Moc obowiązująca w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Grecką Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Greckiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Atenach dnia 20 listopada 1987 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 25 czerwca 2021 r.
w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Grecką Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Greckiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Atenach dnia 20 listopada 1987 r.

Podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. 34 ust. 2 Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r. 1 . Republika Grecka staje się dnia 1 lipca 2021 r. stroną wyżej wymienionej Konwencji.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że od dnia 1 lipca 2021 r. Konwencja obowiązuje w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Grecką.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że Republika Grecka, składając dokument ratyfikacyjny, złożyła:

1) notyfikacje zgodnie z: art. 2 ust. 1 lit. a) pkt ii), art. 6 ust. 5, art. 6 ust. 6, art. 7 ust. 17 lit. a), art. 7 ust. 17 lit. d), art. 16 ust. 6 lit. a), art. 16 ust. 6 lit. b) pkt ii), art. 18, art. 23 ust. 4, art. 24 ust. 1 oraz art. 35 ust. 3,

2) zastrzeżenia zgodnie z: art. 3 ust. 5 lit. a), art. 4 ust. 3 lit. a), art. 8 ust. 3 lit. a), art. 9 ust. 6 lit. a), art. 10 ust. 5 lit. a), art. 11 ust. 3 lit. a), art. 12 ust. 4, art. 13 ust. 6 lit. a), art. 14 ust. 3 lit. a), art. 15 ust. 2, art. 19 ust. 11, art. 19 ust. 12, art. 23 ust. 2, art. 28 ust. 2 lit. a), art. 35 ust. 6 oraz art. 36 ust. 2

- Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r.

Treści notyfikacji oraz zastrzeżeń zostały podane w dalszej części oświadczenia rządowego.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że wskazane w niniejszym oświadczeniu rządowym złożone przez Republikę Grecką notyfikacje i zastrzeżenia do Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., mają zastosowanie w realizacji postanowień Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Greckiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Atenach dnia 20 listopada 1987 r. 2 .

Notyfikacja zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) nkt ii)

Artykuł 2 - Interpretacja pojęć

Notyfikacja - Umowy Podatkowe, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja

Zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) pkt ii) Konwencji Republika Grecka planuje objęcie Konwencją następujących umów:

Nr Tytuł Druga Umawiająca się Jurysdykcja Tekst pierwotny / Instrument zmieniający Data podpisania Data wejścia w życie
45 3 Umowa między Rządem Republiki Greckiej a Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku Polska Tekst pierwotny 20-11-1987 28-09-1991

Article 2 - Interpretation of Terms

Notification - Agreements Covered by the Convention

Pursuant to Article 2(1)(a)(ii) of the Convention the Hellenic Republic wishes the following agreements to be covered by the Convention:

No Tide Other Contracting Jurisdiction Original / Amending instrument Date of signature Date of entry into force
45 Agreement between the Government of the Hellenic Republic and the Government of the Polish People's Republic for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital Poland Original 20-11-1987 28-09-1991

Zastrzeżenie zgodnie z art. 3 ust. 5 lit. a)

Artykuł 3 - Podmioty transparentne podatkowo

Zgodnie z art. 3 ust. 5 lit. a) Konwencji Republika Grecka zastrzega prawo do niestosowania art. 3 w całości w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 3 - Transparent Entities

Pursuant to Article 3(5)(a) of the Convention the Hellenic Republic reserves the right for the entirety of Article 3 not to apply to its Covered Tax Agreements.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 4 ust. 3 lit. a)

Artykuł 4 - Podmioty o podwójnej siedzibie

Zgodnie z art. 4 ust. 3 lit. a) Konwencji Republika Grecka zastrzega prawo do niestosowania art. 4 w całości w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 4 - Dual Resident Entities

Pursuant to Article 4(3)(a) of the Convention the Hellenic Republic reserves the right for the entirety of Article 4 not to apply to its Covered Tax Agreements.

Notyfikacja zgodnie z art. 6 ust. 5

Artykuł 6 - Cel Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja

Notyfikacja tekstu preambuły istniejącego w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 6 ust. 5 Konwencji Republika Grecka wskazuje, że następujące umowy nie są objęte zastrzeżeniem na podstawie art. 6 ust. 4 oraz zawierają tekst preambuły, o którym mowa w art. 6 ust. 2. Tekst odpowiedniego fragmentu preambuły został wskazany poniżej.

