Specjalny obszar ochrony siedlisk Staniszewskie Błoto (PLH220027).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 13 lipca 2021 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Staniszewskie Błoto (PLH220027)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Staniszewskie Błoto (PLH220027 2 ), obejmujący obszar 917,17 ha, położony w województwie pomorskim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK STANISZEWSKIE BŁOTO (PLH220027)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
X Y
1 2 3
1 725339,20 437781,51
2 725216,63 437901,93
3 725201,84 437915,71
4 725174,14 437944,53
5 725155,08 437960,99
6 725140,40 437981,47
7 725123,78 438007,10
8 725116,76 438018,90
9 725087,05 438069,06
10 725068,29 438099,72
11 725041,08 438146,04
12 725032,49 438163,70
13 725024,73 438180,08
14 725014,09 438199,28
15 724991,32 438230,33
16 724974,84 438251,26
17 724948,17 438282,11
18 724940,42 438290,79
19 724913,74 438315,33
20 724882,84 438340,45
21 724869,12 438344,86
22 724860,55 438354,22
23 724856,10 438367,10
24 724834,76 438421,88
25 724820,56 438439,28
26 724810,70 438448,70
27 724777,01 438470,05
28 724722,66 438503,81
29 724698,96 438522,24
30 724681,03 438541,03
31 724677,55 438543,93
32 724667,92 438551,96
33 724656,90 438563,55
34 724627,15 438629,30
35 724605,53 438665,68
36 724592,48 438681,81
37 724587,34 438690,37
38 724579,12 438719,63
39 724576,00 438731,14
40 724562,96 438743,07
41 724547,78 438753,14
42 724530,30 438763,05
43 724478,86 438779,40
44 724373,68 438825,12
45 724337,69 438842,90
46 724274,64 438869,07
47 724224,90 438889,72
48 724208,52 438903,05
49 724192,96 438915,91
50 724174,52 438942,29
51 724161,64 438948,93
52 724042,12 438983,27
53 724003,39 438994,47
54 723964,15 439002,96
55 723944,54 439007,20
56 723926,12 439015,28
57 723894,07 439027,68
58 723811,58 439081,05
59 723792,14 439093,30
60 723777,30 439101,78
61 723761,51 439115,83
62 723747,01 439130,32
63 723735,15 439146,48
64 723731,04 439150,36
65 723724,86 439153,59
66 723717,69 439155,79
67 723702,17 439156,65
68 723682,31 439159,09
69 723639,21 439173,58
70 723624,28 439178,15
71 723613,80 439177,46
72 723593,21 439173,58
73 723573,02 439173,51
74 723531,98 439185,65
75 723514,84 439198,07
76 723479,63 439202,27
77 723471,43 439202,04
78 723453,80 439203,45
79 723413,86 439204,83
80 723393,90 439207,06
81 723373,98 439208,20
82 723330,73 439203,18
83 723312,99 439200,99
84 723302,81 439200,40
85 723292,85 439198,92
86 723273,15 439195,46
87 723260,11 439193,70
88 723205,19 439191,25
89 723178,12 439190,09
90 723102,29 439074,48
91 723014,18 438951,11
92 723007,37 438806,05
93 722944,48 438731,49
94 722879,33 438637,68
95 722837,61 438592,61
96 722831,21 438585,73
97 722785,76 438587,55
98 722714,82 438557,66
99 722683,63 438539,48
100 722744,03 438475,40
101 722703,43 438408,07
102 722642,54 438358,56
103 722638,66 438357,65
104 722614,49 438346,47
105 722603,54 438340,96
106 722585,40 438331,86
107 722568,87 438322,39
108 722548,56 438315,62
109 722547,47 438315,29
110 722470,26 438287,82
111 722411,90 438254,99
112 722350,24 438229,15
113 722348,92 438229,61
114 722329,12 438222,75
115 722243,76 438171,97
116 722233,26 438122,37
117 722197,44 437970,70
118 722108,60 437610,56
119 722068,67 437448,36
120 722065,70 437443,58
121 722067,23 437442,63
122 722043,62 437347,08
123 722039,77 437331,37
124 722019,40 437248,81
125 721923,47 436859,58
126 721837,78 436512,12
127 721746,06 436140,21
128 721662,26 435800,10
129 721671,75 435796,33
130 721702,91 435783,95
131 721713,18 435777,75
132 721718,95 435775,31
133 721742,02 435769,16
134 721761,81 435765,72
135 721778,03 435764,87
136 721830,94 435764,16
137 721853,89 435758,71
138 721863,57 435755,48
139 721879,21 435743,73
140 721888,32 435739,38
141 721936,76 435709,66
142 721971,23 435681,83
143 722001,08 435676,47
144 722025,05 435680,65
145 722040,44 435679,37
146 722063,84 435677,43
147 722063,93 435677,64
148 722123,44 435680,52
149 722215,87 435682,52
150 722254,89 435685,31
151 722298,44 435693,94
152 722372,87 435739,29
153 722432,12 435775,39
154 722483,82 435806,94
155 722551,56 435893,94
156 722584,06 435936,24
157 722660,53 435958,09
158 722697,93 435975,74
159 722752,93 436001,93
160 722770,45 436010,28
161 722858,43 436002,86
162 722948,88 435993,61
163 723018,03 435934,67
164 723014,50 435832,48
165 723008,34 435701,61
166 723007,31 435679,81
167 723000,27 435546,33
168 723054,80 435523,37
169 723115,41 435497,78
170 723146,19 435484,46
171 723159,14 435538,25
172 723218,51 435784,93
173 723850,76 435630,05
174 723955,77 435604,33
175 724046,82 435974,53
176 724133,50 436326,41
177 724837,48 436160,05
178 724841,58 436159,08
179 724878,56 436291,40
180 724918,84 436437,51
181 724921,17 436446,47
182 724921,76 436446,89
183 724936,76 436457,71
184 724985,25 436482,57
185 725033,55 436507,33
186 725081,84 436531,88
187 725056,27 436577,46
188 725023,06 436584,82
189 725028,95 436613,78
190 725050,80 436636,80
191 725075,13 436660,27
192 725110,75 436694,66
193 725122,82 436706,31
194 725254,66 436835,50
195 725252,95 436843,15
196 725236,76 437006,16
197 725233,74 437017,75
198 725262,05 437018,73
199 725387,99 437000,18
200 725507,09 436991,39
201 725635,95 436971,87
202 725750,17 436949,42
203 725833,15 436919,15
204 725831,20 436938,68
205 725815,58 437007,01
206 725784,34 437096,83
207 725725,77 437175,91
208 725599,83 437358,46
209 725539,30 437460,97
210 725478,78 437574,21
211 725414,35 437693,32
212 725382,64 437731,18
213 725367,91 437748,93
214 725339,20 437781,51
_________________

