Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII 1
z dnia 23 lipca 2021 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 oraz z 2021 r. poz. 922) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowy zakres danych gromadzonych w powiatowej bazie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i krajowej bazie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
2)
tryb i standardy tworzenia i aktualizacji baz, o których mowa w pkt 1, oraz udostępniania danych z tych baz.
§  2. 
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
ustawa - ustawę z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne;
2)
GESUT - geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu;
3)
władający - podmiot posiadający osobowość prawną władający sieciami uzbrojenia terenu.
§  3. 
1. 
Lokalizację obiektów GESUT określa się w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy.
2. 
Wysokości charakterystycznych punktów obiektów GESUT określa się w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy.
3. 
Reprezentacją geometryczną obiektów GESUT w zależności od ich rodzajów może być: punkt, linia łamana, zbiór linii (multilinia), wielokąt (poligon), zbiór punktów (multipunkt).
4. 
Wymiary przekrojów obiektów GESUT (średnica, wymiar poziomy i wymiar pionowy) podaje się w milimetrach.

Rozdział  2

Zakres danych gromadzonych w GESUT

§  4. 
1. 
W GESUT wyróżnia się następujące rodzaje sieci uzbrojenia terenu:
1)
wodociągową - oznaczenie literą w;
2)
kanalizacyjną - oznaczenie literą k;
3)
elektroenergetyczną - oznaczenie literą e;
4)
gazową - oznaczenie literą g;
5)
ciepłowniczą - oznaczenie literą c;
6)
telekomunikacyjną - oznaczenie literą t;
7)
specjalną - oznaczenie literą s;
8)
niezidentyfikowaną - oznaczenie literą x.
2. 
Wykaz obiektów wyróżnionych w poszczególnych rodzajach sieci uzbrojenia terenu wraz z ich dozwolonymi typami geometrii określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  5. 
1. 
Atrybutami wspólnymi dla wszystkich obiektów GESUT są:
1)
metoda pozyskania informacji o obiekcie;
2)
data przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
3)
numer operatu technicznego lub oznaczenie dokumentu, na podstawie którego informacje o obiekcie zostały wprowadzone do GESUT;
4)
status obiektu określający, czy jest to obiekt istniejący czy projektowany;
5)
informacja o władającym.
2. 
Dla obiektów istniejących w GESUT zapisuje się informację dotyczącą stanu eksploatacji jako czynny lub nieczynny.
3. 
Wyróżnia się następujące metody pozyskania informacji o obiekcie GESUT:
1)
pomiar bezpośredni w nawiązaniu do osnowy - oznaczenie literą O;
2)
pomiar wykrywaczem przewodów - oznaczenie literą A;
3)
wektoryzacja - oznaczenie literą D;
4)
pomiar fotogrametryczny - oznaczenie literą F;
5)
pomiar bezpośredni w nawiązaniu do szczegółów terenowych - oznaczenie literą M;
6)
dane branżowe - oznaczenie literą B;
7)
dokumentacja z narady koordynacyjnej - oznaczenie literą K;
8)
inna niż wymienione w pkt 1-7 metoda pozyskania - oznaczenie literą I;
9)
nieokreślona metoda pozyskania - oznaczenie literą X.
§  6. 
Z każdym obiektem GESUT mogą być związane informacje określające wysokości punktów charakterystycznych położonych na elementach tych obiektów.
§  7. 
1. 
Dla wszystkich przewodów sieci uzbrojenia terenu wyróżnia się informację o:
1)
przebiegu przewodu z podziałem na:
a)
podziemny,
b)
naziemny,
c)
nadziemny;
2)
funkcji przewodu z podziałem na:
a)
przewód główny,
b)
przyłącze.
2. 
Dla przewodów sieci uzbrojenia terenu wyróżnia się następujące typy przewodów:
1)
w sieci wodociągowej:
a)
ogólny,
b)
lokalny;
2)
w sieci kanalizacyjnej:
a)
ogólnospławny,
b)
deszczowy,
c)
sanitarny,
d)
przemysłowy,
e)
lokalny;
3)
w sieci elektroenergetycznej:
a)
najwyższego napięcia,
b)
wysokiego napięcia,
c)
średniego napięcia,
d)
niskiego napięcia;
4)
w sieci gazowej:
a)
wysokiego ciśnienia,
b)
podwyższonego średniego ciśnienia,
c)
średniego ciśnienia,
d)
niskiego ciśnienia;
5)
w sieci ciepłowniczej:
a)
wysokiego parametru ciepła,
b)
niskiego parametru ciepła;
6)
w sieci telekomunikacyjnej:
a)
światłowód,
b)
inne;
7)
w sieci specjalnej:
a)
benzynowe,
b)
naftowe,
c)
inne;
8)
w sieci niezidentyfikowanej nie wyróżnia się typów przewodów.
§  8. 
Specyfikację pojęciowego modelu danych GESUT określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  9. 
Powiatowa baza GESUT zawiera wszystkie obiekty wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  10. 
Krajowa baza GESUT zawiera przetworzone dane z powiatowych baz GESUT dotyczące: hydrantów, turbin wiatrowych, stacji ładowania pojazdów elektrycznych, wież telekomunikacyjnych.
§  11. 
1. 
Każdemu obiektowi powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT nadaje się identyfikator infrastruktury informacji przestrzennej, zwany dalej "IdIIP", na który składają się:
1)
przestrzeń nazw, w której skład wchodzi identyfikator zbioru danych przestrzennych, do którego należy dany obiekt przestrzenny, według ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, o której mowa w art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 214), uzupełniona po kropce skrótem "GESUT" albo "KGESUT" w przypadku krajowej bazy GESUT;
2)
identyfikator lokalny wyróżniający w sposób jednoznaczny dany obiekt spośród innych obiektów zapisanych w tej bazie;
3)
identyfikator wersji obiektu.
2. 
Elementy identyfikatora IdIIP, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie mogą być zmieniane.