Numer wymienionej

Umowy

Druga Umawiająca się Jurysdykcja Tekst preambuły
45 Polska powodowane chęcią zawarcia Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku

Article 6 - Purpose of a Covered Tax Agreement Notification of Existing Preamble Language in Listed Agreements

Pursuant to Article 6(5) of the Convention the Hellenic Republic considers that the following agreements are not within the scope of a reservation under Article 6(4) and contain preamble language described in Article 6(2). The text of the relevant preambular paragraph is identified below.

Listed

Agreement

Number

Other

Contracting

Jurisdiction

Preamble Text
45 Poland desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital

Notyfikacje zgodnie z art. 6 ust. 6

Artykuł 6 - Cel Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 6 ust. 6 Konwencji Republika Grecka dokonuje wyboru stosowania art. 6 ust. 3.

Notyfikacja wymienionych umów niezawierających w preambule tekstu

Zgodnie z art. 6 ust. 6 Konwencji Republika Grecka wskazuje, że następujące umowy nie zawierają tekstu preambuły odnoszącego się do pragnienia rozwijania relacji ekonomicznych lub wzmacniania współpracy w zakresie spraw podatkowych.

Numer wymienionej Umowy Druga Umawiająca się Jurysdykcja
45 Polska

Article 6 - Purpose of a Covered Tax Agreement Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 6(6) of the Convention the Hellenic Republic hereby chooses to apply Article 6(3).

Notification of Listed Agreements Not Containing Existing Preamble Language

Pursuant to Article 6(6) of the Convention the Hellenic Republic considers that the following agreements do not contain preamble language referring to a desire to develop an economic relationship or to enhance co-operation in tax matters.

Listed Agreement Number Other Contracting Jurisdiction
45 Poland

Notyfikacja zgodnie z art. 7 ust. 17 lit. a)

Artykuł 7 - Zapobieganie nadużyciom traktatów Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 7 ust. 17 lit. a) Konwencji Republika Grecka wskazuje, że następujące umowy nie są objęte zastrzeżeniem na podstawie art. 7 ust. 15 lit. b) oraz zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 7 ust. 2. Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej Umowy Druga Umawiająca się Jurysdykcja Przepis
45 Polska art. 11 ust. 7 i art. 12 ust. 7

Article 7 - Prevention of Treaty Abuse

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 7(17)(a) of the Convention the Hellenic Republic considers that the following agreements are not subject to a reservation described in Article 7(15)(b) and contain a provision described in Article 7(2). The article and paragraph number of each such provision is identified below.

Listed Agreement Number Other Contracting Jurisdiction Provision
45 Poland Article 11(7) and Article 12(7)

Notyfikacja zgodnie z art. 7 ust. 17 lit. d)

Artykuł 7 - Zapobieganie nadużyciom traktatów Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 7 ust. 17 lit. d) Konwencji Republika Grecka dokonuje wyboru stosowania art. 7 ust. 7 lit. b). Article 7 - Prevention of Treaty Abuse Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 7(17)(d) of the Convention the Hellenic Republic hereby chooses to apply Article 7(7)(b).

Zastrzeżenie zgodnie z art. 8 ust. 3 lit. a)

Artykuł 8 - Transakcje wypłat dywidend

Zgodnie z art. 8 ust. 3 lit. a) Konwencji Republika Grecka zastrzega prawo do niestosowania art. 8 w całości w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 8 - Dividend Transfer Transactions

Pursuant to Article 8(3)(a) of the Convention the Hellenic Republic reserves the right for the entirety of Article 8 not to apply to its Covered Tax Agreements.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 9 ust. 6 lit. a)

Artykuł 9 - Zyski z tytułu przeniesienia udziałów lub akcji lub innych praw w podmiotach, których wartość pochodzi głównie z majątku nieruchomego

Zgodnie z art. 9 ust. 6 lit. a) Konwencji Republika Grecka zastrzega prawo do niestosowania art. 9 ust. 1 w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 9 - Capital Gains from Alienation of Shares or Interests of Entities Deriving their Value Principally from Immovable Property

Pursuant to Article 9(6)(a) of the Convention the Hellenic Republic reserves the right for Article 9(1) not to apply to its Covered Tax Agreements.

