Baza danych obiektów topograficznych oraz baza danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowe opracowania kartograficzne.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII 1
z dnia 27 lipca 2021 r.
w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 oraz z 2021 r. poz. 922) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
zakres informacji gromadzonych w bazie danych obiektów topograficznych, zwanej dalej "bazą BDOT10k", oraz bazie danych obiektów ogólnogeograficznych, zwanej dalej "bazą BDOO", o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 i 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, zwanej dalej "ustawą";
2)
organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia baz, o których mowa w pkt 1, oraz ich aktualizacji i udostępniania;
3)
organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia standardowych opracowań kartograficznych, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3 i 4 ustawy.

Rozdział  2

Zakres informacji gromadzonych w bazie BDOT10k oraz w bazie BDOO

§  2. 
W bazie BDOT10k oraz w bazie BDOO gromadzi się informacje obejmujące:
1)
lokalizację przestrzenną obiektów topograficznych w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy;
2)
charakterystykę obiektów topograficznych przez określenie ich wybranych atrybutów.
§  3. 
W bazie BDOT10k informacje gromadzi się w podziale na następujące kategorie obiektów:
1)
sieć wodna;
2)
sieć komunikacyjna;
3)
sieć uzbrojenia terenu;
4)
pokrycie terenu;
5)
budynki, budowle i urządzenia;
6)
kompleksy użytkowania terenu;
7)
jednostki podziału terytorialnego;
8)
tereny chronione;
9)
obiekty inne;
10)
rzeźba terenu.
§  4. 
W bazie BDOO gromadzi się zgeneralizowane informacje z bazy BDOT10k o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:250 000 i mniejszych.
§  5. 
1. 
Zakres informacji gromadzonych w bazie BDOT10k oraz w bazie BDOO określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. 
Specyfikację pojęciowego modelu bazy BDOT10k oraz bazy BDOO określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Rozdział  3

Organizacja, tryb i standardy techniczne tworzenia bazy BDOT10k oraz bazy BDOO oraz ich aktualizacji

§  6. 
Bazę BDOT10k aktualizuje się w wyniku realizacji prac geodezyjnych lub działań własnych organów odpowiedzialnych za ich prowadzenie na podstawie:
1)
danych zawartych w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2-6 oraz 11 i 12 ustawy;
2)
danych zawartych w rejestrach prowadzonych przez organy administracji publicznej lub inne podmioty, upoważnione z mocy prawa do wykonywania zadań publicznych;
3)
innych materiałów źródłowych istotnych dla zakresu informacyjnego bazy BDOT10k;
4)
informacji pozyskanych w terenie.
§  7. 
Standardy techniczne tworzenia bazy BDOT10k oraz jej aktualizacji określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  8. 
Bazę BDOO aktualizuje się automatycznie na podstawie danych bazy BDOT10k.
§  9. 
Standardy techniczne tworzenia bazy BDOO oraz jej aktualizacji określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

Rozdział  4

Udostępnianie bazy BDOT10k oraz bazy BDOO

§  10. 
1. 
Informacje zawarte w bazie BDOT10k oraz bazie BDOO udostępnia się w postaci elektronicznej za pomocą usług przeglądania i pobierania, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 214), z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy.
2. 
Schemat aplikacyjny GML dotyczący udostępniania danych z bazy BDOT10k oraz bazy BDOO, zgodny ze specyfikacją pojęciowego modelu bazy BDOT10k oraz bazy BDOO, określoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia, Główny Geodeta Kraju publikuje w repozytorium interoperacyjności, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670, 952 i 1005).

Rozdział  5

Organizacja, tryb i standardy techniczne tworzenia map topograficznych i map ogólnogeograficznych

§  11. 
Mapy topograficzne i mapy ogólnogeograficzne tworzy się w postaci cyfrowej w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy.
§  12. 
1. 
Mapy, o których mowa w § 11, tworzy się w procesie generalizacji i redakcji kartograficznej odpowiednio na podstawie:
1)
danych bazy BDOT10k;
2)
danych bazy BDOO;
3)
innych danych istotnych dla przedstawienia treści mapy w odpowiedniej skali.
2. 
Standardy techniczne tworzenia cyfrowych map topograficznych i map ogólnogeograficznych określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
§  13. 
Mapy topograficzne i mapy ogólnogeograficzne opracowuje się w podziale na arkusze, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy.