1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 oraz z 2021 r. poz. 922).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK STANISZEWSKIE BŁOTO (PLH220027)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK STANISZEWSKIE BŁOTO (PLH220027)

Lp. Kod1) Nazwa
1 3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
2 7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)
3 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
4 7150 Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion
5 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum)
6 9 IDO Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne
______________

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Zmiany w prawie

Nowelizacja ustawy o zadośćuczynieniach za naruszenie więzi rodzinnej już obowiązuje

W niedzielę 19 września weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, która zakłada, że najbliższej rodzinie osoby trwale poszkodowanej może przysługiwać zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej. Wcześniej problem próbowano nieskutecznie rozwiązać w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 19.09.2021
Nowa sieć szpitali dopiero w 2022 roku

W marcu 2021 roku powinny zostać ogłoszone nowe wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci. Powołano już nawet w NFZ specjalny zespół do ustalenia nowych zasad. Z powodu pandemii kwalifikacja zostanie jednak przesunięta, i to już drugi raz. Zgodnie z najnowszą zmianą obecna kwalifikacja ma obowiązywać do 30 czerwca 2022 roku. Znika przepis określający do kiedy nowe wykazy mają być ogłoszone.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
7 proc. PKB na zdrowie i dotacja dla NFZ z budżetu - częściej niż raz w roku

Poziom 6 proc. PKB ma być osiągnięty rok wcześniej, czyli już w 2023 roku. W 2027 roku ma to być już 7 proc. PKB. W piątek Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu, które podwyższały nakłady. Ponadto minister zdrowia będzie mógł częściej niż raz w roku zasilić budżet NFZ dotacją.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
Wyższa pensja minimalna to wyższe kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Niemal 29 milionów złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Natomiast najniższa grzywna za wykroczenie - 301 złotych. Wzrost wysokości kar nakładanych na podstawie kodeksu karnego skarbowego ma związek z podwyższeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia. W przyszłym roku wyniesie ono 3010 złotych.

Krzysztof Koślicki 15.09.2021
Sprzedawcy muszą dokonać rejestracji w systemie Tax Free

Trwa rejestracja podmiotów, które będą chciały sprzedawać w systemie Tax Free po 1 stycznia 2022 roku. W przyszłym roku obsługa dokumentów będzie się odbywała wyłącznie w formie elektronicznej. Resort finansów przypomina o obowiązku rejestracji i wskazuje, że do tej pory w Tax Free zarejestrowało się 350 przedsiębiorców.

Krzysztof Koślicki 14.09.2021
Ustawa obowiązuje - państwo przejmie koszty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Zwolnienie z kosztów sądowych w elektronicznym postępowaniu upominawczym i w zasadzie przejęcie wydatków związanych z tym postępowaniem przez Skarb Państwa - to zmiana w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która w czwartek weszła w życie. Nowelizacja jest wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Krzysztof Sobczak 09.09.2021