Zastrzeżenie zeodnie z art. 10 ust. 5 lit. a)

Artykuł 10 - Klauzula antyabuzywna dotycząca zakładów położonych na terytoriach trzecich jurysdykcji

Zgodnie z art. 10 ust. 5 lit. a) Konwencji Republika Grecka zastrzega prawo do niestosowania art. 10 w całości w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 10 - Anti-abuse Rule for Permanent Establishments Situated in Third Jurisdictions

Pursuant to Article 10(5)(a) of the Convention the Hellenic Republic reserves the right for the entirety of Article 10 not to apply to its Covered Tax Agreements.

Zastrzeżenie zeodnie z art. 11 ust. 3 lit. a)

Artykuł 11 - Stosowanie przepisów Umów Podatkowych w celu zastrzeżenia prawa Strony do opodatkowania osób mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na jej terytorium

Zgodnie z art. 11 ust. 3 lit. a) Konwencji Republika Grecka zastrzega prawo do niestosowania art. 11 w całości w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 11 - Application of Tax Agreements to Restrict a Party's Right to Tax its Own Residents

Pursuant to Article 11(3)(a) of the Convention the Hellenic Republic reserves the right for the entirety of Article 11 not to apply to its Covered Tax Agreements.

Zastrzeżenie zeodnie z art. 12 ust. 4

Artykuł 12 - Sztuczne unikanie statusu zakładu poprzez umowy typu commissionnaire arrangements i inne podobne działania

Zgodnie z art. 12 ust. 4 Konwencji Republika Grecka zastrzega prawo do niestosowania art. 12 w całości w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 12 - Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through Commissionnaire Arrangements and Similar Strategies

Pursuant to Article 12(4) of the Convention the Hellenic Republic reserves the right for the entirety of Article 12 not to apply to its Covered Tax Agreements.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 13 ust. 6 lit. a)

Artykuł 13 - Sztuczne unikanie statusu zakładu poprzez wykorzystanie wyłączeń określonych form działalności z definicji zakładu

Zgodnie z art. 13 ust. 6 lit. a) Konwencji Republika Grecka zastrzega prawo do niestosowania art. 13 w całości w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 13 - Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through the Specific Activity Exemptions

Pursuant to Article 13(6)(a) of the Convention the Hellenic Republic reserves the right for the entirety of Article 13 not to apply to its Covered Tax Agreements.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 14 ust. 3 lit.a)

Artykuł 14 - Podział umów

Zgodnie z art. 14 ust. 3 lit. a) Konwencji Republika Grecka zastrzega prawo do niestosowania art. 14 w całości w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 14 - Splitting-up of Contracts

Pursuant to Article 14(3)(a) of the Convention the Hellenic Republic reserves the right for the entirety of Article 14 not to apply to its Covered Tax Agreements.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 15 ust. 2

Artykuł 15 - Definicja osoby ściśle powiązanej z przedsiębiorstwem

Zgodnie z art. 15 ust. 2 Konwencji Republika Grecka zastrzega prawo do niestosowania art. 15 w całości w odniesieniu do zawartej przez nią Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja, w odniesieniu do której zastosowanie mają zastrzeżenia na podstawie art. 12 ust. 4, art. 13 ust. 6 lit. a) lub c) i art. 14 ust. 3 lit. a).

Article 15 - Definition of a Person Closely Related to an Enterprise

Pursuant to Article 15(2) of the Convention the Hellenic Republic reserves the right for the entirety of Article 15 not to apply to the Covered Tax Agreement to which the reservations described in Article 12(4), Article 13(6)(a) or (c), and Article 14(3)(a) apply.

Notyfikacja zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. a)

Artykuł 16 - Procedura wzajemnego porozumiewania się Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. a) Konwencji Republika Grecka wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 16 ust. 4 lit. a) pkt i). Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej Umowy Druga Umawiająca się Jurysdykcja Przepis
45 Polska art. 26 ust. 1 zd. 1

Article 16 - Mutual Agreement Procedure

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 16(6)(a) of the Convention the Hellenic Republic considers that the following agreements contain a provision described in Article 16(4)(a)(i). The article and paragraph numbers of each such provision are identified below.

Listed Agreement Number Other Contracting Jurisdiction Provison
45 Poland Article 26(1), first sentence

Notyfikacja zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. b) pkt ii)

Artykuł 16 - Procedura wzajemnego porozumiewania się Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. b) pkt ii) Konwencji Republika Grecka wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie przewidujące, że sprawa, o której mowa w art. 16 ust. 1 zd. 1, powinna być przedstawiona w okresie co najmniej trzech lat, licząc od dnia pierwszego zawiadomienia o działaniu powodującym opodatkowanie, które jest niezgodne z postanowieniami Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja. Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej Umowy Druga Umawiająca się Jurysdykcja Przepis
45 Polska art. 26 ust. 1 zd. 2

Article 16 - Mutual Agreement Procedure Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 16(6)(b)(ii) of the Convention the Hellenic Republic considers that the following agreements contain a provision that provides that a case referred to in the first sentence of Article 16(1) must be presented within a specific time period that is at least three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement. The article and paragraph number of each such provision are identified below.

