Ograniczenia produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie oraz wprowadzanie do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII 1
z dnia 22 lipca 2021 r.
w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny 2

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2289) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Zakazuje się produkcji, obrotu lub stosowania przy pracy: 4-nitrobifenylu (CAS 92-93-3) oraz 2-naftyloaminy (CAS 91-59-8), benzydyny (CAS 92-87-5), bifenylo-4-aminy (CAS 92-67-1) i ich soli jako substancji w postaci własnej lub substancji wchodzącej w skład innej substancji lub w mieszaninach, w stężeniu równym lub większym niż 0,1% masowego.
2. 
Produkcja, obrót lub stosowanie do celów badań naukowych i rozwojowych lub przeprowadzania analiz chemicznych: 4-nitrobifenylu (CAS 92-93-3) oraz 2-naftyloaminy (CAS 91-59-8), benzydyny (CAS 92-87-5), bifenylo-4-aminy (CAS 92-67-1) i ich soli w postaci własnej lub w mieszaninach może nastąpić, jeżeli przed produkcją, obrotem lub zastosowaniem wymienionych substancji lub mieszanin je zawierających, pracodawca przedstawi właściwemu państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu następujące informacje:
1)
uzasadnienie produkcji, obrotu lub stosowania;
2)
ilość substancji lub mieszaniny zużywanej w ciągu roku;
3)
sposób stosowania;
4)
liczbę pracowników, którzy mogą być narażeni na działanie substancji lub mieszaniny;
5)
środki bezpieczeństwa i działania organizacyjne przewidziane dla ochrony zdrowia pracowników.
§  2. 
Zgodnie z Konwencją międzynarodową o zakazie używania białego (żółtego) fosforu przy wyrobie zapałek, podpisaną w Bernie dnia 26 września 1906 r. (Dz. U. z 1922 r. poz. 159) zakazuje się stosowania białego (żółtego) fosforu do produkcji zapałek oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania zapałek zawierających biały (żółty) fosfor na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§  3. 
1. 
Z zastrzeżeniem pkt 69 załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.) zakazuje się obrotu polegającego na sprzedaży konsumentom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1)
metanolu (CAS 67-56-1);
2)
substancji zawierających metanol w stężeniach większych niż 3% masowo;
3)
mieszanin zawierających metanol w stężeniach większych niż 3% masowo.
2. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do substancji lub mieszanin zawierających metanol w stężeniach większych niż 3% masowo:
1)
paliw do silników stosowanych w modelarstwie;
2)
paliw do silników spalinowych używanych w sportach motorowodnych;
3)
paliw do ogniw paliwowych;
4)
biopaliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1355).
§  4. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3
1 Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718).
2 Niniejsze rozporządzenie wdraża w zakresie swojej regulacji dyrektywę Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy (czternasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 131 z 05.05.1998, str. 11 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 3, str. 279, Dz. Urz. UE L 165 z 27.06.2007, str. 21, Dz. Urz. UE L 65 z 05.03.2014, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 198 z 25.07.2019, str. 241).
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1226), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 284).

Zmiany w prawie

Nowa sieć szpitali dopiero w 2022 roku

W marcu 2021 roku powinny zostać ogłoszone nowe wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci. Powołano już nawet w NFZ specjalny zespół do ustalenia nowych zasad. Z powodu pandemii kwalifikacja zostanie jednak przesunięta, i to już drugi raz. Zgodnie z najnowszą zmianą obecna kwalifikacja ma obowiązywać do 30 czerwca 2022 roku. Znika przepis określający do kiedy nowe wykazy mają być ogłoszone.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
7 proc. PKB na zdrowie i dotacja dla NFZ z budżetu - częściej niż raz w roku

Poziom 6 proc. PKB ma być osiągnięty rok wcześniej, czyli już w 2023 roku. W 2027 roku ma to być już 7 proc. PKB. W piątek Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu, które podwyższały nakłady. Ponadto minister zdrowia będzie mógł częściej niż raz w roku zasilić budżet NFZ dotacją.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
Wyższa pensja minimalna to wyższe kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Niemal 29 milionów złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Natomiast najniższa grzywna za wykroczenie - 301 złotych. Wzrost wysokości kar nakładanych na podstawie kodeksu karnego skarbowego ma związek z podwyższeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia. W przyszłym roku wyniesie ono 3010 złotych.

Krzysztof Koślicki 15.09.2021
Sprzedawcy muszą dokonać rejestracji w systemie Tax Free

Trwa rejestracja podmiotów, które będą chciały sprzedawać w systemie Tax Free po 1 stycznia 2022 roku. W przyszłym roku obsługa dokumentów będzie się odbywała wyłącznie w formie elektronicznej. Resort finansów przypomina o obowiązku rejestracji i wskazuje, że do tej pory w Tax Free zarejestrowało się 350 przedsiębiorców.

Krzysztof Koślicki 14.09.2021
Ustawa obowiązuje - państwo przejmie koszty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Zwolnienie z kosztów sądowych w elektronicznym postępowaniu upominawczym i w zasadzie przejęcie wydatków związanych z tym postępowaniem przez Skarb Państwa - to zmiana w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która w czwartek weszła w życie. Nowelizacja jest wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Krzysztof Sobczak 09.09.2021
MEiN: Z powodu epidemii możliwe zmiany w terminach ferii

Sytuacja, którą mamy podczas czwartej fali na Zachodzie, pokazuje, że liczba hospitalizacji ze względu na szczepienia i odporność, którą nabyliśmy po chorobie, nie powoduje konieczności zamykania i przerywania kontaktów społecznych - mówił Przemysław Czarnek. Dodał jednak, że jeżeli liczba zachorowań będzie rosnąć, możliwa będzie zmiana terminów ferii.

Monika Sewastianowicz 08.09.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.1419

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Ograniczenia produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie oraz wprowadzanie do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny.
Data aktu: 22/07/2021
Data ogłoszenia: 05/08/2021
Data wejścia w życie: 20/08/2021