Rozdział  3

Tryb i standardy tworzenia i aktualizacji powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT

§  12. 
Powiatową bazę GESUT tworzy się i prowadzi w systemie teleinformatycznym na podstawie:
1)
materiałów przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
2)
dokumentów, które były wynikiem narad koordynacyjnych, o których mowa w art. 28b ust. 1 ustawy;
3)
danych i informacji pozyskanych od podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu;
4)
danych i informacji pozyskanych z innych rejestrów publicznych.
§  13. 
1. 
Powiatową bazę GESUT aktualizuje się w drodze czynności materialno-technicznej na podstawie:
1)
materiałów przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
2)
wyników narad koordynacyjnych, o których mowa w art. 28b ust. 1 ustawy;
3)
danych lub informacji pozyskiwanych z innych rejestrów publicznych oraz od podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu.
2. 
Powiatową bazę GESUT aktualizuje się niezwłocznie, ale nie później niż 30 dni od uzyskania materiałów, wyników, danych lub informacji, o których mowa w ust. 1.
3. 
Tworzenie i aktualizacja powiatowej bazy GESUT odbywa się zgodnie ze standardami zamieszczonymi w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia.
§  14. 
Krajową bazę GESUT tworzy się i aktualizuje na bieżąco, na podstawie danych dostępnych w usługach sieciowych z powiatowych baz GESUT.

Rozdział  4

Udostępnianie danych z powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT

§  15. 
1. 
Informacje zawarte w powiatowej bazie GESUT i krajowej bazie GESUT udostępnia się w postaci elektronicznej za pomocą usług sieciowych przeglądania i pobierania, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy.
2. 
Specyfikację usług sieciowych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
3. 
Schemat aplikacyjny GML dotyczący udostępniania danych powiatowej bazy GESUT, zgodny ze schematem pojęciowym tej bazy zamieszczonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia, Główny Geodeta Kraju publikuje w repozytorium interoperacyjności, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670, 952 i 1005).