Listed Agreement Number Other Contracting Jurisdiction Provison
45 Poland Article 26(1), second sentence

Notyfikacja zgodnie z art. 18

Artykuł 18 - Wybór stosowania Części VI

Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 18 Konwencji Republika Grecka dokonuje wyboru stosowania Części VI. Article 18 - Choice to Apply Part VI Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 18 of the Convention the Hellenic Republic hereby chooses to apply Part VI.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 19 ust. 11

Artykuł 19 - Obowiązkowe postępowanie arbitrażowe

Zgodnie z art. 19 ust. 11 Konwencji dla celów stosowania art. 19 w odniesieniu do Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja, Republika Grecka zastrzega prawo do zastąpienia okresu dwuletniego, o którym mowa w art. 19 ust. 1 lit. b), okresem trzech lat.

Article 19 - Mandatory Binding Arbitration

Pursuant to Article 19(11) of the Convention, for purposes of applying Article 19 to its Covered Tax Agreements, the Hellenic Republic reserves the right to replace the two-year period set forth in Article 19(1)(b) with a three-year period.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 19 ust. 12

Artykuł 19 - Obowiązkowe postępowanie arbitrażowe

Zgodnie z art. 19 ust. 12 Konwencji Republika Grecka zastrzega prawo stosowania następujących zasad w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja, bez względu na pozostałe przepisy art. 19:

a) jakakolwiek kwestia nierozwiązana w toku procedury wzajemnego porozumiewania się, która byłaby objęta zakresem postępowania arbitrażowego przewidzianego w niniejszej Konwencji, nie będzie przedłożona do postępowania arbitrażowego, jeżeli rozstrzygnięcie dotyczące tej kwestii zostało wydane przez sąd lub trybunał administracyjny którejkolwiek z Umawiających się Jurysdykcji;

b) jeżeli, w dowolnym czasie po złożeniu wniosku o przeprowadzenie postępowania arbitrażowego a przed przedstawieniem przez panel arbitrów jego decyzji właściwym organom Umawiających się Jurysdykcji, rozstrzygnięcie dotyczące tej kwestii zostało wydane przez sąd lub trybunał administracyjny jednej z Umawiających się Jurysdykcji, wówczas postępowanie arbitrażowe zostaje zakończone.

Article 19 - Mandatory Binding Arbitration

Pursuant to Article 19(12) of the Convention the Hellenic Republic reserves the right for the following rules to apply with respect to its Covered Tax Agreements notwithstanding the other provisions of Article 19:

a) any unresolved issue arising from a mutual agreement procedure case otherwise within the scope of the arbitration process provided for by the Convention shall not be submitted to arbitration, if a decision on this issue has already been rendered by a court or administrative tribunal of either Contracting Jurisdiction;

b) if, at any time after a request for arbitration has been made and before the arbitration panel has delivered its decision to the competent authorities of the Contracting Jurisdictions, a decision concerning the issue is rendered by a court or administrative tribunal of one of the Contracting Jurisdictions, the arbitration process shall terminate.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 23 ust. 2

Artykuł 23 - Rodzaje postępowania arbitrażowego

Zgodnie z art. 23 ust. 2 Konwencji dla celów stosowania art. 23 Konwencji w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja, Republika Grecka zastrzega prawo do niestosowania art. 23 ust. 1 Konwencji w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 23 - Type of Arbitration Process

Pursuant to Article 23(2) of the Convention, for the purpose of applying Article 23 to its Covered Tax Agreements, the Hellenic Republic reserves the right for Article 23(1) not to apply to its Covered Tax Agreements.

Notyfikacja zgodnie z art. 23 ust. 4

Artykuł 23 - Rodzaje postępowania arbitrażowego Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 23 ust. 4 Konwencji Republika Grecka dokonuje wyboru stosowania art. 23 ust. 5.

Article 23 - Type of Arbitration Process Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 23(4) of the Convention the Hellenic Republic hereby chooses to apply Article 23(5).