Rozdział  6

Przepisy dostosowujące, przejściowe i końcowe

§  14. 
Baza BDOT10k i baza BDOO utworzone i prowadzone na podstawie dotychczasowych przepisów stają się odpowiednio bazą BDOT10k i bazą BDOO w rozumieniu przepisów niniejszego rozporządzenia.
§  15. 
Baza BDOT10k oraz baza BDOO utworzone i prowadzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zostaną dostosowane do przepisów niniejszego rozporządzenia nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 r.
§  16. 
Do prac związanych z aktualizacją bazy BDOT10k dopuszcza się stosowanie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia dostosowania baz, o którym mowa w § 15.
§  17. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZAKRES INFORMACJI GROMADZONYCH W BAZIE BDOT10k ORAZ W BAZIE BDOO

ZAŁĄCZNIK Nr  2

SPECYFIKACJA POJĘCIOWEGO MODELU BAZY BDOT10k ORAZ BAZY BDOO

ZAŁĄCZNIK Nr  3

STANDARDY TECHNICZNE TWORZENIA BAZY BDOT10k ORAZ JEJ AKTUALIZACJI

ZAŁĄCZNIK Nr  4

STANDARDY TECHNICZNE TWORZENIA BAZY BDOO ORAZ JEJ AKTUALIZACJI

ZAŁĄCZNIK Nr  5

STANDARDY TECHNICZNE TWORZENIA CYFROWYCH MAP TOPOGRAFICZNYCH I MAP OGÓLNOGEOGRAFICZNYCH

1 Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz. U. poz. 1642 oraz z 2013 r. poz. 1031), które utraciło moc z dniem 31 lipca2021 r. zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 782).

Zmiany w prawie

Nowelizacja ustawy o zadośćuczynieniach za naruszenie więzi rodzinnej już obowiązuje

W niedzielę 19 września weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, która zakłada, że najbliższej rodzinie osoby trwale poszkodowanej może przysługiwać zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej. Wcześniej problem próbowano nieskutecznie rozwiązać w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 19.09.2021
Nowa sieć szpitali dopiero w 2022 roku

W marcu 2021 roku powinny zostać ogłoszone nowe wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci. Powołano już nawet w NFZ specjalny zespół do ustalenia nowych zasad. Z powodu pandemii kwalifikacja zostanie jednak przesunięta, i to już drugi raz. Zgodnie z najnowszą zmianą obecna kwalifikacja ma obowiązywać do 30 czerwca 2022 roku. Znika przepis określający do kiedy nowe wykazy mają być ogłoszone.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
7 proc. PKB na zdrowie i dotacja dla NFZ z budżetu - częściej niż raz w roku

Poziom 6 proc. PKB ma być osiągnięty rok wcześniej, czyli już w 2023 roku. W 2027 roku ma to być już 7 proc. PKB. W piątek Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu, które podwyższały nakłady. Ponadto minister zdrowia będzie mógł częściej niż raz w roku zasilić budżet NFZ dotacją.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
Wyższa pensja minimalna to wyższe kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Niemal 29 milionów złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Natomiast najniższa grzywna za wykroczenie - 301 złotych. Wzrost wysokości kar nakładanych na podstawie kodeksu karnego skarbowego ma związek z podwyższeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia. W przyszłym roku wyniesie ono 3010 złotych.

Krzysztof Koślicki 15.09.2021
Sprzedawcy muszą dokonać rejestracji w systemie Tax Free

Trwa rejestracja podmiotów, które będą chciały sprzedawać w systemie Tax Free po 1 stycznia 2022 roku. W przyszłym roku obsługa dokumentów będzie się odbywała wyłącznie w formie elektronicznej. Resort finansów przypomina o obowiązku rejestracji i wskazuje, że do tej pory w Tax Free zarejestrowało się 350 przedsiębiorców.

Krzysztof Koślicki 14.09.2021
Ustawa obowiązuje - państwo przejmie koszty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Zwolnienie z kosztów sądowych w elektronicznym postępowaniu upominawczym i w zasadzie przejęcie wydatków związanych z tym postępowaniem przez Skarb Państwa - to zmiana w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która w czwartek weszła w życie. Nowelizacja jest wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Krzysztof Sobczak 09.09.2021