Rozdział  5

Przepisy dostosowujące, przejściowe i końcowe

§  16. 
1. 
Powiatowa baza GESUT i krajowa baza GESUT prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych stają się odpowiednio powiatową bazą GESUT i krajową bazą GESUT w rozumieniu niniejszego rozporządzenia.
2. 
Powiatową bazę GESUT i krajową bazę GESUT, prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych, dostosowuje się do przepisów niniejszego rozporządzenia w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r.
3. 
Układ wysokościowy, inny niż określono w § 3 ust. 2, może być stosowany przy prowadzeniu powiatowej bazy GESUT lub krajowej bazy GESUT nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.
§  17. 
Do prac związanych z zakładaniem powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
§  18. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2021 r. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ OBIEKTÓW WYRÓŻNIONYCH W POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH SIECI UZBROJENIA TERENU WRAZ Z DOZWOLONYMI TYPAMI GEOMETRII

ZAŁĄCZNIK Nr  2

SPECYFIKACJA POJĘCIOWEGO MODELU DANYCH GESUT

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SPECYFIKACJA USŁUG SIECIOWYCH DOTYCZĄCYCH UDOSTĘPNIANIA DANYCH GESUT

1 Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. poz. 1938), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 19 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 782).

Zmiany w prawie

Nowelizacja ustawy o zadośćuczynieniach za naruszenie więzi rodzinnej już obowiązuje

W niedzielę 19 września weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, która zakłada, że najbliższej rodzinie osoby trwale poszkodowanej może przysługiwać zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej. Wcześniej problem próbowano nieskutecznie rozwiązać w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 19.09.2021
Nowa sieć szpitali dopiero w 2022 roku

W marcu 2021 roku powinny zostać ogłoszone nowe wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci. Powołano już nawet w NFZ specjalny zespół do ustalenia nowych zasad. Z powodu pandemii kwalifikacja zostanie jednak przesunięta, i to już drugi raz. Zgodnie z najnowszą zmianą obecna kwalifikacja ma obowiązywać do 30 czerwca 2022 roku. Znika przepis określający do kiedy nowe wykazy mają być ogłoszone.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
7 proc. PKB na zdrowie i dotacja dla NFZ z budżetu - częściej niż raz w roku

Poziom 6 proc. PKB ma być osiągnięty rok wcześniej, czyli już w 2023 roku. W 2027 roku ma to być już 7 proc. PKB. W piątek Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu, które podwyższały nakłady. Ponadto minister zdrowia będzie mógł częściej niż raz w roku zasilić budżet NFZ dotacją.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
Wyższa pensja minimalna to wyższe kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Niemal 29 milionów złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Natomiast najniższa grzywna za wykroczenie - 301 złotych. Wzrost wysokości kar nakładanych na podstawie kodeksu karnego skarbowego ma związek z podwyższeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia. W przyszłym roku wyniesie ono 3010 złotych.

Krzysztof Koślicki 15.09.2021
Sprzedawcy muszą dokonać rejestracji w systemie Tax Free

Trwa rejestracja podmiotów, które będą chciały sprzedawać w systemie Tax Free po 1 stycznia 2022 roku. W przyszłym roku obsługa dokumentów będzie się odbywała wyłącznie w formie elektronicznej. Resort finansów przypomina o obowiązku rejestracji i wskazuje, że do tej pory w Tax Free zarejestrowało się 350 przedsiębiorców.

Krzysztof Koślicki 14.09.2021
Ustawa obowiązuje - państwo przejmie koszty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Zwolnienie z kosztów sądowych w elektronicznym postępowaniu upominawczym i w zasadzie przejęcie wydatków związanych z tym postępowaniem przez Skarb Państwa - to zmiana w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która w czwartek weszła w życie. Nowelizacja jest wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Krzysztof Sobczak 09.09.2021