Notyfikacja zgodnie z art. 24 ust. 1

Artykuł 24 - Porozumienie w sprawie innego rozwiązania sprawy Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 24 ust. 1 Konwencji Republika Grecka dokonuje wyboru stosowania art. 24 ust. 2.

Article 24 - Agreement on a Different Resolution Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 24(1) of the Convention the Hellenic Republic hereby chooses to apply Article 24(2).

Zastrzeżenie zgodnie z art. 28 ust. 2 lit. a)

Artykuł 28 - Zastrzeżenia

Zastrzeżenie dotyczące zakresu arbitrażu

Zgodnie z art. 28 ust. 2 lit. a) Konwencji Republika Grecka składa następujące zastrzeżenia w odniesieniu do zakresu spraw,

do których będzie stosowany arbitraż zgodnie z przepisami Części VI.

1. Republika Grecka zastrzega prawo do wyłączenia z zakresu stosowania Części VI spraw, w odniesieniu do których złożono wniosek na podstawie Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych (90/436/EWG) - z późniejszymi zmianami - lub jakimikolwiek późniejszymi regulacjami.

2. Republika Grecka zastrzega prawo do wyłączenia z zakresu stosowania Części VI spraw dotyczących stosowania krajowych przepisów antyabuzywnych.

3. Republika Grecka zastrzega prawo do wyłączenia z zakresu stosowania Części VI spraw dotyczących części dochodu lub majątku, które są nieopodatkowane przez Umawiającą się Jurysdykcję, ponieważ nie zostały one włączone do podstawy opodatkowania w tej Umawiającej się Jurysdykcji lub są one objęte zwolnieniem lub stawką zero, przewidzianymi na podstawie przepisów krajowego prawa podatkowego tej Umawiającej się Jurysdykcji.

4. Republika Grecka zastrzega prawo do wyłączenia z zakresu stosowania Części VI spraw dotyczących postępowania, za które podatnik lub osoba działająca w imieniu podatnika zostali uznani przez sąd za winnych oszustwa podatkowego lub innego przestępstwa.

Article 28 - Reservations

Reservation Formulated for Scope of Arbitration

Pursuant to Article 28(2)(a) of the Convention the Hellenic Republic formulates the following reservations with respect to

the scope of cases that shall be eligible for arbitration under the provisions of Part VI.

1. The Hellenic Republic reserves the right to exclude from the scope of Part VI cases in respect to which application has been filed under the Convention on the Elimination of Double Taxation in connection with the Adjustment of Profits of Associated Enterprises (90/436/EEC) - as amended - or any subsequent regulation.

2. The Hellenic Republic reserves the right to exclude from the scope of Part VI cases involving the application of domestic anti-abuse rules.

3. The Hellenic Republic reserves the right to exclude from the scope of Part VI cases concerning items of income or capital that are not taxed by a Contracting Jurisdiction because they are not included in the taxable base in that Contracting Jurisdiction or because they are subject to an exemption or zero tax rate provided under the domestic tax law of that Contracting Jurisdiction.

4. The Hellenic Republic reserves the right to exclude from the scope of Part VI cases involving conduct for which the taxpayer or a person acting on behalf of the taxpayer has been found guilty by a court for tax fraud or other criminal offense.

Notyfikacja zgodnie z art. 35 ust. 3

Artykuł 35 - Stosowanie

Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 35 ust. 3 Konwencji, wyłącznie na potrzeby własnego stosowania art. 35 ust. 1 lit. b) i ust. 5 lit. b), Republika Grecka dokonuje wyboru zastąpienia odesłania do wyrazów "okresy podatkowe rozpoczynające się w dniu lub po dniu, w którym upłynął termin" odesłaniem do wyrazów "okresy podatkowe rozpoczynające się w dniu lub po dniu 1 stycznia roku następującego w dniu lub po dniu upływu terminu".

Article 35 - Entry into Effect

Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 35(3) of the Convention, solely for the purpose of its own application of Article 35(1)(b) and 5(b), the Hellenic Republic hereby chooses to replace the reference to "taxable periods beginning on or after the expiration of a period" with a reference to "taxable periods beginning on or after 1 January of the next year beginning on or after the expiration of a period".

