia wiaduktu objazdem w poziomie szyn.
§  12.  Wzór wniosku o wydanie zezwolenia:
1) kategorii I określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) kategorii II-IV określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) kategorii V określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  13.  Wzór zezwolenia:
1) kategorii I określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;
2) kategorii II-IV określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;
3) kategorii V określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.
§  14. 
1.  Niewykorzystane blankiety zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego, zgodne ze wzorem określonym w przepisach dotychczasowych, podlegają komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu w terminie do 60 dni liczonym od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
2.  Komisyjnego i protokolarnego zniszczenia dokonuje komisja wyznaczona przez organ wydający zezwolenia.
3.  Protokół zniszczenia wskazuje skład komisji, datę zniszczenia oraz rodzaj i liczbę zniszczonych blankietów zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego.
4.  Protokół zniszczenia przechowuje organ wydający zezwolenia przez okres 5 lat od dnia zniszczenia.
§  15.  Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. poz. 764).
§  16.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 marca 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1
WZÓR WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA KATEGORII I NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO

WNIOSEK o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres 12 miesięcy

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2
WZÓR WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA KATEGORII II-IV NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO

WNIOSEK o wydanie zezwolenia kategorii: II/III/IV***) na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres miesiąca/ 6 miesięcy/ 12 miesięcy/ 24 miesięcy ***)

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  3
WZÓR WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA KATEGORII V NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO

WNIOSEK o wydanie zezwolenia kategorii V na jednokrotny/wielokrotny*) przejazd pojazdu nienormatywnego

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR ZEZWOLENIA KATEGORII I NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO

wzór

Opis zezwolenia:

- format 210 mm x 297 mm,

- papier ze znakiem wodnym dwutonowym bieżącym, zabezpieczony chemicznie,

- włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym,

- włókna zabezpieczające aktywne w promieniowaniu UV,

- druk offsetowy,

- kolor tła giloszowego utrzymany w tonacji zielono-beżowej, wykonany z zastosowaniem druku irysowego,

- mikrodruk,

- element graficzny wykonany farbą aktywną w promieniowaniu UV,

- seria i numer blankietu zezwolenia (niepowtarzalny i ciągły) wykonany farbą koloru czarnego aktywną w świetle UV na zielono,

- pasek o szerokości 10 mm, przebiegający pionowo przez środek strony, wykonany farbą irydyscentną,

- napisy w kolorze czarnym.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR ZEZWOLENIA KATEGORII II-IV NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO

wzór

Opis zezwolenia:

- format 210 mm x 297 mm,

- papier ze znakiem wodnym dwutonowym bieżącym, zabezpieczony chemicznie,

- włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym,

- włókna zabezpieczające aktywne w promieniowaniu UV,

- druk offsetowy,

- kolor tła giloszowego utrzymany w tonacji niebiesko-beżowej, wykonany z zastosowaniem druku irysowego,

- mikrodruk,

- element graficzny wykonany farbą aktywną w promieniowaniu UV,

- seria i numer blankietu zezwolenia (niepowtarzalny i ciągły) wykonany farbą koloru czarnego aktywną w świetle UV na zielono,

- pasek o szerokości 10 mm, przebiegający pionowo przez środek strony, wykonany farbą irydyscentną,

- napisy w kolorze czarnym.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR ZEZWOLENIA KATEGORII V NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO

wzór

Opis zezwolenia:

- format 210 mm x 297 mm,

- papier ze znakiem wodnym dwutonowym bieżącym, zabezpieczony chemicznie,

- włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym,

- włókna zabezpieczające aktywne w promieniowaniu UV,

- druk offsetowy,

- kolor tła giloszowego utrzymany w tonacji szaro-różowej, wykonany z zastosowaniem druku irysowego,

- mikrodruk,

- element graficzny wykonany farbą aktywną w promieniowaniu UV,

- seria i numer blankietu zezwolenia (niepowtarzalny i ciągły) wykonany farbą koloru czarnego aktywną w świetle UV na zielono,

- pasek o szerokości 10 mm, przebiegający pionowo przez środek strony, wykonany farbą irydyscentną,

- napisy w kolorze czarnym.

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257 oraz z 2020 r. poz. 1722, 1745, 1927 i 2006).

Zmiany w prawie

Sejm rozpoczął prace nad projektem o e-hulajnogach

W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji prawa o ruchu drogowym regulującego status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 24.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021
Senacki projekt przewiduje zmiany w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska

Z własnej inicjatywy Senat przyjął projekt, zgodnie z którym zmieni się sposób powoływania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Zdaniem projektodawców dotychczasowe regulacje budzą wątpliwości co do zgodności z przepisami Konstytucji. Projekt trafi teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Senat odrzucił ustawę o służbie zagranicznej

Senatorowie odrzucili ustawę o służbie zagranicznej, zgodnie z którą powołany ma zostać szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Ustawa zmienia też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych. Według Senatu ustawy nie da się poprawić. Ustawa wróci teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Rząd wprowadza drugą cechę biometryczną do dowodów osobistych – odciski palców

Pobieranie odcisków palców odbywać się będzie podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego. Zmiany w dowodach osobistych obejmą także dodanie podpisu posiadacza dokumentu. Pobieranie odcisków palców powoduje, że wniosku nie będzie można złożyć elektronicznie, tylko osobiście w urzędzie gminy.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021
Rząd wprowadza zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Rada Ministrów chce zwiększyć udogodnienia dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększono też kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021