Zastrzeżenie zgodnie z art. 35 ust. 6 Artykuł 35 - Stosowanie

Zgodnie z art. 35 ust. 6 Konwencji Republika Grecka zastrzega prawo do niestosowania art. 35 ust. 4 Konwencji do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 35 - Entry into Effect

Pursuant to Article 35(6) of the Convention the Hellenic Republic reserves the right for Article 35(4) not to apply with respect to its Covered Tax Agreements.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 36 ust. 2 Artykuł 36 - Stosowanie części VI

Zgodnie z art. 36 ust. 2 Konwencji Republika Grecka zastrzega prawo do stosowania przepisów Części VI w zakresie sprawy przedstawionej właściwemu organowi Umawiającej się Jurysdykcji przed późniejszą z dat, z którą niniejsza Konwencja wchodzi w życie w każdej z Umawiających się Jurysdykcji, które są stronami Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja, wyłącznie w zakresie, w jakim właściwe organy obu Umawiających się Jurysdykcji zgodziły się, że znajdzie ona zastosowanie do tej konkretnej sprawy.

Article 36 - Entry into Effect of Part VI

Pursuant to Article 36(2) of the Convention the Hellenic Republic reserves the right for Part VI to apply to a case presented to the competent authority of a Contracting Jurisdiction prior to the later of the dates on which the Convention enters into force for each of the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement only to the extent that the competent authorities of both Contracting Jurisdictions agree that it will apply to that specific case.

1 Konwencja wielostronna implementująca środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzona w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 1369 oraz z 2020 r. poz. 341.
2 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Greckiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Atenach dnia 20 listopada 1987 r., została ogłoszona w Dz. U. z 1991 r. poz. 524.
3 Numer wskazany przez Republikę Grecką w wykazie zastrzeżeń i notyfikacji do Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., w notyfikacji złożonej zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) pkt ii)ww. Konwencji.

Zmiany w prawie

Nowelizacja ustawy o zadośćuczynieniach za naruszenie więzi rodzinnej już obowiązuje

W niedzielę 19 września weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, która zakłada, że najbliższej rodzinie osoby trwale poszkodowanej może przysługiwać zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej. Wcześniej problem próbowano nieskutecznie rozwiązać w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 19.09.2021
Nowa sieć szpitali dopiero w 2022 roku

W marcu 2021 roku powinny zostać ogłoszone nowe wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci. Powołano już nawet w NFZ specjalny zespół do ustalenia nowych zasad. Z powodu pandemii kwalifikacja zostanie jednak przesunięta, i to już drugi raz. Zgodnie z najnowszą zmianą obecna kwalifikacja ma obowiązywać do 30 czerwca 2022 roku. Znika przepis określający do kiedy nowe wykazy mają być ogłoszone.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
7 proc. PKB na zdrowie i dotacja dla NFZ z budżetu - częściej niż raz w roku

Poziom 6 proc. PKB ma być osiągnięty rok wcześniej, czyli już w 2023 roku. W 2027 roku ma to być już 7 proc. PKB. W piątek Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu, które podwyższały nakłady. Ponadto minister zdrowia będzie mógł częściej niż raz w roku zasilić budżet NFZ dotacją.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
Wyższa pensja minimalna to wyższe kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Niemal 29 milionów złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Natomiast najniższa grzywna za wykroczenie - 301 złotych. Wzrost wysokości kar nakładanych na podstawie kodeksu karnego skarbowego ma związek z podwyższeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia. W przyszłym roku wyniesie ono 3010 złotych.

Krzysztof Koślicki 15.09.2021
Sprzedawcy muszą dokonać rejestracji w systemie Tax Free

Trwa rejestracja podmiotów, które będą chciały sprzedawać w systemie Tax Free po 1 stycznia 2022 roku. W przyszłym roku obsługa dokumentów będzie się odbywała wyłącznie w formie elektronicznej. Resort finansów przypomina o obowiązku rejestracji i wskazuje, że do tej pory w Tax Free zarejestrowało się 350 przedsiębiorców.

Krzysztof Koślicki 14.09.2021
Ustawa obowiązuje - państwo przejmie koszty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Zwolnienie z kosztów sądowych w elektronicznym postępowaniu upominawczym i w zasadzie przejęcie wydatków związanych z tym postępowaniem przez Skarb Państwa - to zmiana w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która w czwartek weszła w życie. Nowelizacja jest wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Krzysztof Sobczak 09.09.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.1414

Rodzaj: Oświadczenie rządowe
Tytuł: Moc obowiązująca w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Grecką Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Greckiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Atenach dnia 20 listopada 1987 r.
Data aktu: 25/06/2021
Data ogłoszenia: 04/08/2021
Data wejścia w życie: 04/08/2021